Home-p1-970×90
Home-p1-970×90
Home-p1-970×90
Home-p1-970×90

Работа предлага

* РА­БОТ­НИ­ЦИ ПРОИЗ­ВОДС­ТВО – Че­хия, Сло­ва­кия, 600 ев­ро/мес. Гру­пи на 14, 17, 18, 23 януа­ри 2017 и др. За кон­такт: 0895/664554, Кюс­тен­дил, 0878/775791, Плов­див

* ЕЛЕ­КТРО­ТЕХ­НИ­ЦИ в Сло­ва­кия – без­пла­тен те­ле­фон 080020060

* МА­ГА­ЗИ­НЕР­КА хр. сто­ки, 0878/281879

* СТРОИ­ТЕ­ЛИ, ГИП­СО­КАР­ТОН, за Гер­ма­ния, 0896/276430

* БЪР СЪ­НИ – сер­ви­тьо­ри/ки, 0899/117161

* ПИ­ЦА­РИЯ ВЕР­ДЕ – снаб­ди­тел, 0897/820727

* НО­ВООТ­КРИТ РЕС­ТО­РАНТ в цен­тъ­ра на Бла­гоев­град тър­си сер­ви­тьо­ри и гот­ва­чи, 0893/005009

* МА­ГА­ЗИ­НЕР­КА за хр. маг., 0877/826206

* ГОТ­ВАЧ­КА, СЕР­ВИ­ТЬОР/КА, АНИ­МА­ТОР­КА, Ло­за­та, Еле­но­во, 0897/820182

* ПОД­ДРЪЖ­КА НА ХО­ТЕЛ в Ас­про­вал­та, шоф. книж­ка, BG ме­ни­джмънт, 0888/410302, 0878/410302

* ШО­ФЬОР на ТИР, GR-RO, 0878/469701

* ТАК­СИ­МЕТ­РОВ ШО­ФЬОР, 0889/593160

* ФИР­МА ТЪР­СИ ШО­ФЬОР-ДОС­ТАВ­ЧИК, хр. сто­ки, 5-днев­на раб. сед­ми­ца, 0899/942044

* МЕЖ­ДУ­НА­РО­ДЕН ШО­ФЬОР, За­пад­на Ев­ро­па, 0894/317617

* ЗЕ­МЯ И ХЛЯБ – Бл-град тър­си хи­гие­нис­тка, па­ке­ти­ро­вач, 0895/415924

* ПОМ. ГОТ­ВАЧ, 0887/407221

* БА­НИ­ЧАР/КА, 0884/454546

* ЗЕ­МЯ И ХЛЯБ – Бл-град тър­си ГОТ­ВАЧ и РА­БОТ­НИК КУХ­НЯ в за­ве­де­ние за бър­зо хра­не­не, 0895/415920

* МЕЖ­ДУ­НА­РО­ДЕН ШО­ФЬОР, BG-GR, 0897/820879

* МЕ­ХА­НА ИЗ­ВО­РА тър­си сер­ви­тьо­ри/ки, 0877/886770

* ПОМ. ГОТ­ВАЧ, 0887/407221

* ПИ­РИН ОЙЛ ГРУП ЕООД тър­си шо­фьо­ри, кат. С+Е, АДР, стаж 5 год., 0877/065447

* СЕР­ВИ­ТЬО­РИ/КИ, 0898/424051

* ПОМ. КУХ­НЯ и ГОТ­ВА­ЧИ/КИ, 0898/424051

Коментар с Facebook

Home-p2-728×90
Home-p2-728×90

Свързани новини