Home-p1-728×90
Home-p1-728×90

РАБОТА/ПРЕДЛАГА

* МЕЖ­ДУ­НА­РО­ДЕН ШО­ФЬОР, С+Е, вътр. в Ев­ро­па, 0885/666885

* ШИ­ВАЧ­КИ – ДЪН­КИ, 0878/600960

* ТЪР­СЯ ГОТ­ВАЧ­КА, 0892/920606

* БАР­МА­НИ, СЕР­ВИ­ТЬОР­КИ, 0878/199820

* ПАС­ТИР, 0889/222491

* ЛЕС­КО ЕООД тър­си дър­во­дел­ци, 0894/753908

* ФИР­МА ЗА ПРОИЗ­ВОДС­ТВО НА МЕ­БЕ­ЛИ на­би­ра ра­бот­ни­ци, 0898/589740

* ЗА­ВЕ­ДЕ­НИЕ ТЪР­СИ ПЕР­СО­НАЛ, 0894/435451

* РА­БОТ­НИК ЗА АВ­ТО­МИВ­КА, 25-30 лв./ден, 0899/148722

* ПИ­ЦА­РИЯ, кв. Гра­ма­да, тър­си РА­БОТ­НИК-КУХ­НЯ, 0894/530325

* ГОТ­ВАЧ И СЕР­ВИ­ТЬОР­КА, 0877/886770

* ПРО­ДА­ВАЧ­КА за зе­ленч. маг., доб­ро запл., 0897/948946

* МИЯЧ­КА, 0887/407221

* ПИЦ­АРИЯ ИТА­ЛИЯ НА­БИ­РА ПИ­ЦАР, доб­ро зап­ла­ща­не, 0878/889835

* ШО­ФЬОР НА ГОН­ДО­ЛА BG, GR, 0876/055200

* ШО­ФЬОР С+Е, Бъл­га­рия-Гър­ция, 0.20 лв./км, 0886/888466

* АД­МИ­НИС­ТРА­ТОР в х. Со­фия, пост. ра­бо­та, оси­гур. кварт., 0899/145222

Коментар с Facebook

Свързани новини