Благоевградска област се е стопила с 2308 души за 1 г., Струмяни с най-висок отрицателен прираст от 19,4 на 1000 души

Населението на Благоевградска област продължава да намалява и застарява,  намалява броят на живородените, нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност, запазва се броят на починалите деца под 1 година, а коефициентът на детска смъртност нараства, намалява и броят на сключените граждански бракове в региона. Това показват мрачните данни на Националната статистика за 2020 г., обобщени от шефката на регионалното статистическо бюро Емилия Илиева.

Според тях към 31 декември 2020 г. населението на област Благоевград е 301 138 души, което е 4.4% от цялото население на страната. В сравнение с 2019 г. то е намаляло с 2308 души.

В региона на 1000 мъже се падат 1057 жени.

В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 60 454, или 20.1% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процента.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22.8%, а на мъжете – 17.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете.

В края на 2020 г. в областта е имало 12 души на възраст над 100 години. Към 31.12.2020 г. децата до 15 години са 44 413, или 14.7% от общия брой на населението, при 14.4% общо за страната. На всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 г.) се падат по-малко от две лица в активна възраст.

Застаряването на населението в областта води до повишаване на неговата средна възраст, която достига 43.6 години в края на 2020 г.

Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42.9 години, а в селата – 44.7 години.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. е 183 855 души, или 61.1% от населението на областта, като мъжете са 95 480, а жените – 88 375. През 2020 г. броят на трудоспособното население на областта намалява с 1325 души, или с 0.7% спрямо предходната година.

Към края на 2020 г. над трудоспособна възраст са 69 924 души, или 23.2%, а под трудоспособна възраст – 47 359 души, или 15.7%.

Миналата година в градовете на област Благоевград са живели 60.3% от цялото население, а в селата – 39.7%. В 74 села, или 27 % от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. 13 от селата пък са с население под 5 души.

24.7% от населението на областта е концентрирано в община Благоевград. По данните на НСИ в Благоевград към 31.12.2020 г. са живели 68 179 души.

За последните 5 г. населението в община Благоевград е намаляло с 1400 души, на Банско – с 220, Белица – с 500, Гоце Делчев – с 400, Гърмен и Кресна – с по 100, Петрич – с 2000, Разлог – със 700, Сандански – с 1200, Сатовча – с 300, Симитли – с 650, Струмяни и Хаджидимово – с по 500, Якоруда – с 550.

Село Брезница в община Гоце Делчев продължава да бъде най-голямото село в областта с население 3277 души. 

През 2020 г. в областта са регистрирани 2665 родени деца, като от тях 2655 са живородени. Това е със 139 деца по-малко от предходната година. Броят на живородените момчета (1387) е със 119 по-голям от този на момичетата (1268).

Област Благоевград е с раждаемост, по-висока от средната за страната (8.5‰). Най-много бебета са родени в община Благоевград – 660, Петрич – 435, а най-малко в Кресна – 36, и Струмяни – 48 деца.

През 2020 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете в областта се увеличава от 27.2 години през 2019 г. на 27.9 г.

От 1991 г. се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. През 2020 г. броят на живородените извънбрачни деца в областта е 1272, или 47.9% от всички живородени.

Най-висок е относителният дял на извънбрачно родените в община Струмяни – 77.1%, следвана от общините Белица – 65.8%, и Кресна – 58.3%, а с най-нисък относителен дял е община Сатовча – 18.6%.

И през 2020 г. нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 4963 души – с 909 повече, отколкото предишната година. Коефициентът на обща смъртност1 в област Благоевград е 16.4‰, при 18.0‰ общо за страната.

Смъртността сред мъжете (18.0‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.9‰). През 2020 г. продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (19.1‰), отколкото в градовете (14.7‰).

Показателят за преждевременна смъртност2 през пандемичната 2020 г. (21.9%) нараства спрямо предходната 2019 година (21.5%).

През 2020 г. в област Благоевград са регистрирани само 876 юридически брака – с 298 по-малко от предходната година. 57% от всички регистрирани бракове (499) са сред населението в градовете.

Най-много бракове са сключени от двойки във възрастовия интервал от 25 до 29 години (33.2% от мъжете и 30.1% от жените). Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете е 31.7 години и 28.7 години за жените.

Броят на разводите през 2020 г. – 340, намалява в сравнение с предходната година с 55. От всички прекратени бракове 68.5% се отнасят за населението в градовете. Най-много бракове са разтрогнати между двойки във възрастовия интервал от 40 до 49 години. Средната възраст при развод за мъжете е 44.9 г., а при жените 41.3 г.

Най-висок отрицателен прираст е достигнат в община Струмяни – 19.4‰. Положителен естествен прираст не се наблюдава в нито една община.

На територията на областта през 2020 г. са се заселили 6461 души, а са се изселили 5709 души, което определя положителен механичен прираст от 752-ма души.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *