Home-p1-728×90
Хороскоп
 • Любовен хороскоп за 11 – 17 септември 2017

  Лятото може да е почти приключило, но пък романтика няма да ни липсва. Разположението на планетите ще отк ...

  Лятото може да е почти приключило, но пък романтика няма да ни липсва. Разположението на планетите ще открие пред нас добър потенциал в любовта. Какво ви очаква според зодията, вижте в любовния ни хор ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Днес ще заразите всички с неизчерпаемия си ентусиазъм. Тези, които заемат ръководни длъжности, трябв ...

  ОВЕН Днес ще заразите всички с неизчерпаемия си ентусиазъм. Тези, които заемат ръководни длъжности, трябва да проявят разбиране към проблемите на подчинените си. Не подминавайте оплакванията им с прен ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН За­па­зе­те об­щу­ва­не­то си с дру­ги­те на фор­мал­на ос­но­ва, до­ри с лю­би­ми­те и съп­ру­зи­те ...

  ОВЕН За­па­зе­те об­щу­ва­не­то си с дру­ги­те на фор­мал­на ос­но­ва, до­ри с лю­би­ми­те и съп­ру­зи­те си. Мо­же да ви се на­ло­жи да дейс­т­ва­те за­е­д­но в при­я­тел­с­ка, но без­п­рис­т­рас­т­н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Се­мей­ният и лич­ния жи­вот на Ов­ни­те се­га мо­же дон­якъ­де да се про­ва­ли. Ве­роя­тно мо­же да ...

  ОВЕН Се­мей­ният и лич­ния жи­вот на Ов­ни­те се­га мо­же дон­якъ­де да се про­ва­ли. Ве­роя­тно мо­же да се слу­чи не­що не­поп­ра­ви­мо в на­ча­ло­то на пе­рио­да, но то ще е нез­на­чи­тел­но спрямо ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Те­зи от вас, кои­то се за­ни­ма­ват с тър­го­вия или рек­ла­ма, днес трябва да вни­ма­ват да не зло ...

  ОВЕН Те­зи от вас, кои­то се за­ни­ма­ват с тър­го­вия или рек­ла­ма, днес трябва да вни­ма­ват да не злоу­пот­ребят с не­чие до­ве­рие. Ако  смята­те, че най-сък­ро­ве­ни­те ви вярва­ния са под­ло­же ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН По­зи­тив­на­та наг­ла­са ще ви по­мог­не да пре­вър­не­те не­дос­та­тъ­ци­те в пре­димс­тва. Раз­гл ...

  ОВЕН По­зи­тив­на­та наг­ла­са ще ви по­мог­не да пре­вър­не­те не­дос­та­тъ­ци­те в пре­димс­тва. Раз­глеж­дай­те кон­флик­ти­те от по-ма­щаб­на глед­на точ­ка и изо­бре­та­тел­нос­тта ще ви под­ска­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Денят ще бъ­де нап­рег­нат за вас, доб­ре ще е да не за­късн­ява­те за ра­бо­та. Няма да ви гле­дат ...

  ОВЕН Денят ще бъ­де нап­рег­нат за вас, доб­ре ще е да не за­късн­ява­те за ра­бо­та. Няма да ви гле­дат с доб­ро око, ако си поз­во­ли­те то­ва. В по-къс­ни­те ча­со­ве по­ло­же­ние­то за­поч­ва да п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН У мно­зи­на от Овен е въ­зоб­но­ве­на на­деж­да­та за про­фе­сио­нал­на пром­яна. Днес тя от­но­во щ ...

  ОВЕН У мно­зи­на от Овен е въ­зоб­но­ве­на на­деж­да­та за про­фе­сио­нал­на пром­яна. Днес тя от­но­во ще из­ле­зе на пре­ден план, след ка­то нау­чи­те някак­ви но­ви­ни. За дос­та пром­яна­та ще из ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН То­зи ден сте дос­та ура­вно­ве­се­ни и спо­кой­ни за де­ла­та си. По­не­дел­ник е щас­тлив ден за ф ...

  ОВЕН То­зи ден сте дос­та ура­вно­ве­се­ни и спо­кой­ни за де­ла­та си. По­не­дел­ник е щас­тлив ден за фи­нан­си­те на Ов­ни­те и мно­го под­ходящ за хар­мо­ни­зи­ра­не на взаи­моот­но­ше­ния­та с ок ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Стре­ме­жът към пъл­на ре­а­ли­за­ция мо­би­ли­зи­ра Ов­ни­те и неделя е по­ред­ни­ят ден за дейс­т­ ...

  ОВЕН Стре­ме­жът към пъл­на ре­а­ли­за­ция мо­би­ли­зи­ра Ов­ни­те и неделя е по­ред­ни­ят ден за дейс­т­вия. Но прог­ре­сив­но­то раз­ви­тие на де­ла­та ви ня­ма да на­ме­ри ше­ме­тен раз­вой. При ня ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Ako се поя­ви шанс да пре­го­вар­яте или да реа­ли­зи­ра­те някак­ва идея, не се ко­ле­бай­те, а се ...

  ОВЕН Ako се поя­ви шанс да пре­го­вар­яте или да реа­ли­зи­ра­те някак­ва идея, не се ко­ле­бай­те, а се зах­ва­щай­те за ра­бо­та. С не­ве­роя­тна ле­ко­та мо­же да ре­ши­те всич­ки въп­ро­си. Има­те ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Пе­тък е дос­та до­бър ден за Ов­ни­те. Ак­тив­ни сте и при­до­бив­ки­те са ха­рак­тер­ни днес при в ...

  ОВЕН Пе­тък е дос­та до­бър ден за Ов­ни­те. Ак­тив­ни сте и при­до­бив­ки­те са ха­рак­тер­ни днес при вас. Във все­ки слу­чай те би­ха би­ли най-зна­чи­тел­ни чрез бла­го­дея­ния­та, кои­то ще ви на ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 31 АВГУСТ

  ОВЕН Чет­вър­тък ид­ва с от­дел­ни труд­нос­ти за Ов­ни­те, но ще ви спо­хо­ди и нео­чак­ван къс­мет при ...

  ОВЕН Чет­вър­тък ид­ва с от­дел­ни труд­нос­ти за Ов­ни­те, но ще ви спо­хо­ди и нео­чак­ван къс­мет при из­пъл­не­ние на днев­ни­те де­ла. През ра­бот­ния ден е въз­мож­но да зае­ме­те доб­ра по­зи­ц ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 АВГУСТ

  ОВЕН За по­ве­че­то от вас е по-доб­ре днес да се от­ка­жат от на­ме­ре­ния­та си, осо­бе­но ако те са св ...

  ОВЕН За по­ве­че­то от вас е по-доб­ре днес да се от­ка­жат от на­ме­ре­ния­та си, осо­бе­но ако те са свър­за­ни с ра­бо­та­та и целят пос­ти­га­не на оп­ре­де­ле­на материална при­до­бив­ка. Бла­го­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 АВГУСТ

  ОВЕН По­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с де­ло­ва спо­лу­ка, но ще ви вър­ви в осъ­щест­вява­не­то и на ...

  ОВЕН По­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с де­ло­ва спо­лу­ка, но ще ви вър­ви в осъ­щест­вява­не­то и на лич­ни­те на­ме­ре­ния. Ще по­лу­чи­те пред­ло­же­ние за ра­бо­та по спе­циал­нос­тта си, и то ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 АВГУСТ

  ОВЕН По­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с де­ло­ва спо­лу­ка, но ще ви вър­ви в осъ­щест­вява­не­то и на ...

  ОВЕН По­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с де­ло­ва спо­лу­ка, но ще ви вър­ви в осъ­щест­вява­не­то и на лич­ни­те на­ме­ре­ния. Ще по­лу­чи­те пред­ло­же­ние за ра­бо­та по спе­циал­нос­тта си, и то ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 АВГУСТ

  ОВЕН Неделя е мно­го бла­гоп­ри­я­тен ден за Ов­ни­те и до­ри за ня­кои от вас съз­да­ва не­по­до­зи­ра­н ...

  ОВЕН Неделя е мно­го бла­гоп­ри­я­тен ден за Ов­ни­те и до­ри за ня­кои от вас съз­да­ва не­по­до­зи­ра­ни въз­мож­нос­ти, ко­и­то над­х­вър­лят очак­ва­ни­я­та. Мно­зи­на ще нап­ра­вят по­лез­но от­к ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 АВГУСТ

  ОВЕН Въз­мож­ни са труд­нос­ти в съ­бо­та за Ов­ни­те. Ще се ра­зо­ча­ро­ва­те от хо­ра­та, чие­то мне­ни ...

  ОВЕН Въз­мож­ни са труд­нос­ти в съ­бо­та за Ов­ни­те. Ще се ра­зо­ча­ро­ва­те от хо­ра­та, чие­то мне­ние е важ­но за Вас. То­ва би би­ло край­но неп­рия­тно, тъй ка­то, как­то и пре­ди, се нуж­дае­т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 АВГУСТ

  ОВЕН Не ви напуска безпокойството за финансовите ви възможности и мнозина живеят с абсолютната убеденост, ...

  ОВЕН Не ви напуска безпокойството за финансовите ви възможности и мнозина живеят с абсолютната убеденост, че ги преследва малшанс. Ще възникне предложение да извършите дадена работа срещу заплащане, н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 АВГУСТ

  ОВЕН Четвъртък е блестящ ден за Овните. Повишена е вашата жизнена енергия, а действията ви са точни и дин ...

  ОВЕН Четвъртък е блестящ ден за Овните. Повишена е вашата жизнена енергия, а действията ви са точни и динамични. Мнозина са приключили със задълженията си от служебен характер и спокойно могат да се о ...

  Четете още