Димчо Станев, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България“ АД: ЧЕЗ Електро гарантира на клиентите си сигурни доставки в дългосрочен план

Подпомагаме устойчивото развитие на всеки бизнес като стабилен и лоялен партньор, търговец на електроенергия на свободен пазар

 – Г-н Станев, какво означават за потребителите, използващи електроенергия за небитови нужди, промените в Закона за енергетиката, които определят 1 октомври 2020 г. като краен срок за излизане на свободния пазар на ток на тези клиенти?

 – До момента стопанските потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво „Ниско напрежение“ и ползващи електроенергия за небитови нужди, имаха възможност да заплащат използваното от тях електричество по регулирани цени, определяни от Комисията по енергийно и водно регулиране. След 1 октомври 2020 г. тези клиенти трябва да излязат на свободния пазар на електроенергия и да заплащат потребената от тях електроенергия по свободно договорени цени. За да се случи това, клиентите в Западна България трябва да сключат няколко нови договора с различни участници на пазара – договор за покупка на електроенергия с лицензиран търговец, какъвто е и „ЧЕЗ Електро България”, договор с доставчик от последна инстанция и договор за предоставяне на мрежови услуги с „ЧЕЗ Разпределение”. За Западна България доставчик от последна инстанция /ДПИ/ е „ЧЕЗ Електро България”.

 – Като отчитате богатия опит на „ЧЕЗ Електро” като търговец на свободния пазар, какво бихте посъветвали клиентите, на които им предстои излизане на този пазар?

 – На свободния пазар най-важно е доверието между клиента и неговия доставчик. Клиентите, излизащи на свободния пазар, трябва да бъдат взискателни към опита и историята на търговеца. Ако не познавате добре своя търговец или нямате достатъчно информация как ще се свързвате с него след сключването на сделката, къде са офисите му за обслужване на клиенти и дали има достатъчно опит, първо проверете внимателно всичко или поискайте препоръка от познат, който вече е сключил такъв договор и е доволен от своя доставчик.

Опитът ни показва, че най-трудно за клиентите е да оценят условията, предлагани от различните търговци, както и цените. Като клиенти е необходимо да се научим да сравняваме правилно – т.е. ако гледаме оферта, в която е включена цена за енергията, но не са включени разходите за задължения към обществото или пък мрежовите компоненти, които се дължат от търговеца към електроразпределителното дружество, то трябва да знаем, че това не е цялата цена, която ще дължим след сключването на договор. Важно е също да се обръща внимание на „дребния шрифт“ – начинът на фактуриране, условията за плащане, сроковете за прекъсване и възстановяване на захранването, неустойките при прекратяване на договора.

В услуга на клиентите „ЧЕЗ Електро” има специална секция „Свободен пазар“ на корпоративния си сайт. Освен на сайта на компанията, потребителите могат да получат подробна информация за свободния пазар на електроенергия и на денонощната информационна линия на ЧЕЗ – 0700 10 010, по електронна поща на адрес [email protected] или в Центровете за обслужване на клиенти.

 – Най-доброто за всички участници на свободния пазар на електроенергия определено е свободната конкуренция. Открояват се обаче и някои рискове за клиентите, свързани с нелоялни търговски практики. Могат ли да се предпазят потребителите от тях?

 – Още от началото на либерализирането на пазара на електроенергия в България се очертаха тенденции за не съвсем коректни практики от страна на някои търговци. С напредването на процеса нелоялни търговци предлагат на пръв поглед много атрактивни оферти, като например не включват всички такси в предлаганата цена или предлагат ниска цена за кратък период от време, но в дългосрочен план това означава по-високи сметки за ток от очакваното. Други използват невярна и заблуждаваща информация за конкурентни доставчици на електроенергия. Трети обвързват преминаването към друг доставчик с плащане на големи неустойки. Четвърти вече твърдят пред клиенти, че след 1 октомври 2020 г. „ЧЕЗ Електро” няма да съществува, което категорично не е вярно, и заблуждават клиента, че е задължен да избере друг доставчик поради тази причина. Пазарът, в крайна сметка, отсява търговците, които наистина имат устойчива политика по отношение на клиентите от тези със спекулативни намерения.

Още през 2016 г., използвайки опита на ЧЕЗ в Чехия, ние предложихме на КЕВР да се създаде регистър с нелоялни търговски практики и Етичен кодекс на търговците на електроенергия. Предложението ни бе подкрепено от различни институции и енергийни търговски дружества, но до момента все още не е реализирано. Когато Етичният кодекс бъде приет от участниците на пазара и започне да се прилага, той ще бъде още едно средство за защита на българския клиент.

 – Какви са ползите за клиента, ако избере „ЧЕЗ Електро” за свой доставчик на електроенергия на свободен пазар?

 – „ЧЕЗ Електро България“ АД е компания със значителен опит, която разполага с достатъчно технически, финансов и експертен капацитет да обслужва голям брой клиенти, а това е сериозно предимство, което повечето фирми на пазара нямат. „ЧЕЗ Електро” е единственият доставчик на електрическа енергия в България, който има опит и на регулиран, и на свободен пазар за работа с толкова много клиенти – над 2 милиона стопански и битови потребители, вече 13 години. Дружеството отправя конкурентни предложения към всички свои клиенти, излизащи на свободния пазар. За нас всички клиенти са еднакво ценни и важни и ние се отнасяме с уважение към тях.

Изборът на „ЧЕЗ Електро България“ АД за доставчик дава няколко изключителни ползи, свързани със закупуване на енергия на свободен пазар: комплексно обслужване, комбинирана фактура, цена, съобразена с пазарните условия; дългогодишен опит на българския и международен пазар; финансова стабилност, гарантираща сигурността на доставките; изградена мрежа от центрове за обслужване на клиенти; персонален онлайн архив на всички фактури; заплащане само на реално отчетена енергия – без междинни вноски; широк спектър от възможности за касово и безкасово плащане с над 6 200 места за плащане; денонощна телефонна линия 0700 10 010, сайт cez.bg, ФБ страница @cezelectrobg и електронно обслужване чрез  [email protected].

В заключение бих искал да пожелая на клиентите ни крепко здраве, стабилност в настоящите предизвикателни времена, мъдрост и трезва преценка при избора на доставчик на отворен пазар.

– ЧЕЗ Електро гарантира на клиентите си сигурни доставки в дългосрочен план.

– ЧЕЗ Електро подпомага устойчивото развитие на всеки бизнес като лоялен партньор, търговец на електроенергия на свободен пазар.

– Разходите за електроенергия на свободния пазар за всеки бизнес зависят пряко от избора на надежден търговец.

– “ЧЕЗ Електро България” АД осъществява своята дейност чрез притежаваните три лицензии – за търговия с електрическа енергия за клиенти на свободен пазар, които могат да сменят своя доставчик, независимо от географското си местоположение; за снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител на клиенти на регулиран пазар; за доставка на електроенергия от доставчик от последна инстанция, който осигурява снабдяването с електроенергия на крайни клиенти, които не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител до избора на друг доставчик или в случай, че избраният доставчик не извършва доставка по независещи от крайния клиент причини /обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на лицензията и други/.

– Изпълнение на законови задължения

• ЧЕЗ Електро като краен снабдител вече изпрати писма на своите клиенти, които в момента снабдява с електроенергия по регулирани цени и които попадат в групата, определена от законодателя за излизане на свободен пазар, за да ги уведоми за промяната в условията за снабдяването им с електроенергия от пазар при регулирани цени на пазар при свободно договорени цени. В писмата има и информация за спецификата на свободния пазар, както и възможността за свободен избор на търговец.

• На фирмения сайт cez.bg е публикуван списък с клиенти на ЧЕЗ Електро, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво “ниско напрежение”, които използват електроенергия за небитови нужди и трябва да излязат на свободния пазар.

– Срокове за стопански клиенти, излизащи на свободен пазар от 1 октомври 2020 г.

• Най-късно до 30 септември 2020 г. да имат сключен договор с лицензиран търговец за доставка на електроенергия по свободно договорени цени. С този договор клиентът упълномощава доставчика си да сключи от негово име и за негова сметка договори за мрежови услуги /с електроразпределителното дружество, обслужващо електроразпределителната мрежа в съответния регион/ и за доставка на електроенергия с ДПИ. Договорите може да бъдат сключени и по електронен път, с електронен подпис.

• “ЧЕЗ Електро България” АД, в качеството си на лицензиран търговец на електроенергия на свободен пазар, за удобство на своите клиенти, им предлага договор за комбинирани услуги. Това е комбиниран договор за продажба на електрическа енергия, който гарантира, че и услугите по снабдяване, и тези за разпределение, ще бъдат фактурирани от ЧЕЗ Електро.

– Стопански потребители, които до 30 септември 2020 г. не са сключили договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, ще продължат да бъдат снабдявани с електроенергия от досегашния им доставчик, в качеството му на лицензиран търговец. За целта следва да сключат типов договор със срок от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. Образец на такъв типов договор ще бъде утвърден от КЕВР до 31 август 2020 г. До сключването на типовия договор, досегашният доставчик осигурява доставката на електрическа енергия, при условие, че клиентът своевременно заплаща всички дължими суми във връзка с доставката.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *