ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ! Санкция от 20 000 лв. на хотелиера Методи Калъмбов, възпрепятствал проверка на трудовите инспектори, отива в Съда на ЕС за тълкуване

Санкция от 20 000 лв., наложена от Инспекция по труда на благоевградския бизнесмен Методи Калъмбов за това, че като изпълнителен директор на „Мак-турс“ АД не представил изисканата от трудовите инспектори ведомост за заплатата на работник, ще бъде разнищвана от Европейския съд. Причината е, че адвокатите на хотелиера, които обжалваха пред Районен съд – Благоевград имуществената санкция, поискаха да бъде инициирано изготвянето на преюдициално заключение  до съда в Люксембург с мотива, че е нарушен принцип на пропорционалност по критериите на ЕС.

Според чл. 415, ал. 2 от Кодекса на труда работодател, който пречи противозаконно на контролен орган за спазване на трудовото законодателство да изпълни служебните си задължения, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 лв., която е   еднаква както за физически, така и за юридически лица. Възраженията на адвокатите на Калъмбов са за несъразмерност на националната норма и въведената с нея санкция за работодателя и искат проверка от съда на Европейския съюз за правилното прилагане на трудовото законодателство в България. В допълнение се цитира и Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на организацията на работното време, в която е регламентирано представяне на документи от работодател за извършване на проверки по спазване на параметрите на работно време за работниците, но не е предвидена санкция за непредставянето на такива документи.

Становището на юрисконсулта на РИТ – Благоевград е, че не са налице основания за отправяне на такова преюдициално запитване, защото цитираната Директива 2003/88/ЕО касае работно време, а не извършване на проверки за заплащане на трудово възнаграждение на работниците от техните работодатели, с какъвто предмет е била проверката, която е била препятствана от М. Калъмбов, който не представил исканите документи – ведомост за заплащане на трудовото възнаграждение на конкретен работник.

След анализ на националното и международното право, както и практиката на българските съдилища и на Съда на Европейския съюз (СЕС) по близки казуси в трудовото законодателство съдия Екатерина Николова счита, че, от една страна, законодателят е предвидил императивна национална норма на КТ и санкция при препятстване на проверки за спазване на трудовото законодателство, която не може да се изменя дори от съда. От друга страна, за подобно бездействие в нормата на общата административнонаказателна разпоредба на друг национален закон /чл. 31 от ЗАНН/ законодателят е предвидил санкция, но тя е значително по-малка /от 2 до 50 лв./, като значително по-малък е и размерът на предвидената административна санкция,  глоба при неизпълнение на разпореждане на орган на власт, свързано с извършване на данъчни, митнически, счетоводни и дори валутни нарушения, ако не представляват престъпление, които се наказват по чл. 32 от ЗАНН с глоба в размер от 100 лв. до 2000 лв. и от 400 лв. до 3000 лв.

Тази очевидна разлика в размера на въведената административна санкция, макар и между общ и специален закон /нормативен акт/, във връзка с реализирането на сходно административно нарушение, свързано с неизпълнение на искане за представяне на документ и извършване на проверка по спазване на трудовото законодателство в настоящото дело, и респективно неизпълнение на всяко друго нареждане или акт на властови орган, не са били предмет на обсъждане в съдебната практика на съдилищата ни до момента, нито пък предмет на преюдициално запитване за съразмерност и непропорционалност, счита съдия Екатерина Николова. Според нея за правилно решаване на делото и отговор на възражението за несъразмерност и непропорционалност на регламентираната от закона административна санкция следва да се отправи преюдициално запитване до СЕС, който е компетентен да тълкува за хармонизация между българското и европейското право.

До произнасяне на Европейския съд делото в Районен съд по казуса с глобата на бизнесмена М. Калъмбов се спира, като определението не подлежи на обжалване.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

loading...


Екатерина Николова

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *