ВМРО съветникът Ст. Божинов даде на АДФИ петричката фирма за чистота „Енвироман” с тежки обвинения срещу управителя Асен Опренов

Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ да започне незабавна проверка на управителя на фирма „Енвироман Тео България” ООД Асен Опренов заради конфликт на интереси, сигнали от петрички бизнесмени за рекет и спестяване на огромна сума пари, дължими от фирми като такса към РИОСВ – Благоевград – този сигнал депозира до АДФИ петричкият общински съветник от ВМРО Стоян Божинов.

В обстойно и хронологично изложение на 3 страници Божинов описва резултата от съчетаването от страна на Опренов на двете негови дейности – събиране на боклука и приемането му в регионалното депо за отпадъци, което също е под негово управление.

Ето част от изложението на съветника до АДФИ:

„Всяка година на база договорите с изпълнителите на дейностите „Сметосъбиране и сметоизвозване”, „Експлоатация на регионалното депо” и „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване” в община Петрич се одобрява план-сметка, въз основа на която се определя таксата за битови отпадъци, която се плаща от гражданите и фирмите. Дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, метене и миене на улиците се изпълняват по договор за възлагане на обществена поръчка от 17.09.2015 г. между община Петрич и фирма „Енвироман Тео България” ООД. Дружеството е с 49% общинско участие, а 51% държи „Тео Морис – България” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала от ноември 2017 г. е Асен Опренов. Опренов е и управител на съвместното дружество „Енвироман Тео България” ООД.

Дейността по изграждане, поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци се изпълнява по договор за „възлагане на строителство и експлоатация на площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци”, сключен на 12.11.2001 г. с консорциум „Бул-Франс”. Консорциумът е образуван от фирмите „Еврострой” ООД – гр. Петрич и „Тео Морис – България” ЕООД. Този договор стана публично известен във връзка с въпросителните по изграждане на депото и наскоро кметът Димитър Бръчков обяви, че го е прекратил в частта му, касаеща строителството, т.е. участието на фирма „Еврострой” ООД. Частта експлоатация обаче е в сила и тази дейност се изпълнява от „Тео Морис – България” ЕООД на Асен Опренов.

Или, най-общо казано, обществен финансов ресурс в размер на 1 300 800 лв. ежегодно се ползва и управлява от лицето Асен Кирилов Опренов.

И това не са единствените средства, които постъпват при него. Когато фирмите самостоятелно депозират производствени или смесени отпадъци в управляваното от Опренов депо, те заплащат 5 лв. такса за всеки депониран кубик отпадъци, отделно се заплаща и 45 лв. държавна такса за всеки кубичен метър, и тази сума постъпва в сметките на РИОСВ -Благоевград. За общо депонираното в депото количество отпадъци Опренов дава информация в община Петрич, която превежда таксите в РИОСВ и търси по обратен ред информация от фирмите, които самостоятелно депонират отпадъците си извън организираното сметосъбиране.

Какво става обаче, ако Опренов направи договорка с тези фирми за извозване на отпадъците им с общия битов отпадък?

Тогава фирмата плаща на Опренов сумата за извозването на отпадъка – по 5 лв./куб.м, въпреки че това плащане се прави от общината. Въпросът е какво се случва с тези 45 лв., които трябва да се преведат на РИОСВ, след като депонирането вече е вписано към общите отпадъци, тоест общината е платила тези 45 лв. като държавна такса за кубик от общия отпадък. Тогава в замяна на „услугата”, че Опренов извозва отпадъците, въпросната фирма си спестява 45 лв. държавна такса.

До мен като общински съветник постъпи информация за жалби на фирми, които са принуждавани да подписват договори с фирмата на Асен Опренов за извозване на отпадъците им на депото на завишени цени. При отказ от тяхна страна Опренов ги заплашва, че ако наемат друга фирма, той няма да приеме отпадъците им в депото.

Нередното съчетаване на двете дейности – сметосъбиране и оператор на депото, водят и до абсурда, визиран в чл. 5 в договора за сметосъбиране. Според него, за да получи възнаграждението си като изпълнител на сметосъбирането, Опренов трябва да си издаде документ като оператор на депото за количеството депониран отпадък. При това положение се разбира, че за определени фирми той може да си спести информацията и да ги впише към общите отпадъци с количества, които ще му осигурят необходимата сума за месеца.

И въпреки че сметосъбирането се осъществява от дружество, в което има общинско участие, към момента не са му извършвани никакви финансови ревизии.

Като се съпоставят план-сметките през годините, се вижда как се увеличават разходите за дейността, която извършва „Тео Морис – България” ЕООД с едноличен собственик на капитала Асен Опренов. С 40 000 лв. е увеличена тя от 2015 г. досега, въпреки че според договора от 17.09.2015 г. изрично е записано, че цената не може да бъде променяна.

А увеличението на средствата за дейността се случи с активното участие на общинския съветник Георги Ангелски, който през ноември 2017 г. бе назначен от Опренов за негов заместник-управител. Оттогава в ОбС – Петрич са взети няколко решения, с които се ощетява общината, но те носят облага за съдружника в смесеното дружество с общинско участие. И макар формално Ангелски може да не е участвал в гласуването на тези решения, той е основен движещ фактор във въздействието за приемането им чрез активно участие в комисии и убеждаването на общинските съветници от новосформираното мнозинство.

До момента никой не е упражнил контрол по изразходването на тези средства, по изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки, а са налице множество сигнали за нарушения”, пише в сигнала.

Ст. Божинов настоява да бъде извършена незабавна проверка по всички изложени обстоятелства, за което към уведомлението си е приложил и двата договора, сключени с Асен Опренов за сметосъбирането и депонирането на отпадъците в депото.

Припомняме, че по отношение участието на Георги Ангелски в управлението на „Енвироман Тео – България” още миналата година Божинов и колегата му съпартиец в местния ОбС Кирил Стойков подадоха сигнал в Комисията за конфликт на интереси и прокуратурата. Държавното обвинение набързо приключи проверката си с констатацията, че Ангелски действително е член на ПК „Териториално-селищно устройство, транспорт и екология”, която разглежда предложенията за решения пред ОбС, касаещи дейността на „Енвироман”, както и че той е пропуснал да декларира това обстоятелство в декларацията си за конфликт на интереси, поради което преписката трябва да бъде препратена в същия компетентен орган, прекръстен вече на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. По сигнала обаче още няма никакво произнасяне от страна на старата-нова комисия.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *