Home-p1-970×90
хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 20 АВГУСТ

  ОВЕН Неделя пре­дос­та­вя мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за об­ра­зу­ва­не на съ­ю­зи и сдру­же­ния. Ако же ...

  ОВЕН Неделя пре­дос­та­вя мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за об­ра­зу­ва­не на съ­ю­зи и сдру­же­ния. Ако же­ни от­п­ра­вят ня­как­во пред­ло­же­ние към вас, бъ­де­те убе­де­ни, че ще ви из­ма­мят, а до­ ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 19 АВГУСТ

  ОВЕН Мно­го про­ти­во­ре­чив ден. Ус­пе­хи и неп­рия­тнос­ти неп­ре­къс­на­то ще се сменят и то­ва мно­го ...

  ОВЕН Мно­го про­ти­во­ре­чив ден. Ус­пе­хи и неп­рия­тнос­ти неп­ре­къс­на­то ще се сменят и то­ва мно­го ще ви драз­ни. Не всич­ки съ­би­тия през то­зи ден ще ви ха­ре­сат, но уси­лия­та ви да про­ме ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 18 АВГУСТ

  ОВЕН С приб­ли­жа­ва­не­то на праз­ни­ци­те де­ло­во­то тем­по от­слаб­ва и от­стъп­ва място на вед­ро­то ...

  ОВЕН С приб­ли­жа­ва­не­то на праз­ни­ци­те де­ло­во­то тем­по от­слаб­ва и от­стъп­ва място на вед­ро­то нас­трое­ние. В пе­тък то ви об­хва­ща и вас, но не на­пъл­но. Мно­зи­на са по­тис­на­ти от те ...

  Read more
 • Месечен хороскоп за септември 2017-Щастието ще почука на вратата на една от зодиите!

  Месечен хороскоп за септември зодия Овен Вътрешна мощ, внезапна сила, самоувереност Нещата ще започнат да ...

  Месечен хороскоп за септември зодия Овен Вътрешна мощ, внезапна сила, самоувереност Нещата ще започнат да се ускоряват още веднъж с пристигането на есенните месеци. Съгласно хороскопа ви, ще се окажет ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 17 АВГУСТ

  ОВЕН Днес влия­нията вър­ху Овен са раз­но­по­соч­ни и го­ворят глав­но за емо­цио­на­лен пре­раз­ход. Пр ...

  ОВЕН Днес влия­нията вър­ху Овен са раз­но­по­соч­ни и го­ворят глав­но за емо­цио­на­лен пре­раз­ход. Проб­лем при мно­го от мла­ди­те е сключ­ва­не­то на брак. За някои той ще бъ­де хар­мо­ни­чен, н ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 16 АВГУСТ

  ОВЕН За Овните сряда е от благоприятните дни през седмицата. Ще трябва така да разпределите времето си, ч ...

  ОВЕН За Овните сряда е от благоприятните дни през седмицата. Ще трябва така да разпределите времето си, че да успеете да свършите и домашната си работа, която днес е много важна за вас. Ангажиментът щ ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 15 АВГУСТ

  ОВЕН Фи­нан­со­вият проб­лем е ос­тър при Ов­ни­те и ще бъ­де пред­мет на раз­миш­ле­ния­та ви през деня. ...

  ОВЕН Фи­нан­со­вият проб­лем е ос­тър при Ов­ни­те и ще бъ­де пред­мет на раз­миш­ле­ния­та ви през деня. Мо­же би трябва да спо­де­ли­те при­тес­не­ния­та си с ко­ле­ги и прия­те­ли. Меж­ду тях ще се ...

  Read more
 • Любовен хороскоп за 14 – 20 август 2017

  Предстои седмица на изпитания в любовта. Много от представителите на зодиака ще се опитат да контролират ...

  Предстои седмица на изпитания в любовта. Много от представителите на зодиака ще се опитат да контролират връзките си, да манипулират. Ще бъдем и по-уязвими. Какво ви очаква според зодията, вижте в люб ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 14 АВГУСТ

  ОВЕН Не­въз­мож­нос­тта да се на­ме­си­те пряко по оп­ре­де­лен на­чин за по­зи­тив­но раз­ви­тие на лич­ ...

  ОВЕН Не­въз­мож­нос­тта да се на­ме­си­те пряко по оп­ре­де­лен на­чин за по­зи­тив­но раз­ви­тие на лич­ни­те ви де­ла и необ­хо­ди­мос­тта да из­ча­ка­те чуж­до­то ре­ше­ние по ва­жен въп­рос ви пос ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 13 АВГУСТ

  ОВЕН В неделя про­я­ва­та на дес­по­ти­зъм и его­и­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про­ ...

  ОВЕН В неделя про­я­ва­та на дес­по­ти­зъм и его­и­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про­дик­ту­ва­но от съм­не­ни­я­та, че ня­кой ви шпи­о­ни­ра и очак­ва­те да ви нав­ре­ди. За ня­ко ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 12 АВГУСТ

  ОВЕН Бъ­де­те вни­ма­тел­ни с из­ра­зи­те, ко­га­то бе­сед­ва­те с лю­би­мия чо­век. Днес той ще е скло­н ...

  ОВЕН Бъ­де­те вни­ма­тел­ни с из­ра­зи­те, ко­га­то бе­сед­ва­те с лю­би­мия чо­век. Днес той ще е скло­нен да раз­би­ра ду­ми­те ви по дос­та своеоб­ра­зен на­чин и да си пра­ви от тях наис­ти­на стр ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 11 АВГУСТ

  ОВЕН Днес проб­ле­ми­те за со­циал­на­та и про­фе­сио­нал­на­та ста­бил­ност са ярко от­крое­ни във ва­ше ...

  ОВЕН Днес проб­ле­ми­те за со­циал­на­та и про­фе­сио­нал­на­та ста­бил­ност са ярко от­крое­ни във ва­ше­то съз­на­ние. Не­съм­не­но при­чи­ни за по­доб­но без­по­кой­ство има, но те са вре­мен­ни и ...

  Read more
 • ХОРОСКОП  ЗА 10 АВГУСТ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са пре­въз­бу­де­ни и нес­та­бил­ни в емо­цио­нал­но от­но­ше­ние, има­те при­чи­на да ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са пре­въз­бу­де­ни и нес­та­бил­ни в емо­цио­нал­но от­но­ше­ние, има­те при­чи­на да сте не­до­вол­ни и ези­кът ви е мно­го изо­стрен. То­ва ви пра­ви не­же­ла­ни съ­бе­сед­ни­ци ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 9 АВГУСТ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са мно­го дей­ни и ре­ши­тел­ни в де­ло­ви­те си на­ме­ре­ния. Име­нно вър­ху ос­но­ва ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са мно­го дей­ни и ре­ши­тел­ни в де­ло­ви­те си на­ме­ре­ния. Име­нно вър­ху ос­но­ва­та на та­зи ак­тив­ност се­га мо­же­те да се над­ява­те на ус­пех и не съ­щес­тву­ват фак­то­р ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 8 АВГУСТ

  ОВЕН Влия­ния с раз­ли­чен ха­рак­тер въз­препя­тстват ва­шия ус­пех днес. Те­зи ха­рак­те­рис­ти­ки се о ...

  ОВЕН Влия­ния с раз­ли­чен ха­рак­тер въз­препя­тстват ва­шия ус­пех днес. Те­зи ха­рак­те­рис­ти­ки се от­насят за ва­шия де­ло­ви жи­вот, кой­то в ед­на или дру­га сте­пен се­га ще бъ­де спъ­ван. На ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 6 АВГУСТ

  ОВЕН В неделя ак­тив­нос­тта е на по-ви­со­ко ни­во, но ед­нов­ре­мен­но из­ник­ват слу­жеб­ни проб­ле­ми ...

  ОВЕН В неделя ак­тив­нос­тта е на по-ви­со­ко ни­во, но ед­нов­ре­мен­но из­ник­ват слу­жеб­ни проб­ле­ми, кои­то ще раз­ко­ле­баят мно­зи­на и ще ги въз­прат от ре­ши­тел­ни дей­ствия. Мно­зи­на ще б ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 5 АВГУСТ

  ОВЕН В съ­бот­ния ден Ов­ни­те ще се от­да­дат на прия­тни емоции сред при­ро­да­та. Някои ще уча­стват в ...

  ОВЕН В съ­бот­ния ден Ов­ни­те ще се от­да­дат на прия­тни емоции сред при­ро­да­та. Някои ще уча­стват в ин­те­лек­туал­ни иг­ри, знай­те, че не по­бе­да­та е важ­на, а уча­стие­то, при кое­то трябва ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 4 АВГУСТ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са с доб­ро са­мо­чувс­твие и то­ва би мог­ло да доп­ри­не­се и за ус­пе­шен пе­тък. Х ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са с доб­ро са­мо­чувс­твие и то­ва би мог­ло да доп­ри­не­се и за ус­пе­шен пе­тък. Ха­рак­тер­но е усе­ща­не­то ви за ста­бил­ност и въз­мож­ност за справ­яне, но не би­ва да бъ­д ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 3 АВГУСТ

  ОВЕН Неприятностите не са големи за вас, но у мнозина ще предизвикат силно раздразнение, защото, макар и ...

  ОВЕН Неприятностите не са големи за вас, но у мнозина ще предизвикат силно раздразнение, защото, макар и незначителни, ще следват през целия ден, сякаш някой ви пречи във всичко. Може да се говори за ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 2 АВГУСТ

  ОВЕН Ва­ши­те прак­ти­чес­ки въз­мож­нос­ти в сряда са ог­ра­ни­че­ни и под­влас­тни на об­стоятелс­тва, ...

  ОВЕН Ва­ши­те прак­ти­чес­ки въз­мож­нос­ти в сряда са ог­ра­ни­че­ни и под­влас­тни на об­стоятелс­тва, с кои­то трябва да се съоб­раз­ява­те. За смет­ка на то­ва ана­ли­тич­нос­тта и раз-съж­де­ния­ ...

  Read more