HP-p1-728×90 Refan
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 24 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Неделя има доб­ри по­ка­за­те­ли за вас, трябва да бъ­де­те не­от­стъп­чи­ви от на­ме­ре­ния­та си, ...

  ОВЕН Неделя има доб­ри по­ка­за­те­ли за вас, трябва да бъ­де­те не­от­стъп­чи­ви от на­ме­ре­ния­та си, за да ус­пе­е­те да ги ре­а­ли­зи­ра­те. Не при­бър­звай­те в слу­жеб­ни­те си за­дъл­же­ния, з ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Ов­ни­те в съ­бо­та ще имат един спо­коен ден, през кой­то е пре­по­ръ­чи­тел­но да не се зах­ва­щат ...

  ОВЕН Ов­ни­те в съ­бо­та ще имат един спо­коен ден, през кой­то е пре­по­ръ­чи­тел­но да не се зах­ва­щат с ни­как­во но­во на­чи­на­ние. Не­поня­тни за тях ще са при­чи­ни­те, кои­то за­бавят ре­ше­н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Пе­тък е мно­го по­ле­зен ден за Ов­ни­те. Днес вие има­те доб­ра въз­мож­ност да по­ви­ши­те свои­т ...

  ОВЕН Пе­тък е мно­го по­ле­зен ден за Ов­ни­те. Днес вие има­те доб­ра въз­мож­ност да по­ви­ши­те свои­те съп­ро­ти­ви­тел­ни си­ли и ду­хов­ни въз­мож­нос­ти, ка­то по­се­ти­те място, кое­то е за­ре ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН В чет­вър­тък Ов­ни­те ни­как не са с доб­ро са­мо­чувс­твие, осо­бе­но мъ­же­те от зна­ка. Денят е ...

  ОВЕН В чет­вър­тък Ов­ни­те ни­как не са с доб­ро са­мо­чувс­твие, осо­бе­но мъ­же­те от зна­ка. Денят е мно­го раз­нооб­ра­зен на съ­би­тия и има пре­дуп­реж­де­ние за то­ле­ран­тност и дип­ло­ма­тич ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Сряда е ден за се­мей­ни сре­щи и ре­ше­ния. Въз­мож­но е да раз­гле­да­те в гло­ба­лен план се­гаш­ ...

  ОВЕН Сряда е ден за се­мей­ни сре­щи и ре­ше­ния. Въз­мож­но е да раз­гле­да­те в гло­ба­лен план се­гаш­но­то и бъ­де­що­то със­тоя­ние на се­мей­ство­то и да под­гот­ви­те пред­ва­ри­тел­ни виж­да­н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Във втор­ник мно­го от вас са дос­та ядо­ви­ти и в по­ве­че­то от слу­чаи­те на кон­так­ти в про­фе­ ...

  ОВЕН Във втор­ник мно­го от вас са дос­та ядо­ви­ти и в по­ве­че­то от слу­чаи­те на кон­так­ти в про­фе­сия­та и при дру­ги де­ло­ви ан­га­жи­мен­ти ще бъ­дат дос­та рез­ки в дър­жа­ние­то си. Ще има ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Из­мъч­ват ви не­тър­пе­ние и съм­не­ния, свър­за­ни с де­ло­вия жи­вот. Ос­та­ве­те не­ща­та да се ...

  ОВЕН Из­мъч­ват ви не­тър­пе­ние и съм­не­ния, свър­за­ни с де­ло­вия жи­вот. Ос­та­ве­те не­ща­та да се раз­ви­ват са­ми и ще се убе­ди­те в не­със­тоя­тел­нос­тта на опа­се­ния­та си. На­ли­це е по­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Неделя но­си мно­го из­не­на­ди, но вие ус­пя­ва­те да се за­дър­жи­те на по­вър­х­ност­та, от­ре­а­ ...

  ОВЕН Неделя но­си мно­го из­не­на­ди, но вие ус­пя­ва­те да се за­дър­жи­те на по­вър­х­ност­та, от­ре­а­ги­рай­ки пра­вил­но. Ед­ни от доб­ри­те мо­мен­ти е въз­мож­ност­та за фи­нан­со­ва пе­чал­ба. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН През то­зи ден мно­го ще ви се ис­ка да нап­ра­ви­те за­бе­леж­ка на своя лю­бим чо­век, да го на­со ...

  ОВЕН През то­зи ден мно­го ще ви се ис­ка да нап­ра­ви­те за­бе­леж­ка на своя лю­бим чо­век, да го на­со­чи­те в пра­вия път и въоб­ще да му об­ясни­те, че не е прав. Ве­роя­тнос­тта да бъ­де­те раз­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Ко­га­то ос­мис­ли­те един проб­лем, той не из­глеж­да ве­че та­ка стра­шен и бо­лез­нен. Пе­тък ще ...

  ОВЕН Ко­га­то ос­мис­ли­те един проб­лем, той не из­глеж­да ве­че та­ка стра­шен и бо­лез­нен. Пе­тък ще до­не­се нео­чак­ва­ни из­не­на­ди в еже­дне­вие­то на някои от Ов­ни­те. Не про­веж­дай­те раз ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Не бъ­де­те пре­ка­ле­но кри­тич­ни. Не прие­май­те ка­то да­де­ност, че око­лни­те са от­ри­ца­тел­ ...

  ОВЕН Не бъ­де­те пре­ка­ле­но кри­тич­ни. Не прие­май­те ка­то да­де­ност, че око­лни­те са от­ри­ца­тел­но нас­трое­ни спрямо ва­ши­те ид­еи и пла­но­ве за бъ­де­ще­то. Влия­тел­ни хо­ра от све­та на ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Сряда е ден за ак­тив­ни дей­ствия при Ов­ни­те, мно­зи­на ще се въз­пол­зват от те­зи ус­ло­вия. А ...

  ОВЕН Сряда е ден за ак­тив­ни дей­ствия при Ов­ни­те, мно­зи­на ще се въз­пол­зват от те­зи ус­ло­вия. А те са свър­за­ни с ва­ша­та про­фе­сио­нал­на из­ява и при­до­бив­ки­те от ра­бо­та. Прис­тъп­в ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Днес е прек­ра­сен ден за всич­ки от Овен. Все­ки, кой­то има нуж­да от по­мощ, ще я по­лу­чи без­ре ...

  ОВЕН Днес е прек­ра­сен ден за всич­ки от Овен. Все­ки, кой­то има нуж­да от по­мощ, ще я по­лу­чи без­ре­зер­вно. Сре­щи­те ви ще пре­ми­нат мно­го доб­ре, мо­же­те да осъ­щес­тви­те и па­рич­ни сдел ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН За­поч­ва­те нап­рег­на­то сед­ми­ца­та, а при някои от вас про­фе­сио­нал­на­та си­туа­ция е дос­та ...

  ОВЕН За­поч­ва­те нап­рег­на­то сед­ми­ца­та, а при някои от вас про­фе­сио­нал­на­та си­туа­ция е дос­та нея­сна. Ако мо­же­те, изо­ли­рай­те се от об­ща­та су­ма­то­ха. Мо­же би ще има­те про­фе­сио ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Неделя е мно­го ди­на­ми­чен ден и за­бър­за­ни­ят му ри­тъм ще из­п­ре­ва­ри мно­зи­на. Въп­ре­ки ч ...

  ОВЕН Неделя е мно­го ди­на­ми­чен ден и за­бър­за­ни­ят му ри­тъм ще из­п­ре­ва­ри мно­зи­на. Въп­ре­ки че сте съ­о­б­ра­зи­тел­ни в дейс­т­ви­я­та си, не е из­к­лю­че­но да до­пус­не­те греш­ка, ко­я ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Днес на ва­шия лю­бим чо­век ще бъ­де дос­та труд­но да раз­бе­ре при­чи­ни­те, кои­то са ви под­тик ...

  ОВЕН Днес на ва­шия лю­бим чо­век ще бъ­де дос­та труд­но да раз­бе­ре при­чи­ни­те, кои­то са ви под­тик­на­ли към едно или друго дей­ствие. Съ­щи­те те­зи дей­ствия той ще раз­глеж­да от своя глед­н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Днес мо­же­те да под­дър­жа­те ви­со­ко тем­по на дей­ства­ща лич­ност. Ос­вен то­ва въз­мож­нос­ти­ ...

  ОВЕН Днес мо­же­те да под­дър­жа­те ви­со­ко тем­по на дей­ства­ща лич­ност. Ос­вен то­ва въз­мож­нос­ти­те са във ва­ши ръ­це и ус­пе­хи­те са си­гур­ни. От­тук се из­ключ­ват са­мо фи­нан­со­ви­те д ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Чет­вър­тък е из­пъл­нен с от­го­вор­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то при мно­го от вас са свър­за­ни със ...

  ОВЕН Чет­вър­тък е из­пъл­нен с от­го­вор­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то при мно­го от вас са свър­за­ни със зат­руд­не­ния. Ве­роя­тно е при някои те да пре­рас­нат в за­гу­ба. Па­зе­те про­фе­сио­нал­ни ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН В де­ло­ви ас­пект сряда ще ви сблъс­ка с труд­нос­ти и ни­що чуд­но да про­ме­ни­те прог­ра­ма­та с ...

  ОВЕН В де­ло­ви ас­пект сряда ще ви сблъс­ка с труд­нос­ти и ни­що чуд­но да про­ме­ни­те прог­ра­ма­та си. Дей­стви­тел­но има­те ма­те­риа­лен шанс, но в мно­го слу­чаи се прид­ру­жа­ва с кон­флик­т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Вторник е неп­рия­тен ден за Овен, за­що­то се на­ла­га да се съоб­ра­зи­те и под­чи­ни­те на не­мис ...

  ОВЕН Вторник е неп­рия­тен ден за Овен, за­що­то се на­ла­га да се съоб­ра­зи­те и под­чи­ни­те на не­мис­ли­ми об­стоя­телс­тва. Чувс­тва­те се с "вър­за­ни ръ­це", без­дей­ствие­то е не­мис­ли­мо за ...

  Четете още