Взимат депозита на “чакалите” на търговете в Благоевград, ако съдът отхвърли жалбата им срещу победителя

Участниците в търговете на община Благоевград, които обжалват заповедта за спечелен конкурс, вече ще губят депозитите си, ако съдът отхвърли като неоснователна жалбата им. Това е една от направените промени в Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, които бяха приети от местния парламент и вече са в сила. С тази промяна се блокират в на стр.4 голяма степен “чакалите”, които се включват в търгове, за да изкарат някой лев в ролята на конкуренция, или бавят неоснователно влизането във владение на новия наемател.
Таксата за закупени тръжни книжа на участник, отказал се от участие 1 ден преди датата на наддаването, ще се връща при подадено от него заявление в деловодството. С промените в наредбата отпада възможността помещенията, дадени без търг на политическите партии, да могат да се ползват за стопанска дейност по съвместен договор с трети лица. Наемните цени на декар общинска земеделска площ ще се определят от независим лицензиран оценител въз основа на пазарните, а до края на февруари кметът трябва да ги внесе за одобрение от ОбС.
Безимотните и малоимотни граждани, които искат да ползват земеделска земя от Общинския поземлен фонд, вече могат да подават заявления до кмета до 31 декември, а не както досега – до 15 декември, като посочат изрично имотите, които искат да обработват за 1 година. Досега лимитът бе 10 дка, с промените се увеличава до 15 дка, в зависимост от наличната земя в съответното землище. Дали заявленията отговарят на изискванията, вече няма да проверяват селските кметове, а общински служител в отдел “Селско стопанство”, който ще назначава 3-членна комисия за окончателно произнасяне по списъка с имащите право на наем без търг.
Друга съществена промяна е, че одобрените да ползват земеделска земя за годината ще трябва да платят наема преди сключването на договора, а не както досега – в 14-дневен срок след подписването му. Земите от Общинския поземлен фонд могат да се отдават без търг или конкурс на собствениците или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, когато земите са пасища, мери и ливади.
Промените в наредбата регулират и че на търг или с конкурс могат да се продават земеделски земи по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за които в регистрите към плановете на новообразуваните имоти общината е посочена като ползвател или имотът няма установен собственик, ако са минали 10 г. от влизане в сила на новообразувания план, когато планът не се обжалва и няма висящи съдебни спорове, както и ако има издаден акт за общинска собственост от поне 5 г. В търговете за отдаване под наем на общинска земеделска земя депозитът на класирания на второ място вече ще се задържа и ще се освобождава 5 дни след подписване на договора със спечелилия.
Годишното ползване на общинските гори вече ще става по одобрен от ОбС годишен план за ползване на дървесина, а не както досега – по одобрен от Държавното лесничейство план. Без търг или конкурс, само със заповед на кмета и по пазарна оценка, вече ще могат да се продават вещи на стойност до 5000 лв., ненужни на кметството. Преди промените ограничението в цената бе до 500 лв.
ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *