Изненадващ ход! ОбС – Петрич решава утре напускат ли Водната асоциация

Директорът на ВиК – Петрич Ивайло Христов депозира при председателя на Общинския съвет Георги Тренчев искане за извънредна точка на утрешната сесия, в която да бъде разгледано предложението му за излизане на общинското дружество от Водната асоциация.

Искането му е мотивирано и се базира на една основна точка – Водната асоциация бе мъртвородена, тъй като от самото начало към нея категорично отказа да се присъедини Кресна, впоследствие тя бе напусната от общините Сандански и Струмяни, в Разлог също обмислят да се „разведат” с нея, тоест процесът на консолидация на 14-те общини не е осъществен и по тази причина асоциацията не може да изпълни единствената задача, с която бе създадена – да кандидатства за европейско финансиране за подмяна на остарялата ВиК структура в областта.

„Петрич стана член на Водната асоциация на 9 юни 2017 г. и тогава в решението бе записано, че до 1 януари 2020 г. дейностите по поддържане и експлоатиране на ВиК системата ще останат на ВиК – Петрич, след което ще я предадем за управление на единния оператор за областта ВиК – Благоевград”, припомни Христов. „Петричкото общинско дружество обаче вече се стабилизира финансово, за 2 г. успяхме да стопим с близо 1 млн. лв. дълговете, с които го поех като управител, миналата година приключихме с печалба от 300 000 лв., а тази се очертава да завършим още по-добре, защото до края на септември печалбата ни е 400 000 лв. В същото време ние имаме кредит от 600 000 лв., по който гарант ни е община Петрич, и ако ВиК – Петрич загуби статута си на оператор и предаде тези функции на ВиК – Благоевград, ние ще загубим както възможността да си плащаме кредита, така и да генерираме печалба“, поясни той.

Според него основният мотив за излизане на ВиК – Петрич от асоциацията обаче е цената на водата, за която се очаква сериозно поскъпване от 1 януари следващата година, след като тя вече ще се определя не от общинските съветници, а от ВиК – Благоевград. В момента в Петрич кубик гравитачно добивана вода струва на потребителите 0,89 лв. без ДДС, а в общините, обслужвани от ВиК – Благоевград, цената е 1,264 лв./куб.м.

Не на последно място според Христов напускането на ВиК асоциацията е наложително и заради петричките села Марикостиново, Долно Спанчево, Тополница, Кромидово, Капатово, Ново Кономлади и Генерал Тодоров, които се водоснабдяват от Водна група „Петрово“, чиито водовземни съоръжения са на територията на община Сандански и се стопанисват от санданската общинска фирма УВЕКС. Сандански обаче не е член на водната асоциация и ако ВиК – Петрич остане в нея, ще изложи на риск водоснабдяването на тези села, смята управителят на ВиК – Петрич.

„Първоначално смятах да събера под искането за излизане от асоциацията подписка на 17 общински съветници, но на страницата имаше място за 20 души, желаещи да се подпишат имаше доста и аз внесох предложението си в ОбС, подкрепено от 20 съветници”, обясни управителят на ВиК – Петрич. „Сигурен съм, че при гласуването няма да има нито един съветник против, защото в крайна сметка става дума за цената на водата“, категоричен бе той.

Любопитното е, че сред подписалите се 20 съветници са и хора от групата на ГЕРБ, по чието настояване през 2016 г. общината влезе във Водната асоциация. На сесията тогава „против“ бяха съветниците от „Глас народен“ и ВМРО, но мнозинството реши присъединяването към асоциацията с надеждата, че областта все пак ще се консолидира и към региона ще потекат реки от европейски средства, с които да се подменят старите етернитови тръби на водопроводите. След като стана ясно, че Пиринският край вече е „изпуснал всички влакове“ да се добере до европейско финансиране, тъй като след 2020 г. ще бъдат затворени всички оперативни програми, по които ще се кандидатства за подновяване на ВиК мрежите, в началото на тази година съветниците от ВМРО в миналия ОбС на Петрич внесоха в общината над 2000 подписа под искането Петрич да излезе от асоциацията. Кметът Димитър Бръчков обаче отби топката с мотив, че към момента общината не разполага с достатъчно информация да вземе това решение и ще поиска икономическа обосновка от водните дружества и в Петрич, и в Благоевград.

Явно разчетите са показали, че оставането на община Петрич в системата на Водната асоциация ще промени единствено цената на водата, и то в посока поскъпването й, но не и качеството на водоподаването.

Междувременно стана ясно, че на 17 декември областният управител Бисер Михайлов, който е и председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Благоевград, е свикал извънредно общо събрание, на което трябва да се вземе решение за определяне на препоръчителния размер на държавната вноска в асоциацията, която е 15 000 лв. и следващата година също няма да бъде променяна. На събранието ще се обсъди и проектобюджетът на асоциацията, който е формиран на база 42 857,14 лв. приходи /от тях таксите на общините членки са 27 857,14 лв., а специално на община Петрич е 5418,70 лв./, и 55 370 лв. разходи. От разходите 48 520 лв. са заплатите и осигуровките на 3-мата работещи във Водната асоциация. Разликата между приходите и разходите ще бъде покрита от спестяванията на асоциацията, които към момента са близо 45 000 лв.

Във връзка с информацията, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Петрич иска да излезе от Асоциация по ВиК – Благоевград и да „търси самостоятелни варианти в изпълнение на разпоредбите чл. 198б от Закона за водите“, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград изразява следното становище:

„Министерски съвет определя държавната политика в отрасъл ВиК, която е насочена към постигане на финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл и предоставяне на ВиК услуги с високо качество на социално поносими за потребителите цени. През 2012 г. от парламента е одобрена Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, като пред отрасъла са заложени 4 стратегически цели:

– Да се доизгради ВиК инфраструктурата в страната, така че да се постигне съответствие с директивите на Европейския съюз в областта на водите;

– Да се поддържа адекватно съществуващата ВиК инфраструктура, като постоянно се подменя и реконструира, за да има устойчивост на предоставяните услуги;

– Да се повиши ефективността в отрасъла предвид факта, че поради демографската криза населението и респективно консумацията на вода намаляват, а за да се поддържат системите, ще трябва да се генерират средства от цената на предоставяните услуги, които да са достатъчни за поддръжката на ВиК системите;

– Цените на услугите да не превишават прага на социална поносимост, който към момента съгласно действащото законодателство е 2,5% от средния доход на домакинство.

За изпълнение на стратегическите цели за територията на страната през последните  години са проведени редица дейности, с които работата в отрасъла се доближава все повече до добрите европейски практики и се уеднаквява с останалите страни от съюза.

В тази връзка по поръчка на Световната банка са разработени регионални генерални планове за територията на страната. Изчислените необходими инвестиции за територията на област Благоевград са в размер на над 1 млрд. лева. Подобни средства не могат да бъдат осигурени от цените на ВиК услугите, без да се надвиши прагът на социалната поносимост, поради което е от съществено значение доизграждането на системите да стане с максимално включване на средствата от Европейски съюз. Условие за кандидатстване е постигане на консолидация на територията на област Благоевград, а това означава, че на територията на област Благоевград да има един действащ ВиК оператор.

Към настоящия момент членове на Асоциация по ВиК – Благоевград са всички общини от област Благоевград, с изключение на община Сандански  и община Кресна. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград обслужва 11 общини.

Община Петрич е член на Асоциация по ВиК – Благоевград от 19.09.2017 г. и съгласно одобрения от КЕВР бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за периода 2017-2021 г. и сключеното допълнително споразумение с Асоциация по ВиК – Благоевград от 09.10.2018 г. предоставянето на ВиК услуги на територията на община Петрич ще стартира от 01.01.2020 г.

Твърденията, че община Струмяни не е част от Асоциация по ВиК – Благоевград, не отговарят на истината и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград продължава да предоставя водоснабдителни услуги на територията на община Струмяни.

Във връзка с изказванията, свързани с повишаване цените на предлаганите ВиК услуги, отбелязваме, че цената на услугата „доставяне на вода“, която потребителите от община Петрич са заплащали в последните 12 години, не отразява адекватно увеличаването на цените на електроенергията, горивата, работната ръка и други, повлияващи цената на ВиК услугите във времето.

Бизнес планът за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за периода 2017-2021 г. е съгласуван от членовете на Асоциация по ВиК – Благоевград, включително и от община Петрич. С Решение № БП-Ц-12 от 29.11.2018 г. на КЕВР са утвърдени цените за предоставяне на ВиК услуги, с които се осигуряват средства за инвестиции и обновяване на ВиК системите и съоръженията.

Съгласно одобрената инвестиционна програма по допълнително споразумение към договора с Асоциация по ВиК за община Петрич са предвидени инвестиции в размер на 3 570 хил. лв.

Комплексната цена на услугата включва три компонента – „доставяне на питейна вода“, „отвеждане на отпадъчни води“ и „пречистване на отпадъчни води“. На територията на община Петрич не се предоставя услугата „пречистване на отпадъчни води“, а „отвеждане на отпадъчни води“ има едва в няколко населени места от общината.

Към момента потребителите в община Петрич заплащат комплексна цена в размер на 1,09 лв./куб.м без ДДС. Действащата цена, прилагана на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, без услугата пречистване, е в размер на 1,476 лв./куб.м без ДДС. В села без изградена канализационна мрежа действащата цена на ВиК ООД – Петрич е 0,97 лв./куб.м без ДДС, а на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград – 1,264 лева/куб.м.

Внушенията на управителя на ВиК ООД – Петрич за „драстично увеличение“ в цената на предлаганите услуги не отговарят на истината.

При месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 3 куб.м на месец на жител, цената, която ще се заплаща за доставяне на вода, е 4,55 лева/месечно на жител. Ако за някои лица има драстична разлика в разходите за доставяне на вода, то това означава, че в тези домакинства водата се ползва не само по предназначение, а и за напояване.

В заключение искаме да отбележим, че естествената тенденция в световен мащаб е за окрупняване на операторите и предоставяне на услугите на по-голям брой потребители, с което се позволява осигуряване на достатъчно финансови средства за инвестиции, оперативни дейности и развитие на персонала”, заявиха от ВиК – Благоевград.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

 1. Водата е на хората!

  Давайте петричани, ако имате “топки” – вземете си водата!
  Водата трябва да е общинска собственост!

  Собственост на хората, които ако се наложи и с доброволен труд
  ще си доведат питейната вода до града и селата, за да има живот!

  п.с. Поздравления за авторката Ваня Симеонова – за професионалното и изчерпателно представяне на изключително важната тема за водата!
  Тази безценна жизнено важна вода!
  Без която няма живот!
  И затова е важно чие притежание е!

  Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *