Home-p1-970×90
Home-p1-970×90
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 19 МАЙ

  ОВЕН Доб­ро­то на­ча­ло днес не­ви­на­ги е га­ран­ция за ус­пеш­но­то му за­вър­шва­не и Ов­ни­те са пос­ ...

  ОВЕН Доб­ро­то на­ча­ло днес не­ви­на­ги е га­ран­ция за ус­пеш­но­то му за­вър­шва­не и Ов­ни­те са пос­та­ве­ни име­нно в та­ка­ва си­туа­ция. Дей­нос­тта ви ще бъ­де спъ­на­та от раз­лич­ни препя­т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 МАЙ

  ОВЕН В чет­вър­тък за по­ве­че­то Ов­ни са ха­рак­тер­ни до­маш­ни неп­рия­тнос­ти. Оби­кно­ве­но ста­ва ...

  ОВЕН В чет­вър­тък за по­ве­че­то Ов­ни са ха­рак­тер­ни до­маш­ни неп­рия­тнос­ти. Оби­кно­ве­но ста­ва въп­рос за проб­ле­ми, кои­то са труд­но раз­ре­ши­ми. Ве­роя­тно при­чи­ни­те за то­ва са фи­н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 МАЙ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са със за­си­ле­но усе­ща­не за фи­нан­сов ущърб, но сряда вне­зап­но мо­же да ви сюр­ ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са със за­си­ле­но усе­ща­не за фи­нан­сов ущърб, но сряда вне­зап­но мо­же да ви сюр­при­зи­ра, тъй че денят се оп­ре­деля ка­то ва­жен за вас. Ве­роя­тно нео­чак­ва­ни па­ри ще до ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 МАЙ

  ОВЕН За по­ве­че­то от Овен втор­ник ще бъ­де тру­ден ден. Труд­нос­ти­те ви са свър­за­ни с ра­бо­та­та ...

  ОВЕН За по­ве­че­то от Овен втор­ник ще бъ­де тру­ден ден. Труд­нос­ти­те ви са свър­за­ни с ра­бо­та­та или биз­не­са. Въз­ник­ват проб­ле­ми, кои­то на то­зи етап са труд­но раз­ре­ши­ми. Трябва да ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 МАЙ

  ОВЕН По­не­дел­ник е ден за тран­сфор­ма­ции око­ло вас. Нов ден-нов къс­мет е ва­ли­ден за Ов­ни­те, ка­ ...

  ОВЕН По­не­дел­ник е ден за тран­сфор­ма­ции око­ло вас. Нов ден-нов къс­мет е ва­ли­ден за Ов­ни­те, ка­то по­ве­че от вас ще се рад­ват, че тру­дът им не про­па­да и са необ­хо­ди­ми за око­лни­те. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 МАЙ

  ОВЕН В неделя за Овните на преден план изпъкват грижите за всекидневието, които се свързват с професионал ...

  ОВЕН В неделя за Овните на преден план изпъкват грижите за всекидневието, които се свързват с професионални и парични въпроси. Повечето от знака проявяват благоразумие, което е сигурност без постигане ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 МАЙ

  ОВЕН Днес вашето внимание ще е заето основно с разрешаване на семеен спор. Малките пропуски, грешки и нед ...

  ОВЕН Днес вашето внимание ще е заето основно с разрешаване на семеен спор. Малките пропуски, грешки и недовършени работи в събота ще останат незабелязани за мнозина, но вие ще сте притеснени, докато н ...

  Четете още
 • ОВЕН Доста натоварена работна седмица имаха Овните и в петък при повечето от вас се наблюдава изтощение и ...

  ОВЕН Доста натоварена работна седмица имаха Овните и в петък при повечето от вас се наблюдава изтощение и дори малко пораженческо настроение. Сблъскали сте се с обиди, разочарования и загуби. Това обу ...

  Четете още
 • ОВЕН Четвъртък ще се окаже малко неприятен ден за Овните. При мнозина от вас има аспекти за пътуване, но ...

  ОВЕН Четвъртък ще се окаже малко неприятен ден за Овните. При мнозина от вас има аспекти за пътуване, но има и някакви пречки. В негативно настроение сте и е по-добре да отложите заминаването си. Забе ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 МАЙ

  ОВЕН За Ов­ни­те сряда се ха­рак­те­ри­зи­ра с пъ­ту­ва­не. То е прия­тно и в по­ве­че­то слу­чаи ста­ва ...

  ОВЕН За Ов­ни­те сряда се ха­рак­те­ри­зи­ра с пъ­ту­ва­не. То е прия­тно и в по­ве­че­то слу­чаи ста­ва въп­рос за за­ми­на­ва­не с цел по­чив­ка. Фи­нан­со­во­то със­тоя­ние на Ов­ни­те е доб­ро и и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 МАЙ

  ОВЕН Във втор­ник ви съ­път­с­т­ват къс­мет и доб­ри въз­мож­нос­ти. Пред­с­то­ят ви ус­пеш­но пъ­ту­ва­н ...

  ОВЕН Във втор­ник ви съ­път­с­т­ват къс­мет и доб­ри въз­мож­нос­ти. Пред­с­то­ят ви ус­пеш­но пъ­ту­ва­не, про­мя­на на об­с­то­я­тел­с­т­ва­та в до­ма към доб­ро, об­щес­т­ве­ни кон­так­ти, от ко­и­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 МАЙ

  ОВЕН За по­ве­че­то от вас по­не­дел­ник е пъ­лен с къс­мет - про­фе­сио­нал­ният ден е по­ло­жи­те­лен, ...

  ОВЕН За по­ве­че­то от вас по­не­дел­ник е пъ­лен с къс­мет - про­фе­сио­нал­ният ден е по­ло­жи­те­лен, де­ла­та ви ще се дви­жат ка­чес­тве­но и дос­та­тъч­но бър­зо, има­те въз­мож­ност за фи­нан­с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 МАЙ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те ще са пос­та­ве­ни пред няка­къв из­бор, не реа­ги­рай­те им­пул­сив­но на но­ви­на­та ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те ще са пос­та­ве­ни пред няка­къв из­бор, не реа­ги­рай­те им­пул­сив­но на но­ви­на­та, коя­то ще нау­чи­те. Ако поз­во­ли­те да ви про­во­ки­рат, це­лият ден ще про­пад­не: пре­жив ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 МАЙ

  ОВЕН За­дъх­ва­те се от емо­ции в пос­лед­ния ра­бо­тен ден, при част от вас то­ва се дъл­жи на лип­са­та ...

  ОВЕН За­дъх­ва­те се от емо­ции в пос­лед­ния ра­бо­тен ден, при част от вас то­ва се дъл­жи на лип­са­та на неж­ност, из­жив­ява­те я ка­то поч­ти фи­зи­чес­ко стра­да­ние. То­ва мо­же да ви тлас­не ...

  Четете още
 • ОВЕН Някои от Овен са притеснени днес за отношенията си с човек, на чиято помощ разчитат. Това ще създаде ...

  ОВЕН Някои от Овен са притеснени днес за отношенията си с човек, на чиято помощ разчитат. Това ще създаде известни аномалии и няма да бъдете достатъчно активни на работното си място. Опитайте да не се ...

  Четете още
 • ОВЕН Сряда е с добри перспективи за вас, а вие сте достатъчно мобилизирани да се справите с всякакви проб ...

  ОВЕН Сряда е с добри перспективи за вас, а вие сте достатъчно мобилизирани да се справите с всякакви проблеми. На солидни позиции сте и мнозина ще “разгромят враговете”. На бизнесмените ще им е необхо ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 МАЙ

  ОВЕН Във втор­ник кип­яща­та ви ене­ргия из­би­ва в аг­ре­сив­ност. Има­те мно­го въп­ро­си за из­яснява­ ...

  ОВЕН Във втор­ник кип­яща­та ви ене­ргия из­би­ва в аг­ре­сив­ност. Има­те мно­го въп­ро­си за из­яснява­не, кои­то за­висят от дей­ствия­та ви, за­то­ва вни­ма­вай­те. Ще има­те слу­жеб­ни зат­руд­не ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 МАЙ

  ОВЕН Започвате мобилизирано новата седмица и понеделник действително е важен за вас. Мнозина от знака ще ...

  ОВЕН Започвате мобилизирано новата седмица и понеделник действително е важен за вас. Мнозина от знака ще имат работа с жени по отношение на бизнес и финанси. Денят е ползотворен в няколко направления, ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 АПРИЛ

  ОВЕН Много важно за вас в неделя е да проявите дипломатичност във всичките си контакти през деня и да съз ...

  ОВЕН Много важно за вас в неделя е да проявите дипломатичност във всичките си контакти през деня и да създадете условия на близост, разбирателство и непринуденост. Често действията и желанието ви за р ...

  Четете още
 • ОВЕН Днес някои от вас ще имат желание да се затворят в себе си. Бихте искали да узнаете какво провокира ...

  ОВЕН Днес някои от вас ще имат желание да се затворят в себе си. Бихте искали да узнаете какво провокира напрежение у вас в служебата. Интригите и сплетните по ваш адрес не са малко, но това е "нападе ...

  Четете още