Peзултати от напредъка в изпълнението на СВОМР на СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ към края на 2019 г.“

Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ включва бюджет за финансиране на проекти на местната общност на обща стойност 7 353 921 лв. Стратегията се финансира от три фонда – Европейски земеделски фонд за развитие на селските на селските райони, чрез Програма за развитие на селските райони (ПРСР) – 2 933 745 лв., от Европейски социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) – 1 486 431 лв. и Европейски фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК)  – 2 933 745 лв.

Към края на 2019 г. са обявени 17 покани за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията по следните мерки: М 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, М 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”, М 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, М 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“, М 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“, М 8 „Повишаване  достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса“, М 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, М 10 „Интеграция на маргинализираните общности“, М 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица“.

Подадени са общо 62 проектни предложения, разпределени по финансиращи програми, както следва: ПРСР – 19 бр., ОПРЧР – 24 бр. и ОПИК – 19 бр. Заявеният общ размер на разходите по подадените проектни предложения е 11 373 576,03 лв., от които заявената  от кандидатите безвъзмездна помощ е 9 568 899,39 лв.

Одобрените от МИГ проектни предложения до края на 2019 г. са 46 броя, като общите допустими разходи и размер на безвъзмездната финансова помощ, разпределени по финансиращи програми е следното:

Финансираща програма Брой одобрени проектни предложения по финансиращи програми Заявени общо допустими разходи на одобрените проекти (в лева) Заявена безвъзмездна финансова помощ на одобрените проекти (в лева)
ПРСР 13 2 580 834,22 1 840 831,33
ОПРЧР 22 1 433 999,48 1 433 999,48
ОПИК 11 3 383 754,19 2 933 045,01
  46 7 398 587,89 6 207 875,82

Сключени са административни договори с 26 от кандидатите. Обща стойност на  финансираните проектни предложения е 4 079 993,98 лв., от които 3 683 876,63 лв. е размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ,  разпределени по финансиращи програми, както следва:

Финансираща програма Брой сключени договори Одобрени общо допустими разходи (в лева) Одобрена безвъзмездна финансова помощ (в лева)
ПРСР 0 0,00 0,00
ОПРЧР 18 1 242 158,08 1 242 158,08
ОПИК 8 2 837 835,90 2 441 718,55
  26 4 079 993,98 3 683 876,63

През 2020 г. предстои обявяването на процедури за кандидатстване по мерките М 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и М 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“, както и нови приеми по мерките с остатъчен финансов ресурс. 

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към СВОМР, финансирани от ЕЗФРСР е до 30 юни 2023 г.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на МИГ на адрес: http://mig-gotsedelchev.com/, както и в офиса на Сдружението на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“  №1.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *