Home-p1-970×90
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ЮЛИ

  ОВЕН За по­ве­че­то от Ов­ни­те чет­вър­тък е но­си­тел на изо­би­лие, кое­то има раз­лич­но зна­че­ние з ...

  ОВЕН За по­ве­че­то от Ов­ни­те чет­вър­тък е но­си­тел на изо­би­лие, кое­то има раз­лич­но зна­че­ние за все­ки поот­дел­но. Кра­со­та­та и щас­тие­то из­пъл­ват за вас то­зи ден с мно­го ра­дост, к ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ЮЛИ

  ОВЕН Сряда е преи­му­щес­тве­на за па­рич­ни пе­чал­би и мно­зи­на от Овен ще имат при­до­бив­ки. Ако те ...

  ОВЕН Сряда е преи­му­щес­тве­на за па­рич­ни пе­чал­би и мно­зи­на от Овен ще имат при­до­бив­ки. Ако те са свър­за­ни с ва­шия биз­нес, е доб­ре да се вслу­ша­те в съ­ве­ти­те на ваши­те парт­ньо­ри. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ЮЛИ

  ОВЕН Някои от Овен във втор­ник са дос­та от­чая­ни от раз­ви­тие­то на де­ло­вия им жи­вот и ве­че поч­т ...

  ОВЕН Някои от Овен във втор­ник са дос­та от­чая­ни от раз­ви­тие­то на де­ло­вия им жи­вот и ве­че поч­ти губят на­деж­да, че не­ща­та ще пот­ръг­нат. Та­ка оча­ква­ния­т об­рат нас­тъп­ва за всич­ки ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ЮЛИ

  ОВЕН По­не­дел­ник ще е неп­рия­тен ден за Ов­ни­те, има про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми, кои­то доста ви за ...

  ОВЕН По­не­дел­ник ще е неп­рия­тен ден за Ов­ни­те, има про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми, кои­то доста ви за­тор­моз­яват. Доб­ре е да сте пред­паз­ли­ви на ра­бот­но­то място, да не се ка­ра­те за дреб­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ЮЛИ

  ОВЕН В неделя най-го­ле­ми­те проб­ле­ми за Ов­ни­те са свър­за­ни с до­ма, но ако се­мей­но обе­ди­ни­те ...

  ОВЕН В неделя най-го­ле­ми­те проб­ле­ми за Ов­ни­те са свър­за­ни с до­ма, но ако се­мей­но обе­ди­ни­те уси­ли­я­та си, лес­но ще ги пре­въз­мог­не­те. За дру­ги неделя е ден за пъ­ту­ва­не, ко­е­то ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 ЮЛИ

  ОВЕН Ви­со­кият емо­цио­на­лен заряд в съ­бо­та, кой­то ви ха­рак­те­ри­зи­ра, е оръ­жие­то, от което тря ...

  ОВЕН Ви­со­кият емо­цио­на­лен заряд в съ­бо­та, кой­то ви ха­рак­те­ри­зи­ра, е оръ­жие­то, от което трябва да се па­зи­те най-мно­го. То­ва пре­дуп­реж­де­ние се от­нася към про­фе­сионал­ния ден. В ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 ЮЛИ

  ОВЕН Ху­бав ден за Ов­ни­те, ка­то за мно­зи­на ще пре­ми­не ра­дос­тно, ле­ко и прия­тно. В пе-тък се по ...

  ОВЕН Ху­бав ден за Ов­ни­те, ка­то за мно­зи­на ще пре­ми­не ра­дос­тно, ле­ко и прия­тно. В пе-тък се под­да­ва­те на емо­ции и въл­не­ния, бъ­де­те по-със­ре­до­то­че­ни в де­ла­та си, за­щото сте с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ЮЛИ

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е мно­го до­бър ден, въп­ре­ки че мно­зи­на от вас имат някак­ви опа­се­ния ...

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е мно­го до­бър ден, въп­ре­ки че мно­зи­на от вас имат някак­ви опа­се­ния и ло­ши пред­чувс­твия. Мно­го ве­роя­тно е някои да имат нуж­да от юри­дичес­ка кон­сул­та­ция ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ЮЛИ

  ОВЕН Сряда се оказва доста успешна за Овните, особено в професионално отношение. Денят създава нови услов ...

  ОВЕН Сряда се оказва доста успешна за Овните, особено в професионално отношение. Денят създава нови условия за контакти в обществена среда - по-висока от вашата. Трудностите са от финансов характер и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 ЮЛИ

  ОВЕН Ов­ни­те ще по­лу­чат нео­чак­ва­ни съоб­ще­ния за про­ме­ни в служ­ба­та. По­ло­же­ние­то ви е ста­ ...

  ОВЕН Ов­ни­те ще по­лу­чат нео­чак­ва­ни съоб­ще­ния за про­ме­ни в служ­ба­та. По­ло­же­ние­то ви е ста­бил­но и няма място за без­по­кой­ство. При по­ве­че­то от вас то е свър­за­но с фи-нан­си­те, ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 ЮЛИ

  ОВЕН По­не­дел­ник е ус­пе­шен ден за Ов­ни­те, но то­ва ще ин­те­ре­су­ва са­мо мал­ци­на от зо-дия­та. ...

  ОВЕН По­не­дел­ник е ус­пе­шен ден за Ов­ни­те, но то­ва ще ин­те­ре­су­ва са­мо мал­ци­на от зо-дия­та. Във фи­нан­со­ви­те де­ла се над­явай­те на спо­лу­ка и ще пос­тиг­не­те съот­вет­на­та по­бе­д ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 ЮЛИ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те да са осо­бе­но вни­ма­тел­ни в де­ла­та си, тъй ка­то неделя ви из­п­ра­вя пред ре­ди ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те да са осо­бе­но вни­ма­тел­ни в де­ла­та си, тъй ка­то неделя ви из­п­ра­вя пред ре­ди­ца труд­нос­ти, ко­и­то ще из­ва­дят мно­зи­на от рав­но­ве­сие. То­ва не би­ва да до­пус­ка­т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 ЮЛИ

  ОВЕН Съ­бо­та ще е спо­кой­на и прия­тна за по­ве­че­то пред­ста­ви­те­ли на зна­ка. Не се при­тесн­явай­ ...

  ОВЕН Съ­бо­та ще е спо­кой­на и прия­тна за по­ве­че­то пред­ста­ви­те­ли на зна­ка. Не се при­тесн­явай­те да ис­ка­те по­мощ от своя лю­бим чо­век. В то­ва няма ни­що срам­но и по то­зи на­чин въоб­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 ЮНИ

  ОВЕН За Ов­ни­те пред­стои един прек­ра­сен пе­тък и ка­сае как­то въп­ро­си­те от де­ло­ви план, та­ка и ...

  ОВЕН За Ов­ни­те пред­стои един прек­ра­сен пе­тък и ка­сае как­то въп­ро­си­те от де­ло­ви план, та­ка и лю­бов­та. В доб­ра фор­ма сте и ще ус­пее­те да се въз­пол­зва­те от об­стоя­телс­тва­та за д ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 ЮНИ

  ОВЕН Днес из­ра­зът на Ов­ни­те е дос­та емо­цио­на­лен, а денят изи­сква по-уме­ре­но по­ве­де­ние. Има­ ...

  ОВЕН Днес из­ра­зът на Ов­ни­те е дос­та емо­цио­на­лен, а денят изи­сква по-уме­ре­но по­ве­де­ние. Има­те необ­хо­ди­мия ду­ше­вен ба­ланс и няма да ви е труд­но да го из­яви­те под фор­ма­та на тър ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 ЮНИ

  ОВЕН Сряда е нер­вен ден и по­ве­че­то от Овен ще се чудят с как­во по-нап­ред да се справят. Неу­рав­но­ ...

  ОВЕН Сряда е нер­вен ден и по­ве­че­то от Овен ще се чудят с как­во по-нап­ред да се справят. Неу­рав­но­ве­се­ни сте, лип­сва ви вярна коор­ди­на­ция и то­ва мо­же да до­ве­де до греш­ки. Вни­ма­вай­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 ЮНИ

  ОВЕН Втор­ник ще съз­да­де неп­рия­тнос­ти за мно­зи­на от пред­ста­ви­те­ли­те на Овен. Глав­на­та при­ч ...

  ОВЕН Втор­ник ще съз­да­де неп­рия­тнос­ти за мно­зи­на от пред­ста­ви­те­ли­те на Овен. Глав­на­та при­чи­на за то­ва се ока­зва не­се­риоз­но­то ви от­но­ше­ние към слу­жеб­ни­те за­дъл­же­ния. Не е ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 ЮНИ

  ОВЕН В понеделник Овните са притиснати от много грижи. Активни са повечето от вас през работния ден, но т ...

  ОВЕН В понеделник Овните са притиснати от много грижи. Активни са повечето от вас през работния ден, но той няма да донесе нищо задоволително. Интересен момент днес се свързва с посещението на човек в ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 ЮНИ

  ОВЕН Стре­ме­жът за на­ла­га­не или за­по­вяд­ва­не по на­чин, не­тър­пящ въз­ра­же­ние, мо­же да пре­диз ...

  ОВЕН Стре­ме­жът за на­ла­га­не или за­по­вяд­ва­не по на­чин, не­тър­пящ въз­ра­же­ние, мо­же да пре­диз­ви­ка об­рат­но­то на оно­ва, към ко­е­то се стре­ми­те, и вмес­то да пос­тиг­не­те нап­ре­дък ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 ЮНИ

  ОВЕН Не трябва да се без­по­кои­те от някои проб­ле­ми, свър­за­ни със здра­ве­то, кои­то в пос­лед­но вр ...

  ОВЕН Не трябва да се без­по­кои­те от някои проб­ле­ми, свър­за­ни със здра­ве­то, кои­то в пос­лед­но вре­ме са ви без­по­кои­ли, за­що­то мно­го ско­ро всич­ко ще от­зву­чи. В пос­лед­но вре­ме сте ...

  Четете още