Home-p1-970×90
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 22 ЮНИ

  ОВЕН Въз­мож­но е да се чувс­тва­те ого­рче­ни, но и вие сте доп­ри­нес­ли за със­тоя­ние­то си. Вни­ма­в ...

  ОВЕН Въз­мож­но е да се чувс­тва­те ого­рче­ни, но и вие сте доп­ри­нес­ли за със­тоя­ние­то си. Вни­ма­вай­те, склон­ни сте да до­пус­ка­те греш­ки и днес не би­ва мно­го да раз­чи­та­те на не­чии об ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ЮНИ

  ОВЕН Сряда е ин­те­ре­сен ден за Ов­ни­те. При по­ве­че­то от вас е ви­ди­мо па­рич­но­то без­по­кой­ство ...

  ОВЕН Сряда е ин­те­ре­сен ден за Ов­ни­те. При по­ве­че­то от вас е ви­ди­мо па­рич­но­то без­по­кой­ство, кое­то днес ще се пот­вър­ди със за­гу­ба за някои. При дру­ги от вас пер­спек­ти­ва­та е бла ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ЮНИ

  ОВЕН Във втор­ник мно­зи­на от Овен имат да ре­шат важ­ни въп­ро­си, кои­то ка­саят раз­го­во­ри. При ед­ ...

  ОВЕН Във втор­ник мно­зи­на от Овен имат да ре­шат важ­ни въп­ро­си, кои­то ка­саят раз­го­во­ри. При ед­ни те са се­мей­ни, а при дру­ги - про­фе­сио­нал­ни, при кои­то ще има­те под­кре­па­та на ко­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ЮНИ

  ОВЕН По­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с някои труд­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то лес­но мо­же­те да прео­ ...

  ОВЕН По­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с някои труд­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то лес­но мо­же­те да прео­до­лее­те, ако из­бег­не­те спо­ро­ве­те и по­ле­ми­ки­те с хо­ра от служ­ба­та ви. То­ва са ва ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ЮНИ

  ОВЕН Днес е ден за пос­ти­га­не на съг­ла­ша­тел­с­т­во или съд­ру­жие по въп­ро­си­те на биз­не­са. Де­н ...

  ОВЕН Днес е ден за пос­ти­га­не на съг­ла­ша­тел­с­т­во или съд­ру­жие по въп­ро­си­те на биз­не­са. Де­нят е из­к­лю­чи­те­лен за ва­ша­та про­фе­си­о­нал­на изя­ва. В мно­го слу­чаи той се явя­ва “т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ЮНИ

  ОВЕН Денят бе­ле­жи нео­чак­ван ус­пех за Ов­ни­те. Ще има­те въз­мож­ност да из­пре­ва­ри­те кон­ку­рен­ ...

  ОВЕН Денят бе­ле­жи нео­чак­ван ус­пех за Ов­ни­те. Ще има­те въз­мож­ност да из­пре­ва­ри­те кон­ку­рен­ти­те и да пос­тиг­не­те оно­ва, към кое­то от­дав­на се стре­ми­те. Трябва да из­пол­зва­те не ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ЮНИ

  ОВЕН Пе­тък е те­жък ден за Ов­ни­те, но то­зи ден бе­ле­жи края на труд­ния пе­риод за вас. Той не е бил ...

  ОВЕН Пе­тък е те­жък ден за Ов­ни­те, но то­зи ден бе­ле­жи края на труд­ния пе­риод за вас. Той не е бил лек за вас, но от глед­на точ­ка на де­ло­вия си жи­вот ве­роя­тно сте ус­по­кое­ни от доб­ри­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ЮНИ

  ОВЕН В чет­вър­тък Ов­ни­те са с ло­шо са­мо­чувс­твие, но въп­ре­ки то­ва няма да ви лип­сва ене­ргия за ...

  ОВЕН В чет­вър­тък Ов­ни­те са с ло­шо са­мо­чувс­твие, но въп­ре­ки то­ва няма да ви лип­сва ене­ргия за ра­бо­та и по­ве­че­то от вас ще де­монс­три­рат сил­ни­те си де­ло­ви ка­чес­тва. Днес ще се ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ЮНИ

  ОВЕН За мно­зи­на от Овен сряда ще бъ­де нап­рег­на­та и на­то­ва­ре­на. Оче­рта­ват се дос­та ан­га­жи­м ...

  ОВЕН За мно­зи­на от Овен сряда ще бъ­де нап­рег­на­та и на­то­ва­ре­на. Оче­рта­ват се дос­та ан­га­жи­мен­ти и ра­бо­та, ка­то най-доб­ро­то за днес е да съг­ла­су­ва­те дей­ствия­та си с няко­го. Т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ЮНИ

  ОВЕН Във вторник се забелязва някаква меланхолия у вас, възможна причина са провали на планове или раздял ...

  ОВЕН Във вторник се забелязва някаква меланхолия у вас, възможна причина са провали на планове или раздяла с близък човек. Настроението ви обаче съвсем не отговаря на добрите тенденции за деня. Забеле ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ЮНИ

  ОВЕН Щас­тли­ви и дос­та еу­фо­рич­ни за­поч­ва­те но­ва­та сед­ми­ца. Има ху­ба­ви про­ме­ни око­ло Ов­н ...

  ОВЕН Щас­тли­ви и дос­та еу­фо­рич­ни за­поч­ва­те но­ва­та сед­ми­ца. Има ху­ба­ви про­ме­ни око­ло Ов­ни­те и то­ва е дос­та­тъч­но ос­но­ва­ние за ра­дос­тно­то ви нас­трое­ние. Някои от вас ще при ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ЮНИ

  ОВЕН Днес са на­со­че­ни про­тив вас дейс­т­вия от стра­на на ва­ши при­я­те­ли. Та­зи “при­я­тел­с­ка” а ...

  ОВЕН Днес са на­со­че­ни про­тив вас дейс­т­вия от стра­на на ва­ши при­я­те­ли. Та­зи “при­я­тел­с­ка” ак­тив­ност е очак­ва­на от вас и ве­ро­я­т­но сте се пог­ри­жи­ли за за­щи­та­та си. То­зи ден ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ЮНИ

  ОВЕН При въз­мож­ност ог­ра­ни­че­те кръ­га от хо­ра, с кои­то ще об­щу­ва­те днес. Дори и об­щу­ва­не­то ...

  ОВЕН При въз­мож­ност ог­ра­ни­че­те кръ­га от хо­ра, с кои­то ще об­щу­ва­те днес. Дори и об­щу­ва­не­то с лю­би­мииия чо­век сни­же­те до ми­ни­мум, тъй ка­то ще има­те раз­ног­ла­сия по въп­рос, чи ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ЮНИ

  ОВЕН Пе­тък е щас­тлив ден за Ов­ни­те. Ху­ба­во е след теж­кия чет­вър­тък денят да дой­де с ус­по­кое­н ...

  ОВЕН Пе­тък е щас­тлив ден за Ов­ни­те. Ху­ба­во е след теж­кия чет­вър­тък денят да дой­де с ус­по­кое­ние. Ра­бот­ният ден се свър­зва с пре­ду­се­ща­ния­та ви за уи­кен­да и под­го­тов­ка­та ви за ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 ЮНИ

  ОВЕН Не е ве­ли­ко­ле­пен ка­то ден чет­вър­тък, но то­ва няма да поп­ре­чи на раз­ви­тие­то през деня. М ...

  ОВЕН Не е ве­ли­ко­ле­пен ка­то ден чет­вър­тък, но то­ва няма да поп­ре­чи на раз­ви­тие­то през деня. Мно­зи­на от Овен са от­да­де­ни на раз­ми­съл и не е из­клю­че­но без­сън­на нощ. Про­фе­сио­на ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 ЮНИ

  ОВЕН Сряда е мал­ко кри­зи­сен ден за Ов­ни­те въп­ре­ки прек­рас­ни­те въз­мож­нос­ти пред вас. Има и та ...

  ОВЕН Сряда е мал­ко кри­зи­сен ден за Ов­ни­те въп­ре­ки прек­рас­ни­те въз­мож­нос­ти пред вас. Има и та­ки­ва, кои­то са здра­вос­лов­но не­раз­по­ло­же­ни. Ло­ши­те но­ви­ни, сил­ни спън­ки или ого ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ЮНИ

  ОВЕН Във втор­ник ва­ша­та дей­стве­ност, Ов­ни, гра­ни­чи с аг­ре­сия, а по­доб­но по­ве­де­ние да­ли е ...

  ОВЕН Във втор­ник ва­ша­та дей­стве­ност, Ов­ни, гра­ни­чи с аг­ре­сия, а по­доб­но по­ве­де­ние да­ли е под­ход­ящо за днес? Да­ми­те от зна­ка да бъ­дат вни­ма­тел­ни, спо­соб­ни са с нес­пра­вед­ли ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ЮНИ

  ОВЕН Съг­ла­су­ва­ни­те дей­ствия с няко­го са мно­го по­лез­ни за Ов­ни­те в по­не­дел­ник. Въоб­ще пред ...

  ОВЕН Съг­ла­су­ва­ни­те дей­ствия с няко­го са мно­го по­лез­ни за Ов­ни­те в по­не­дел­ник. Въоб­ще пред­прием­чи­вос­тта ви изи­сква съюз и то­ва е осо­бе­но ва­лид­но за де­ла във фи­нан­со­ва­та с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 ЮНИ

  ОВЕН Днес мо­же­те да под­дър­жа­те ви­со­ко тем­по на дейс­т­ва­ща лич­ност. Ос­вен то­ва въз­мож­нос­ти ...

  ОВЕН Днес мо­же­те да под­дър­жа­те ви­со­ко тем­по на дейс­т­ва­ща лич­ност. Ос­вен то­ва въз­мож­нос­ти­те се­га са във ва­ши ръ­це и ус­пе­хи­те са си­гур­ни. От­тук се из­к­люч­ват са­мо фи­нан­со ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 ЮНИ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те няма да бъ­дат об­вин­ява­ни в как­во­то и да е от ни­ко­го, да­же и дей­стви­тел­но д ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те няма да бъ­дат об­вин­ява­ни в как­во­то и да е от ни­ко­го, да­же и дей­стви­тел­но да бъ­дат ви­нов­ни. Въз­пол­звай­те се от си­туа­ция­та и се опи­тай­те да за­вър­ши­те за­поч­ ...

  Четете още