Home-p1-728×90
Home-p1-728×90
хороскоп
 • Любовен хороскоп за 11 – 17 декември 2017

  През втората седмица на декември, Меркурий продължава да бъде в своята ретроградна позиция. Около него е ...

  През втората седмица на декември, Меркурий продължава да бъде в своята ретроградна позиция. Около него е Венера, а в събота Слънцето ще заеме прекрасна позиция към Уран. Стари любови ще напомнят за се ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН За­поч­ва­те нап­рег­на­то сед­ми­ца­та, а при някои от вас про­фе­сио­нал­на­та си­туа­ция е дос­та ...

  ОВЕН За­поч­ва­те нап­рег­на­то сед­ми­ца­та, а при някои от вас про­фе­сио­нал­на­та си­туа­ция е дос­та нея­сна. Ако мо­же­те, изо­ли­рай­те се от об­ща­та су­ма­то­ха. Мо­же би ще има­те про­фе­сио ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Неделя е мно­го ди­на­ми­чен ден и за­бър­за­ни­ят му ри­тъм ще из­п­ре­ва­ри мно­зи­на. Въп­ре­ки ч ...

  ОВЕН Неделя е мно­го ди­на­ми­чен ден и за­бър­за­ни­ят му ри­тъм ще из­п­ре­ва­ри мно­зи­на. Въп­ре­ки че сте съ­о­б­ра­зи­тел­ни в дейс­т­ви­я­та си, не е из­к­лю­че­но да до­пус­не­те греш­ка, ко­я ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Днес на ва­шия лю­бим чо­век ще бъ­де дос­та труд­но да раз­бе­ре при­чи­ни­те, кои­то са ви под­тик ...

  ОВЕН Днес на ва­шия лю­бим чо­век ще бъ­де дос­та труд­но да раз­бе­ре при­чи­ни­те, кои­то са ви под­тик­на­ли към едно или друго дей­ствие. Съ­щи­те те­зи дей­ствия той ще раз­глеж­да от своя глед­н ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 8 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Днес мо­же­те да под­дър­жа­те ви­со­ко тем­по на дей­ства­ща лич­ност. Ос­вен то­ва въз­мож­нос­ти­ ...

  ОВЕН Днес мо­же­те да под­дър­жа­те ви­со­ко тем­по на дей­ства­ща лич­ност. Ос­вен то­ва въз­мож­нос­ти­те са във ва­ши ръ­це и ус­пе­хи­те са си­гур­ни. От­тук се из­ключ­ват са­мо фи­нан­со­ви­те д ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 7 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Чет­вър­тък е из­пъл­нен с от­го­вор­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то при мно­го от вас са свър­за­ни със ...

  ОВЕН Чет­вър­тък е из­пъл­нен с от­го­вор­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то при мно­го от вас са свър­за­ни със зат­руд­не­ния. Ве­роя­тно е при някои те да пре­рас­нат в за­гу­ба. Па­зе­те про­фе­сио­нал­ни ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН В де­ло­ви ас­пект сряда ще ви сблъс­ка с труд­нос­ти и ни­що чуд­но да про­ме­ни­те прог­ра­ма­та с ...

  ОВЕН В де­ло­ви ас­пект сряда ще ви сблъс­ка с труд­нос­ти и ни­що чуд­но да про­ме­ни­те прог­ра­ма­та си. Дей­стви­тел­но има­те ма­те­риа­лен шанс, но в мно­го слу­чаи се прид­ру­жа­ва с кон­флик­т ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Вторник е неп­рия­тен ден за Овен, за­що­то се на­ла­га да се съоб­ра­зи­те и под­чи­ни­те на не­мис ...

  ОВЕН Вторник е неп­рия­тен ден за Овен, за­що­то се на­ла­га да се съоб­ра­зи­те и под­чи­ни­те на не­мис­ли­ми об­стоя­телс­тва. Чувс­тва­те се с "вър­за­ни ръ­це", без­дей­ствие­то е не­мис­ли­мо за ...

  Read more
 • Любовен хoроскоп за 4 – 10 декември

  В първата седмица на декември ще усетим ретроградното влияние на Меркурий. За някои представители на зоди ...

  В първата седмица на декември ще усетим ретроградното влияние на Меркурий. За някои представители на зодиака това означава повече конфликти, разминавания с мнението на половинката. Но новият месец ще ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 4 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Понеделник е много ползотворен ден, при всички Овни се забелязва стабилизиране на позициите и разшир ...

  ОВЕН Понеделник е много ползотворен ден, при всички Овни се забелязва стабилизиране на позициите и разширяване на възможностите. Някои имат финансови грижи. Приемете обстоятелствата такива, каквито са ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 3 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Неделя е мно­го ди­на­ми­чен ден и за­бър­за­ни­ят му ри­тъм ще из­п­ре­ва­ри мно­зи­на. Въп­ре­ки ч ...

  ОВЕН Неделя е мно­го ди­на­ми­чен ден и за­бър­за­ни­ят му ри­тъм ще из­п­ре­ва­ри мно­зи­на. Въп­ре­ки че сте съ­о­б­ра­зи­тел­ни в дейс­т­ви­я­та си, не е из­к­лю­че­но да до­пус­не­те греш­ка, ко­я ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 2 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Съ­бо­та е мно­го до­бър за ва­ши­те кон­так­ти, а нап­ре­дъ­кът при мно­зи­на има от­но­ше­ние към ...

  ОВЕН Съ­бо­та е мно­го до­бър за ва­ши­те кон­так­ти, а нап­ре­дъ­кът при мно­зи­на има от­но­ше­ние към фи­нан­си­те. Из­вес­тни неп­рия­тнос­ти мо­гат да пос­лед­ват от раз­го­вор с ви­со­ко­пос­та­ ...

  Read more
 • Любовен хороскоп за месец декември

  Какво ни очаква в любовта през месец декември? Ето какво ще се случи на зодиакални знаци в любовта и важн ...

  Какво ни очаква в любовта през месец декември? Ето какво ще се случи на зодиакални знаци в любовта и важните крачки за бъдещето на връзката им, подбрани от dama.bg. Овен През месец декември Овните ще ...

  Read more
 • Хороскопът за декември: Време е за нови планове, красиви емоции и уют!

  Нов месец, нов късмет, нов хороскоп! Сигурни сме, че повечето от вас се вълнуват от месечния хороскоп, за ...

  Нов месец, нов късмет, нов хороскоп! Сигурни сме, че повечето от вас се вълнуват от месечния хороскоп, затова представяме на вашето внимание какво вещаят звездите за месец декември 2017 година. Декемв ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 1 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Ед­на част от Овен да­ват воля на чес­то­лю­бие­то си, до­ка­то у дру­ги­те е на­рас­на­ло без­по­ко ...

  ОВЕН Ед­на част от Овен да­ват воля на чес­то­лю­бие­то си, до­ка­то у дру­ги­те е на­рас­на­ло без­по­кой­ствие­то за па­ри, не се впус­кай­те в из­лиш­ни хар­чо­ве. Необ­хо­ди­мо е да съоб­раз­ява­т ...

  Read more
 • Женски хороскоп за декември 2017

  Последният месец от годината сякаш е най-чакан. Правим равносметки и се надяваме на благоприятен завършек ...

  Последният месец от годината сякаш е най-чакан. Правим равносметки и се надяваме на благоприятен завършек на 2017-а година. Дами, какво ви очаква според зодията през декември, може да видите в следващ ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 30 НОЕМВРИ

  ОВЕН Чет­вър­тък ще бъ­де ус­пе­шен ден за вас, ма­кар че мно­зи­на от Овен се при­тесн­яват за от­но­ше­ ...

  ОВЕН Чет­вър­тък ще бъ­де ус­пе­шен ден за вас, ма­кар че мно­зи­на от Овен се при­тесн­яват за от­но­ше­ния­та си с чо­век, на чия­то по­мощ раз­чи­тат, и по та­зи при­чи­на мно­зи­на днес няма да бъ ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 29 НОЕМВРИ

  ОВЕН Преи­му­щес­тво­то ви в сряда е в па­рич­ни­те пе­чал­би и при­до­бив­ки. Ако те са свър­за­ни с биз ...

  ОВЕН Преи­му­щес­тво­то ви в сряда е в па­рич­ни­те пе­чал­би и при­до­бив­ки. Ако те са свър­за­ни с биз­не­са, доб­ре е да се вслу­ша­те в мне­ние­то на парт­ньо­ри­те си. В ос­та­на­ли­те слу­чаи с ...

  Read more
 • ХОРОСКОП ЗА 28 НОЕМВРИ

  ОВЕН Втор­ник е къс­мет­лий­ски ден, а всич­ко, от­нас­ящо се до де­ло­вия, со­циал­ния или до­маш­ния жи ...

  ОВЕН Втор­ник е къс­мет­лий­ски ден, а всич­ко, от­нас­ящо се до де­ло­вия, со­циал­ния или до­маш­ния жи­вот, ще над­хвър­ли оча­ква­ния­та ви. Ус­пеш­ни фи­нан­со­ви опе­ра­ции и со­лид­ни пе­чал­би ...

  Read more
 • Любовен хороскоп за 27 ноември – 3 декември

  През последните дни на ноември романтиката може да бъде по-малко, отколкото ни се иска. Ще трябва да обър ...

  През последните дни на ноември романтиката може да бъде по-малко, отколкото ни се иска. Ще трябва да обърнем внимание на комуникацията. Ретроградната позиция на Меркурий и пълнолунието ще доведат до и ...

  Read more