Home-p1-728×90

РАБОТА/ПРЕДЛАГА

* ШО­ФЬОР на так­си, 0877/740641

* ГОВЕ­ДАР, 0888/148403

* СТРОИ­ТЕЛ­НА ФИР­МА ТЪР­СИ об­щи ра­бо­ни­ци, 0878/994090

* ХИ­ГИЕ­НИС­ТКА, 0898/522388

* МА­НИКЮРИС­ТКА на %, 0894/363401

* Фир­ма СТОФ ЕООД в бли­зост до зе­лен­чу­ко­ва бор­са Кър­на­ло­во тър­си гла­да­чи на чо­ра­пи с доб­ро зап­ла­ща­не, с тран­спорт за Пет­рич, Сан­дан­ски и Или­нден­ци, 0895/421039

* ДЪР­ВО­ДЕЛ­СКИ ЦЕХ, Бла­гоев­град, 0877/936070

* СЕР­ВИ­ТЬО­РИ/КИ, 0898/424051

* ШО­ФЬО­РИ с опит, кат. С+Е, BG-GR-EU, BG-GR-RO, от­лич­но зап­ла­ща­не, 0888/510198

* ШИ­ВАЧ­КИ, ГЛА­ДАЧ, КРОЯЧ, ОТК, 0887/869114

* ШО­ФЬОР, кат. С+Е, BG-GR-RO-MК, зап­ла­та 1800 лв., 0897/978040, 0899/886878

* СЕР­ВИ­ТЬО­РИ/КИ, 0895/489977

* ГОТ­ВАЧ, 0899/145342

* МО­МИ­ЧЕ за ра­бо­та в лав­ка, 0878/199820

* МАЙ­СТО­РИ за­маз­ки и ма­зил­ки, 0878/199820

* СЕР­ВИ­ТЬОР­КИ, пи­ца­ри, 0878/199820

* ЦЕХ ЗА ПЕ­ЛЕ­ТИ тър­си ра­бот­ни­ци, 0887/237773

* РА­БОТ­НИ­ЦИ  С КО­НЕ за до­бив на дър­ве­си­на, 0888/505755

* ПИ­РИН ОЙЛ ГРУП, ШО­ФЬО­РИ, С+Е и АДР, МЕ­ХА­НИК на то­вар­ни ав­то­мо­би­ли, 0888/656017

* ТЪР­СИМ АВ­ТО­МОН­ТЬО­РИ и гу­ма­джии, 0898/569460

* ОР­ГА­НИ­ЗА­ТОР по ту­риз­ма – ту­рис­ти­чес­ки офис, ан­глий­ски, комп. гра­мот­ност, 0888/410302

* ГОТ­ВАЧ, 0877/886770

* ШО­ФЬОР, С+Е, BG-GR, 0886/888466

* МЕЖ­ДУ­НАР. ШО­ФЬОР, С+Е, BG-GR-RO, 0878/949987

* ШО­ФЬОР, кат. Е, BG вът­реш­но, доб­ро зап­ла­ща­не, 0894/665323

* РАБОТА В СЛОВАКИЯ. Оси­гу­рен тран­спорт и нас­тан­ява­не. Чис­та зап­ла­та – 600 ев­ро. За по­ве­че ин­фор­ма­ция 0800 200 60

* МЕЖ­ДУ­НА­РО­ДЕН ШФЬОР, кат. C+Е, вът­реш­но, Ев­ро­па, Ита­лия – Гер­ма­ния, 0887/582469

* СЕР­ВИ­ТЬО­РИ/КИ, 0886/336000

* ШИ­ВАЧ­КИ, оси­гу­рен тран­спорт, 0895/062820

* АВ­ТО­БОЯ­ДЖИЙ­СКИ СЕР­ВИЗ, ра­бот­ник с опит, 0898/708229

* РА­БОТ­НИ­ЦИ за ав­то­мив­ка, 0886/707408

* ЛЕС­КО ЕООД ТЪР­СИ дър­во­дел­ци, 0894/753908

* МЕЖ­ДУ­НА­РО­ДЕН ШО­ФЬОР, Ев­ро­па, 0885/666885

* СЕР­ВИЗ VW&AUDI, Бл-град, тър­си АВ­ТО­МЕ­ХА­НИ­ЦИ, мо­же и без опит, пред­ла­га обу­че­ние, 0888/505751

Коментар с Facebook

Свързани новини