Home-p1-970×90
Home-p1-970×90
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 8 АПРИЛ

  ОВЕН Денят е подходящ за обучение и за интелектуална работа. Партньорите по бизнес днес ще бъдат настроен ...

  ОВЕН Денят е подходящ за обучение и за интелектуална работа. Партньорите по бизнес днес ще бъдат настроени да подкрепят добрите решения. Отношенията с роднините ще се нормализират. В любовната сфера щ ...

  Четете още
 • ОВЕН Пе­тък е с прек­рас­ни ха­рак­те­рис­ти­ки и ви да­ва блест­ящи въз­мож­нос­ти. Денят е мно­го пе­че ...

  ОВЕН Пе­тък е с прек­рас­ни ха­рак­те­рис­ти­ки и ви да­ва блест­ящи въз­мож­нос­ти. Денят е мно­го пе­че­ливш, сти­га по-се­риоз­но да се зае­ме­те с де­ла­та си. Необ­хо­ди­ма е по-нас­той­чи­ва ан­ ...

  Четете още
 • ОВЕН В четвъртък Овните ще предизвикат разговори или ще бъдат въвлечени в оживен спор с роднини на тема ф ...

  ОВЕН В четвъртък Овните ще предизвикат разговори или ще бъдат въвлечени в оживен спор с роднини на тема финанси, вероятно свързан с наследство и някои неизяснени обстоятелства. Денят не е особено прия ...

  Четете още
 • ОВЕН Вторник е особено добър ден за вашата активна служебна дейност. Освен че сте заредени с много енерги ...

  ОВЕН Вторник е особено добър ден за вашата активна служебна дейност. Освен че сте заредени с много енергия, делата ви ще се развиват успешно. Действията на някои от вас в комбинация с приятели ще ви д ...

  Четете още
 • ОВЕН Понеделник идва с много проблеми за Овен. Днес те са домашни и ако сте по-търпеливи, ще намерите въз ...

  ОВЕН Понеделник идва с много проблеми за Овен. Днес те са домашни и ако сте по-търпеливи, ще намерите възможности за разрешаването на повече от тях. Силите и лидерските енергии, които сега притежавате ...

  Четете още
 • ОВЕН Неделя е бла­гоп­ри­я­тен, но е мно­го важ­но да се вла­де­е­те и да ту­ши­ра­те спо­ро­ве и кон­ф­л ...

  ОВЕН Неделя е бла­гоп­ри­я­тен, но е мно­го важ­но да се вла­де­е­те и да ту­ши­ра­те спо­ро­ве и кон­ф­лик­ти. На ра­бот­но­то мяс­то при­е­май­те съ­ве­ти­те от на­чал­с­т­во­то, но ра­бо­те­те по с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 АПРИЛ

  ОВЕН В събота ще имате проблеми с общуването, които трябва да решите заедно със своя любим човек. Затрудн ...

  ОВЕН В събота ще имате проблеми с общуването, които трябва да решите заедно със своя любим човек. Затрудненията са временни, тъй като ще се справите със ситуацията. Не си заслужава да задълбавате в пр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 31 МАРТ

  ОВЕН Единствената възможна алтернатива за вашите успешни действия днес е да се възползвате от всички сили ...

  ОВЕН Единствената възможна алтернатива за вашите успешни действия днес е да се възползвате от всички сили и умения, за да постигнете безпрепятствено своите цели и стремежи. Засиленото чувство за дом и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 МАРТ

  ОВЕН В четвъртък Овните са доста несигурни поради трудности и проблеми около тях. Това състояние е нетипи ...

  ОВЕН В четвъртък Овните са доста несигурни поради трудности и проблеми около тях. Това състояние е нетипично за вас и мнозина биха избрали погрешното решение, отколкото решителността. Въпреки пречките ...

  Четете още
 • ОВЕН Овните са обезпокоени в сряда на тема пари и това може да бъде поради загуба в спор с влиятелно лице ...

  ОВЕН Овните са обезпокоени в сряда на тема пари и това може да бъде поради загуба в спор с влиятелно лице или разстройване на партньорски отношения. На работното си място днес ще изявите своята кадърн ...

  Четете още
 • ОВЕН Във втор­ник се за­беля­зват се­риоз­ни на­ме­ре­ния и стре­меж за справ­яне на всяка це­на при Ов­н ...

  ОВЕН Във втор­ник се за­беля­зват се­риоз­ни на­ме­ре­ния и стре­меж за справ­яне на всяка це­на при Ов­ни­те. До­ри да няма­те кон­крет­ни неп­рия­тнос­ти, днес сте в зас­той и по­ве­че­то от дей­ств ...

  Четете още
 • ОВЕН По­не­дел­ник оп­ре­деля нав­ли­за­не­то ви в нов ци­къл, от­насящ се до лю­бов­та. Днес Ов­ни­те са ...

  ОВЕН По­не­дел­ник оп­ре­деля нав­ли­за­не­то ви в нов ци­къл, от­насящ се до лю­бов­та. Днес Ов­ни­те са оду­хот­во­ре­ни от лю­бов­но­то си нас­трое­ние и ус­пе­хът им ще се дъл­жи на лю­бов­та. То­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 МАРТ

  ОВЕН Не раз­чи­тай­те на род­ни­ни­те да пре­да­дат важ­ни­те лич­ни съ­о­б­ще­ния, ко­и­то сте ос­та­ви­ ...

  ОВЕН Не раз­чи­тай­те на род­ни­ни­те да пре­да­дат важ­ни­те лич­ни съ­о­б­ще­ния, ко­и­то сте ос­та­ви­ли. Кон­ф­лик­тът меж­ду про­фе­си­о­нал­ни­те и до­маш­ни­те за­дъл­же­ния мо­же да ста­не при ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 МАРТ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те мо­же да ре­шат от­дав­наш­ни проб­ле­ми и да сло­жат край на раз­ног­ла­сия­та с ше­ф ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те мо­же да ре­шат от­дав­наш­ни проб­ле­ми и да сло­жат край на раз­ног­ла­сия­та с ше­фо­ве. По­вод за без­по­кой­ство няма, но и мал­ко бди­тел­ност няма да е из­лиш­на. Ва­ши не­до ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 МАРТ

  ОВЕН Пе­тък се оче­рта­ва до­бър за Ов­ни­те, въп­ре­ки че се за­беля­зва някак­во не­до­волс­тво или не­ ...

  ОВЕН Пе­тък се оче­рта­ва до­бър за Ов­ни­те, въп­ре­ки че се за­беля­зва някак­во не­до­волс­тво или не­доб­ро нас­трое­ние у вас. Ве­роя­тно сте по­тис­на­ти на те­ма па­ри. Ако се за­дей­ства­те по ...

  Четете още
 • ОВЕН В чет­вър­тък е въз­мож­но да се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти, необ­хо­ди­ма е сдър­жа­ност. Бъ­де­ ...

  ОВЕН В чет­вър­тък е въз­мож­но да се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти, необ­хо­ди­ма е сдър­жа­ност. Бъ­де­те мно­го пред­паз­ли­ви в об­щу­ва­не­то с око­лни­те. Из­бягвай­те кон­фрон­та­ции с же­ни. В ...

  Четете още
 • ОВЕН Сряда е нап­рег­на­та за мно­зи­на от Овен. В по­ве­че­то слу­чаи ста­ва ду­ма за сър­деч­ни и де­ло ...

  ОВЕН Сряда е нап­рег­на­та за мно­зи­на от Овен. В по­ве­че­то слу­чаи ста­ва ду­ма за сър­деч­ни и де­ло­ви неп­рия­тнос­ти. Зас­тра­ше­ни сте от до­пус­ка­не на греш­ки под влия­ние на емо­ции. Тър­ ...

  Четете още
 • ОВЕН Появ­ява се но­ва ясно­та в де­ла­та ви, коя­то мо­же би ще изи­ска от вас да се от­ка­же­те от до­с ...

  ОВЕН Появ­ява се но­ва ясно­та в де­ла­та ви, коя­то мо­же би ще изи­ска от вас да се от­ка­же­те от до­се­гашни­те пла­но­ве и ам­би­ции. Не е из­клю­че­но някои Ов­ни да по­лу­чат неп­рия­тно съоб­щ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 МАРТ

  ОВЕН Понеделник има успешно развитие за Овните. Денят е благоприятен за контакти. В професионално отношен ...

  ОВЕН Понеделник има успешно развитие за Овните. Денят е благоприятен за контакти. В професионално отношение ще имате плодотворен ден, но не бъдете наивни, защото някой може да се възползва и да ви при ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 МАРТ

  ОВЕН Неделя се характеризира с финансови неприятности. За някои Овни те се свързват с професионалната раб ...

  ОВЕН Неделя се характеризира с финансови неприятности. За някои Овни те се свързват с професионалната работа. Нищо чудно очаквани от вас пари да получите днес. Задействайте връзките си и ще намерите р ...

  Четете още