Доклади от пилотната инспекция на НИО в благоевградски училища показват: ІV ОУ и НХГ с максималната оценка „Мн. добра“ за качестото на образованието, гимназистите се оплакват, че всеки час вземат нов учебен материал, нямат време за упражнения…

Предоставяното качество на образованието в ІV ОУ „Димчо Дебелянов“ и Националната хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ в Благоевград е оценено с максималната оценка „Много добра“ от Националния инспекторат на образованието /НИО/. Това показват докладите на инспектиращия орган,  изпратени до директорите на училищата.

Както „Струма“ писа, през месец март се проведоха т.нар. пилотни инспектирания в 6 училища в Благоевград /ІV ОУ, НХГ, ІІІ ОУ, СУИЧЕ, ІХ ОУ, частното Вечерно училище/ и 1 детска градина. Предстоящите „визити“ /които при всеки повод служителите на НИО подчертват, че не са проверки, а инспекции/, бяха основна тема за коментар в гилдията тогава.

Според указанията учителите трябваше да правят план на всеки урок и да нанасят информацията в бланки на НИО, както и да упоменат целта, задачите на урока, използваните методи на преподаване, времето за всяка една от задачите. Именно това разпределение на урока по минути бе едно от най-притеснителните неща за педагозите.

В опит да са максимално прецизни при разпределение на времето за актуализиране на знания, преподаване на новия материал, упражнения, някои учители дори влязоха в час с хронометър, за да засичат дали децата ще се справят с поставената им задача за определеното време. Освен че се „въоръжиха” с хронометри и ходиха на работа в събота и неделя, за да смогнат с изпълнението на всички указания, учители от начален етап си купиха спортни екипи и маратонки и се преобличат за всеки час по физическо.

В посочен срок – 3 седмици, на специална платформа на НИО трябваше да бъде качена и цялата училищна документация – от данни за педагогическия персонал и учениците до резултатите от НВО, ДЗИ, стратегията, правилника за устройството и дейността на училището, годишния план, мерки за повишаване качеството на образованието и още куп документи. Наред с това директорите на инспектираните училища трябва да отговорят писмено на 30 въпроса, като например каква част/процент от педагогическите специалисти на училището са били на обучение или квалификации през последната една година, как училището популяризира дейността си, какви публикации има в средствата за масово осведомяване…

Анкети с 31 въпроса, като например дали детската градина/училище е позитивна за детето, бяха изпратени и на родителите. Самото пилотно инспектиране бе осъществено в три етапа: подготвителен, основен и заключителен, като чрез методи и инструменти, свързани в единна система, са оценени следните области от работата на училището: образователен процес и управление на институцията. Така с идването си екипите, съставени от един главен инспектор в дирекция „Инспектиране“ на НИО и двама обучаеми във втора фаза за външен инспектор, се срещаха „на четири очи“ с родители, ученици, педагогичеки и непедагогически персонал, с директора и влизаха в различни часове.

„Идеята ни е да направим една моментна снимка на образование, след което ще запознаем с резултатите Министерския съвет. Целта ни е и училището в Долни Пасарел, и Американският колеж да предлагат еднакво добро качество на образованието“, обяви ръководителят на екипа при срещата си с родители в едно от инспектираните училища.

Госпожата коментира, че очевидно в Благоевград много се вълнували от инспекциите, тъй като и самите те били прочели някоя и друга статия по темата. Тя обаче успокои, че целта на инспекторите не е да стресират учителите, а да спомогнат за това на всички деца да бъде дадено еднакво добро образование.

Каква точно е скалата за оценяване на НИО, не е оповестено в публичното пространство. Това, което се знае, е, че институцията, която е на подчинение към Министерския съвет, не работи по шестобалната система. Максималната оценка при инспектиране е 4 и се води „Много добра”. ІV ОУ е  получило оценка „Мн. добра“ – 3.67 точки, а НХГ е с 3.65 точки.

„Документите доказват високото ниво на организационна и административна работа в инспектираната институция.Докладът-анализ за образователния процес е направен изключително самокритично, като са отчетени трудностите на институцията и са посочени мерките за тяхното преоодоляване. Приложените документи удостоверяват ефективно планиране във връзка с поставените цели и целенасочени действия по приоритетни направления, съобразени със спецификата на Националната хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“, отчитат в доклада си до директора на НХГ М. Митов инспектиращите. От посетени уроци те констатират, че учителите имат отлична предварителна подготовка за съответния учебен час. Съчетават умело традиционни и съвременни методи на преподаване /словесни, нагледни, практически, интерактивни/. Работят за изграждането на междупредметни връзки еднакво успешно по различните предмети, създават условия за екипна работа според конкретните образователни цели. Във всички наблюдавани уроци учениците демонстрират поведенческа ангажираност и самодисциплина. Няма прекъсване на учебния час поради нарушения на дисциплината и времето се използва ефективно за преподаване и учене, за придобиване на професионални компететности. Учениците са настроени позитивно, с желание ходят на училище и високо оценяват употребата на разнообразни методи, похвати и включени ИКТ технологии по време на учебния процес, тъй като чрез тях се задържа много повече вниманието и интересът към ученето.

В доклада с обем от 31 страници се посочва и че гимназистите искат промяна в учебните програми. Смятат, че уроците са прекалено дълги и са разработени на много висок научен стил и език. Оплакват се, че всеки час се взема нов учебен материл и почти липсва време за упражнение и затвърждаване на наученото. Най-обемно и трудно за въприемане според тях е учебното съдържание по физика, химия, математика, а като по-достъпен определят материала по български език и литература, биология. Учениците считат, че след като гимназията е хуманитарна, акцентът трябва да се постави върху езиците, хуманиратните дисциплини и изкуствата. Затова желаят увеличаване на  профилиращите предмети, за сметка на часовете по различните точни науки.

При срещата си с екипа на НИО родители също искат да се облекчи учебното съдържание по общообразователните предмети и да се увеличи хорариумът по профилиращите предмети.

Според тримата инспектори обаче преподаваното е напълно съобразено с възможностите на гимназистите. Уроците отговарят на годишното тематично разпределение. Структурата им е ясно обоснована в съответствие с формулираните цели.

„По мнение на инспектиращия екип проблемите с учебното съдържание по физика и химия може да се дължи на хуманитарната насоченост на гимназията”, правят извод от НИО и анализират, че въпреки обемния и труден за възприемане материал, учителите като цяло съумяват да го представят по достъпен и разбираем за учениците начин, което улеснява възприемането и разбирането на новото учебно съдържание.

По отношение на отделните индикатори редица от тях, като например „Управление на класната стая“, „Социализация и възпитание в процеса на обучение“, „Ефективно лидерство“, „Стратегически и оперативен мениджмънт“, са получили максималната оценка „Мн. добра” /4/.

При родителите и учениците се наблюдава по-ниска удовлетвореност от възможностите на сградния фонд и материално-техническата база на училището. Съответно критерият „подобряване на физическата среда“ е оценен с „Добра” /3/, но, както е известно, в момента в НХГ тече мащабен ремонт по ОП „Региони в растеж“.

Накрая нспектиращите дават оценка „Мн. добра” /3.45/ за образователния процес, 3.85 за управление на институцията и обща оценка от 3.65. Като силни за НХГ са определени прилагането на индивидуален подход в процеса на обучение, проследяване и обсъждане на нивото на усвояване на компетентности у учениците, създаване на условия от училището за удовлетворяване на личностните образователни и  социални потребности на учениците и др. Насоките за подобрение са свързани с по-активното приложение на екипната работа с ученици, усъвършенстване на  уменията за самооценка на учениците в учебния процес, качествена промяна в методите на преподаване.

„Инспектиращите бяха изключително добронамерени. По никакъв начин не са стресирали колектива и не са пречили на учебния процес. Всичко премина нормално“, каза директорът на НХГ Марин Митов.

По идентичен начин преминава инспекцията и в ІV ОУ. Там екипът от НИО също влиза в различни часове. Сред наблюдаваните е и урок за нови знания по математика в 3 „б” с класен ръководител Тони Панайотова. „Наблюдава се позитивна дисципилина, използване на предишни знания и опит на учениците, говори се на отличен български език. Има активност от страна на обучаемите, работи се с всички според нуждите им“, остават доволни от видяното в бъдещия 4 „б” инспекторите.

От разговорите с учениците те отчитат, че децата са спокойни в училище, има правила на класа, които се спазват, работи се в екип по някои от предметите, конфликтите се решават в зародиш.

Като сериозен позитив се очита и фактът, че родителите ценят изключително много атмосферата, малките паралелки, акцента върху възпитанието на учениците, както и че са информирани за всичко, което се случва в училището с децата им.

От разговора с директора на ІV ОУ Илиян Чакънов с представители на педагогическия и непедагогическия персонал инспектиращите разбират и че социално слабите деца се подпомагат с тетрадки, при отлично представяне на национално ниво учениците се награждават с различни награди, директорът търси обратна връзка с учителите след участие в обучение, в колектива няма текучество, практикува се наставничество, учителите сами избират квалификациите, в които да участват.

Екипът от НИО дава оценка от 3.45 за образователния процес, 3.90 за управление на институцията и обща за училището „Мн. добра” /3.67/.

Сред силните страни на ІV ОУ са ефективност на взаимодействието с родителите, развитие на социални и граждански компетентности, поддържане на позитивна дисциплина, ефективност на програмата за превенция на ранното напускане на училище. Насоките за подобрения касаят развитие на умения за самооценка у учениците и за работа в екип, прилагане на разнообразни форми за оценяваме.

Репортер на „Струма“ се поинтересува как са минали инспекциите и в някои от другите благоевградски училища. По този повод зам. директорът на Средно училище с изучаване на чужди езици Маргарита Спирова сподели, че докладът е предварителен, затова не могат да го обявят, но иначе, по думите й, са се представили достойно.

Неотдавна пък директорът на СУИЧЕ Светлин Абаджиев коментира, че са сред отличниците и  инспекцията е минала много добре.

„В златната среда сме“, така зам. директорът на ІІІ ОУ Васил Чолаков описа резултата от инспектирането. Той изтъкна, че сред силните страни на училището са Талевите награди, връчвани при завършването на всеки випуск седмокласници. Като негатив е отчетен двусменният режим, но това не се отнасяло само до ІІІ ОУ, а до всички училища, където децата учат на две смени.

Според новия училищен закон, влязъл в сила през 2016 г., училищата и детските градини в страната подлежат на инспектиране и задължителна оценка през 5 години.  

ЕКИП „СТРУМА“

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

2 Коментара

 1. На баиро е тихо

  А дека е Девето? А…забравих. Те немат ученици и нема що да инспектират.

  Отговор
 2. Аз да питам

  Е, само дето не разбрахме, какво е това “достойно” представяне на СУИЧЕ, според Спирова? А доктора пък пак се изказа неподготвен: Хем се знае кои две училища са се представили мн. добре, хем лъже, че управляваното от него /от Спирова де/ се преставило мн. добре.
  Е в крайна сметка май май СУИЧЕ е в дъното на класацията.

  Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *