HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Кметът Кирил Котев и Георги Евтимов, управител на обединение „ВАСБИЛД”, подписаха договор за инженеринг на Дома на културата

Вчера кметът на община Сандански Кирил Котев и управителят на ДЗЗД „Обединение ВАСБИЛД” Георги Евтимов подписаха в сградата на Общинска администрация – Сандански договор за инженеринг на Дома на културата на обща стойност 1 559 391,62 лева без ДДС. Дейността „Инженеринг” е основна дейност в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0094 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански”, изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0094-С01, по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“ BG16RFOP001-2.001.

Инженерингът на Дома на културата ще протече в две основни фази. Първата е проектирането с продължителност един месец. Втората е строителството с продължителност четири месеца.

Във фазата на проектирането от страна на Изпълнителя ще бъдат изготвени всички необходими работни проекти за планираната реконструкция, след което ще бъдат съгласувани и за тях ще бъде издадено разрешение за строеж.

В строителната фаза на инженеринга ще бъде реализиран пакет от енергоспестяващи мерки, в резултат на което сградата на Дома на културата от енергиен клас F ще достигне енергиен клас В.

Основната част от тези дейности са: цялостна подмяна на външните дограми, поставяне на топлоизолация по външни стени, реконструкция на покрива, реконструкция на ВиК системата на сградата, реконструкция на електрическата система, изграждане на нова ВиК система (отопление, вентилация и климатизация), позволяваща отоплението и охлаждането на сградата, включително използването на системата само в отделни зони (там където е необходимо).

Домът на културата в град Сандански е основната и най-важна сграда на културната инфраструктура на територията на община Сандански. От нейното създаване и откриване в края на 70-те години на миналия век тя се е утвърдила като културно средище. Основна част от културните събития на град Сандански се провеждат в нея – концерти, театри, представления и т.н.

С реализацията на проекта ще се постигне основна модернизация, която ще позволи нормалното функциониране на всички културни дейности – репетициите на танцовите, фолклорните и певческите групи, предоставяне на библиотечни услуги, целогодишно провеждане на официални събития в голямата зала. Ще се постигне качествен прелом в културната инфраструктура на общината и региона и ще стане възможно връщането на община Сандански на националната и международната карта на културните събития, което е важно за гражданите на общината и за туристическия ни облик пред посещаващите ни туристи и гости.

Очакваме същинските строителни дейности да приключат в последното тримесечие на настоящата 2017 г. и след преминаване на процедурата за въвеждане в експлоатация да бъде официално до края на 2017 г.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0094 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *