Home-p1-970×90
Home-p1-970×90
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 28 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Във вторник благоразумието надделява у Овните. Може да се свърже преди всичко с вашия професионален ...

  ОВЕН Във вторник благоразумието надделява у Овните. Може да се свърже преди всичко с вашия професионален и финансов статут, който започва да повишава нивото си. Налице е професионална промяна, която е ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Трудно и напрегнато започва тази седмица за Овните, с много съперничество и неяснота в службата. Про ...

  ОВЕН Трудно и напрегнато започва тази седмица за Овните, с много съперничество и неяснота в службата. Професионалният ден ще бъде успешен за вас, но и нервен. Жена ще се опита да ви вреди чрез клеветн ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В из­год­ни по­зи­ции сте от­нос­но осъ­щес­т­вя­ва­не на ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки, но не е ло­ ...

  ОВЕН В из­год­ни по­зи­ции сте от­нос­но осъ­щес­т­вя­ва­не на ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки, но не е ло­шо да из­бяг­ва­те кон­ф­лик­ти и да не се от­каз­ва­те пред­ва­ри­тел­но от пос­ти­га­не на це ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес ще трябва да сте по-внимателни и да се опитате да се съобразявате с чувствата на другите. Не оч ...

  ОВЕН Днес ще трябва да сте по-внимателни и да се опитате да се съобразявате с чувствата на другите. Не очаквайте някой друг да свърши работата, която е на дневен ред във вашите задължения. Не спорете ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Имате късмет за постигане на успехи в действията и ангажиментите си днес. От това положително развит ...

  ОВЕН Имате късмет за постигане на успехи в действията и ангажиментите си днес. От това положително развитие се изключват преговорите по делови въпроси. По-добре е, ако днес провеждате такива, да ги от ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Четвъртък е изпълнен с възможности, но и трудностите не са малко. Те се свързват с вашите пари и няк ...

  ОВЕН Четвъртък е изпълнен с възможности, но и трудностите не са малко. Те се свързват с вашите пари и някои лични ангажименти, за които ще бъде трудно да намерите време за реализация. Възможностите ви ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В сряда верността е вашето преобладаващо чувство и то ще доминира при контактите ви, прераствайки в ...

  ОВЕН В сряда верността е вашето преобладаващо чувство и то ще доминира при контактите ви, прераствайки в ненужно съчувствие. Ще бъде по-разумно, ако не го демонстрирате и проявите повече необходимата ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Вторник е напрегнат ден за Овните. Изпълнен е с безпокойство и неприятни новини за вас. Запазете спо ...

  ОВЕН Вторник е напрегнат ден за Овните. Изпълнен е с безпокойство и неприятни новини за вас. Запазете спокойствие и не отдавайте особено значение на това. Вашата реализация в деловата или служебна сфе ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В по­не­дел­ник ще по­лу­чи­те из­вес­тие, кое­то ще сму­ти мно­го от вас. Ве­роя­тно се от­нася до ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник ще по­лу­чи­те из­вес­тие, кое­то ще сму­ти мно­го от вас. Ве­роя­тно се от­нася до па­ри. Спо­кой­но ще пре­ми­не ра­бот­ният ден, но денят е с лош къс­мет за вас и ще бъ­де доб­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Въз­мож­но е да се чув­с­т­ва­те огор­че­ни, но и вие сте доп­ри­нес­ли за със­то­я­ни­е­то си. Вни­ ...

  ОВЕН Въз­мож­но е да се чув­с­т­ва­те огор­че­ни, но и вие сте доп­ри­нес­ли за със­то­я­ни­е­то си. Вни­ма­вай­те, склон­ни сте да до­пус­ка­те греш­ки и днес не би­ва мно­го да раз­чи­та­те на не­чи ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН То­зи ден е доб­ре да пос­ве­ти­те на раз­ход­ки из при­ро­да­та, от­дай­те се на пъ­лен ре­лакс сле ...

  ОВЕН То­зи ден е доб­ре да пос­ве­ти­те на раз­ход­ки из при­ро­да­та, от­дай­те се на пъ­лен ре­лакс след нап­рег­на­та­та сед­ми­ца. Лич­ни проб­ле­ми са ви по­тис­ка­ли, ще ги раз­ре­ши­те с ком­пр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Пе­тък е на­то­ва­рен ден за Овен, не са из­клю­че­ни неп­рия­тнос­ти от до­ма­шен ха­рак­тер. В слу ...

  ОВЕН Пе­тък е на­то­ва­рен ден за Овен, не са из­клю­че­ни неп­рия­тнос­ти от до­ма­шен ха­рак­тер. В служ­ба­та и в биз­не­са се оче­рта­ват ядо­ве и в някои слу­чаи мо­же да пре­тър­пи­те не­що във ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е из­клю­чи­тел­но бла­гоп­рия­тен за сключ­ва­не на съд­ру­жие в тър­гов­ск ...

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е из­клю­чи­тел­но бла­гоп­рия­тен за сключ­ва­не на съд­ру­жие в тър­гов­ска­та дей­ност. Някои от вас ще по­лу­чат нас­ледс­тво. Има­те слу­жеб­ни проб­ле­ми в някак­ва ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Ва­ше­то усъ­рдие днес ще бъ­де глав­на­та при­чи­на за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в де­ла­та. То­ва е ...

  ОВЕН Ва­ше­то усъ­рдие днес ще бъ­де глав­на­та при­чи­на за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в де­ла­та. То­ва е дей­ства­ща­та тен­ден­ция, коя­то ви пра­ви са­моот­вер­же­ни, дис­цип­ли­нирaни и ме­то­дич­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес мно­зи­на от вас ще за­поч­нат деня с ло­шо нас­трое­ние по­ра­ди по­ни­жен фи­зи­чес­ки то­нус ...

  ОВЕН Днес мно­зи­на от вас ще за­поч­нат деня с ло­шо нас­трое­ние по­ра­ди по­ни­жен фи­зи­чес­ки то­нус. Вни­ма­вай­те, то­ва е на­ча­ло­то на раз­бол­ява­не, крат­кот­рай­но и на ви­рус­на ос­но­ва ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те ще бъ­дат обект на раз­го­вор в служ­ба­та си. Ве­роя­тно ва­ши­те на­чал­ни­ци или ко ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те ще бъ­дат обект на раз­го­вор в служ­ба­та си. Ве­роя­тно ва­ши­те на­чал­ни­ци или ко­ле­ги ще се съ­ве­ща­ват от­нос­но място­то, на кое­то ще се на­ло­жи да ра­бо­ти­те. По­не­де ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Наб­лю­да­ват се тре­во­ги по фи­нан­со­ви въп­ро­си за мно­го Ов­ни. Но денят обе­ща­ва бли­зък ус­ ...

  ОВЕН Наб­лю­да­ват се тре­во­ги по фи­нан­со­ви въп­ро­си за мно­го Ов­ни. Но денят обе­ща­ва бли­зък ус­пех в то­зи сми­съл. За­ре­де­те се с тър­пе­ние и ста­ра­тел­но из­пъл­ня­вай­те за­да­чи­те с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Ва­ши­те пос­ти­же­ния, как­то и при­вич­ни­те ви ме­то­ди на ра­бо­та ще бъ­дат под­ло­же­ни на съм ...

  ОВЕН Ва­ши­те пос­ти­же­ния, как­то и при­вич­ни­те ви ме­то­ди на ра­бо­та ще бъ­дат под­ло­же­ни на съм­не­ния. Бъ­де­те го­то­ви със спо­кой­но по­ве­де­ние да ар­гу­мен­ти­ра­те по­зи­цията си. Ан ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Ра­бо­та­та в до­ма ви не са­мо ще ви спес­ти средс­тва, но и ще ви съз­да­де чувс­тво на удо­влет­в ...

  ОВЕН Ра­бо­та­та в до­ма ви не са­мо ще ви спес­ти средс­тва, но и ще ви съз­да­де чувс­тво на удо­влет­во­ре­нос­т от то­ва, че сте се спра­ви­ли са­ми. При­дър­жай­те се към собс­тве­ни­те си прин­ц ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Не­га­тив­на е тен­ден­ция­та за об­щес­тве­на дей­ност в чет­вър­тък за Ов­ни­те. Тя се из­раз­ява ...

  ОВЕН Не­га­тив­на е тен­ден­ция­та за об­щес­тве­на дей­ност в чет­вър­тък за Ов­ни­те. Тя се из­раз­ява в при­бър­за­ност, ко­га­то трябва да взе­ме­те ре­ше­ние или да дей­ства­те по да­ден въп­рос, ...

  Четете още