HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Засекретиха среща на образователния министър с училищни директори от Пиринско

“Разчитаме много на учителите, на образователните институции и на вас, директорите. Радваме се, че има разбиране на най-високо ниво, включително и от вземащите управленски решения, колко са важни учителите, колко е важно образованието”. С тези думи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев започна срещата си с директорите на училища и детски градини от област Благоевград.

Те бяха притеснени от факта, че за срещата бяха уведомени с имейли и тя не беше разгласена предварително, но останаха с приятно впечатление от компетентността на министъра и изчерпателните му разяснения.
Придружаван от началника на РУО Ивайло Златанов, той пристигна близо 20 минути по-рано, търпеливо изслушва всички, отговаря и същевременно търси решение на поставените проблеми.
На срещата присъстваше и зам. кметът по култура и хуманитарни дейности на Благоевград Христина Шопова.

“Има много неща, които искам да споделя с вас, вие ще ми помагате с въпроси”, обърна се към директорите министърът и по време на 2-часовата среща засегна изключително важни теми, като въвеждането на новия модел за финансиране на училищата, механизма по обхващане и задържане на децата в училище, увеличението на учителските заплати, пенсионирането и обезпечаването на системата с млади кадри и много други.
“Няма как да се справим с дългосрочното предизвикателство да привлечем повече млади хора в педагогическата професия, ако не увеличим възнагражденията. Нядявам се, че ще имаме възможност да изпълним това с 4-те бюджета за 2018, 2019, 2020 и 2021 година, които ще предложи това правителство. Тазгодишното 15% увеличение е по-скоро изтеглено, което трябваше да се случи през януари 2018 г. Надявам се да успеем да изтеглим и следващото увеличение, но като цяло то е планирано за януари 2019 г.”, разясни министърът и обяви, че с настоящото 15% увеличение за първи път от доста години средната учителска заплата ще стане по-висока от средната за страната.

Говорейки за изпълнени ангажименти, Кр. Вълчев подчерта, че част от стандартите и наредбите са корегирани така, че да се манали административната тежест. “Със сигурност сме допуснали много грешки, тепърва трябва да бъдат корегирани много грешки в документите, но ако имаме добър диалог, съм сигурен, че ще го направим. На първия етап най-осезаемо ще почувствате облекчението със стандарта за приобщаващото образование. При нас постъпиха и много други предложения, касаещи конкретно работата на директорите на улища и детски градини. Част от тях ще отразим в нормативната уредба, но няма как да се откажем от всичко, защото все пак някои механизми трябва да продължат да съществуват”, заяви министърът.
Той чистосърдечно призна, че понякога две дирекции в МОН изисквали еднакви или сходни неща, затова той се опитвал да създаде култура у колегите си да не изискват безразборна информация и справки, и по тази линия да има икономизиране на усилията.
По отношение на третия поет ангажимент – системата за финансиране на училищата, Кр. Вълчев разясни, че като съвкупност от правомощия на директорите за управление делегираните бюджети няма да се променят.

Новото е, че ще има 3 базови стандарта – на детска градина /училище, група/, паралелка, която при разпределението на средствата ще бъде с по-малко тежест, и третият с най-голям тежест е стандартът за дете/ученик, като при наказание на ученик преместване в друго училище няма да се намаляват средствата. Базовите стандарти ще бъдат еднакви за всички общини, но ще има коефициенти, т.е. допълнително финансиране за по-малките и отдалечени общини от областния център.
“Например, ако младите хора дойдат в Благоевград, за да учат педагогика или някоя друга специалност с придобиване на педагогическа квалификация, в общия случай искат да останат в Благоевград. В този смисъл в Благоевград е по-лесно да се намерят педагогически специалисти, отколкото в Сатовча, затова те трябва да получават малко повече средства, за да се върнат млади преподаватели и в Сатовча, и в Хаджидимово, и в Гърмен”, обяви министърът.

По време на срещата той няколко пъти благодари на представителите на РУО и на образователните институции, включили се активно в новосформираните екипи, които издирват децата, непосещаващи детска градина или училище: “Надяваме се да усъвършенстваме механизма, да оптимизираме усилията и те да бъдат много по-фокусирани. Най-малкото е да имаме информация за всяко едно дете: къде е, какво трябва да се прави с него, какви мерки да се приложат”, сподели министърът и изтъкна, че въпреки намаляващия брой на децата предизвикателствата пред образователната система се увеличават.
Като предизвикателства той посочи динамичната миграция, нарастващия брой деца от проблемни групи, изискващи повече усилия и индивидуална работа, увеличава се процентът на децата, чиито родители са с ниско образование.

“Събраната от нас информация показва, че 24% от децата в страната са с родители, чието образование е под средно, което потенциално ги прави по-трудни за интегриране в образователната система. Точно тези деца от семейства с нисък образователен статус не са обхванати в предучилищното образование. Затова помолихме екипите по обхват да се фокусират върху 5-6-годишните”, анализира просветният министър и подчерта, че не е важен имиджовият ефект, а трайното подобряване на образователните резултати чрез ежедневна работа.
Голямо предизвикателство пред системата според Красимир Вълчев е и при много голям брой учители, навлизащи в пенсионна възраст, да се безпечат работните места с педагогически специалисти. “До пролетта на следващата година ще изградим система, в която ще регистрираме всички завършващи висше образование с педагогическа правоспособност – къде искат да работят, в коя община. Ще могат да се регистрират и учители, които са на пазара на труда, но искат да влязат в системата. От друга страна, ще вкараме информация за учителите, навлизащи в пенсионна възраст, за да видим на локално ниво в кои общини, по какви дисциплини имаме недостиг”, обяви изключително важната новина просветният министър.
Той съобщи и друга промяна от национално значение, а именно: на училища и детски градини с концентрация на деца от уязвимите групи ще бъдат предоставени допълнителни средства за обучение по български език. Тези средства ще се използват за допълнителни възнаграждения, както и за индивидуална работа за допълнително обучение по български език.
Министърът изтъкна, че детските градини са най-важната институция за интеграцията и социализацията на децата, а по този повод думата взе директорката на ДГ №11 “Здравец” в Благоевград Еленка Бояджиева, в която се обучават 160 деца от ромския етнос.
“Ромските деца са прекрасни, но връзката се къса, тъй като почти 100% от родителите са неграмотни. В момента при нас родителите на 3-годишните деца са по на 16-20 години. Трябва да се помисли в посока на тяхното ограмотяванете, защото не знаят какво е това образование. Даже става така, че бабите и дядовците могат да четат и пишат, а майките и бащите не”, сподели Е. Бояджиева и разказа, че в ДГ децата научавали български, дори в подготвителните групи знаели азбуката, но ставайки във втори-трети клас, напускали училище, за да гледат най-малките си братчета и сестри.

“Привествам вашата идея за приобщаващо образование, но картинката е повече от тъжна. Дори и да привлечем децата, те ще дойдат за седмица-две и после по някаква причина спират отново”, обърна се към министъра директорката на детската градина, а той подчерта, че ръководената от нея институция трябва да бъде подкрепена допълнително, тъй като полага много повече усилия за преодоляване на образователните дефицити на децата.
Разсъждавайки по темата за отпадането на децата от образователната система, министърът сподели идеята си. По думите му, в най-трудните училища трябва да бъдат изградени специални корпуси от учители, подготвени да работят с деца от уязвимите групи.
“Все още не сме готови да обявим тези политики, тъй като не сме завършили докрай работата, но като казвате, че картинката е тъжна, трябва да обсъдим мерките за задържане на деца и ученици, и най-вече с какво могат да ви помогнат другите институции в това отношение”, коментира Кр. Вълчев и допълни, че МОН води разговори с Гранична полиция, а съвместно с Министреството на труда и социалната политика подготвят промени в законите за семейните помощи и за социалното подпомагане. “Много е важно общините да налагат глоби, някои се въздържат, като казват, че родителите нямат пари да ги платят, но дори и да нямат, те да ги наложат, а ние ще включим НАП, предстоят ни и разговорите с прокуратурата по отношение на ранните съжителства и раждания”, заяви министърът.
Директорката на петричкото “V ОУ Антонка Китанова пък сподели, че поради голямия брой ромски деца в града в началото на тази учебна Педагогическият съвет взел решение да отдели първокласниците от ромски произход в отделна паралелка и за кратко време резултатите били очебийни.

“Години наред наблюдаваме, че тези деца, разпределени от 4-5 в клас, не се чувстват комфортно, започват да отсъстват и е изключително трудно да се работи с тях. Затова взехме решение в началото да обучаваме децата в самостоятелна паралелка, за да се чувстват в своя среда, да ги ограмотим, да ги задържим в училище и чак на по-късен етап, когато се почувстват адаптирани, да ги прехвърлим в останалите паралелки. Нямали сме за цел да правим сегрегирана паралелка. Родителите бяха съгласни с този начин на обучение, разултатите, пак казвам, само за две седмици са очевадни, върнахме децата по първоначалните паралелки преди два дни, но тъй като започна някакво брожение от колегите, въпросът ми е грешна ли е моята политика””, попита директорката, а министърът определи казуса като много интересен, провокиращ много размисли, и трябва дори да бъде проучен от МОН.
“Дали е правилно, в закона пише точно обратното на това, което сте направили, но в случая за нас е по-важно да интегрираме тези деца. Вашият случай е повод да се преосмисли цялата постановка за десегрегация, която сама по себе си очевидно не решава всичко. Определено направеното от вас е целесъобразно, щом има ефект”, поясни министърът и допълни, че по казуса може да се направи проект за иновация.
Въпроси отправиха и директорите на ПГИ Ася Бояджиева, на НХГ Марин Митов, на гоцеделчевската Математическа гимназия Елка Божикова, на санданското ” ОУ Йонета Лозанска и други ръководители на училища, а Красимир Вълчев търпеливо и внимателно изслуша всички отправени питания.
“Приятно сме изненадани от министъра, добре подготвен е, разполага с много информация, очевидно знае какво се случава по училищата и е компетентен. Личи си, че наистина иска да помогне и търси решение на проблемите”, споделиха на излизане директори, доволни от срещата.
СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. Питанка

    Е как засекретен, като сте били там, цитирате, снимка сте дали….. Нещо не се връзва.

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *