Агенциите по заетостта на България и Германия организират съвместни информационни събития

Аге­нция­та по зае­тос­тта ка­то част от мре­жа­та EURES, в сът­руд­ни­чес­тво с нем­ска­та Фе­де­рал­на аге­нция по тру­да и EURES Гер­ма­ния ор­га­ни­зи­рат през ноем­ври ин­фор­ма­цион­ни съ­би­тия в Па­зар­джик, Бла­гоев­град и Вра­ца. Ме­роп­рия­тия­та имат за цел да разяснят на заин­те­ре­со­ва­ни­те бъл­гар­ски граж­да­ни ус­ло­вия­та за жи­вот и ра­бо­та в Гер­ма­ния, как­то и да пред­ло­жат на съ­на­род­ни­ци­те ни въз­мож­нос­ти да нат­ру­пат ста­би­лен про­фе­сио­на­лен опит при нем­ски ра­бо­то­да­те­ли.

По вре­ме на ин­фор­ма­цион­ни­те съ­би­тия кон­сул­тан­ти­те от Меж­ду­на­род­на­та служ­ба за тру­до­во пос­ред­ни­чес­тво на Ба­ва­рия и Дол­на Сак­со­ния – Бре­мен на нем­ска­та об­щес­тве­на служ­ба по зае­тос­тта ще пред­ставят сво­бод­ни ра­бот­ни мес­та в Гер­ма­ния в сек­то­ри­те на хо­те­лиерс­тво­то и рес­то­ран­тьорс­тво­то, строи­телс­тво­то и за­ная­ти­те. Еки­пи­те на място ще пре­дос­тавят и ин­фор­ма­ция от­нос­но въз­мож­нос­ти­те за тър­се­не и ефе­ктив­но кан­ди­датс­тва­не за сво­бод­на по­зи­ция в Гер­ма­ния, со­циал­но оси­гур­ява­не, въз­мож­нос­ти за фи­нан­со­ва под­кре­па. Уча­стие­то в сре­щи­те и всич­ки ус­лу­ги на Меж­ду­на­род­на­та служ­ба за тру­до­во пос­ред­ни­чес­тво са без­плат­ни и без до­пъл­ни­тел­ни ан­га­жи­мен­ти.

Гра­фи­кът за ме­роп­рия­тия­та е, как­то след­ва:

05.11.2019 г. – Па­зар­джик (ад­рес: гр. Па­зар­джик, ул. “Ек­зарх Йо­сиф” №15А, ет. 3)

06.11.2019 г. – Бла­гоев­град (ад­рес: град Бла­гоев­град, пл. “Геор­ги Из­мир­лиев” №1)

07.11.2019 г. – Вра­ца (ад­рес: гр. Вра­ца, бул. “В­то­ри юни” №10)

Прог­ра­ма­та за съ­би­тия­та включ­ва пре­зен­та­ция от 14:00 до 15:00 ч., пос­лед­ва­на от от­во­ре­на се­сия за въп­ро­си и от­го­во­ри и въз­мож­ност за уча­стие в ин­тер­вю­та за ра­бо­та от 15:15 до 17:00 ч. По вре­ме на ин­тер­вю­та­та кан­ди­да­ти­те ще имат въз­мож­ност ди­рек­тно да по­лу­чат от кон­сул­тан­ти­те оце­нка на въз­мож­нос­ти­те им за на­ми­ра­не на ра­бо­та в Гер­ма­ния.

Уча­стни­ци­те мо­гат да носят на място ав­то­биог­ра­фия­та си със сним­ка, за да се ре­гис­три­рат лес­но и без­плат­но за ат­рак­тив­ни сво­бод­ни ра­бот­ни мес­та в Гер­ма­ния. До­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция за из­готв­яне на ав­то­биог­ра­фия е дос­тъп­на на: https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae.

Ра­бот­ни­те мес­та ще бъ­дат пуб­ли­ку­ва­ни на eures.bg

Те­зи съ­би­тия са част от ши­ро­кия на­бор ус­лу­ги, кои­то пре­дос­тавя EURES мре­жа­та в Бъл­га­рия:

* Ин­ди­ви­дуал­ни ус­лу­ги за тър­се­щи ра­бо­та ли­ца – кон­сул­ти­ра­не за ус­ло­вия­та за жи­вот и труд и за па­за­ра на тру­да в стра­ни­те от ЕС/ЕИП и Швей­ца­рия, за кан­ди­датс­тва­не за об­яве­ни ра­бот­ни мес­та и дру­ги;

* Ин­ди­ви­дуал­ни ус­лу­ги за ра­бо­то­да­те­ли от ЕС/ЕИП (вклю­чи­тел­но за бъл­гар­ски ком­па­нии, кои­то же­лаят да на­би­рат пер­со­нал от ЕС/ЕИП) – кон­сул­ти­ра­не за на­би­ра­не на пер­со­нал, ока­зва­не на съ­дей­ствие при из­готв­яне на зая­вка за сво­бод­но ра­бот­но място, пуб­ли­ку­ва­не на офе­рти, пред­ва­ри­те­лен под­бор по до­ку­мен­ти и дру­ги;

* Ор­га­ни­зи­ра­не на EURES съ­би­тия – Ев­ро­пей­ски дни на тру­да и дру­ги тру­до­ви бор­си, ин­фор­ма­цион­ни дни, съ­би­тия за на­би­ра­не на пер­со­нал и дру­ги.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *