HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 3 МАРТ

  ОВЕН Съ­бо­та е ра­дос­тна за Ов­ни­те. Как­во­то е би­ло необ­хо­ди­мо, сте нап­ра­ви­ли и се­га ще има­ ...

  ОВЕН Съ­бо­та е ра­дос­тна за Ов­ни­те. Как­во­то е би­ло необ­хо­ди­мо, сте нап­ра­ви­ли и се­га ще има­те же­ла­ни­те пло­до­ве - не­за­ви­си­мо да­ли се от­нася до ма­те­риал­ни пе­чал­би или емо­ц ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 МАРТ

  ОВЕН В пе­тък при по­ве­че­то от Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко на ...

  ОВЕН В пе­тък при по­ве­че­то от Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко нас­трое­ние вследс­твие на­то­ва­ре­на­та ви сед­ми­ца. Сблъс­ка­ли сте се с оби­ди, ра­зо­ча­ро ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 МАРТ

  ОВЕН Овните много сериозно и решително ще се подготвят за осъществяването на задачите си в четвъртък. Сам ...

  ОВЕН Овните много сериозно и решително ще се подготвят за осъществяването на задачите си в четвъртък. Само че има вероятност да се нагърбите с повече ангажименти и в желанието си да се справите с всич ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Денят е напрегнат, но препоръката е да се въздържате от конфликти, особено с мъжете, от които сте за ...

  ОВЕН Денят е напрегнат, но препоръката е да се въздържате от конфликти, особено с мъжете, от които сте зависими по някакъв начин. Възможно е да сте натоварени с повече работа, но може да разчитате на ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Вторник е много благоприятен за професионалните ви дела и обещава постигане на желаната реализация. ...

  ОВЕН Вторник е много благоприятен за професионалните ви дела и обещава постигане на желаната реализация. Очертава се и доста ползотворно пътуване и срещи със съмишленици. Ядовете и неприятностите ви в ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В по­не­дел­ник ва­ша­та ре­ши­тел­ност по от­но­ше­ние на де­ла­та приб­ли­жа­ва до аг­ре­сия. Ве­р ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник ва­ша­та ре­ши­тел­ност по от­но­ше­ние на де­ла­та приб­ли­жа­ва до аг­ре­сия. Ве­роя­тно проб­ле­ми­те са от об­щес­твен и де­ло­ви ха­рак­тер. За съ­жа­ле­ние те са труд­но раз ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Мно­зи­на днес до­ла­вят ин­ту­и­тив­но края на един неосо­бе­но бла­гоп­ри­я­тен пе­ри­од, през кой ...

  ОВЕН Мно­зи­на днес до­ла­вят ин­ту­и­тив­но края на един неосо­бе­но бла­гоп­ри­я­тен пе­ри­од, през кой­то са би­ли страш­но об­ре­ме­не­ни от слу­жеб­ни за­дъл­же­ния. Пред вас се от­к­ри­ват но­ви ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Съ­бо­та е мал­ко кри­зи­сен ден по от­но­ше­ние на де­ло­ви­те за­да­чи, но ако сте дос­та­тъч­но д ...

  ОВЕН Съ­бо­та е мал­ко кри­зи­сен ден по от­но­ше­ние на де­ло­ви­те за­да­чи, но ако сте дос­та­тъч­но дея­тел­ни, ще пос­тиг­не­те же­ла­ни­те ре­зул­та­ти. Въз­мож­но е да има­те по­ве­че про­фе­си ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В пе­тък Ов­ни­те са за­ви­си­ми от емо­ци­и­те си, но е ред­но да за­вър­ши­те де­ня с при­съ­щия в ...

  ОВЕН В пе­тък Ов­ни­те са за­ви­си­ми от емо­ци­и­те си, но е ред­но да за­вър­ши­те де­ня с при­съ­щия ви ен­ту­си­а­зъм. Ак­тив­ност­та ще ви сблъс­ка с про­ти­во­ре­чи­во­то нас­т­ро­е­ние на кон­к ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Ов­ни­те мно­го се­риоз­но и ре­ши­тел­но ще се под­готвят за осъ­щест­вява­не­то на за­да­чи­те си ...

  ОВЕН Ов­ни­те мно­го се­риоз­но и ре­ши­тел­но ще се под­готвят за осъ­щест­вява­не­то на за­да­чи­те си в чет­вър­тък. Са­мо че има ве­роя­тност да се на­гър­би­те с по­ве­че ан­га­жи­мен­ти и в же­л ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Сряда е ва­жен ден за Ов­ни­те и за­ви­си из­цяло от тях как точ­но ще про­те­че. Ако вие днес из­яв ...

  ОВЕН Сряда е ва­жен ден за Ов­ни­те и за­ви­си из­цяло от тях как точ­но ще про­те­че. Ако вие днес из­яви­те при­съ­ща­та си аг­ре­сив­ност, мо­же да се сблъс­ка­те с нео­чак­ва­ни неп­рия­тнос­ти. С ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Във вторник предложенията ви и планираните дела ще се окажат неуспешни и неудовлетворителни. Не е до ...

  ОВЕН Във вторник предложенията ви и планираните дела ще се окажат неуспешни и неудовлетворителни. Не е добър денят за Овните и много от вас ще се уединят поради проблеми и непредвидени обстоятелства. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН По­не­дел­ник е ин­те­ре­сен ден за Ов­ни­те, на­си­тен е с раз­но­род­ни съ­би­тия. Въп­ре­ки неп­р ...

  ОВЕН По­не­дел­ник е ин­те­ре­сен ден за Ов­ни­те, на­си­тен е с раз­но­род­ни съ­би­тия. Въп­ре­ки неп­рия­тнос­ти­те, кои­то има­те в до­ма, в служ­ба­та или в лю­бов­ния жи­вот при някои, денят има ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Неделя се характеризира с успешни сделки и печалби. Възможни са преговори, обсъждания или съвещания ...

  ОВЕН Неделя се характеризира с успешни сделки и печалби. Възможни са преговори, обсъждания или съвещания с финансова насока, където определено изпъква вашата позиция, а действията ви носят удовлетвори ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН То­зи ден е доб­ре да пос­ве­ти­те на раз­ход­ки из при­ро­да­та, от­дай­те се на пъ­лен ре­лакс сле ...

  ОВЕН То­зи ден е доб­ре да пос­ве­ти­те на раз­ход­ки из при­ро­да­та, от­дай­те се на пъ­лен ре­лакс след нап­рег­на­та­та сед­ми­ца. Лич­ни проб­ле­ми са ви по­тис­ка­ли, ще ги раз­ре­ши­те с ком­пр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Петък е натоварен ден за Овен, не са изключени неприятности от домашен характер. В службата и в бизн ...

  ОВЕН Петък е натоварен ден за Овен, не са изключени неприятности от домашен характер. В службата и в бизнеса се очертават ядове и в някои случаи може да претърпите нещо във ваш ущърб. Пазете се от спо ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Професионалният четвъртък няма да бъде много лек за вас. С началниците има все още неизяснени неща и ...

  ОВЕН Професионалният четвъртък няма да бъде много лек за вас. С началниците има все още неизяснени неща и се налага да балансирате или да изчаквате. Не бива да се гневите в службата си и дома, защото ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Сряда е с дос­та бла­гоп­рия­тни пер­спек­ти­ви за Ов­ни­те, а са­ми­те вие сте мо­би­ли­зи­ра­ни за ...

  ОВЕН Сряда е с дос­та бла­гоп­рия­тни пер­спек­ти­ви за Ов­ни­те, а са­ми­те вие сте мо­би­ли­зи­ра­ни за справ­яне с всякак­ви проб­ле­ми. На со­лид­ни по­зи­ции сте днес и при мно­зи­на цел­та им е ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Овните са много енергeтизирани във вторник и дори агресивни. Имате много въпроси за изясняване, чиет ...

  ОВЕН Овните са много енергeтизирани във вторник и дори агресивни. Имате много въпроси за изясняване, чието пояснение зависи от вашите действия. Въпреки служебните затруднения вие сте в блестящи позици ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес Овните ще бъдат обект на разговор в службата си. Вероятно вашите началници или колеги ще се съв ...

  ОВЕН Днес Овните ще бъдат обект на разговор в службата си. Вероятно вашите началници или колеги ще се съвещават относно мястото, на което ще се наложи да работите. Понеделник сочи парични загуби, ако ...

  Четете още
error: Защитено съдържание!