Home-p1-970×90
Home-p1-970×90
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 28 АПРИЛ

  ОВЕН Пе­тък се оче­рта­ва до­бър за Ов­ни­те, въп­ре­ки че се за­беля­зва някак­во не­до­волс­тво или не ...

  ОВЕН Пе­тък се оче­рта­ва до­бър за Ов­ни­те, въп­ре­ки че се за­беля­зва някак­во не­до­волс­тво или не доб­ро нас­трое­ние у вас. Ве­роя­тно сте по­тис­на­ти на те­ма па­ри и то­ва ка­то че ли е най ...

  Четете още
 • ОВЕН Непредвидени събития ще преобърнат плановете ви, ще предизвикат неприятности. Избягвайте словесни сб ...

  ОВЕН Непредвидени събития ще преобърнат плановете ви, ще предизвикат неприятности. Избягвайте словесни сблъсъци, въздържайте се от скандали. Вероятно проблемите засягат личния живот, но сте склонни да ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 АПРИЛ

  ОВЕН Днес за вас са мно­го важ­ни кон­так­ти­те. От­кри­ват се прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да удо­влет­во­ ...

  ОВЕН Днес за вас са мно­го важ­ни кон­так­ти­те. От­кри­ват се прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да удо­влет­во­ри­те ин­те­ре­си­те си, още по­ве­че че ще дей­ства­те пер­фек­тно вярно в съз­да­де­на­та си­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 АПРИЛ

  ОВЕН За по­ве­че­то Ов­ни втор­ник се свър­зва с пъ­ту­ва­не. Мно­го ене­ргич­ни сте и ве­роя­тно се на­л ...

  ОВЕН За по­ве­че­то Ов­ни втор­ник се свър­зва с пъ­ту­ва­не. Мно­го ене­ргич­ни сте и ве­роя­тно се на­ла­га да свър­ши­те дос­та ра­бо­та, но не е ло­шо да кон­тро­ли­ра­те по­ве­де­ние­то си. Вни­м ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 АПРИЛ

  ОВЕН Голяма част от Овните ще бъдат зарадвани днес от изгодни възможности в любовната сфера. Освен това н ...

  ОВЕН Голяма част от Овните ще бъдат зарадвани днес от изгодни възможности в любовната сфера. Освен това не е за пренебрегване и шансът за професионална реализация. Очаква ви хубава промяна, за някои с ...

  Четете още
 • ОВЕН Днеш­ни­ят неделен ден има двойнс­т­ве­на ха­рак­те­рис­ти­ка за вас. Ще ви се на­ло­жи да пре­о­до­ ...

  ОВЕН Днеш­ни­ят неделен ден има двойнс­т­ве­на ха­рак­те­рис­ти­ка за вас. Ще ви се на­ло­жи да пре­о­до­ле­е­те труд­нос­ти, за да ре­а­ли­зи­ра­те стре­ме­жи­те си, но са­мо ако пос­тъп­ва­те ра­зум ...

  Четете още
 • ОВЕН Днес ва­ши­те ус­пе­хи в лю­бов­та ще бъ­дат пряко свър­за­ни със си­ла­та на ва­шия ин­те­лект и ер ...

  ОВЕН Днес ва­ши­те ус­пе­хи в лю­бов­та ще бъ­дат пряко свър­за­ни със си­ла­та на ва­шия ин­те­лект и еру­ди­ция. Няма да има­те ре­ша­ва­ща роля при взи­ма­не на ре­ше­ние, свър­за­но с нас­ледс­тво ...

  Четете още
 • ОВЕН Предстои ви ползотворен ден, почти няма област, в която на Овните да не им върви. С по-изострено вни ...

  ОВЕН Предстои ви ползотворен ден, почти няма област, в която на Овните да не им върви. С по-изострено внимание действайте днес по отношение на бизнеса, не е лошо да ползвате опита на по-компетентни от ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 АПРИЛ

  ОВЕН Четвъртък се характеризира за Овните с успешни сделки и печалби. Възможни са преговори, обсъждания и ...

  ОВЕН Четвъртък се характеризира за Овните с успешни сделки и печалби. Възможни са преговори, обсъждания или съвещания с финансова насока, където определено изпъква вашата позиция, а действията ви нося ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 АПРИЛ

  ОВЕН Сряда не е с някаква специална характеристика за Овните, тя ще се прояви като един обикновен ден с р ...

  ОВЕН Сряда не е с някаква специална характеристика за Овните, тя ще се прояви като един обикновен ден с радости и проблеми. Вие сте благосклонно настроени към околните, но се забелязва и стремеж към п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 АПРИЛ

  ОВЕН Днес със­тоя­ние­то ви е зна­чи­тел­но ста­бил­но. Нап­ре­дъ­кът ще бъ­де твър­де из­ра­зи­те­лен, а ...

  ОВЕН Днес със­тоя­ние­то ви е зна­чи­тел­но ста­бил­но. Нап­ре­дъ­кът ще бъ­де твър­де из­ра­зи­те­лен, ако ус­пее­те да се раз­гра­ни­чи­те от емо­цио­нал­ния на­чин на мис­ле­не. Се­га той съз­да­ва ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 АПРИЛ

  ОВЕН В по­не­дел­ник някои от Овен ще от­бе­ле­жат об­лек­че­ние за се­бе си по някои проб­ле­ми, ка­то т ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник някои от Овен ще от­бе­ле­жат об­лек­че­ние за се­бе си по някои проб­ле­ми, ка­то то­ва е краят на неиз­год­но­то или възп­ряно раз­витие на някои де­ла. Ста­ва въп­рос за лич­ни ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 АПРИЛ

  ОВЕН Неделя е дос­та нап­рег­ната за Ов­ни­те. По от­но­ше­ние на фи­нан­со­ва­та стра­на на ва­ша­та ра­ ...

  ОВЕН Неделя е дос­та нап­рег­ната за Ов­ни­те. По от­но­ше­ние на фи­нан­со­ва­та стра­на на ва­ша­та ра­бо­та про­я­вя­ва­те без­по­койс­т­во, с пре­го­во­ри с ше­фа ви без уси­лия мо­же да по­лу­чи­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 АПРИЛ

  ОВЕН Оче­рта­ва се спо­коен ден пред Ов­ни­те, де­ла­та ви ще вървят, кон­так­ти­те ще са на ви­со­та, по ...

  ОВЕН Оче­рта­ва се спо­коен ден пред Ов­ни­те, де­ла­та ви ще вървят, кон­так­ти­те ще са на ви­со­та, пое­ти­те ан­га­жи­мен­ти от съд­руж­ни­ци­те ще се реа­ли­зи­рат... Съ­бо­та за някои е свър­за­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 АПРИЛ

  ОВЕН В пе­тък при по­ве­че­то от Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко на ...

  ОВЕН В пе­тък при по­ве­че­то от Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко нас­трое­ние вследс­твие на­то­ва­ре­на­та ви сед­ми­ца. Сблъс­ка­ли сте се с оби­ди, ра­зо­ча­ро ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 АПРИЛ

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е бла­гоп­рия­тен, но­си про­ме­ни в биз­не­са и про­фе­сия­та, ка­то по то­ ...

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е бла­гоп­рия­тен, но­си про­ме­ни в биз­не­са и про­фе­сия­та, ка­то по то­зи на­чин се съз­да­ват но­ви ус­ло­вия за ва­ша­та реа­ли­за­ция. Денят е по­ло­жи­те­лен и от ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 АПРИЛ

  ОВЕН Сряда е важен ден за Овните и зависи изцяло от тях как точно ще протече. Ако вие днес изявите присъщ ...

  ОВЕН Сряда е важен ден за Овните и зависи изцяло от тях как точно ще протече. Ако вие днес изявите присъщата си агресивност, може да се сблъскате с неочаквани неприятности. Следете поведението си на р ...

  Четете още
 • ОВЕН Вторник е много благоприятен за професионалните ви дела и обещава постигане на желаната реализация. ...

  ОВЕН Вторник е много благоприятен за професионалните ви дела и обещава постигане на желаната реализация. Предстои ви среща с високопоставени хора, които ще ви натоварят с допълнителни задачи. Ядовете ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 АПРИЛ

  ОВЕН В по­не­дел­ник гол­яма част от Ов­ни­те са при­тес­не­ни от въоб­ра­жае­ми неп­рия­тнос­ти. Ис­ти­н ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник гол­яма част от Ов­ни­те са при­тес­не­ни от въоб­ра­жае­ми неп­рия­тнос­ти. Ис­ти­на е, че те са та­ки­ва и най-доб­ре е въоб­ще да не об­ръ­ща­те вни­ма­ние на слу­хо­ве или на ...

  Четете още
 • ОВЕН В неделя бла­го­ра­зу­ми­е­то над­де­ля­ва в Ов­ни­те. Мо­же да се свър­же пре­ди всич­ко с ва­шия п ...

  ОВЕН В неделя бла­го­ра­зу­ми­е­то над­де­ля­ва в Ов­ни­те. Мо­же да се свър­же пре­ди всич­ко с ва­шия про­фе­си­о­на­лен и фи­нан­сов ста­тут, кой­то бав­но за­поч­ва да по­ви­ша­ва ни­во­то си. На­ ...

  Четете още