Home-p1-970×90
Home-p1-970×90

РАБОТА ПРЕДЛАГА

* ЕЛ. ТЕХНИК, 0898/449093

* МЛА­ДЕ­ЖИ, до 29 г., без опит, за обу­че­ние за сер­ви­тьор и го­твач, 0878/469686

* ТАК­СИ­МЕТ­РОВ ШО­ФЬОР, 0889/593160

* ШО­ФЬОР, кат. Е, 0894/665323

* ОПЕ­РА­ТОР НА БЕ­ТОН ПОМ­ПА, 0899/941526

* АВ­ТО­БОЯ­ДЖИЯ с опит, 0898/708229

* ТЪР­СИМ ОБЩ РА­БОТ­НИК с об­щи тех­ни­чес­ки уме­ния, 0888/008784

* ПРО­ДА­ВАЧ­КА хр. маг., 0899/831213

* ДЪР­ВО­ДЕЛ­СКИ ЦЕХ в Струм­ско тър­си ра­бот­ни­ци, 0888/505755

* ШИ­ВАЧ­КИ, ГЛА­ДАЧ­КИ, 0887/869114, 0889/232128

* ЕДИ­МАК­С – СИ­ГУР­НА РА­БО­ТА В ЧУЖБ­ИНА ВЕД­НА­ГА! Без так­си и ко­ми­сио­ни! Без­пла­тен те­ле­фон 0800 200 60

* ПРО­ДА­ВАЧ­КИ НА ЗА­КУС­КИ, 0878/840708

* БА­НИ­ЧАР/КА, 0899/942288

* ГЛА­ДАЧ­КИ, 073/881072

* ЗА­ВЕ­ДЕ­НИЕ ТЪР­СИ ДОС­ТАВ­ЧИК, ГОТ­ВАЧ, СЕР­ВИ­ТЬОР­КА, 0878/680929

* ШО­ФЬОР, кат. С+Е, BG-IT, за при­цеп, по въз­мож­ност от Бла­гоев­град и ре­гио­на, 0887/638471

* ПИ­ЦА­РИЯ, Гра­ма­да, тър­си ра­бот­ник кухня, же­на, 0894/530325

Коментар с Facebook

Свързани новини