HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 9 ЯНУАРИ

БНТ

05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Нае­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – кул­ту­рен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва и Ди­ми­тър Стоя­но­вич 11:00 Здра­ве­то от­бли­зо – здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 12:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:55 Пъ­ту­ва­не към Йе­ру­са­лим – иг­ра­лен филм /2, пос­ле­ден част/ 14:00 Ис­то­рия.bg 170 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Хрис­то Бо­тев/п/ 15:05 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:20 Сий­бърт – ани­ма­цио­нен филм 15:30 Сид – де­те на нау­ка­та – ани­ма­цио­нен филм 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:55 Град­че­то Си­дер Коув – тв филм /24 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Хей, Дъ­ги 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум с Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва – дис­ку­сион­но пре­да­ва­не 22:00 Чер­ве­на­та кра­ли­ца – тв филм /3 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Че­реп и кос­ти – тв филм /2 епи­зод/(14) 00:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня 00:30 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 02:10 Град­че­то Си­дер Коув – тв филм /24 епи­зод/п/ 03:15 Че­реп и кос­ти – тв филм /2 епи­зод/п/(14) 04:00 Здра­ве­то от­бли­зо /п/ 04:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/

bTV

05:30 „Ава­тар – ле­ген­да­та за Анк“ – ани­ма­ция 06:00 „Ава­тар – ле­ген­да­та за Анк“ – ани­ма­ция 06:30 „Та­зи сут­рин“ – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Шоу­то на Сла­ви“ /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: „Лю­бов под наем“ – се­риал, с. 1, еп. 36 15:00 „Из­ку­ше­ние“ – се­риал, с.1, еп.18 16:00 Пре­мие­ра: „Кли­ни­ка край езе­ро­то“ – се­риал, с.3, еп. 4 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: „Сър­це­то на гра­да“ – се­риал, с.1, еп. 24 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: „Се­га и за­ви­на­ги“ – се­риал, с. 2, еп. 28 21:30 „Ека­те­ри­на“ – се­риал, с.2, еп.6 22:30 „Шоу­то на Сла­ви“ – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 „Из­вън иг­ра­та“- се­риал, с.6, еп. 1 01:00 „Из­ку­ше­ние“ /п./- се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ – къс­на еми­сия 02:30 „Пре­ди обед“ /п./ – ток­шоу 04:30 „Сър­це­то на гра­да“ /п./- се­риал

bTV Comedy

05:00 „Без пук­на­та па­ра“ /п./ – се­риал 06:00 „Клуб „Ве­се­лие“ – се­риал, с.6 07:00 „Пред­гра­дие“ – се­риал 08:00 „По сре­да­та“ – се­риал, с.7 09:00 „Сто­ли­ча­ни в пе­ве­че“ – се­риал 10:00 „Ин­фор­ма­то­рът“ – ко­ме­дия, дра­ма, кри­ми­на­лен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Сти­вън Со­дър­бърг, ак­тьо­ри – Мат Дей­мън, То­ни Хейл, Ме­ла­ни Лин­ски и др. 12:00 „Кухня“ – се­риал 13:00 „По сре­да­та“ /п./- се­риал 14:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал 15:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “ Сто­ли­ча­ни в пе­ве­че“ – се­риал, с.5 18:00 „По сре­да­та“ – се­риал, с.4 19:00 „Пред­гра­дие“ – се­риал, с.2 20:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – ко­ме­диен се­риал, с.8 22:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – ко­ме­диен се­риал, с.6 23:00 „Хо­тел „Ел­еон“ – ко­ме­диен се­риал 00:00 „Ин­фор­ма­то­рът“ – ко­ме­дия, дра­ма, кри­ми­на­лен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Сти­вън Со­дър­бърг, ак­тьо­ри – Мат Дей­мън, То­ни Хейл, Ме­ла­ни Лин­ски и др. 02:00 „Клуб „Ве­се­лие“ /п./ – се­риал 03:00 „По сре­да­та“ /п/- се­риал

bTV Action

05:15 „Го­тъм“ – се­риал, с.2, еп. 20 06:00 „Пин­гви­ни­те от Ма­да­гас­кар“ – ани­ма­ция 08:00 „Монк“ – се­риал, с.3, еп.3 09:00 „Го­тъм“ – се­риал, с.2, еп. 20 10:00 „Кос­ти“ – се­риал, с.11, еп. 22 11:00 „Мър­тва точ­ка“ – се­риал, еп.18 12:00 „Стре­ла­та“ – се­риал, с.2, еп.9 13:00 „Из­чез­ва­не­то“ – три­лър, пси­хо (САЩ, 1993), ре­жи­сьор – Жорж Слюи­цер, ак­тьо­ри – Кий­фър Съ­дър­ланд, Сан­дра Бъ­лок, Джеф Бри­джис, Нан­си Тра­вис и др. 15:00 „Монк“ – се­риал, с.3, еп.4 16:00 „Го­тъм“ – се­риал, с.2, еп. 21 17:00 „Стре­ла­та“ – се­риал, с.,2, еп.10 18:00 „Мър­тва точ­ка“ – се­риал, еп. 19 19:00 „Сто­те“ – се­риал, еп. 1 20:00 Пре­мие­ра: „Тре­ни­ро­въ­чен ден“ – се­риал, еп. 4 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 „Кон­фликт в мал­ко То­кио“ – ек­шън, ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 1991), ре­жи­сьор – Марк Лес­тър, ак­тьо­ри – Долф Лунд­грен, Бран­дън Лий, Ка­ри-Хи­рою­ки Та­га­ва, Тиа Ка­ре­ре и др. 23:45 „Тре­ни­ро­въ­чен ден“ – се­риал, еп. 4 00:45 „Сто­те“ – се­риал, еп.1 01:45 „Монк“ – се­риал, с.3, еп.4 02:45 „Стре­ла­та“ – се­риал, с.2, еп.10 03:45 „Мър­тва точ­ка“ – се­риал, еп. 19 04:45 „Пе­та пре­дав­ка“ – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не

Nova TV

05:20 „Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков“ – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 „Здра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „На ка­фе“ – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 „Бон Апе­ти“ – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Вой­на­та на ро­зи­те“- се­риен филм 13:30 „Ос­та­ни с мен“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 „Прос­ти ми“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 „За­ви­на­ги свър­за­ни“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 „Гос­по­да­ри на ефи­ра“- за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 „Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – „Злат­на­та топ­ка“ 18:00 „Се­мей­ни вой­ни“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра, из­бра­но 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Иг­ра­чът“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 21:00 „Дър­во­то на жи­во­та“ – се­риен филм 22:00 „Со­фия – Ден и Нощ“ (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 „Гос­по­да­ри на ефи­ра“- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 „Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков“ – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 „Так­си: Брук­лин“ – се­риен филм 02:00 „Неп­рос­ти­мо“- се­риен филм 03:00 „Ри­тъ­мът на меч­ти­те“ – се­риен филм 04:00 „Вой­на­та на ро­зи­те“- се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Лион – Метц, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Са­ра­го­са – Ес­ту­диан­тес, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Мо­на­ко – Гин­гам, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Ан­же – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 00:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

06:00 Но­ви­ни (п) 06:30 „Код 11-13“, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 „Спор­но за спор­та“ с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 1 част 09:00 „Го­ре­щи сре­щи“ с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 „Чес­тно ка­за­но“ с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 11:00 „Код 11-13“, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу LIVE 13:00 „Спор­но за спор­та“ с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 14:00 Ста­жан­та бро­ди (п) 15:00 „Един прек­ра­сен ден“, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 „Чес­тно ка­за­но“ с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 20:30 „Шоу­то на иг­ра­чи­те“ ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня 23:00 „Чес­тно ка­за­но“ с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти (п) 00:30 „Един прек­ра­сен ден“, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня (п) 03:00 „Чес­тно ка­за­но“ с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 04:00 „Star box“, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес, (п)

Kanal 3

06:00 „Кухн­ята на Звез­дев“/п/ 06:30 „Всяка сут­рин“ – сут­ре­шен блок 09:00 „Денят на жи­во“, об­зор 10:00 „Спорт в обе­кти­ва“, об­зор 11:00 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 11:15 Топ Шоп 11:30 „Пулс“ с Гер­га­на Доб­ре­ва/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 Те­ле­мар­кет 12:25 Ка­лен­дар 12:30 „Ин­тер­вю“ с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 „Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 13:30 „Па­та­рин­ски Live/п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 „Кухн­ята на Звез­дев“ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 „Все­ки сле­до­бед“ с Кри­си“ 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 „Има­те ду­ма­та“ 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 „Денят на жи­во“ 19:45 Па­та­рин­ски Live 20:00 „Спорт в обе­кти­ва“ 21:00 НО­ВИ­НИ 21:45 Па­та­рин­ски Live п/ 22:00 „Денят на жи­во“/п/ 23:00 „Спорт в обе­кти­ва“/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 „Все­ки сле­до­бед с Кри­си“ /п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *