Двукратен шампион с ЦСКА напусна комитите, заменя го клубна легенда

До­се­гаш­ният тре­ньор за ра­бо­та с вра­та­ри­те от пър­вия тим на ОФК “Бе­ла­си­ца” Хрис­то Бах­тар­лиев си тръг­ва от клу­ба, ста­на ясно вче­ра.

“Да, на­пус­нах от­бо­ра пре­ди някол­ко дни. За­се­га не въз­на­мер­явам да про­дъл­жа­вам с тре­ньор­ска­та дей­ност, имам нуж­да от мал­ко по­чив­ка”, пот­вър­ди но­ви­на­та двук­рат­ният шам­пион с ЦСКА. Той пое пос­та в ман­да­та на един от бив­ши­те нас­тав­ни­ци на бяло-чер­ве­ни­те Да­наил Бач­ков.

“Ра­здяла­та с Бах­тар­лиев все още не е офи­циа­ли­зи­ра­на. Ако то­ва ста­не факт, ще се объ­рнем към клуб­на­та ле­ген­да Ва­ле­ри Да­га­лов, с ко­го­то са во­де­ни пред­ва­ри­тел­ни раз­го­во­ри”, об­ясни уп­ра­ви­телят на клуб­но­то ЕООД Вен­ко Па­па­лю­гов. Пет­рич­кият фут­бо­лен шеф до­пъл­ни, че все още ни­кой от на­лич­ни­те фут­бо­лис­ти не е зая­вил офи­циал­но на­ме­ре­ние­то си да на­пус­не, ма­кар че по­доб­ни слу­хо­ве ви­таят в пуб­лич­но­то прос­транс­тво. Па­па­лю­гов га­ран­ти­ра, че пор­ту­гал­ският на­па­да­тел със се­не­гал­ски ко­ре­ни Жус­ти­но Мен­деш ос­та­ва в клу­ба и се ча­ка прис­ти­га­не­то му в юж­ния град на 17 или 18 януа­ри, мал­ко след на­ча­ло­то на зим­на­та под­го­тов­ка, нас­ро­че­на за 13 януа­ри.

“Ра­бо­тим и по се­лек­ция­та, по­ве­че кон­кре­ти­ка по въп­ро­са ще има след праз­ни­ци­те. По пра­ви­ло за­ла­га­ме на мес­тни фут­бо­лис­ти, но няма да вър­нем и някой вън­шен, кой­то же­лае реа­ли­за­ция с ем­бле­ма­та на на­шия клуб. Ние сме ува­жа­ва­на ор­га­ни­за­ция в цяла­та стра­на, та­ка че кан­ди­да­ти за бяло-чер­ве­на­та фла­нел­ка не лип­сват”, за­вър­ши В. Па­па­лю­гов.

Вче­ра стар­ши тре­ньо­рът на пет­ри­ча­ни Ата­нас Лас­ков об­яви и фик­си­ра­ни­те да­ти за 6-те про­вер­ки през зим­на­та пау­за. Ко­ми­ти­те за­поч­ват на 22.01. сре­щу “Струм­ска сла­ва”, след­ват спа­рин­ги с “Ка­риа­на” /29.01./, де­вет­най­ски­те на “Лев­ски” /01.02./, пер­ниш­кия “Ми­ньор” /05.02./, “Кю­стен­дил­” /08.02/ и “Ри­лски спор­тист” /15.02./.

“По всяка ве­роя­тност всич­ки кон­тро­ли ще изи­граем в Пет­рич, счи­там, че 6 е оп­ти­мал­ният им брой. Спи­съ­кът ни ве­че е за­пъл­нен, въз­мож­ни са са­мо някак­ви чрез­ви­чай­ни про­ме­ни”, об­ясни Ат. Лас­ков.

СТАН­ЧО СТАН­ЧЕВ

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *