Home-p1-728×90
Home-p1-728×90
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 22 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Ов­ни­те ще се из­правят пред гол­ямо зат­руд­не­ние в пе­тък, ако се на­ло­жи да нап­равят из­бор. ...

  ОВЕН Ов­ни­те ще се из­правят пред гол­ямо зат­руд­не­ние в пе­тък, ако се на­ло­жи да нап­равят из­бор. При ед­ни от вас той е в де­ло­ви план и на про­фе­сио­нал­но ни­во, а за дру­ги ще бъ­де са­мо ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Мно­зи­на днес ще из­пад­нат в неп­рия­тна си­туа­ция, но ще се справят и ще из­лязат от по­ло­же­ни ...

  ОВЕН Мно­зи­на днес ще из­пад­нат в неп­рия­тна си­туа­ция, но ще се справят и ще из­лязат от по­ло­же­ние. Има неп­рия­тни из­хо­ди и ре­ше­ния, но не се пре­да­вай­те. Ва­ша­та за­да­ча днес е да на ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Сряда носи радост и облекчение на Овните. С успех ще решите днес проблемите, с които ще бъдете ангаж ...

  ОВЕН Сряда носи радост и облекчение на Овните. С успех ще решите днес проблемите, с които ще бъдете ангажирани. На успехи могат да се надяват и учащите, които трябва да удвоят усилията си, за да затвъ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Денят ви заварва в състояние на активно движение напред към постигане на намеренията и в търсене на ...

  ОВЕН Денят ви заварва в състояние на активно движение напред към постигане на намеренията и в търсене на своето място. Не се опасявайте, че някой ще се опита да ви възпре, сега всичко е във ваши ръце. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН По­не­дел­ник бе­ле­жи края на един нео­со­бе­но бла­гоп­рия­тен пе­риод, през кой­то ед­ни от вас б ...

  ОВЕН По­не­дел­ник бе­ле­жи края на един нео­со­бе­но бла­гоп­рия­тен пе­риод, през кой­то ед­ни от вас бяха страш­но об­ре­ме­не­ни от слу­жеб­ни за­дъл­же­ния, а дру­ги се “с­пъ­ва­ха” неп­рес­тан­н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН В неделя ак­тив­нос­тта при Ов­ни­те е на по-ви­со­ко ни­во, но ед­нов­ре­мен­но с то­ва въз­ник­ват ...

  ОВЕН В неделя ак­тив­нос­тта при Ов­ни­те е на по-ви­со­ко ни­во, но ед­нов­ре­мен­но с то­ва въз­ник­ват слу­жеб­ни проб­ле­ми. То­ва не би­ва да ви раз­ко­ле­ба­ва за ре­ши­тел­ни дей­ствия. Денят и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Мно­го бла­гоп­рия­тно вре­ме за всякак­ви ори­ги­нал­ни ини­циа­ти­ви. Най-ус­пеш­ни ще са ме­роп­р ...

  ОВЕН Мно­го бла­гоп­рия­тно вре­ме за всякак­ви ори­ги­нал­ни ини­циа­ти­ви. Най-ус­пеш­ни ще са ме­роп­рия­тия­та, има­щи за цел ко­лек­тив­но бла­го, а не ли­чен ус­пех или пос­ти­га­не на някак­ва ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Днес Овните ще попаднат във властта на съмнението, а финансовите затруднения при много от вас ще зас ...

  ОВЕН Днес Овните ще попаднат във властта на съмнението, а финансовите затруднения при много от вас ще засилят безпокойството ви. Нямате реални основания да се съмнявате в успеха на предприетите от вас ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Чет­вър­тък ид­ва с от­дел­ни труд­нос­ти за Ов­ни­те, но ще ви спо­хо­ди и нео­чак­ван къс­мет при ...

  ОВЕН Чет­вър­тък ид­ва с от­дел­ни труд­нос­ти за Ов­ни­те, но ще ви спо­хо­ди и нео­чак­ван къс­мет при из­пъл­не­ние на днев­ни­те де­ла. През ра­бот­ния ден е въз­мож­но да зае­ме­те доб­ра по­зи­ц ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН За повечето от вас е по-добре днес да се откажат от намеренията си, особено ако те са свързани с раб ...

  ОВЕН За повечето от вас е по-добре днес да се откажат от намеренията си, особено ако те са свързани с работата и целят постигане на определена придобивка. Благоразумното изчакване укрепва позициите ви ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Спокойно започвате вторник и у мнозина доминира настроението за работа. Денят е плодотворен и носи п ...

  ОВЕН Спокойно започвате вторник и у мнозина доминира настроението за работа. Денят е плодотворен и носи печалби, добри новини и успехи в бизнеса. Внимавайте в отношенията с колегите в службата, възмож ...

  Четете още
 • Любовен хороскоп за 11 – 17 септември 2017

  Лятото може да е почти приключило, но пък романтика няма да ни липсва. Разположението на планетите ще отк ...

  Лятото може да е почти приключило, но пък романтика няма да ни липсва. Разположението на планетите ще открие пред нас добър потенциал в любовта. Какво ви очаква според зодията, вижте в любовния ни хор ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Днес ще заразите всички с неизчерпаемия си ентусиазъм. Тези, които заемат ръководни длъжности, трябв ...

  ОВЕН Днес ще заразите всички с неизчерпаемия си ентусиазъм. Тези, които заемат ръководни длъжности, трябва да проявят разбиране към проблемите на подчинените си. Не подминавайте оплакванията им с прен ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН За­па­зе­те об­щу­ва­не­то си с дру­ги­те на фор­мал­на ос­но­ва, до­ри с лю­би­ми­те и съп­ру­зи­те ...

  ОВЕН За­па­зе­те об­щу­ва­не­то си с дру­ги­те на фор­мал­на ос­но­ва, до­ри с лю­би­ми­те и съп­ру­зи­те си. Мо­же да ви се на­ло­жи да дейс­т­ва­те за­е­д­но в при­я­тел­с­ка, но без­п­рис­т­рас­т­н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Се­мей­ният и лич­ния жи­вот на Ов­ни­те се­га мо­же дон­якъ­де да се про­ва­ли. Ве­роя­тно мо­же да ...

  ОВЕН Се­мей­ният и лич­ния жи­вот на Ов­ни­те се­га мо­же дон­якъ­де да се про­ва­ли. Ве­роя­тно мо­же да се слу­чи не­що не­поп­ра­ви­мо в на­ча­ло­то на пе­рио­да, но то ще е нез­на­чи­тел­но спрямо ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Те­зи от вас, кои­то се за­ни­ма­ват с тър­го­вия или рек­ла­ма, днес трябва да вни­ма­ват да не зло ...

  ОВЕН Те­зи от вас, кои­то се за­ни­ма­ват с тър­го­вия или рек­ла­ма, днес трябва да вни­ма­ват да не злоу­пот­ребят с не­чие до­ве­рие. Ако  смята­те, че най-сък­ро­ве­ни­те ви вярва­ния са под­ло­же ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН По­зи­тив­на­та наг­ла­са ще ви по­мог­не да пре­вър­не­те не­дос­та­тъ­ци­те в пре­димс­тва. Раз­гл ...

  ОВЕН По­зи­тив­на­та наг­ла­са ще ви по­мог­не да пре­вър­не­те не­дос­та­тъ­ци­те в пре­димс­тва. Раз­глеж­дай­те кон­флик­ти­те от по-ма­щаб­на глед­на точ­ка и изо­бре­та­тел­нос­тта ще ви под­ска­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Денят ще бъ­де нап­рег­нат за вас, доб­ре ще е да не за­късн­ява­те за ра­бо­та. Няма да ви гле­дат ...

  ОВЕН Денят ще бъ­де нап­рег­нат за вас, доб­ре ще е да не за­късн­ява­те за ра­бо­та. Няма да ви гле­дат с доб­ро око, ако си поз­во­ли­те то­ва. В по-къс­ни­те ча­со­ве по­ло­же­ние­то за­поч­ва да п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН У мно­зи­на от Овен е въ­зоб­но­ве­на на­деж­да­та за про­фе­сио­нал­на пром­яна. Днес тя от­но­во щ ...

  ОВЕН У мно­зи­на от Овен е въ­зоб­но­ве­на на­деж­да­та за про­фе­сио­нал­на пром­яна. Днес тя от­но­во ще из­ле­зе на пре­ден план, след ка­то нау­чи­те някак­ви но­ви­ни. За дос­та пром­яна­та ще из ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН То­зи ден сте дос­та ура­вно­ве­се­ни и спо­кой­ни за де­ла­та си. По­не­дел­ник е щас­тлив ден за ф ...

  ОВЕН То­зи ден сте дос­та ура­вно­ве­се­ни и спо­кой­ни за де­ла­та си. По­не­дел­ник е щас­тлив ден за фи­нан­си­те на Ов­ни­те и мно­го под­ходящ за хар­мо­ни­зи­ра­не на взаи­моот­но­ше­ния­та с ок ...

  Четете още