Злата Ризова даде на прокурор сделката за “Гъбата” в парк “Бачиново”

Общинската съветничка Злата Ризова сезира прокуратурата за сделката с имота на благоевградския бизнесмен Иван Давидков в парк Бачиново. На заседанието, което се проведе на 28 декември миналата година, тя посочи, че община Благоевград е нарушила правилата за промяна на поземления имот от публична общинска собственост в частна и е извършена промяната на предназначението без решение на Общинския съвет. При последвалото гласуване общинските съветници отхвърлиха искането на предприемача да прекрати съсобствеността с общината на имота като закупи 411 идеални части от 581 за 47 200 лв.

„Днес депозирах сигнала си в Окръжна прокуратура, който е под №69/ 2019 г.“, каза за „Струма” вчера Злата Ризова. Сигналът до окръжния прокурор Христо Георгиев с копие до главния прокурор Сотир Цацаров и омбудсмана Мая Манолова е окомплектован с 19 документа, като в него се посочват фактите, породили необходимостта от намесата на държавното обвинение.  Ето част от съдържанието в сигнала:

„С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 06.10.1997 г. Районна потребителна кооперация /РПК/ – Благоевград продава на ЕТ „Иван Давидков“ собствения си недвижим имот – кафе-сладкарница, находяща се в местност Бачиново със застроена площ 170 кв.м за сумата от 1 200 000 /стари/ лева. В нотариалния акт е посочено, че обектът се състои от фоайе, стая за програма, дансинг, барплот, дисководещ, санитарен възел, кухня и склад. Впоследствие се придобива и земята, върху която е изграден недвижимият имот – кафе-сладкарница. С договор от 06.06.2003 г. за продажба на недвижим имот община Благоевград продава на ЕТ „Иван Давидков“ имот  по кадастрален план на местността Бачиново с площ 170 кв.м, която на практика представлява земята, върху която е изграден недвижимият имот – кафе-сладкарница. В същия договор се посочва, че имотът представлява частна общинска собственост. Имотът е продаден за сумата от 8262 лева, като основание за сключване на договора е посочен чл. 35 от Закона за общинската собственост.  Към 2003 г. парк Бачиново е имал същото предназначение както и към настоящия момент – за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Това поставя въпроса какъв е бил през годините статутът на земята, върху която е разположен парк Бачиново, и дали всъщност твърдението, което се посочва в договора – че земята, върху която се намира парк Бачиново, част от която е предмет на договора, е частна общинска собственост, отговаря на истината. Защото, ако се приеме, че имотът, предмет на договора, е част от земята, върху която се намира парк Бачиново, всъщност е публична общинска собственост поради предназначението си, то съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 ЗОС  имотите и вещите – публична общинска собственост, не могат да се отчуждават. Предвид забраната публичната общинска собственост да се обременява с вещни права, включително и правото на строеж, възниква въпросът какъв е статутът на изградения и придобит от ЕТ „Иван Давидков“ обект кафе-сладкарница и дали всъщност той е публична общинска собственост поради обстоятелството, че е изграден върху земя, която следва да се квалифицира като публична общинска собственост и дали изобщо сделката, с която е придобит обект кафе-сладкарница, е породила правни последици.

С акт за публична общинска собственост от 13.05.2013 г., след като вече има влязла в сила нова регулация, като вид и описание на имота е посочено: „10 176/ 10 346 идеални части от поземлен имот с площ 10 346 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина“.  В т. 7 от акт за публична общинска собственост  изрично е обособена глава „Съсобственици“, в която се изтъква, че ЕТ „Иван Давидков“, представлявано от Иван Ангелов Давидков, е собственик на 170 идеални части от общите 10 346 идеални части на поземлен имот с идентификатор № 04279.607.7. Видно е, че като актосъставител е посочен инж. Лилия Димитрова – началник на отдел „Общинска собственост“, а актът е подписан също така от кмета Атанас Камбитов. В случая след новата регулация в поземлен имот с идентификатор № 04279.607.7 е обособена абсолютно цялата земя, върху която е разположен парк Бачиново. От самия акт е видно, че в случая ситуацията е изключително интересна, дори бих казала правен феномен – налице е съсобственост между общината, като собствеността на общината е публична, а от друга страна, имаме частна собственост, титуляр на която е ЕТ „Иван Давидков“. Несъмнено е, че предвид статута и обществената значимост на публичната собственост е абсолютно невъзможно тя да бъде съсобствена и да се притежава в идеални части, тъй като по този начин тя не може да изпълни предназначението си – да задоволи обществения интерес, който тя обслужва и който й придава статута на публична. Впрочем за подобна правна конструкция няма опора в нито един нормативен акт в българското законодателство. Оказва се, че към момента на съставянето на акта – 13.05.2013 г., земята, върху която е обособен целият парк Бачиново, е била съсобственост между общината и ЕТ „Иван Давидков“. За жалост на гражданите в общината не е станал известен този култов пример за „публично-частно партньорство“. Дори може би гражданите са извършили правонарушение, тъй като са използвали парк Бачиново без разрешението на единия съсобственик – ЕТ „Иван Давидков“. От този акт се забелязва и друго съмнително нещо – с този акт община Благоевград на практика признава, че земята, върху която е изграден парк Бачиново, е публична общинска собственост. Възниква логичният въпрос как тогава на 06.06.2003 г. са продадени 170 кв.м от нея, като земята е частна общинска собственост.

От скица на поземлен имот от 28.07.2014 г. е видно как графично е изобразен имотът. Интерес представлява фактът, че в скицата като собственици е посочена само община Благоевград, като също така в графата „Носители на други вещни права“ е посочено „няма данни“. Възниква въпросът защо съсобствеността с ЕТ „Иван Давидков“ не е отразена върху тази скица, както и защо не е посочено, че има изградена постройка в границите на имота  кафе-сладкарница, собственост на ЕТ „Иван Давидков“.

На 17.03.2015 г. кметът на община Благоевград е направил предложение за даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ и План за улична регулация /ПУР/ за парк Бачиново. В предложението на кмета  изрично се посочва „Имот с идентификатор 04279.607.7 по кадастрална карта на гр. Благоевград е собственост на община Благоевград, съгласно Акт № 2295 за публична собственост“. Видно е, в предложението е забравено да се посочи, че ЕТ „Иван Давидков“ е съсобственик на имот с идентификатор 04279.607.7 и нещата се представят така, сякаш община Благоевград е изключителен собственик на имот с идентификатор 04279.607.7 и че в същото време собствеността е публична.

В техническото задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ и План за улична регулация /ПУР/ за парк Бачиново в т. 3 е посочено, че основната цел за изработването на ПУП е създаването на оптимална пространствена и функционална структура на парк Бачиново. Изтъква се, че целта е паркът да бъде проектиран така, че да бъде подчинен на обща концепция и да се предостави възможност за създаване на нова визия за отдих, спорт, атракции. Считам, че подобна цел е абсолютно абстрактна и няма никаква яснота каква е всъщност реалната причина за подобна промяна. Целите, които общината залага, могат да бъдат постигнати, без да се налага приемането на нов Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ и План за улична регулация /ПУР/ за парк Бачиново. Действителната причина, поради която се прави тази промяна, е друга, и доказателство са това фактите, които следва да бъдат изложени в следващите редове.

Впоследствие ЕТ „Иван Давидков“ прехвърля собствеността върху 170 идеални части от общите 10 346 идеални части на поземлени имот  на “Металком Инвест” ЕООД,  чийто управител и едноличен собственик на капитала е Иван Давидков.

Със заповед от 21.06.2018 г. е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, като изменението се състои в коригиране на границите на поземлен имот с идентификатор 04279.607.7 (в който към този момент съсобственици са община Благоевград и “Металком Инвест” ЕООД/ и одобряване на 2 бр. нови поземлени имота – 04279.607.45 и 04279.607.46. Имот с идентификатор 04279.607.45 е с площ 581 кв.м, като начин на трайното му ползване се посочва „За търговски обект, комплекс“, който се посочва, че е собственост на община Благоевград и “Металком Инвест” ЕООД. Новият имот с идентификатор 04279.607.46 е с площ 117 кв.м и е само общинска собственост, а като начин за трайното му ползване е посочено: „Обществен селищен парк, градина“. В заповедта изрично се предвижда след промяната в границите поземлен имот с идентификатор 04279.607.7 е намален  – от 10 346 кв.м става след промяната 9647 кв.м. Важен факт е и как изведнъж се променя предназначението на стария имот и в сравнение с новообразуваните имоти – докато в Акт за публична общинска собственост № 2486/13.05.2013 г. се посочва, че предназначението на имота е „Обществен парк, градина“ изведнъж в новообразувания поземлен имот с идентификатор № 04279.607.45, който се отделя от поземлен имот с идентификатор 04279.607.7, предназначението е променено на за търговски обект, комплекс.

Видно е от скица за поземлен имот от 27.03.2018 г., че имот с идентификатор 04279.607.45 е обособен точно около известния в града ресторант „Гъбата“, отбелязан и в самата скица, който е същото това кафе-сладкарница, придобито през 1997 г. Важно обстоятелство е, че след заснемането в КК сградата е 216 кв. м, а не 170 кв.м, от което следва, че е налице незаконно строителство на 46 кв. м над закупеното.

От гореизложените факти считам, че единственият възможен извод, който може да бъде направен, е, че цялата процедура по Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ и План за улична регулация /ПУР/ за парк Бачиново цели не да се създаде оптимална пространствена и функционална структура, както фиктивно се посочва в процедурата, а да се обособи един по-голям парцел около ресторант „Гъбата“, който впоследствие да бъде прехвърлен на “Металком Инвест” ЕООД и по този начин последното дружество да стене изключителен собственик на имот с идентификатор № 04279.607.45.

Междувременно на “Металком Инвест” ЕООД е издадено удостоверение за търпимост  от 09.05.2018 г. относно „Допълващо застрояване – навес“, находящо се в поземлен имот с идентификатор № 04279.607.45. С това удостоверение на практика се прави опит да се узакони изграден навес, многократно надхвърлящ площта на заведението, под който навес към настоящия момент са разположени маси на заведението и се използва за търговска дейност. Удостоверението е издадено при неясна фактическа обстановка, като в него лаконично се посочва, че строежът е допустим, че са налице условията за търпимост, без да се навлиза в никаква конкретика. В удостоверението за търпимост няма посочване на квадратурата на това допълващо застрояване,  няма приложена скица, от която това да е видно. Съществува неяснота и по въпроса обявен ли е на някъде проектът за изменение на КК от СГКК – Благоевград, с който площта на терена под навеса включва към новообразувания частен имот и защо началникът СГКК – Благоевград одобрява такъв проект, след като вижда и знае, че с удостоверението за търпимост не се урежда собственост.

След посоченото изменение, без да има решение на Общински съвет – Благоевград, е издаден Акт за частна общинска собственост от 23.07.2018 г. относно следния имот – 411/581 идеални части от поземлен имот с идентификатор № 04279.607.45, с площ 581 кв.м с трайно предназначение на територията: урбанизирана, а като начин на трайно ползване се посочва „За търговски обект, комплекс“. В акта за частна общинска собственост се посочва, че съсобственик относно същия имот е “Металком Инвест” ЕООД с 170/581 идеални части. Регулацията по абсолютно никакъв начин не е променила статута на 04279.607.7 и новообразуваните имоти с идентификатор 04279.607.45 и 04279.607.46. Единственият начин за това, както беше вече посочено, е чрез решение на Общински съвет – Благоевград, и то при наличието на предвидените в ЗОС предпоставки, които си остават и към този, и към настоящия момент публична общинска собственост. Нещо повече – видно е противоречието в актовете на общината. Издаването на актовете явно зависи от интересите, които се обслужват. В настоящия случай актът е издаден, за да се легитимира по формален начин предстоящото „продаване“ на идеалните части на община Благоевград на “Металком Инвест” ЕООД.

         Впоследствие на 04.07.2018 г. е депозирано заявление от “Металком Инвест” ЕООД до община Благоевград с молба до кмета да бъде прекратена съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 04279.607.45.

         Съгласно чл. 35, ал. 5 ЗОС прекратяването на съсобственост между общината и физически или юридически лица се извършва по реда на чл. 36 от Закона за собствеността, а съгласно чл. 36 ЗС съсобствеността на държавата или на общината може да бъде прекратена освен чрез делба и чрез продажба на частта на държавата или на общината, чрез отстъпване на съсобствениците на друг равностоен имот или чрез откупуване на тяхната част при условия и по ред, определени от Министерския съвет. От всички тези възможности, които се предвиждат в закона, кметът на община Благоевград абсолютно логично и целенасочено предвид гореизложената фактическа обстановка се насочва към продажбата на частта на общината на физическото лице. С оглед бъдещите планове за продажба на 411/581 идеални части от поземлен имот с идентификатор 04279.607.45, още преди да има предложение за продажба от страна на кмета до Общински съвет – Благоевград, още по-малко решение на Общински съвет – Благоевград, кметът с договор за възлагане на оценка от 12.07.2018 г. е упълномощил инж. Кита Стоилова да направи оценка на посочения имот. Така на 26.07.2018 г. е изготвен доклад за пазарната оценка на недвижим имот 411/581 идеални части от поземлен имот с идентификатор 04279.607.45. В него се приема, че оценката е посочения имот, след използването на „Метода на Нелеги“ и „Сравнителен метод“, е колосалната сума от 47 200 лева.

Кметът Атанас Камбитов, като е отчел интересите на община Благоевград и изключително голямата печалба, която последната ще има от сключването на възнамеряваната от него продажба, е изготвил предложение до Общински съвет – Благоевград за продажба на 411/581 идеални части от поземлен имот с идентификатор 04279.607.45 за сумата от 47 200 лева.

В тази връзка са изготвени становища от Комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране и Комисията по устройство на територията, комуналнобитово обслужване, екология и транспорт, в които се посочва, че след станалите разисквания е предложено на Общински съвет – Благоевград да приеме предложението на кмета. За жалост липсват протоколите от тези разисквания.

На 28.12.2018 г. предложението на кмета беше разгледано пред Общински съвет за продажбата на 411/581 идеални части от поземлен имот с идентификатор 04279.607.45 за сумата от 47 200 лева. За щастие предложението не беше прието, за него гласуваха 15 членове на Общинския съвет, 7 бяха против, а други 7 се въздържаха.

В резюме, както беше посочено, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗОС публична общинска собственост са имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение. Всички поземлени имоти, върху които е разположен парк Бачиново, в това число и поземлен имот с идентификатор 04279.607.7 и обособеният от него 04279.607.45, са публична общинска собственост. Впрочем подобен извод следва и от ЗУТ, съгласно чл. 61, ал. 2 ЗУТ основа на зелената система са озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение – паркове, градини, улично озеленяване, а съгласно чл. 61, ал. 4 ЗУТ именно тези озеленени площи са публична собственост. Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС, се обявяват от Общинския съвет за частна общинска собственост. Редът за това е само един – чрез решение на Общинския съвет, при което е необходимо да бъде доказана промяната на вида на собствеността от гледна точка на нейното предназначение. В случая няма нито едно решение на Общински съвет – Благоевград, с което да е променен статутът на посочените имоти, върху които се намира парк Бачиново, а освен това паркът за целия период, който е описан в настоящото предложение, не е променял предназначението си, паркът през целия този период широко се ползва от всички граждани и гости на град Благоевград и е най-популярното и удобно място за разходка и отдих. Следователно в случая дори и да имаше решения на Общински съвет – Благоевград за промяна на собствеността върху имотите, върху които е разположен паркът от публична в частна, те биха били нищожни и не биха породили абсолютно никакви правни последици предвид факта, че не са възникнали обективни предпоставки за промяната на статута, изразяващи се в отпадане на съответното предназначение – широко обществено ползване и задоволяване на обществена нужда.

         Въпреки статута на земята, върху която е разположен парк Бачиново, чрез една верига от действия, развиваща се през годините, община Благоевград и респективно гражданите, живеещи в нея, са многократно ощетявани. Първо се придобива едно кафе, после земята върху него, после се прави навес, многократно уголемяващ територията на ресторанта и, разбира се, същият се узаконява чрез удостоверение за търпимост, после влиза в сила регулация, съгласно която се обособява имот 581 кв.м точно колко ресторант „Гъбата“, и после кметът решава, че съсобствеността в този нов парцел е проблем (неясно защо) и следва да бъде прекратена, като частта на общината на имота следва да бъде продадена за цена от 47 200 лева. От покупка от Районна потребителна кооперация на сладкарница се достига до притежание на луксозен ресторант с площ 581 кв.м около него. Макар всички гореописани действия да се представят като едни нормални и законосъобразни процедури, при цялостния им анализ в мен се поражда въпросът дали това не е едно нагло ограбване на община Благоевград в полза на определени частни интереси.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. Петков

    Най-голямата далавераджийка, колко хорица пропищяха от тъпите ѝ схеми да им вземе имотите. Сега с Балито играят, няма ли кой да я почеше тази мома

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *