Home-p1-970×90
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 2 ЮНИ

  ОВЕН В из­год­ни по­зи­ции сте от­нос­но осъ­щест­вява­не на ма­те­риал­ни при­до­бив­ки, но не е ло­шо д ...

  ОВЕН В из­год­ни по­зи­ции сте от­нос­но осъ­щест­вява­не на ма­те­риал­ни при­до­бив­ки, но не е ло­шо да из­бягва­те кон­флик­ти и да не се от­каз­ва­те пред­ва­ри­тел­но от пос­ти­га­не на це­ли­те ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 ЮНИ

  ОВЕН Въз­мож­но е да се чувс­тва­те ого­рче­ни, но и вие сте доп­ри­нес­ли за със­тоя­ние­то си. Вни­ма­в ...

  ОВЕН Въз­мож­но е да се чувс­тва­те ого­рче­ни, но и вие сте доп­ри­нес­ли за със­тоя­ние­то си. Вни­ма­вай­те, склон­ни сте да до­пус­ка­те греш­ки и днес не би­ва мно­го да раз­чи­та­те на не­чии об ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 31 МАЙ

  ОВЕН Сряда е те­жък ден за Ов­ни­те, но бе­ле­жи края на един пе­риод за вас. Не мо­же да се ка­же, че то ...

  ОВЕН Сряда е те­жък ден за Ов­ни­те, но бе­ле­жи края на един пе­риод за вас. Не мо­же да се ка­же, че той е бил лек, но от глед­на точ­ка на де­ло­вия си жи­вот ве­роя­тно сте ус­по­кое­ни. По­ло­жи­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 МАЙ

  ОВЕН Във вторник мнозина от Овен имат да решат важни въпроси, които касаят разговори. При едни те са семе ...

  ОВЕН Във вторник мнозина от Овен имат да решат важни въпроси, които касаят разговори. При едни те са семейни, а при други - професионални, при които ще имате подкрепата на колеги и приятели. Преценява ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 МАЙ

  ОВЕН Понеделник се характеризира с някои трудности за Овните, които лесно можете да преодолеете, ако избе ...

  ОВЕН Понеделник се характеризира с някои трудности за Овните, които лесно можете да преодолеете, ако избегнете споровете и полемиките с хора от службата ви. Това са ваши неприятели, които ще се опитат ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 МАЙ

  ОВЕН Неделя е из­пъл­нена с от­го­вор­нос­ти за Ов­ни­те, ко­и­то при мно­го от вас са свър­за­ни със зат ...

  ОВЕН Неделя е из­пъл­нена с от­го­вор­нос­ти за Ов­ни­те, ко­и­то при мно­го от вас са свър­за­ни със зат­руд­не­ния, при ня­кои пре­рас­на­ли в за­гу­би. Па­зе­те про­фе­си­о­нал­ния си прес­тиж и се ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 МАЙ

  ОВЕН Проя­ве­те ини­циа­ти­ва в се­мей­ни­те ра­бо­ти. Денят е из­клю­чи­тел­но под­ходящ за сре­щи и по­ ...

  ОВЕН Проя­ве­те ини­циа­ти­ва в се­мей­ни­те ра­бо­ти. Денят е из­клю­чи­тел­но под­ходящ за сре­щи и по­добр­ява­не на до­маш­на­та об­ста­нов­ка. Гри­жи­те за де­ца­та и до­маш­на­та по­ло­вин­ка ще ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 МАЙ

  ОВЕН Пе­тък е щас­тлив ден за Ов­ни­те. Ху­ба­во е след теж­кия чет­вър­тък денят да дой­де с ус­по­кое­н ...

  ОВЕН Пе­тък е щас­тлив ден за Ов­ни­те. Ху­ба­во е след теж­кия чет­вър­тък денят да дой­де с ус­по­кое­ние. Ра­бот­ният ден се свързва с пре­ду­се­ща­ния­та ви за уи­кен­да и под­го­тов­ка­та ви за з ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 МАЙ

  ОВЕН В чет­вър­тък прев­рат­нос­ти­те прес­лед­ват Ов­ни­те. Ще се сблъс­ка­те с твър­де мно­го проб­ле­м ...

  ОВЕН В чет­вър­тък прев­рат­нос­ти­те прес­лед­ват Ов­ни­те. Ще се сблъс­ка­те с твър­де мно­го проб­ле­ми в служ­ба­та си, а чес­то преч­ки­те зас­та­ват на пътя ви в лич­ни­те де­ла. Труд­нос­ти­те ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 МАЙ

  ОВЕН Финансовите проблеми ви създават много грижи в сряда. Денят бележи края им и още днес повечето от ва ...

  ОВЕН Финансовите проблеми ви създават много грижи в сряда. Денят бележи края им и още днес повечето от вас ще намерят разрешение на този въпрос. Настъпва обаче нов период в служебната ви дейност, койт ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 МАЙ

  ОВЕН Вторник носи известия за Овните, които съдържат три вида новини. За едни от вас са лични, за други - ...

  ОВЕН Вторник носи известия за Овните, които съдържат три вида новини. За едни от вас са лични, за други - професионални, а за трети - за дома. Денят не блести с особен успех относно вашите делови зада ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 МАЙ

  ОВЕН За Ов­ни­те по­не­дел­ник е един мно­го до­бър ден. Ус­пеш­но раз­ви­тие имат про­фе­сия­та, биз­не­ ...

  ОВЕН За Ов­ни­те по­не­дел­ник е един мно­го до­бър ден. Ус­пеш­но раз­ви­тие имат про­фе­сия­та, биз­не­сът и фи­нан­си­те. Има про­ме­ни, кои­то нена­пъл­но са за­вър­ши­ли око­ло вас. Трябва да бъ­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 МАЙ

  ОВЕН Ов­ни­те ще имат доб­ра неделя, с из­клю­че­ние на слу­жеб­но-про­фе­сио­на­ния ас­пект на деня. Тук ...

  ОВЕН Ов­ни­те ще имат доб­ра неделя, с из­клю­че­ние на слу­жеб­но-про­фе­сио­на­ния ас­пект на деня. Тук ще има­те неотс­тра­ни­ми за мо­мен­та проб­ле­ми, за кои­то е най-доб­ре нав­ре­ме да об­яви­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 МАЙ

  ОВЕН В събота най-го­ле­ми­те проб­ле­ми за Ов­ни­те са свър­за­ни с до­ма, но ако се­мей­но обе­ди­ни­те ...

  ОВЕН В събота най-го­ле­ми­те проб­ле­ми за Ов­ни­те са свър­за­ни с до­ма, но ако се­мей­но обе­ди­ни­те уси­лия­та си, лес­но ще ги пре­въз­мог­не­те. За дру­ги събота е ден за пъ­ту­ва­не, кое­то щ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 МАЙ

  ОВЕН Доб­ро­то на­ча­ло днес не­ви­на­ги е га­ран­ция за ус­пеш­но­то му за­вър­шва­не и Ов­ни­те са пос­ ...

  ОВЕН Доб­ро­то на­ча­ло днес не­ви­на­ги е га­ран­ция за ус­пеш­но­то му за­вър­шва­не и Ов­ни­те са пос­та­ве­ни име­нно в та­ка­ва си­туа­ция. Дей­нос­тта ви ще бъ­де спъ­на­та от раз­лич­ни препя­т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 МАЙ

  ОВЕН В чет­вър­тък за по­ве­че­то Ов­ни са ха­рак­тер­ни до­маш­ни неп­рия­тнос­ти. Оби­кно­ве­но ста­ва ...

  ОВЕН В чет­вър­тък за по­ве­че­то Ов­ни са ха­рак­тер­ни до­маш­ни неп­рия­тнос­ти. Оби­кно­ве­но ста­ва въп­рос за проб­ле­ми, кои­то са труд­но раз­ре­ши­ми. Ве­роя­тно при­чи­ни­те за то­ва са фи­н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 МАЙ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са със за­си­ле­но усе­ща­не за фи­нан­сов ущърб, но сряда вне­зап­но мо­же да ви сюр­ ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са със за­си­ле­но усе­ща­не за фи­нан­сов ущърб, но сряда вне­зап­но мо­же да ви сюр­при­зи­ра, тъй че денят се оп­ре­деля ка­то ва­жен за вас. Ве­роя­тно нео­чак­ва­ни па­ри ще до ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 МАЙ

  ОВЕН За по­ве­че­то от Овен втор­ник ще бъ­де тру­ден ден. Труд­нос­ти­те ви са свър­за­ни с ра­бо­та­та ...

  ОВЕН За по­ве­че­то от Овен втор­ник ще бъ­де тру­ден ден. Труд­нос­ти­те ви са свър­за­ни с ра­бо­та­та или биз­не­са. Въз­ник­ват проб­ле­ми, кои­то на то­зи етап са труд­но раз­ре­ши­ми. Трябва да ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 МАЙ

  ОВЕН По­не­дел­ник е ден за тран­сфор­ма­ции око­ло вас. Нов ден-нов къс­мет е ва­ли­ден за Ов­ни­те, ка­ ...

  ОВЕН По­не­дел­ник е ден за тран­сфор­ма­ции око­ло вас. Нов ден-нов къс­мет е ва­ли­ден за Ов­ни­те, ка­то по­ве­че от вас ще се рад­ват, че тру­дът им не про­па­да и са необ­хо­ди­ми за око­лни­те. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 МАЙ

  ОВЕН В неделя за Овните на преден план изпъкват грижите за всекидневието, които се свързват с професионал ...

  ОВЕН В неделя за Овните на преден план изпъкват грижите за всекидневието, които се свързват с професионални и парични въпроси. Повечето от знака проявяват благоразумие, което е сигурност без постигане ...

  Четете още