Refan-728×90-July-2019
Refan-728×90-July-2019
Refan-728×90-July-2019

Директорът на благоевградското VIII СУ Сергей Биров: Съвременното качествено училищно образование е немислимо без иновации в обучението

VIII СУ „Арсени Костенцев“ е първото иновативно училище в община Благоевград по придобит статут на образователна институция от новия вид с решение на Министерския съвет на Република България от 9.07.2018 г. За прилаганите иновации, насоките за развитие за настоящата и следващите три учебни години, резулататите от  мониторинга, реализиран от представители на МОН, синдикати, неправителствени организации, експерти от РУО – Благоевград, разговаряме с директора на VIII СУ Сергей Биров.    

Г-н Биров, защо решихте да кандидатствате за иновативно училище?

– Решението не е емоционално, то има своя предистория и е резултат на натрупан дванадесетгодишен опит и постигнати успехи на членовете на екипа и колектива на училището при реализиране на иновации в образованието. Преди дванадесет години станахме първото училище в област Благоевград и едно от първите в страната, което въведе обучение по информационни технологии още от първи клас. Тогава тази смела стъпка на екипа от педагогически специалисти предизвика критична реакция в част от педагогическата общност на Благоевград. Твърденията на опонентите на тази идея бяха, че децата в І-ІV клас са още малки, неукрепнали, съществува опасност да увредят здравето си при работа с видеодисплей, няма подготвени педагогически специалисти в областта на информационните технологии за обучение на толкова малки ученици, няма необходимата материална база и компютърна техника и т.н. Всичко това бе опровергано от амбициозния екип от учители в Осмо СУ, който през изминалите години доказа, че гледа напред в бъдещето, воден от тезата, че постъпващите в училището деца ще се реализират на пазара на труда след 10-15 години и ранното обучение по информационни технологии ще бъде необходима предпоставка за тяхната бъдеща успешна реализация. По същото време въведохме и обучението по английски език като СИП още от първи клас с идентични мотиви. Положителните резултати не закъсняха. Ще дам пример само с успехите на национално равнище на наши ученици по информационни технологии от тази година. На проведения заключителен етап на десетото юбилейно издание на националното състезание „IT Знайко” през м. април  в Пампорово национални шампиони станаха Асен Точев от първи клас, Николета Ханджйска от втори клас и Рафаил Пириллис от четвърти клас. Други петима наши ученици бяха класирани на второ и трето място и получиха специални награди. Осмо СУ стана инициатор и организатор на областно състезание по информационни технологии за ученици в начална училищно възраст, чието единадесето издание се проведе през м. април 2019 година при голям успех. Не по-малки са успехите на учениците по английски език.

– Видно, за да бъдат постигнати тези резултати, само желание на учениците съвсем не е достатъчно?

– След влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование иновативния процес в българското училище бе регламентиран и получи своята нормативна основа, но са необходими и други важни условия – амбициозни и професионално подготвени учители и добра материално-техническа база. През годините разчитаме на добрата подготовка на учителите ни и непрекъснатата им професионална квалификация, както и доброто ни партньорство с ЮЗУ, с който имаме подписан меморандум за сътрудничество. В университета бяха обучени девет начални учители, които завършиха СДК или магистърска програма по информационни технологии и поеха обучението по предмета. Същото се случи и с подготовката на специалисти по английски език. Обогатихме материалната база с четвърти компютърен кабинет и изградихме по проект на МОН модерен  мултимедиен кабинет, който се превърна в любима зала за обучение на децата от иновативните паралелки. Изброените предпоставки, както и ясното регламентиране на иновационния процес в училищното законодателство ни накара без колебание да кандидатстваме по проект „Иновативно училище” през 2018 година. След разглеждане на нашето предложение от специално назначена комисия от МОН, включваща и представители на синдикати и неправителствени организации, с Решение №472/09.07.2018 година на Министерски съвет на Република България Осмо СУ бе обявено за иновативно училище. Това е първото иновативно училище в община Благоевград и едно от шестте в област Благоевград до настоящия момент.

– В какво се състои иновативната дейност, която реализирате в училището?

– Иновативната дейност се осъществява чрез дейности на тема „Модел на формиране на ключови компетентности чрез интегриране на информационните технологии и използване на съвременни методи в обучението”.  Проектът включва две от осемте ключови компетентности съгласно европейската референтна рамка – дигитална компетентност и умения за учене, а теми като критично мислене, творчество, решаване на проблеми и инициативност са общи и за двете компетентности. Реализирането на дейностите се основава на натрупания иновационен управленско-педагогически опит на учителите от Осмо СУ през последните десет години. Иновацията се реализира в две направления:

          – Използване на нови и алтернативни методи на преподаване, които да задържат и повишат интереса на учениците и да повлияят благоприятно на мотивацията им за усвояване на знания и придобиване на умения. Педагогическото майсторство на учителя се реализира чрез умелото прилагане както на класическите, така и на интерактивни методи в обучението по избрани учебни предмети – български език и литература, английски език, човекът и природата.

          – Въвеждане на нов учебен предмет „Дигитален свят” в V-VІІ клас, който по учебно съдържание се явява увод в програмирането и на практика учениците правят първи стъпки в тази насока.

– Какви дейности на ученици и учители бяха реализирани през първата година на проекта?

– През настоящата учебна година се осъществиха първите 25% от предвидените дейности за целия четиригодишен период на проект „Иновативно училище”.

Учениците от I „б” клас с класен ръководител Валентина Стоянова се обучаваха чрез нови методи на преподаване в часовете по български език и литература, което прави урока различен и забавен, а прилагането на интердисциплинарния подход интегрира познавателни елементи от всички учебни предмети. Това улесни ограмотяването и повиши интереса на първокласниците към  книгите и родния език, доведе до практическо овладяване на основните езикови и речеви единици.

Част от уроците се проведоха в компютърния или в мултимедийния кабинет. Използването на информационните технологии още в І клас постави учениците в нова, различна среда за действие и мислене. Обучението се превърна в информационно забавление. В откритите уроци пред  родители и учители  учениците демонстрираха придобитите знания и умения. Включването на родителите е важен елемент от иновативния процес. Участието им в различни области – подготовката на малки проекти, изработване на костюми, подкрепа на ученето вкъщи, присъствие на открити уроци и събития в училище е предпоставка за едно още по-динамично и ценно партньорство между училището и семейството.

Учениците от II „г” и IV „в” клас под ръководството на ст. учител Светла Писарева и ст. учител Валентина Стефанова участват в проекта чрез прилагане на нови методи и подходи на преподаване в часовете по английски език. Така учениците се превръщат от пасивни консуматори на готови знания към активни партньори на преподавателя.

Учениците се обучават по английски език, докато играят.

Ученето чрез театър спомага за запаметяване на езиковите знания по един занимателен и интересен начин. Класната стая е сцена, а учениците – актьори. Обикновено е много забавно, полезно и децата са изключително активни, защото се забавляват.  Интегрирани уроци с интердисциплинарен подход  се провеждат в компютърния кабинет, където учениците демонстрират своите знания и умения за работа с компютър.  Интерактивната форма на обучение формира у подрастващите позитивно отношение към училището и технологиите, измества представите за компютъра от „средство за игра” в умно „средство за учене”.

Най-интересна, приятна и мотивираща учениците е проектната работа. С изработването на проекти по дадена тема се упражнява лексиката и умението за писане. Използват се междупредметните връзки. Децата внасят и прилагат знанията си в това, което творят.

Уроците завършват с учебни игри в Kahoot, с които се проверяват знанията на учениците. По този начин изпитването на учениците се превръща в игра. С тези игри обучението е интересно,  резултатите – впечатляващи.

Учениците от 3в клас под ръководството на главен учител Юлия Ингилизова се обучаваха през учебната година с помощта на интерактивни методи на обучение по учебен предмет „Човекът и природата“. Наред с традиционните методи на обучение по този предмет учителката приложи и интерактивните методи – учене чрез театър, проектно базирано обучение, работа в екип, обърната класна стая, използване на информационни технологии.  Един от използваните методи – обърнатата класна стая, чрез който типичният урок в клас и домашната работа сменят своите места.  Това е модел, в който учениците учат уроците си у дома, а в клас разглеждат и осмислят урока. Важното е, че всички се фокусират върху разбирането и осмислянето на информацията, а не само към запаметяване.

В пети клас обучението по новия учебен предмет „Дигитален свят” се осъществява от старши учителите Галина Владова и Надя Пандева. Чрез този предмет децата се учат на комбинативно мислене и решаване на проблеми задачи. Съществуват много софтуерни приложения, платформи и роботи, които са специално разработени, за да помагат на учениците да учат програмиране. Предоставяме възможност на учениците от прогимназиален етап да се запознаят с тези дигитални новости, като разработихме учебна програма за всяка година, съобразена с бързо навлизащите иновационни технологии. Обучението по програмиране ще ги научи на няколко жизненоважни житейски уроци: да се учат от грешките си, да не се страхуват от неуспехите, да проявяват творчество в работата си и че постоянството и упоритостта рано или късно се отплащат.

Нашите наблюдения показват, че резултатите от иновативната дейност са: по-мотивирани, по-активни, по-креативни и по-успешни ученици. А родителите – удовлетворени и активни участници в обучението на децата им в училище.

– А какво показват резултатите от проверката на експертите от МОН?

– През м. април бе реализирана проверка на иновативния проект на училището от комисия, съставена от представители на МОН, синдикати и неправителствени организации, който бе предхождан от мониторинг на експерти от РУО – Благоевград. Осъществени бяха срещи с представители на обществения съвет, училищното настоятелство, ученическия съвет, родители на ученици от иновативните паралелки и педагогическите специалисти, реализиращи проекта. С удовлетворение мога да отбележа, че по всички показатели в картата за мониторинг Осмо СУ получи максималната оценка, а комисията даде положително становище за въведената иновация през първата година, което е още едно признание за качеството на провежданото обучение в Осмо СУ. За  успешното реализиране на един такъв значим проект получаваме подкрепата както на цялата училищна общност, така и на Община Благоевград, РУО и преподавателите от факултета по педагогика на ЮЗУ„Неофит Рилски”.

Как оценявате обществената полза от участието на училището в този  проект?

– През първата година бяха осъщесвени 32 открити занятия и наблюдения на дейности по проекта от родители, студенти, учители и представители на институции. Чрез тези посещения бе осъществен граждански контрол върху качеството на обучението в иновативните паралелки. Родителите имаха възможност да наблюдават в реална учебна среда поведението и активността на децата си в учебния процес, да ги насърчават и нерядко да ги подпомагат като ментори, консултанти и дори привърженици. Учителите – да „сверят часовниците” си по отношение прилагането на съвременни образователни технологии в обучението, а студенти, университетски преподаватели и представители на институции – да се уверят във възможностите на иновативните методи и технологии за повишаване качеството на образователния процес в училище.

Какви са переспективите за успешна реализация на иновативния процес през следващите години?

– Планът предвижда стъпка по стъпка в края на иновационния процес да бъдат обхванати  80% от учениците и 50 % от преподавателите. В сградата на училището вече има монтирана  безжичната интернет мрежа,  даваща възможност да ползваме допълнително количество технически средства – таблети и компютри, които ще направат по-ефективен учебния процес. Поради значимите успехи в последните години на наши ученици от начален етап в математически състезания от регионален и национален мащаб и възможността, която дава МОН за допълване на дейностите по проекта чрез внасяне на нови елементи през всяка следваща година на изпълнение, много сериозно разглеждаме възможността иновацията да бъде допълнена  с прилагане на интерактивни методи на обучение по математика. Имаме и други идеи в областта на  спорта и изобразителното изкуство, които ще бъдат задълбочено обсъдени с училищното настоятелство и обществения съвет, защото иновациите в образованието не могат и не трябва да бъдат самоцел.

– Ще споделите ли с останалите училища и институции, проявили интерес, вашия опит и добра практика в иновативната дейност?

– Вече го правим, защото считаме, че прилагането на иновативни подходи в обучението на подрастващото поколение няма алтернатива. Взехме активно участие в националния форум за иновации в образованието, организиран от МОН в София ТЕХ ПАРК. Дейността ни е отразена в международно научно списание за световния елит „Е&М smart education”, и медии. Споделяме своя опит чрез открити уроци с членовете на сдружението на началните учители, студенти на педагогическа практика в училището, преподаватели от ЮЗУ, директори на детски градини и експерти от РУО. Взехме активно участие в кръгла маса на тема „Обучението в дигитална среда” – митове и предизвикателства”. Предстои да организираме форум съвместно с Факултета по педагогика на ЮЗУ, посветен на иновациите и споделяне на собствен опит, както и участието ни в НП„Иновации в действие” на МОН, целяща популяризиране на опита на българските училища в иновативната дейност.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *