HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ 26 ЮНИ

БНТ

05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен блок с во­де­щи Юлия Сте­фа­но­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен слот с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 10:30 Здра­ве­то от­бли­зо /най-доб­ро­то/ – здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:20 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /3966 епи­зод/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:50 Ину­яша – ани­ма­цио­нен филм /7 епи­зод/ 13:15 Пик­сел Пин­ки 2 – ани­ма­цио­нен филм /9 епи­зод/ 13:40 Шоу­то на Ка­на­ла /п/ 14:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:55 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 2 – тв филм /8 епи­зод/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ком­па­нии със све­тов­но зна­че­ние 16:55 Спа­си­те­лен от­ряд, Ка­ли­фор­ния – тв филм /13 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня Ко­мен­тар­но пре­да­ва­не с во­де­щи По­ли Зла­та­ре­ва и Аде­ли­на Ра­де­ва 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Хо­тел „Му­зи­ка“ 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Град­че­то „Си­дер Коув“ – тв филм /21 епи­зод/ 21:50 Го­диш­ни наг­ра­ди на Бъл­гар­ска­та – фил­мо­ва ака­де­мия 2016 23:20 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:30 Глу­харя – тв филм /39 епи­зод/(12) 00:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 00:30 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 01:45 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 2 – тв филм /8 епи­зод/п/ 02:45 Из­кус­тво­то на 21 век 03:25 Глу­харя – тв филм /39 епи­зод/п/(12) 04:15 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /3966 епи­зод/п/ 04:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/

bTV

05:00 „Ле­ген­да­та за Ко­ра“ /п./ – ани­ма­ция 05:30 „Ли­це в ли­це“ /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 „Ава­тар: Ле­ген­да­та за Анк“ – ани­ма­ция 06:30 „Та­зи сут­рин“ – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Шоу­то на Сла­ви“ – ве­чер­но токшоу 13:30 „Тай­ни“ – се­риал, с. 1, еп. 15 15:00 Пре­мие­ра: „Ита­лиан­ска­та бул­ка“ – се­риал, с.1, еп.55 16:00 Пре­мие­ра: „Кли­ни­ка край езе­ро­то“ – се­риал, с.1, еп.69 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:55 Спорт то­то 18:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, еп. 751 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Твоят мой жи­вот“ – се­риал, с.3, еп. 69 21:30 „Ве­щес­тве­ни до­ка­за­телс­тва: Рим“ – се­риал, с.1, еп.16 22:30 „Шоу­то на Сла­ви“ – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 „Лон­гма­йър“- се­риал, с.4, еп.7 01:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с. 1, еп.18 02:30 bTV Но­ви­ни­те /п./ 03:00 Кли­ни­ка край езе­ро­то“ /п./ – се­риал 04:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, еп. 632

bTV Action

06:00 „Кос­те­нур­ки­те Нин­джа“ – ани­ма­ция 08:00 „Стре­ла­та“ – се­риал, еп. 1, еп.19 09:00 „Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли“ – се­риал, с.6, еп.2 10:00 „Лу­ци­фер“ – се­риал, еп.5 11:00 „Кос­ти“ – се­риал, еп. 8, еп.20 12:00 „Ре­не­гат“ – се­риал, с.5, еп. 18 13:00 „Джо­на Хекс“ – дра­ма, три­лър, ек­шън (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Джи­ми Хе­йуърд, ак­тьо­ри – Ме­гън Фокс, Уил Ар­нет, Джош Бро­лин, Джон Мал­ко­вич, Май­къл Ша­нън, Дей­вид Джен­сън, Май­къл Фас­бен­дер и др. 14:30 „Пе­та пре­дав­ка“ – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 15:00 „Ре­во­лю­ция“ – се­риал, с.2, еп.10 16:00 „Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли“ – се­риал, с.6, еп.3 17:00 „Ре­не­гат“ – се­риал, с.5, еп. 19 18:00 „Кос­ти“ – се­риал, еп. 8, еп.21 19:00 „Лу­ци­фер“ – се­риал, еп.6 20:00 „Стре­ла­та“ – се­риал, с.1, еп. 20 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 „Не уми­рай сам“ – дра­ма, ек­шън, три­лър (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Ър­нест Ди­кър­сън, ак­тьо­ри – Дрю Си­до­ра, DMX, Май­къл Иъ­ли, Дже­ни­фър Скай, Май­къл Ай­ли, Клиф­тън Пауъл, Дей­вид Ар­кет и др. 23:45 „Стре­ла­та“ – се­риал, с.1, еп.20 00:45 „Лу­ци­фер“ – се­риал, еп.6 01:45 „Ис­тин­ско пра­во­съ­дие“ – се­риал, еп.1 02:45 „Си­но­ве­те на ана­рхия­та“ – се­риал, с.5, еп. 12 03:45 „Пе­та пре­дав­ка“ – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 04:15 „Кос­ти“ – се­риал, еп. 8, еп.21

bTV Comedy

05:00 „Да от­гле­даш Хоуп“ /п./ – се­риал 06:00 „Клуб Ве­се­лие“ – се­риал, с.4 07:00 „По сре­да­та“ – се­риал 08:00 „Пен­сио­нер на 35“ – се­риал 09:00 „Иг­ра­чи“ – се­риал, еп.3,4 10:00 „Май­чинс­тво“ – ко­ме­дия (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Кат­рин Дик­ман, ак­тьо­ри – Ума Тър­ман, Ан­тъ­ни Ед­уардс, Ми­ни Драй­вър и др. 12:00 „Стъп­ка по стъп­ка“ – ко­ме­диен се­риал 13:30 „За­гад­ки­те на Ло­ра“ – се­риал 14:30 „Фит­нес То­ни“ – ко­ме­диен се­риал 15:30 „Щу­ри­те съ­се­ди“ /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 18:00 „За­гад­ки­те на Ло­ра“ – се­риал, с.1 19:00 „По сре­да­та“ – се­риал, с.4 20:00 „Щу­ри­те съ­се­ди“ – ко­ме­диен се­риал 21:30 „Без пук­на­та па­ра“ – ко­ме­диен се­риал, с.3 22:30 „Стъп­ка по стъп­пка“ – ко­ме­диен се­риал, с.1 00:00 „Май­чинс­тво“ – ко­ме­дия (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Кат­рин Дик­ман, ак­тьо­ри – Ума Тър­ман, Ан­тъ­ни Ед­уардс, Ми­ни Драй­вър и др. 02:00 „Клуб Ве­се­лие“ /п./ – се­риал 03:00 „Пен­сио­нер на 35″/п./ – се­риал 04:00 „За­гад­ки­те на Ло­ра“ /п./ – се­риал

Nova TV

05:20 „Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков“ – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 „Здра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „На ка­фе“ – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 „Бон Апе­ти“ – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Две­те ли­ца на Ис­тан­бул“- се­риен филм 13:30 „Моя­та кар­ма“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 „Прос­ти ми“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 „За­ви­на­ги свър­за­ни“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 „Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – „Злат­на­та топ­ка“ 18:00 „Се­мей­ни вой­ни“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Че­реш­ка­та на тор­та­та“ – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 „Ха­вай 5-0“ – се­риен филм, се­зон 6 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 „Со­фия – Ден и Нощ“ (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 „Гос­по­да­ри на ефи­ра“- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 „Ко­декс на убий­ство­то“ – се­риен филм, се­зон 1 00:30 „Д-р Хаус“ – се­риен филм, 8 се­зон 01:30 „Ха­вай 5-0“ – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 02:30 „За­ко­ни­те на съд­ба­та“- се­риен филм 03:30 „Ри­тъ­мът на меч­ти­те“ – се­риен филм 04:30 „Две­те ли­ца на Ис­тан­бул“- се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Рен – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ни­ца – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ту­лу­за – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Ло­риен – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 00:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 най-доб­ро­то от „Спор­но за спор­та“ с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 „Аз уча ан­глий­ски“ с Ни­ко­лая (п) 06:00 Прос­то Ди­ков“, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков (п) 09:00 „Star box“, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 10:00 „Чес­тно ка­за­но с Лю­ба Ку­ле­зич“, пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не (п) 11:00 „Код 11:13“, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу LIVE 13:00 „О!здра­вей“, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 „Прос­то Ди­ков“, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков (п) – 1 част 15:00 „Един прек­ра­сен ден“, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 „Го­ре­щи сре­щи“ с Ве­не­та Рай­ко­ва 20:00 „Чес­тно ка­за­но“ с Лю­ба Ку­ле­зич 21:00 „Спор­но за спор­та“ с Ки­рил Ве­се­лин­ски 22:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 23:00 „Един прек­ра­сен ден“, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 00:30 „Спор­но за спор­та“ с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 01:00 еМи­сия Бъл­га­рия (п) 03:00 „Прос­то Ди­ков“, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков (п)

Kanal 3

05:30 „Спорт в обе­кти­ва“/п/ 06:30 „Кухн­ята на Звез­дев“/п/ 07:00 „Всяка сут­рин“ – сут­ре­шен блок 09:00 „Офа­нзи­ва“/п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 ТОП ШОП 11:30 „Пулс“ с Гер­га­на Доб­ре­ва/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:05 Те­ле­мар­кет 12:10 „Ин­тер­вю“ с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:10 „Без мон­таж“ 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 „Кухн­ята на Звез­дев“ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 „Все­ки сле­до­бед“ с Кри­си“ 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 „Има­те ду­ма­та“ 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 „Денят на жи­во“ 20:30 „Спорт в обе­кти­ва“ 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 „Денят на жи­во“/п/ 23:30 „Спорт в обе­кти­ва“/п/ 00:30 „Все­ки сле­до­бед с Кри­си“ /п/ 01:30 – 05:30 – Пов­то­ре­ния

 

 

 

Коментар с Facebook

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *