Д-р Ат. Камбитов: Изградихме основата с поглед към бъдещето! Приоритетите и проектите, които предлагаме, не са в бъдеще време. Началото вече е дадено, по тях се работи – подкрепете ни, за да ги завършим

Скъпи приятели,
За осем години успяхме да превърнем Благоевград в истински европейски център. Работихме, работим и ще работим единствено и само за развитието му. Доверете се на силата на опита и знанието! Доверете ни се, за да можем заедно да продължи и да завършим започнатото! За нас Благоевград е кауза!
Обичаме Благоевград днес повече от вчера и утре повече от днес.
Бог да пази Благоевград!
Д-Р АТАНАС КАМБИТОВ,
КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ПРОГРАМА
I. ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА “БЛАГОЕВГРАД”, НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР.

 1. Изграждане на ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА БЛАГОЕВГРАД, ОСИГУРЯВАЩА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА. (В процес на изпълнение)
 • Изграждане на Индустриална зона – Благоевград съвместно между община Благоевград и държавно предприятие “Национална Компания Индустриални Зони” ЕАД с необходимата и подходяща инфраструктура, финансирана от “Национална Компания Индустриални Зони” ЕАД. В проекта се включва привеждане в експлоатация на инфраструктурата, обособяване на допълнителен подход от магистралата към планирания транспортен център и интермодални транспортни връзки. Осигуряване на обществен и друг вид транспорт до Индустриална зона – Благоевград.
 • Сформиране на ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН ЕКИП, АНГАЖИРАН ПРЯКО С ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ЗОНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА И ПОДПОМАГАНЕ ПРИТОКА НА ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ В РЕДИЦА СЕКТОРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АВТОМОБИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ, ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ, СКЛАДОВА И ЛОГИСТИЧНА ДЕЙНОСТ И Т.Н. (В процес на изпълнение)
 1. Изграждане на РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”. Ускоряване на икономическото и социалното развитие на територията на община Благоевград. Придобиване на дълготрайни материални активи (изследователско и изпитателно оборудване) и дълготрайни нематериални активи (специализиран софтуер и др.), трансфер и широко разпространение на знанията и резултатите от научните изследвания, проучвания и анализи, изграждане на капацитет на екипа за изследвания на РИЦ и др. – 7 000 000,00 евро. (В процес на изпълнение)
 • Създаване на инвестиционен портал на община Благоевград и включването му в международната бизнес програма “CITY TO CITY” (Град-към-Град) с помощта на Българската агенция за инвестициите към Министерството на икономиката. (Предстои)
 • Надграждане на международни бизнес взаимоотношения с цел привличане аутсорсинг компании – привличане на външни високотехнологични производства в сферата на:
 • Създаване на Call центрове, високоефективни производства, мехатроника и чисти технологии, заминаващи се с индустрия за здравословен живот и биотехнологии. (Предстои)
 1. Изграждане на ЕКСПО и ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР. (В процес на изпълнение)
 2. Изграждане на ИНТЕРАКТИВЕН МЛАДЕЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД на територията на “Парк Македония” за осигуряване на нови възможности за развитие на образователните и спортни умения при младите хора. Сформиране на висококвалифициран екип, ангажиран с устойчивото управление на Центъра и получаване на Знак за качество на Съвета на Европа. Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. ” 2 000 000,00 евро. (В процес на изпълнение)
 3. Активен, конструктивен диалог и съвместна работа с:
 • работодателски организации;
 • социални партньори;
 • учебни заведения за профилиране на кадри. (В процес на изпълнение)
 1. Поетапно намаляване на Такса битови отпадъци за юридически лица, работещи на територията на община Благоевград. (Предстои)
  II. ИНФРАСТРУКТУРА И СИГУРНОСТ:
 2. Цялостна подмяна на ВиК мрежата в централна градска част. (Предстои)
 3. Изграждане на ПОДЛЕЗ ПРИ КВАРТАЛ “ГРАМАДА” и завършване на дейностите по проект “Интегриран Градски транспорт” по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. (В процес на изпълнение)
  3 .Разширяване обхвата на “синя зона”. (Предстои)
 4. Изграждане на ПОДЗЕМЕН И НАДЗЕМЕН ПАРКИНГ В РАЙОНА НА ПАЗАРА В БЛАГОЕВГРАД. (Предстои да се реализира)
 5. ПРОДЪЛЖАВАНЕ САНИРАНЕТО НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ. (Предстои)
 6. Саниране и газифициране на сградата на Камерна опера и Народно читалище “Никола Вапцаров”, финансирано по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. и Финансов механизъм на Фонд за устойчиви градове. (В процес на изпълнение)
 7. Социализиране на обект “СКАПТОПАРА”, финансиран от АПИ, както и други археологически и военни паметници. (В процес на изпълнение)
 8. Надграждане на ПЛАТФОРМАТА “SMART CITY” – изграденото ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ е първата част от реализиране на иновативната платформа за управление на градската среда VIVA Smart. Системата стъпва на добри международни практики, използвани успешно в 6 страни и 15 града като Измир, Дъблин, Злин, Дубай. (В процес на изпълнение)
  III. ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ПО-ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА
 9. Надграждане и усъвършенстване на РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ОБСЛУЖВАЩА ОБЩИНИТЕ БЛАГОЕВГРАД, СИМИТЛИ, РИЛА, КОЧЕРИНОВО И БОБОШЕВО ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА АНАЕРОБНА ИНСТАЛАЦИЯ И КОМПОСТИРАЩА СИСТЕМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ по ОПОС 2014-2020 г. (В процес на изпълнение)
 10. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ, в който са заложени краткосрочни и дългосрочни мерки с конкретни срокове, заложени в приключения проект “АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД”.
 11. Реализиране на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ “БЪЛГАРИЯ – ПО ПЪТЯ КЪМ РЕСУРСНА И КРЪГОВА ИКОНОМИКА” В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА LIFE ОКОЛНА СРЕДА. Проектът цели осигуряване на финансиране за изграждане на Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата за община Благоевград. ( В процес на изпълнение)
 12. Реализиране на ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА” ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ЕМИСИИ НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) И АЗОТНИ ОКСИДИ С ИЗТОЧНИК БИТОВОТО ОТОПЛЕНИЕ С ТВЪРДО ГОРИВО. Ще се подменят индивидуалните отоплителни устройства на домакинствата, които използват за отопление уреди с твърди горива, като се заменят с една от следните алтернативни форми за отопление:
 • на газ;
 • използващи електричество;
 • на пелети или друг вид дървесна биомаса;
 • източници на топлинна енергия. (Предстои да бъде реализирано)
 1. Изграждане и поддържане на ЗЕЛЕНИ ПОЯСИ, ЧРЕЗ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЪРВИЯТ ЛАНДШАФТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД по Програма “Опазване на околна среда и климатични промени” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. ( В процес на изпълнение)
 2. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМНИ СОНДАЖИ ЗА ПОЛИВНИ СИСТЕМИ, чрез които ще бъде постигнато опазване и защита на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност. (В процес на изпълнение).
 3. Реализиране на Програма за ПОСТАВЯНЕ НА ФИЛТРИ, УЛАВЯЩИ ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ, които са предназначени за използване с горивни инсталации с твърдо гориво. (Предстои да бъде реализирано)
  IV. БАЛАНСИРАНА И УСТОЙЧИВА ОБЩИНСКА ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
 4. Продължаване на политиката за надграждане и усъвършенстване на социалните дейности и услуги на община Благоевград. ( В процес на изпълнение)
 5. Насочване усилията към подобряване здравето и понижаване смъртността на населението в община Благоевград:
 • Създаване на ХОСПИСИ, в помощ на тежко болни хора, нуждаещи се от постоянно медицинско обгрижване, за което ще бъдат наети екипи специалисти – лекари, сестри, санитари, рехабилитатори и социални работници, психолози; (Предстои)
 • Продължаване на политиката на община Благоевград за комплексен подход за СТИМУЛИРАНЕ НА АКТИВЕН ЖИВОТ ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА чрез социални дейности и подобряване на условията за достоен живот в пенсионна възраст. (В процес на изпълнение)
 • Създаване на равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот за всички социални групи. (В процес на изпълнение)
 • Общинско целево финансиране на пенсионерските клубове (всеки от тях ще разполага със собствен бюджет). (Предстои)
 • Осигуряване на финансови преференции за гражданите в пенсионна възраст, използващи услугите на градския транспорт. (Предстои)
 • ЗАКУПУВАНЕ НА МОДЕРЕН ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ ОТ НАЙ-НОВО ПОКОЛЕНИЕ, който ще бъде използван в отделението по лъчелечение в СБАЛО “Св.Мина”. Апаратът няма аналог в страната. Стойността е 3 500 000,00 лева. (Предстои)
 1. НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА ЧРЕЗ:
 • Осигуряване на ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА ВСЯКО НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В РАЗМЕР НА 500 ЛЕВА при следните условия:
 • родителите да имат навършено пълнолетие;
 • родителите да имат завършено поне средно образование;
 • родителите да бъдат изрядни платци към община Благоевград и Република България;
 • уседналост на родителите на територията община Благоевград; * Когато в семейството има по-голямо/по-големи дете/деца, да бъдат обхванати от образователната система, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование. (Предстои да бъде реализирано от 2020 г.)
 • Освобождаване от такси на децата на многодетни семейства (три и повече деца), посещаващи общински културни и образователни школи (ЦЛТРДБ). (Предстои да бъде реализирано от 2020 г.)
 • Запазване на настоящия размер на таксите в детските градини и всички социални облекчения, прилагани до този момент. (В процес на изпълнение)
 • Осигуряване на ЖИЛИЩА НА НУЖДАЕЩИ СЕ САМОТНИ РОДИТЕЛИ и/или семейства с две или повече деца, при следните условия:
 • родителите да имат навършено пълнолетие;
 • родителите да имат завършено поне средно образование;
 • родителите да бъдат изрядни платци към ощина Благоевград и Република България;
 • уседналост на родителите на територията община Благоевград;
 • да ползват предоставените им жилища с грижата на добър стопанин. (В процес на изпълнение)
 • Продължаване на устойчивата политика за подпомагане на хора с репродуктивни проблеми чрез ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВИТРО ПРОЦЕДУРИ. (В процес на изпълнение)
 • Образователна подкрепа на БРЕМЕННИ ЖЕНИ И МЛАДИ МАЙКИ чрез осигуряване на безплатни лекции, свързани с раждането, кърменето и отглеждането на децата. (В процес на изпълнение)
  V. КУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ
  КУЛТУРА
 1. Община Благоевград ще продължи да се развива като културна столица на Югозападна България и атрактивна културна дестинация. Ще бъдат надградени традиционните за града културни събития ” емблематичните FRANCOFOLIES. “BLAGOEVGRAD BLUES&JAZZ”, “ТАРА-РА-БУМБИЯ”, ежегодното книжно изложение ЛИТЕРАЕКСПО, доразвиване на Зонална изложба “Струма”, КОЛЕДНО-НОВОГОДИШЕН ФЕСТИВАЛ, Общински КУКЕРСКИ ФЕСТИВАЛ, “ТАЛАНТИНО”. (В процес на изпълнение)
 2. Фонд “Култура” – продължаване надграждане на диалога между община Благоевград и културните институти и неправителствени организации, както и индивидуални творци чрез ФОНД “КУЛТУРА”. Фондът бе създаден през 2019 г. като основната му задача е да бъде приета стратегия за развитие на културните процеси в Благоевград за срок от 10 години. Във фонд “Култура” функционира консултативен съвет, в който община Благоевград привлича представители от общинска администрация, независими културни деятели, представители на академични среди в града. (В процес на изпълнение)
 3. Развитие на КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В БЛАГОЕВГРАД:
 • обновяване, облагородяване и изграждане на нови културни пространства:
 • комплекс “ЛОВЕН ДОМ”, “РОЗАРИУМ”, ЗООПАРК. (Предстои)
 • ПАРК “БАЧИНОВО”. (В процес на изпълнение)
 • ПАРК “МАКЕДОНИЯ”. (В процес на изпълнение)
 • превръщане на АСТРОНОМИЧЕСКАТА ОБСЕРВАТОРИЯ В БЛАГОЕВГРАД В ПЛАНЕТАРИУМ. (Предстои)
 • преобразуването на възрожденския КВАРТАЛ “ВАРОША” в паметник на културата с национално значение, финансирано чрез “ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ”. (Предстои)
 • обособяване на ЛЯТНО КИНО В КВ. “ВАРОША”. (Предстои)
 1. Реализиране на нов вид културно събитие “ТРАДИЦИОНЕН РОК ФЕСТИВАЛ ЗА АВТОРСКА РОК МУЗИКА, в партньорство с Исландски културен център на Рейкявик. Основната идея на фестивала е насърчаване на творчеството в посока създаване на текстове и музика при местни артисти, финансиран по Програма “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. (В процес на изпълнение)
 2. Изграждане и обособяване на нови зали за спорт и . развлечения “ЗИМНИ И ЛЕТНИ АТРАКЦИОНИ В АРЕАЛА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД – ски зона “Картала”, зоната между Благоевград и територията, която бе включена като защитената зона “Рила – буфер” в екологичната мрежа Натура 2000 и Национален парк “Рила” – с грижа за биоразнообразието. (Предстои)
 3. Развиване на АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ “СКАПТОПАРА”, финансирано от АПИ и реализирането му като туристически продукт, както и други такива, разположени на територията на община Благоевград.(В процес на изпълнение)
 4. Възстановяване и поддържане на военни паметници на територията на община Благоевград и популяризирането им като притегателни туристически обекти. (В процес на изпълнение)
 5. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ХРАМ В ПАРК “МАКЕДОНИЯ” (В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ)
  СПОРТ
 6. Надграждане на общинската политика в сферата на спорта:
 • Продължаване на политиката за осигуряване на безплатни спортни бази на спортните клубове на територията на Община Благоевград. (В процес на изпълнение)
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА в местността Ягоденица край Благоевград. (Предстои)
 • Продължаване на организиране и провеждане на национални, европейски и световни състезания. (В процес на изпълнение)
 • Целево дофинасиране на спортните клубове на територията на община Благоевград. (Предстои)
 • Захранване на плувния басейн в СК “Пирин” с минерална вода за топлообмен и захранване на санитарните помещения. (В процес на изпълнение)
 • Ремонт на басейн в 11 ОУ “Христо Ботев” и захранване на съоръжението с минерална вода. (Предстои)
 • Изграждане на нови спортни и площадки и обновяване на съществуващи такива. (В процес на изпълнение)
 • Подобряване на материалните бази. (В процес на изпълнение)
 • Изграждане на АТРАКЦИОН ” СТЕНА ЗА СПОРТНО КАТЕРЕНЕ. (В процес на изпълнение)
  VI. ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПОЛИТИКA ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛАТА:
  Подобряване инфраструктурата в селата на територията на община Благоевград (В процес на изпълнение)
  Подмяна на амортизирани ВиК мрежи. (В процес на изпълнение)
  Асфалтиране на улици и изграждане на тротоарни площи. (В процес на изпълнение)
  Продължаване изграждането на ЛЕД осветление. (В процес на изпълнение)
 • Обособяване на клубове по интереси. (Предстои)
  Изграждане на нови детски и спортни площадки. (В процес на изпълнение)
  VII. НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 НА ЕС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
 1. Продължаване разработването на проекти с европейско финансиране за програмен период 2021-2027 г. Новите акценти:
 2. Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите.
 3. Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество.
 4. Повишаване на конкурентоспособността на МСП.
 5. Подпомагане на прехода към икономика с ниски нива на въглеродните емисии.
 6. Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на рисковете
 7. Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите
 8. Насърчаване на устойчивия транспорт и подобряване на мрежовите инфраструктури.
 9. Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
 10. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността и дискриминацията
 11. Инвестиции в образованието, обучението и ученето през целия живот.
 12. Подобряване на ефективността на общинската администрация.
   VIII. ДРУГИ
 13. ОПТИМИЗИРАНЕ И РЕФОРМА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ОБСЛУЖВАНЕ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА. (Предстои)
 14. Разширяване на спектъра от електронни услуги на община Благоевград. (В процес на изпълнение)
 15. Промяна на Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища. (Предстои)

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

10 Коментара

 1. Староседелец

  Повечето от “творенията” на кмето са едни почти смешни козметични процедури направени с малка част от парите , които са изписани за тях ! За външният ефект от сенирането ДА …, но качеството като цяло е за 3 ( По 10 балната система) Инспекторите приели такива мърльотии са за СЪД ..! В Благоевград не остана една градинка , зеленина смешно малко ! Презастрояването е факт ! Алчни собственици окрадоха тротоарите на хората ! В Китайския си плюят в устите от терасите ! Голяма селяния и простащина Господин кмете ! Къде са ви инженерчетата и архитектчетата ??? А контролиращите институции ..??? Поколенията след нас ще се смеят на НЕВЕЖЕСТВОТО , АЛЧНОСТТА И БЕЗМИСЛИЦИТЕ на новото застрояване ! Липсва контрол и воля ! Униформен полицай за снимка не можеш да видиш по града ??? Икономически градът е съсипан , младите бягат навън ….и Благоевград заприличва на. жалките градчета от Северозапада ! СРАМ ГОСПОДИН КМЕТЕ !

  Отговори
  1. бай Курти

   Камбата и сие по няколко пъти сменят плочките на площадите и централните улици, а ако мръднеш малко в страни, дори в широкия център, ще си счупите краката от нагънати тротоари с изпочупени и липсващи плочки. Малко акъл се иска, ама да ти идва навреме, казва народът, но явно краденето на пари е по-лесно около общината, а другите кучета ги яли, нали стадото се очаква пак да гласува за ГРОБ и краденето да продължи.

   Отговори
 2. Пенсионери

  Камбитов Вие сте имали неуспешен бизнес и сте се провалили като бизменсмен,как тогава управлявате цялата община.За два мандата доказахте некадърността си,изгонихте трудоспособното население и говорите лозунги и празни приказки .Съд и приватизиране на всичко до което сте се докопали за лични облаги и цялата Ви свита.Опасявам се ,че ме останаха хора в града и няма кой да гласува,а няма вече кой да Ви вярва ,като гледа надменната ии ехидна усмивка по предизборните плакати.

  Отговори
 3. Бай Хой

  Димитриос Друцас предизвика грандиозен скандал на 12.10.2019 г. в европарламента в Брюксел. Пред почти пълният европарламент евродепутатът от Гърция буквално каза истината за България, като не спести нищо на родните ни евродепутати и българското правителство. Ето какво каза:
  „Колеги, днес България и българските евродепутати отново се държат като шайка мафиоти, които искат чрез рекет да ни поставят условия как и кога да приемем Северна Македония и Албания в ЕС. Тези колеги от България, командвани дистанционно от страната си от техният министър председател, който, искам да отбележа, излиза от средите на мафията в тази страна и това на няколко пъти дори е подчертавано в грами дори на ЦРУ, искат да направим компромис с Албания и да я приемем в пакет със Северна Македония. Колко удобно нали?
  Мафиотът Борисов иска да подкрепи другия мафиот, министър председателя на Албания, за да могат да си продават каквото искат в така нареченият ЕС. Днес аз заставам тук и призовавам всеки един евродепутат да стане от своята банка и всички заедно да отидем и да видим България отблизо, тази буквално разграбена страна именно от тези, които я управляват вече 30 години, хора, които са пряко свързани с колегите в тази зала от България. Всички техни партии или са били във властта, или днес управляват България. За какъв съюз говорим, колеги, когато в България минималната пенсия е 120 евро, няма никакво образование, а селата им буквално са разрушени, разграбени и изоставени на произвола на циганите и съдбата.
  Колеги, България е една страна, в която управляват мафиоти, те грабят всичко, като това всичко означава и парите на всеки един европейски данъкоплатец. Тази страна е райско кътче на земята, но ние буквално я оставихме на един кръг от хора да я управляват. Народът на България е в Европа, защото там няма доходи, няма пари, а лъжите на премиера им Бойко Борисов могат да се сравняват само с тези на диктаторите от преди 40 години. Това повече не трябва и не може да продължава, едни хора, които не могат и не искат да си поправят своите неща вече 10 години като членове на европейският съюз, да ни изнудват, все едно всички трябва да сме зависими от тази мафия“.

  Отговори
  1. Бойко

   Точна картинка на ситуацията в страната и града, но има не малко хора ,които продължават да гласуват за мафията.

   Отговори
 4. Х

  И си озаптете Биострой-ните боклукчии. Не е нормално да вдигат градът на Ура в 6 ч в неделя с крясъци и клаксони. Иначе ще видите подкрепа, ама друг път.

  Отговори
 5. до бойко

  бойко,ще говориш и издигаш паметник от свое име,не от името на благоевградчани.нещо бъркаш.

  Отговори
 6. Бойко

  От снимките е видно, че това един от най хубавите градове в Европа.Естествено, че това се дължи на кмета Камбитов.В Благоевград живеят едни от най богатите и щастливи хора в целият Европейски съюз.В този смисъл ще бъде изключително тъпо да не се даде поне още един мандат на обичаният от всички нас Атанас Камбитов.Лично аз ще иницирам подписка да бъде направен паметник на доктор Камбитов както навремето е направен паметник на дядо Благоев в знак на признателност от всички благоевградчани.

  Отговори
 7. само питам?

  Камба, за 8 години превърна Благоевград в такъв с най-ниски заплати в страната (и след Видин!), с най-мръсен въздух и намаляващо население! Искаш за 8 тодини съвсем да го ликвидираш ли?

  Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *