Home-p1-728×90
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 23 АВГУСТ

  ОВЕН Сряда носи промени за Овните и в много случаи те са свързани с вашите пари. Днес не е добре да риску ...

  ОВЕН Сряда носи промени за Овните и в много случаи те са свързани с вашите пари. Днес не е добре да рискувате във финансовата сфера, нито пък да пътувате по делови причини. Работният ден е успешен за ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 АВГУСТ

  ОВЕН Ра­но е да се от­пус­ка­те, някои от вас из­жив­яват труд­ни мо­мен­ти и ве­роя­тно то­ва ще ги раз­ ...

  ОВЕН Ра­но е да се от­пус­ка­те, някои от вас из­жив­яват труд­ни мо­мен­ти и ве­роя­тно то­ва ще ги раз­ба­лан­си­ра мал­ко, но не прие­май­те фа­тал­но не­ща­та. Ог­ром­ни са въз­мож­нос­ти­те ви въ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 АВГУСТ

  ОВЕН Различни са причините за безпокойството при Овните, от чисто лични и любовни проблемите достигат до ...

  ОВЕН Различни са причините за безпокойството при Овните, от чисто лични и любовни проблемите достигат до финансови. Това характеризира и широката гама от настроения, които често оказват силно влияние ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 АВГУСТ

  ОВЕН Неделя пре­дос­та­вя мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за об­ра­зу­ва­не на съ­ю­зи и сдру­же­ния. Ако же ...

  ОВЕН Неделя пре­дос­та­вя мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за об­ра­зу­ва­не на съ­ю­зи и сдру­же­ния. Ако же­ни от­п­ра­вят ня­как­во пред­ло­же­ние към вас, бъ­де­те убе­де­ни, че ще ви из­ма­мят, а до­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 АВГУСТ

  ОВЕН Мно­го про­ти­во­ре­чив ден. Ус­пе­хи и неп­рия­тнос­ти неп­ре­къс­на­то ще се сменят и то­ва мно­го ...

  ОВЕН Мно­го про­ти­во­ре­чив ден. Ус­пе­хи и неп­рия­тнос­ти неп­ре­къс­на­то ще се сменят и то­ва мно­го ще ви драз­ни. Не всич­ки съ­би­тия през то­зи ден ще ви ха­ре­сат, но уси­лия­та ви да про­ме ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 АВГУСТ

  ОВЕН С приб­ли­жа­ва­не­то на праз­ни­ци­те де­ло­во­то тем­по от­слаб­ва и от­стъп­ва място на вед­ро­то ...

  ОВЕН С приб­ли­жа­ва­не­то на праз­ни­ци­те де­ло­во­то тем­по от­слаб­ва и от­стъп­ва място на вед­ро­то нас­трое­ние. В пе­тък то ви об­хва­ща и вас, но не на­пъл­но. Мно­зи­на са по­тис­на­ти от те ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 АВГУСТ

  ОВЕН Днес влия­нията вър­ху Овен са раз­но­по­соч­ни и го­ворят глав­но за емо­цио­на­лен пре­раз­ход. Пр ...

  ОВЕН Днес влия­нията вър­ху Овен са раз­но­по­соч­ни и го­ворят глав­но за емо­цио­на­лен пре­раз­ход. Проб­лем при мно­го от мла­ди­те е сключ­ва­не­то на брак. За някои той ще бъ­де хар­мо­ни­чен, н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 АВГУСТ

  ОВЕН За Овните сряда е от благоприятните дни през седмицата. Ще трябва така да разпределите времето си, ч ...

  ОВЕН За Овните сряда е от благоприятните дни през седмицата. Ще трябва така да разпределите времето си, че да успеете да свършите и домашната си работа, която днес е много важна за вас. Ангажиментът щ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 АВГУСТ

  ОВЕН Фи­нан­со­вият проб­лем е ос­тър при Ов­ни­те и ще бъ­де пред­мет на раз­миш­ле­ния­та ви през деня. ...

  ОВЕН Фи­нан­со­вият проб­лем е ос­тър при Ов­ни­те и ще бъ­де пред­мет на раз­миш­ле­ния­та ви през деня. Мо­же би трябва да спо­де­ли­те при­тес­не­ния­та си с ко­ле­ги и прия­те­ли. Меж­ду тях ще се ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 АВГУСТ

  ОВЕН Не­въз­мож­нос­тта да се на­ме­си­те пряко по оп­ре­де­лен на­чин за по­зи­тив­но раз­ви­тие на лич­ ...

  ОВЕН Не­въз­мож­нос­тта да се на­ме­си­те пряко по оп­ре­де­лен на­чин за по­зи­тив­но раз­ви­тие на лич­ни­те ви де­ла и необ­хо­ди­мос­тта да из­ча­ка­те чуж­до­то ре­ше­ние по ва­жен въп­рос ви пос ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 АВГУСТ

  ОВЕН В неделя про­я­ва­та на дес­по­ти­зъм и его­и­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про­ ...

  ОВЕН В неделя про­я­ва­та на дес­по­ти­зъм и его­и­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про­дик­ту­ва­но от съм­не­ни­я­та, че ня­кой ви шпи­о­ни­ра и очак­ва­те да ви нав­ре­ди. За ня­ко ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 АВГУСТ

  ОВЕН Бъ­де­те вни­ма­тел­ни с из­ра­зи­те, ко­га­то бе­сед­ва­те с лю­би­мия чо­век. Днес той ще е скло­н ...

  ОВЕН Бъ­де­те вни­ма­тел­ни с из­ра­зи­те, ко­га­то бе­сед­ва­те с лю­би­мия чо­век. Днес той ще е скло­нен да раз­би­ра ду­ми­те ви по дос­та своеоб­ра­зен на­чин и да си пра­ви от тях наис­ти­на стр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 АВГУСТ

  ОВЕН Днес проб­ле­ми­те за со­циал­на­та и про­фе­сио­нал­на­та ста­бил­ност са ярко от­крое­ни във ва­ше ...

  ОВЕН Днес проб­ле­ми­те за со­циал­на­та и про­фе­сио­нал­на­та ста­бил­ност са ярко от­крое­ни във ва­ше­то съз­на­ние. Не­съм­не­но при­чи­ни за по­доб­но без­по­кой­ство има, но те са вре­мен­ни и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП  ЗА 10 АВГУСТ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са пре­въз­бу­де­ни и нес­та­бил­ни в емо­цио­нал­но от­но­ше­ние, има­те при­чи­на да ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са пре­въз­бу­де­ни и нес­та­бил­ни в емо­цио­нал­но от­но­ше­ние, има­те при­чи­на да сте не­до­вол­ни и ези­кът ви е мно­го изо­стрен. То­ва ви пра­ви не­же­ла­ни съ­бе­сед­ни­ци ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 АВГУСТ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са мно­го дей­ни и ре­ши­тел­ни в де­ло­ви­те си на­ме­ре­ния. Име­нно вър­ху ос­но­ва ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са мно­го дей­ни и ре­ши­тел­ни в де­ло­ви­те си на­ме­ре­ния. Име­нно вър­ху ос­но­ва­та на та­зи ак­тив­ност се­га мо­же­те да се над­ява­те на ус­пех и не съ­щес­тву­ват фак­то­р ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 АВГУСТ

  ОВЕН Влия­ния с раз­ли­чен ха­рак­тер въз­препя­тстват ва­шия ус­пех днес. Те­зи ха­рак­те­рис­ти­ки се о ...

  ОВЕН Влия­ния с раз­ли­чен ха­рак­тер въз­препя­тстват ва­шия ус­пех днес. Те­зи ха­рак­те­рис­ти­ки се от­насят за ва­шия де­ло­ви жи­вот, кой­то в ед­на или дру­га сте­пен се­га ще бъ­де спъ­ван. На ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 АВГУСТ

  ОВЕН Не­въз­мож­нос­тта да се на­ме­си­те пряко по оп­ре­де­лен на­чин за по­зи­тив­но­то раз­ви­тие на л ...

  ОВЕН Не­въз­мож­нос­тта да се на­ме­си­те пряко по оп­ре­де­лен на­чин за по­зи­тив­но­то раз­ви­тие на лич­ни­те ви де­ла и необ­хо­ди­мос­тта да из­ча­ка­те чуж­до­то ре­ше­ние по ва­жен въп­рос са ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 АВГУСТ

  ОВЕН В неделя ак­тив­нос­тта е на по-ви­со­ко ни­во, но ед­нов­ре­мен­но из­ник­ват слу­жеб­ни проб­ле­ми ...

  ОВЕН В неделя ак­тив­нос­тта е на по-ви­со­ко ни­во, но ед­нов­ре­мен­но из­ник­ват слу­жеб­ни проб­ле­ми, кои­то ще раз­ко­ле­баят мно­зи­на и ще ги въз­прат от ре­ши­тел­ни дей­ствия. Мно­зи­на ще б ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 АВГУСТ

  ОВЕН В съ­бот­ния ден Ов­ни­те ще се от­да­дат на прия­тни емоции сред при­ро­да­та. Някои ще уча­стват в ...

  ОВЕН В съ­бот­ния ден Ов­ни­те ще се от­да­дат на прия­тни емоции сред при­ро­да­та. Някои ще уча­стват в ин­те­лек­туал­ни иг­ри, знай­те, че не по­бе­да­та е важ­на, а уча­стие­то, при кое­то трябва ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 АВГУСТ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са с доб­ро са­мо­чувс­твие и то­ва би мог­ло да доп­ри­не­се и за ус­пе­шен пе­тък. Х ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са с доб­ро са­мо­чувс­твие и то­ва би мог­ло да доп­ри­не­се и за ус­пе­шен пе­тък. Ха­рак­тер­но е усе­ща­не­то ви за ста­бил­ност и въз­мож­ност за справ­яне, но не би­ва да бъ­д ...

  Четете още