Home-p1-970×90
Home-p1-970×90
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 20 МАРТ

  ОВЕН Понеделник има успешно развитие за Овните. Денят е благоприятен за контакти. В професионално отношен ...

  ОВЕН Понеделник има успешно развитие за Овните. Денят е благоприятен за контакти. В професионално отношение ще имате плодотворен ден, но не бъдете наивни, защото някой може да се възползва и да ви при ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 МАРТ

  ОВЕН Неделя се характеризира с финансови неприятности. За някои Овни те се свързват с професионалната раб ...

  ОВЕН Неделя се характеризира с финансови неприятности. За някои Овни те се свързват с професионалната работа. Нищо чудно очаквани от вас пари да получите днес. Задействайте връзките си и ще намерите р ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 МАРТ

  ОВЕН Любимият човек ще ви подкрепя днес във всяко ваше начинание. Решили сте, че знаете по-добре от всичк ...

  ОВЕН Любимият човек ще ви подкрепя днес във всяко ваше начинание. Решили сте, че знаете по-добре от всички как трябва да се постъпи в тази или онази ситуация и не приемате чужди съвети. Дайте си почив ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 МАРТ

  ОВЕН Имате зелена светлина за всички творчески начинания. Отделете много време за учението, образованието ...

  ОВЕН Имате зелена светлина за всички творчески начинания. Отделете много време за учението, образованието и самоусъвършенстването си. Академичната атмосфера ще породи интересни стимулиращи разговори и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 МАРТ

  ОВЕН Днес вашата готовност за активни действия е целенасочена и себеутвърждаваща. Прави впечатление вътре ...

  ОВЕН Днес вашата готовност за активни действия е целенасочена и себеутвърждаваща. Прави впечатление вътрешната хармония и точната интуиция, която ви помага да проявите необходимата гъвкавост и да моде ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 МАРТ

  ОВЕН Противоречиво е влиянието на сряда за Овните. При повечето от вас действията са активни, но възниква ...

  ОВЕН Противоречиво е влиянието на сряда за Овните. При повечето от вас действията са активни, но възникват неочаквани и много трудно преодолими препятствия, които, ако не напълно, то някои от делата в ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 МАРТ

  ОВЕН Вторник е доста успешен ден. Днес много от вас могат да завоюват финансови придобивки или да потърся ...

  ОВЕН Вторник е доста успешен ден. Днес много от вас могат да завоюват финансови придобивки или да потърсят разговор с началника си в службата за повишаване на заплащането. Днес е възможно някои от вас ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 МАРТ

  ОВЕН В по­не­дел­ник сте ре­ши­тел­ни и дей­ствия­та ви са ус­пеш­ни. Доб­ре би би­ло да не прояв­ява­те ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник сте ре­ши­тел­ни и дей­ствия­та ви са ус­пеш­ни. Доб­ре би би­ло да не прояв­ява­те кри­тич­ност към око­лни­те, за да не си нав­ли­ча­те не­чия неп­рия­зън. Денят се ха­рак­те­ри ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 МАРТ

  ОВЕН За да си спес­ти­те ня­кои неп­ри­я­т­нос­ти, бъ­де­те ком­п­ро­мис­ни, хар­мо­нич­но нас­т­ро­е­ни ...

  ОВЕН За да си спес­ти­те ня­кои неп­ри­я­т­нос­ти, бъ­де­те ком­п­ро­мис­ни, хар­мо­нич­но нас­т­ро­е­ни и доб­ре ин­фор­ми­ра­ни. Неделя се ха­рак­те­ри­зи­ра с тран­с­фор­ма­ции, с ко­и­то се на­ла­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 МАРТ

  ОВЕН Ов­ни­те  днес  са  учу­два­що  спо­кой­ни  и  не­въз­му­ти­ми.  Жиз­не­ният  по­тен­циал  на  пред­ ...

  ОВЕН Ов­ни­те  днес  са  учу­два­що  спо­кой­ни  и  не­въз­му­ти­ми.  Жиз­не­ният  по­тен­циал  на  пред­ста­ви­те­ли­те  на  зна­ка   е  сни­жен и  по­ве­че  от  всич­ко  те  ис­кат  да  си  от­дъх­н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 МАРТ

  ОВЕН Не бъдете прекалено критични. Не приемайте като даденост, че околните са отрицателно настроени спрям ...

  ОВЕН Не бъдете прекалено критични. Не приемайте като даденост, че околните са отрицателно настроени спрямо вашите идеи и планове за бъдещето. Влиятелни хора от света на големия бизнес с готовност ще в ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 МАРТ

  ОВЕН Дей­ствия­та ви са пре­ка­ле­но от­кри­ти и чес­то неу­доб­ни за мно­го от око­лни­те. То­ва е по­зи ...

  ОВЕН Дей­ствия­та ви са пре­ка­ле­но от­кри­ти и чес­то неу­доб­ни за мно­го от око­лни­те. То­ва е по­зи­ция, коя­то пре­диз­вик­ва труд­нос­ти и съз­да­ва нап­ре­же­ние на мно­го ни­ва. До из­вес­тн ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 МАРТ

  ОВЕН Сряда е изпълнена с отговорности за Овните, които при много от вас са свързани със затруднения. Веро ...

  ОВЕН Сряда е изпълнена с отговорности за Овните, които при много от вас са свързани със затруднения. Вероятно е при някои те да прераснат в загуба. Пазете професионалния си престиж и се борете за само ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 МАРТ

  ОВЕН Няма нищо по-леснопостижимо днес от успеха за Овните. Aко наистина се стремите към реализация, трябв ...

  ОВЕН Няма нищо по-леснопостижимо днес от успеха за Овните. Aко наистина се стремите към реализация, трябва да се съобразите с условията и особеностите на средата, в която ще действате. Не се предоверя ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 МАРТ

  ОВЕН Труд­но и нап­рег­на­то за­поч­ва та­зи сед­ми­ца за Ов­ни­те, с мно­го съ­пер­ни­чес­тво и нея­сно­ ...

  ОВЕН Труд­но и нап­рег­на­то за­поч­ва та­зи сед­ми­ца за Ов­ни­те, с мно­го съ­пер­ни­чес­тво и нея­сно­та в служ­ба­та. Про­фе­сио­нал­ният ден ще бъ­де ус­пе­шен за вас, но и нер­вен. Же­на ще се о ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 МАРТ

  ОВЕН Сил­но започвате деня, имай­ки пред­вид ам­би­ци­и­те ви за ре­а­ли­за­ция и нап­ре­дък. Неделя е ус ...

  ОВЕН Сил­но започвате деня, имай­ки пред­вид ам­би­ци­и­те ви за ре­а­ли­за­ция и нап­ре­дък. Неделя е ус­пе­шен, но мо­же из­не­над­ва­що да се сме­ни прог­ра­ма­та ви. Дейс­т­вай­те адек­ват­но с об ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 МАРТ

  ОВЕН Склон­ни сте към при­бър­за­ни съж­де­ния и нес­го­вор­чи­вост, а то­ва мо­же да ста­не при­чи­на за ...

  ОВЕН Склон­ни сте към при­бър­за­ни съж­де­ния и нес­го­вор­чи­вост, а то­ва мо­же да ста­не при­чи­на за се­риоз­ни проб­ле­ми в лич­ния ви жи­вот. Тър­пе­ли­ви и от­стъп­чи­ви хо­ра ще мо­гат да се ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 МАРТ

  ОВЕН Има­те къс­мет за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в дей­ствия­та и ан­га­жи­мен­ти­те си днес. От то­ва по­ ...

  ОВЕН Има­те къс­мет за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в дей­ствия­та и ан­га­жи­мен­ти­те си днес. От то­ва по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие се из­ключ­ват пре­го­во­ри­те по де­ло­ви въп­ро­си. По-доб­ре е, ако ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 МАРТ

  ОВЕН Има­те емо­цио­на­лен ден с пред­пос­тав­ки за лю­бов­ни пре­жив­ява­ния. Ро­ман­тич­но­то ви нас­тр ...

  ОВЕН Има­те емо­цио­на­лен ден с пред­пос­тав­ки за лю­бов­ни пре­жив­ява­ния. Ро­ман­тич­но­то ви нас­трое­ние оба­че мо­же да ста­не при­чи­на за до­пус­ка­не на греш­ки, бъ­де­те кон­цен­три­ра­ни ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 МАРТ

  ОВЕН В лошо настроение започвате сряда, дори сте загубили интерес към днешните си планове. За някои непри ...

  ОВЕН В лошо настроение започвате сряда, дори сте загубили интерес към днешните си планове. За някои неприятностите са лични, за други - финансови, но пък ще имате успех в служебните задачи. Във важен ...

  Четете още