Кандидатът за ректор на ЮЗУ „Н. Рилски” проф. д-р Антони Стоилов обяви стратегическа управленска програма за мандат 2019-2023 г. под мотото „ПРОМЯНА ЧРЕЗ АКАДЕМИЗЪМ”

Управленска програма

на проф. д-р Антони Стоилов за мандат 2019-2023 г.

П р о м я н а   ч р е з   а к а д е м и з ъ м

От началото на мандата ръководният екип на университета ще прилага успешните досегашни практики на всички академични ръководства, водили го напред от началото на неговото съществуване до днес.

От началото на мандата ще бъде възстановен академизмът в областите на университетска дейност, в които той отсъства.

I. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ДЕЙСТВИЕ

НА РЪКОВОДНИТЕ УНИВЕРСИТЕТСКИ ОРГАНИ

Общото събрание е върховният орган за управление на университета и решава въпросите с фундаментално значение за бъдещото му развитие.

Общото събрание ще бъде свиквано и повече от един път годишно, когато по възлови за бъдещето на университета въпроси се налага да се чуе мнението на цялата академична общност.

Академичният съвет е втората по правомощия институция. Той не е механичен регистратор и изпълнител на предложенията на ректора, а техен градивен коректив.

Академичният съвет е мястото за дискусии по въпроси от оперативен и стратегически характер, а решенията му следва да се вземат след задълбочено обсъждане на всеки от тях.

Академичният съвет е място за налагане на колективна, а не на лична воля. Предложения на ректора, утвърдени с резултат от гласуване с абсолютно мнозинство, трябва да предизвикат по-скоро загриженост, отколкото увереност. Нищо драматично няма да се случи, ако предложение на ректора, поставено от него на вниманието на Общото събрание или на Академичния съвет, бъде отхвърлено от тях, след като дискусията покаже, че именно отхвърлянето му е правилното решение за интересите на университета.

Ректорът е третата по степен на правомощия институция в университета. 

Ректорът е колега и ръководител, който е пръв между равни.

Ректорът не се меси и по никакъв начин не влияе при избора на ръководители на университетските изборни длъжности.

Ректорът създава условия за действие на университетските правила, даващи възможност на преподавателя, администратора и помощния персонал в пълна степен да изяви своята професионална компетентност.

Ректорът има един интерес – ръководената с негова помощ институция Югозападен университет да просперира и се наложи като водеща в страната.

При посещение в университета на лице от висш ранг, представящо законодателната, изпълнителната или съдебната власт – председател на Народното събрание, президент, министър-председател, министър, главен прокурор, върховен съдия, омбудсман или друго лице от подобен ранг, ректорът организира среща с госта в тесен кръг, в който включва себе си и заместниците си, а при съгласие на госта, организира среща с него и на академичната общност.

Ректорът задължително обсъжда заедно с екипа си от заместници изпълнението на стратегията на университета в областта на кандидатстудентската, учебната и научноизследователската работа, на финансовата и на кадровата политика. 

Ректорът организира и провежда срещи и в неработни дни със заместниците си, с ръководители на основни звена, с помощник-ректора или с главния счетоводител, на които обсъждат възникнали важни въпроси от оперативен характер.

II. УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

1. Възстановяване на хорариума от 2400 часа в учебните планове на специалностите за придобиване на ОКС „Бакалавър“.

С промените, наложени в края на учебната 2015/2016 г. за въвеждане на максимален хорариум от 2200 часа, учебните планове се оказаха с възможно най-ниския разрешен от Закона за висшето образование хорариум за придобиване на ОКС „Бакалавър“. Наложи се водещи дисциплини за конкретна специалност да се изучават с минимален хорариум, в много от случаите – дори и без часове за семинарни занятия. Така освен предпоставки за некачествено образование, се дава и аргумент за получаване на недобра програмна акредитация на професионалните ни направления.

2. Премахване на унизителните и кампанийно осъществявани проверки с цел да се установи кой отсъства от работа, от които и без това нищо не следва.

При отсъствие по неуважителни причини преподавателят, администраторът и работникът от помощния персонал ще бъде санкциониран в съответствие с Кодекса на труда и правилниците на университета.

3. Въвеждане в употреба на електронни материални книги за нанасяне на учебния материал от преподавателите.

4. Отчитане на семестриалната и на годишната натовареност само в електронен формат.

5. Оборудване на учебните зали с интерактивни устройства.

6. Оборудване с компютри на преподавателски кабинети, в които те все още не достигат.

7. Окончателно и трайно решаване на въпроса със снабдяването и използването на хартия и тонери. Окомплектоване на учебните зали с маркери и приспособления за чистене на дъските в процеса на учебната работа.

Недопустимо е преподаватели и административни лица да носят консумативи от вкъщи, за да изпълняват качествено служебните си задължения.

8. Трудовите договори с преподаватели и администратори, позволили си при изпълняване на служебните задължения да прилагат нерегламентирани практики по отношение на студентите, ще бъдат прекратявани, а в зависимост от характера на нарушението – и предавани на прокуратурата.

9. Със свое решение Общото събрание ежегодно определя размера на сума, която университетът да изразходва за рекламна дейност в медиите.

III. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ. КОНКУРСНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЕМАНЕ

НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ИЛИ СТЕПЕН

1. Премахва се досегашното изискване документите на кандидатите за заемане на определена академична длъжност да се разглеждат веднъж годишно.

От началото на встъпването в мандата допускането до участие в процедура за заемане на академична длъжност ще стартира в момента, в който документите на кандидата (при спазено условие да се гласуват в катедрата и на факултетен съвет) бъдат входирани в ректората. При изпълнение от страна на кандидата на заложените в процедурата изисквания, решение за допускане и обявяване на конкурса се взема веднага. Досегашната практика да се чака поне година, а нерядко и повече, докато се даде ход на процедурата, е унизителна спрямо кандидата с това, че през този период на чакане го поставя в зависимо положение. Подобни неакадемични практики през мандата няма да бъдат допускани.

2. Прозрачност на критериалната система за заемане на академични длъжности и степени.

Това ще рече резултатите на одобрените кандидати за заемане на академични длъжности да бъдат видими за всички. Целият доказателствен материал от листата на всеки един от кандидатите ще бъде оповестяван на университетския сайт така, както публично се оповестяват рецензиите и становищата на членовете на научните журита за заемане на академични длъжности. Този подход е необходим, за да може всеки от кандидатите за участие в конкурс да бъде убеден защо едни от кандидатите са допуснати до участие в конкурс и защо други – не. Казано иначе – рецензиите и становищата от членовете на научните журита са крайният резултат от процедурата, а посоченият по-горе начин прави видими и резултатите от прилагането на процедурата за допускане на кандидати за участие в конкурси за заемане на академична длъжност.

3. Преосмисляне на дейността на отдела за научни проекти.

4. Преустановява се практиката за прилагане на двоен стандарт към кандидатите за заемане на една и съща академична длъжност.

5. Преустановява се практиката заседания на научните журита за заемане на академична длъжност, обявени за нуждите на Югозападния университет, да се провеждат извън учебните корпуси на университета, в това число – и във висши училища от страната.

IV. СТУДЕНТИТЕ

1. През мандата всеки студент ще завършва обучението си с размера на таксата, с която е приет.

Това означава, че в хода на обучението семестриалната му такса няма да бъдат променяна. Не е академично студентът да бъде приет при едни условия и в хода на обучението тези условия бъдат променяни.

В много от професионалните ни направления студентските такси са най-високите в страната.

2. При встъпването си в мандата ректорът учредява приз „Стипендията на ректора“.

Той заплаща със свои лични финансови средства семестриалните такси за обучение на носителя на приза за съответната учебна година. Носител на приза е студентът с най-висок годишен успех от всички учебни години до момента на подаването на заявлението за участие.

 Ако кандидати за получаване на Стипендията на ректора са с равен успех, между тях се провежда конкурс по критерии, оповестени преди стартирането на конкурса.  

3. Свобода на действие за студентски инициативи, които показват на обществеността, че Благоевград е град на студентите.

4. Нулева търпимост към прояви на арогантно и агресивно поведение, демонстрирано от студенти към преподаватели и администратори, включително и към натиск за получаване на незаслужено високи оценки.

5. В университета продажбата на учебна литература ще се извършва само на регламентираното за тази цел място – в университетската книжарница.

Санкционира се преподавател, който продава свой или чужд учебник или учебно пособие в учебна зала и в кабинет на администратор. Санкционира се и административният персонал, занимаващ се с такава дейност.

6. Създаване на стаи за отдих.

V. БИБЛИОТЕКАТА

1. Стартиране на процес за дигитализиране на масивите с литература, за да може да се ползват от вкъщи.

1. При наличие на интерес от страна на студентите и докторантите, университетската библиотека ще работи и в събота, и неделя, при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда за положен извънреден труд от библиотекарите.

VI. ЕТИКА И МИКРОКЛИМАТ ЗА РАБОТА

1. Ректорът, деканът и ръководителят на катедра не създават фаворити преподаватели и администратори. Фаворитите, всеки в областта, в която работи, ги създават университетските правилници, правила, процедури и инструкции.

2. Ректорът не формира кръг от придворни и гледа с лошо око на подобен стремеж на университетски ръководители от всички нива, не ги толерира и пресича в зародиш тяхната поява и проява.

3. Ректорът, деканът или ръководителят на катедра не си позволява да заклеймява теми, мнения и авторите им само защото той самият има друго виждане.

4. В приемния си ден ректорът разговаря с посетителя преподавател, администратор, студент или гражданин сам, без присъствие на второ лице на този разговор. По желание на посетителя (или ако естеството на разговора го налага) ректорът може да включи и друг участник в разговора с цел поставеният от посетителя въпрос да бъде решен максимално компетентно и бързо. 

5. Ще бъдат прекратявани договорите за набиране на чуждестранни студенти на лица, които си позволяват да оказват натиск над служители от университетската администрация да извършват нерегламентирани услуги, както и при натиск от страна на тези лица върху преподаватели да пишат незаслужени оценки на привлечени от тези лица чуждестранни студенти.

6. Ректорът санкционира, включително и с прекратяване на трудовия договор, проявено от университетски административен служител (при изпълняване на служебните му задължения) надменно и грубо отношение по адрес на преподавателите, университетския административен състав и студентите.

7. Ректорът внася за дискусия и за утвърждаване от Общото събрание на университетски правила за провеждане на избор на членове на Общото събрание, на Академичния съвет, на ректор, на декан и на ръководител на катедра. 

8. Ректорът не се интересува кой колега с кого от колегите си говори по личния или по служебния си телефон.

VII. ЗА ЧЕСТТА НА ИНСТИТУЦИЯТА

1. Въвежда се конкурсно начало за заемане на всяка административна или академична длъжност.

2. Слага се край на феодалната практика за назначения по роднинска и махленска линия.

VIII. РАБОТНАТА ЗАПЛАТА. БОНУСИТЕ. СОЦИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

1. Всеки работещ в университета получава право на достъп до фиша си за работна заплата през целия месец и през цялата календарна година.

 Задължение на работодателя е да осигури и предостави фиша за работната заплата на работещия за всеки месец при спазване на изискването за конфиденциалност.

2. „Размразява“ се размерът на сумата, получавана за академична степен.

3. Повишава се заплащането на наднормения час – възнаграждение, което не е коригирано в университета от десетилетия.

4. Работната заплата ще бъде повишена през първата половина от мандата.

Налице е сериозно изоставане спрямо ръста на работната заплата в училище, където новопостъпил учител започва със стартова заплата от 920 лв.

5. Създаване на критерии за растеж на административния състав и свързаното с него заплащане.

6. Променя се досегашният начин за раздаване на бонуси.

Не е възможно ректорът да знае какъв е приносът на всеки, работещ в университета, за да определя той лично, каквато е практиката досега, размера на бонуса и лицата, които да го получат – подход, който е повече от субективен и който зависи от феодално по тип благоразположение към този или онзи, предопределяно в повечето случаи от личното пристрастие на разпределящия към адресата.

7. През мандата всеки, работещ в университета, ще получава като бонус базова сума по регламентирани и предварително известени на работещите поводи.

Базовата сума се определя в зависимост йерархията на академичните длъжности (за преподавателите) и от йерархията на заеманата длъжност (за административния състав) и е еднаква за всеки от съответното ниво. А чрез карта, изработена по модела на минималните национални изисквания за придобиване на академична длъжност, ще влязат в действие университетски изисквания за получаване на бонус и над тази базова сума. Така всеки – преподавател, администратор и лице от помощния персонал, отговарящ на условията за принос към университета, ще получава бонус съобразно конкретните си заслуги над базовата сума за нивото.

8. Лишаване от бонуси на преподаватели, служители и помощен персонал при получено дисциплинарно наказание.

9. Неизразходваният до пълния му размер платен годишен отпуск не по вина на работещия в университета се компенсира съгласно изискванията на Кодекса на труда.

10. В централната сграда на университета ще бъде разкрит медицински офис, обслужван от медицинска сестра.

11. В централната сграда на университета ще бъде разкрита аптека.

12. Равен достъп на всеки работещ в Югозападния университет до финансова помощ от университета за решаване на тежък медицински проблем. 

И в момента съществува практика университетът да подпомага лечението на свои преподаватели и служители, но колко от тях са информирани, че такава възможност съществува? Защо университетът да не оказва еднократна финансова помощ, при ясни и важащи за всеки правила, за лечение и на доказано слаби в социално отношение наши студенти, в това число и сираци? 

   IX. ПАРТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

1. Благоевград, регионът и Югозападният университет са си взаимно необходими.

Родителите от региона имат нужда от Югозападния университет, за да получат децата им висше образование с по-малко разходи. 

Студентите имат нужда от Югозападния университет, за да получат качествено образование.

Бизнесът има нужда от Югозападния университет, за да получава приходи посредством разходите, правени ежедневно от студентите, работещите в университета и от неговите гости.

Общината има нужда от Югозападния университет заради отчисленията в общинския бюджет от данъците на бизнеса. 

2. Необходимо е да бъде активизиран бизнесът в услуга на Югозападния университет.

Засега бизнесът в Благоевград и региона обаче предимно иска да получава. Крайно недостатъчни са собствените му бизнес инициативи, свързани с влагане на финансов ресурс в университета. А причините да го прави не са една и две. След като сме си взаимно необходими, новото ректорско ръководство се задължава да инициира срещи с ръководството на общината в лицето на кмета, на председателя на Общинския съвет, на общинските съветници и на представителите на бизнеса за изработване на финансов план, подпомагащ рекламната кампания на университета, учебни инициативи и обучението на отделни негови студенти. Само за сведение – община Бургас финансира годишно Бургаския свободен университет със суми от порядъка на 300 000- 500 000 лв. Нашата община не разполага с подобен финансов ресурс, но с обединените усилия на останалите общини от региона и на бизнеса всички те биха могли да финансират билбордове с логото на университета по магистралата и по пътя за Банско, логото на университета може да стои под главата на вестник (регионален или национален), логото на университета може да стои на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград, биха могли да се осъществят съвместни инициативи между университета и бизнеса от взаимен интерес.

3. Югозападният университет разполага с експертен състав, който може да бъде ползван за консултантска дейност от бизнеса и институциите. 

X. УНИВЕРСИТЕТСКОТО ИЗДАТЕЛСТВО. ПОМОЩНИТЕ ЗВЕНА

1. Досегашната Печатна база става университетско издателство.

2. Осъвременяване на техниката на Университетското издателство. Повишаване на качеството и съвременна визия на издаваната литература и пособия.

3. Книжарницата ще продава рекламни артикули на университета.

Уважаеми колеги членове на Общото събрание,

Съдбата на университета и личната ни професионална участ зависят единствено от нас!

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

2 Коментара

 1. кан Крум

  Хайде и този стана много принципен. Забрави бързо как дежуреше до урната, за да изберат БоЮр за ректор преди 4 години, че му бяха обещали зам. ректорското място!

  Отговор
 2. Многослов Многословов

  Уважаеми проф. Стоиловъ, поздравления за това, че обявявате програмата си.
  Да си призная лозунгите в началото ми идват малко вповече.

  Накрая става по-сериозно, НО защо нищо не коментирате например за пенсионерите окупирали ЮЗУ? Или сте ОК с наличието на пенсионери окопали се в катедрите и ректората или ви е страх да зачекнете тази тема? Кое от двете – в кадровата политика не пролича дори намерение за промяна по отношение на тях…

  Какви интерактивни устройства професоре, на запад на хората все още им стига само маркер и дъска, а на някои добавка от лаптоп и проектор. Или и вие се увлекохте по идеите на сегашния ректор с тАблети и интерАктивни дъски, които са напълно неизползваеми. В колко лаборатории (или поне така се водят по надпис на вратата) сте влизал? В колко от тях сте видяли поне някакво оборудване (не интерактивно, а лабораторно)? Нещо по този въпрос?

  Това за разговорите на 4 очи добре – ама е хубаво да се напише “прекратяване на практиката на диктуване на решения/заповеди на ректора от неоторизирани от Общото събрание лица или с други думи на агенти от ДС”.

  “Преосмисляне” като действие какво означава особено в програма за управление? Преосмислих, премислих и като се замислих излиза, че няма да правим нищо за дейността на отдела за научни проекти….

  Нещо по отношение на специалностите, слабите постижения на студентите, учебно съдържание и тн. все във вашия ресор до момента?

  Относно израстването в длъжност – май не знаете, че и към момент рецензиите са публични – вижте сайта за процедури по ЗРАСРБ…А от начина, по който сте обяснили как ще се израства излиза, че е някакъв процес, който не се ограничава от необходимости – просто покриеш ли минималните точки, ставаш доцент, покриеш пак – ставаш професор. Какво ще стане с бюджета след това, би попитал сегашния ректор, който едва накрая обяви конкурси само за неговите хора? Но по принцип, ако го направите, ви гарантирам че ще зарадвате много асистенти.

  За да не е само критика ви предлагам и още няколко неща в програмата след като искате да има академизъм:
  – Задължаване на ВСИЧКИ на длъжност ПРОФЕСОР (валидираните и най-вече не валидираните в НАЦИД) да изнасят ПОНЕ по една публична НАУЧНА 60 минутна лекция излъчвана на живо в Интернет. Да вземем да се популяризираме като нАучна институция. Гарантирам висока гледаемост на епизода със сегашния ректор професор по био-мио нещо си. А след това може и ЕМИииии награда да му дадете.

  – Задължаване на катедрените научни семинари да се провеждат РЕАЛНО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВСЕКИ МЕСЕЦ на точно определена дата – с публична НАУЧНА лекция на членовете на катедрата

  – В случай по предходните две се откаже да изнесе доклад съответния академичен член да бъде санкциониран с изваждане от списъци за ДМС, да не се предлагат за удължаване на договори и т.н. (изберете си сам).

  – Всяка научна лаборатория и център към ЮЗУ всяка година да правят публично представяне на резлтатите си на специално нарочена СЕДМИЦА НА НАУЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ И ЛАБОРАТОРИИ, през която да се изнасят публични доклади. Едва след като се направи такова представяне + отчитане на постигнатото да се потвърждава от АС на техния статус всяка година – иначе смяна на ръководителя. Към момента повечето центрове и лаборатории се създават, за да се въртят проектчета и пари, а реално няма нищо като резултат едни и същи безсмислени статии без никаква научна добавена стойност.

  Накрая ви пожелавам успех на състезанието (макар и по всичко да личи, че се готви то да бъде манипулирано)!

  Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *