Можеш да покориш света и от Благоевград

Уважаеми млади читателю! Ти, който си бъдещето на България. Ето вече си 12 клас. Налага се да вземеш важно решение. Накъде да продължиш. От избора ти ще зависи в голяма степен твоето бъдеще, професията и доходите ти. Какво ще правиш? Къде ще учиш? И колко са големи мечтите ти?
Знаем много добре – те са безгранични. Искаш да покориш света. Но знаеш ли, можеш да го направиш и от Благоевград! Да, добре прочете. Не е необходимо да емигрираш, нито да избираш столицата. Не че другаде е лошо. Просто не е необходимо. Вече можеш да постигнеш всичко тук.
Изцяло зависи от теб. Какво и колко ще получиш от университета, какви знания ще придобиеш и докъде ще израснеш, се решава най-вече от твоето желание и усърдие. Живеем в свят на неограничени възможности и свобода на информацията. А знаеш ли какво богатство имаш на разположение тук? В Благоевград, в топлата и чудно красива Югозападна България? Нека ти разкажем.
В Благоевград е основан и работи успешно един от най-големите университети в страната – Югозападният университет “Неофит Рилски”. Той привлича хиляди ентусиазирани студенти всяка година. Изградил е мрежа от собствени и гостуващи преподаватели, специалисти в различни области на висшето образование и предлага широк спектър от специалности. Бакалавърски, магистърски, докторски, следдипломни квалификации и други. Университетът редовно получава едни от най-високите акредитационни оценки от Националната агенция за оценяване и акредитация, много над 9 по десетобалната скала и винаги за максималния период от време. Можеш да избираш измежду 75 бакалавърски, 120 магистърски и 88 докторски програми от специалности в различни професионални направления и форми на обучение. Възможностите са фантастични! Подробна информация за всяка специалност има на сайта на университета – www.swu.bg.
А сега е време да ти представим факултета, който наскоро отбеляза своята 30-годишнина – Природо-математическият. Той е създаден през далечната и преломна за България 1989 година. Понастоящем той включва 5 катедри със специализация в областите: “География и екология”, “Информатика”, “Математика”, “Химия” и “Физика”. Освен да изучаваш някоя от интригуващите специалности, можеш да получиш и педагогическа квалификация, която ще ти позволи да преподаваш избраната наука в училище. Нека видим какво предлагат катедрите и с какви възможности разполагат:

Катедра “География, екология и опазване на околната среда”

Обичате ли приключенията, екскурзиите, природата и околната среда? Тогава изберете измежду бакалавърските специалности на катедра ГЕООС – “География и регионална политика” или “Екология и опазване на околната среда”. А ако искате да станете учител едновременно по география и история, тогава запишете специалност “Педагогика на обучението по география и история”. Предлага се и обучение по педагогическа програма за професионална квалификация “Учител по география”, както и следдипломна квалификация за “Учител по география”.
В катедрата се обучават студенти и по пет магистърски програми: “Регионално развитие”, “Екология и опазване на околната среда”, “Природно и историческо наследство”, “Информационни технологии в екологията” и “Географски информационни системи”.
А ако решите да се занимавате по-задълбочено с наука, тогава изберете измежду следните докторски програми: “Икономическа и социална география”, “Природна география”, “Екология и опазване на околната среда”, “Картография и тематично картографиране”.
Катедрата участва в редица научни проекти – вътрешноуниверситетски, национални и международни.
Катедра ГЕООС разполага с няколко учебни лаборатории, а от 2014 г. поддържа и автоматичен метеорологичен пункт на връх Вихрен в Пирин планина.
Лаборатория за дистанционни методи за наблюдение и картографиране. Създадена през 2018, благодарение на участието на ЮЗУ “Неофит Рилски” в проект BIO2CARE. Бяха инвестирани близо 100 000 лв. в техника и софтуер за анализ на пространствена информация. Лабораторията дава възможност за достъп до широк спектър и огромно количество информация, която по класическия начин е невъзможно да бъде събрана. Оборудването на лабораторията включва: две високопроизводителни работни станции, софтуер за анализ на сателитни изображения Erdas Imagine 2018, 5 постоянни лиценза и 125 ключа за достъп на студенти; също и безпилотен летателен апарат (дрон) с възможност за заснемане на изображения, както във видимия спектър, така и в Infrared и Red edge, софтуер за фотограметрични изследвания, 3D визуализации изработване на дигитален модел на повърхността и теренна, прецизен GPS Приемник с точност до 1 см.
Лаборатория по ГИС. В нея има 14 компютърни конфигурации, оборудвани с най-съвременен ГИС софтуер, за обработка, анализ и визуализиране на пространствено реферирана информация. Лаборатория по почвознание (във Втори учебен корпус).
Лаборатория “Климат и води”. Тя е създадена към катедра ГЕООС през 2014 г. Целта на лабораторията е изследване на състоянието на климата, на качеството на въздуха и водите. От създаването си досега лабораторията активно развива широк кръг от дейности. Тя разполага с двуместна надуваема лодка PROMARINE, оборудвана със сонар-картограф LOWRANCE за извършване на батиметрично картиране. Лабораторията участва и в координирания от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН мониторинг на Седемте рилски езера.
Лаборатория за геоекологични проучвания. През настоящата година екип на катедрата спечели нов инфраструктурен проект, който осигури разширяване на дейността на лабораторията, чрез закупуването и експлоатацията на следните уреди: преносим пакет за химически анализ на водната среда; уред за измерване на фини прахови частици в атмосферния въздух; стерео микроскоп; двупосочно приемателно-предавателно радиоустройство и др.

Катедра “Информатика”

Катедрата провежда обучение в специалностите “Информатика”, “Информационни системи и технологии”, “Биоинформатика”, “Бизнес информатика и иконометрия” и “Информационни технологии в екологията”. В процеса на обучение студентите получават задълбочени познания в областта на съвременните технологии, свързани с компютърните науки, използването на различни програмни продукти, проектиране, разработване и внедряване на софтуерни продукти, формиране на афинитет и способности за самостоятелна научноизследователска и проектантска дейност. Всичко това е добра основа за продължаване на обучението в образователната и научна степен “Доктор”.
Към катедрата има основани център за съвременни биоинформатични изследвания и научноизследователска лаборатория по електронно обучение. Лабораторията и центърът са изградени със средства от външни и международни проекти.
Центърът представлява обособена университетска структура за осъществяване на научноизследователска, преподавателска и проектна дейност на преподаватели и практическо обучение, експериментални разработки и проектна дейност на студенти от различни магистърски, бакалавърски и докторантски специалности.
Интересни и актуални постижения на центъра през последните години са нов критерий за апроксимация на експерименталните данни за зависимост въртящ момент – скорост за флексори и екстензори на лакътя; алгоритъм за изчисляване на Хаусдорфовото разстояние между набор от точки с експериментални данни и набор от точки, изчислени с регресионен модел; оптимален математически модел на въртящ момент-скорост зависимости в областта на биомеханиката; разработен е модел, който генерира възможни протеинови конформации в 3D; разработен софтуер “HP Folding Visualization” за визуализиране на решения на проблема за нагъване на протеини, получени чрез Hydrophobic-Polar (HP) модела в 2D квадратна решетка.
През последните години към дейностите на лабораторията се присъединиха редица студенти от специалностите “Информатика”, “Педагогика на обучението по математика и информатика”, “Технологии за обучение по математика и информатика”. Студентите имат възможност да разработват дипломни работи по тематичните изследвания на лабораторията. В момента ресурсите на лабораторията по електронно обучение се използват от двама докторанти и няколко студенти, работещи по проблеми, свързани с разработка и приложения на образователни компютърни игри.
По проект ALICT – Active Learning with ICT, в Словения се проведе лятна школа за разработване на компютърни игри и приложение на ИКТ в образованието. В школата участваха двама лектори от ЮЗУ “Неофит Рилски”. Три от игрите са включени в ресурсите на международната мрежа за сериозни игри SEGAN.
В рамките на проект GLAT – Games for Learning Algorithmic Thinking, Erasmus+, се разработиха учебни материали и се проведе обучение на 24 хърватски начални учители за прилагане на игровобазироно обучение за развитие на алгоритмичното мислене в началното училище.
Към центъра и лабораторията са защитили докторски дисертации девет докторанти, публикувани са над 100 публикации в България и чужбина, които са цитирани в около 300 публикации на други автори. Над 30 от публикациите и над 100 от цитиранията са в международни издания, индексирани в SCOPUS и Web of Science.
В периода 2014-2018 г. успешно са реализирани няколко студентски и докторантски мобилности в чужбина. Всички те са по програма “Еразъм+”. Центърът за съвременни биоинформатични изследвания е изградил колаборации с изследователски научни мрежи (екип от университета в Рен-Франция, група по докинг към университета в Сиена, Италия и др.).

Катедра “Математика”

Катедрата предлага на своите студенти обучение в бакалавърски, магистърски и докторски програми, както и следдипломна квалификация “Учител по математика”.
Учащите, с интереси в областта на математиката, могат да придобият своята бакалавърска степен в една от специалностите “Математика” и “Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии”. За желаещите да надградят и разширят компетенциите си, като по този начин увеличат перспективите си за професионална реализация, са магистърските програми “Икономическа математика” и “Технологии на обучението по математика и информатика”. Обучението в докторските програми по “Алгебра”, “Математически анализ”, “Математическо моделиране и приложение на математиката”, “Методика на обучението по математика” и “Методика на обучението по математика и информатика” има за цел да обогати знанията и уменията, придобити от студентите по време на обучението им в бакалавърските и магистърските програми. Основната цел и задачи на образователната дейност в изброените програми е изграждане на висококвалифицирани специалисти по математика, които притежават знания и умения за решаване на комплексни проблеми от научно и научноприложно естество. Катедра “Математика” предоставя на своите студенти възможност да участват в студентска мобилност с цел обучение по програмата “Еразъм+” и да получат знания, умения и опит в сферата на обучението си в редица държави, като например Германия, Португалия, Северна Македония, Сърбия, Турция и Словения. Друга възможност, предоставена на учащите, е мобилност с цел практика във всички държави членки на Европейския съюз.
Преподавателите от катедра “Математика” участват в редица национални и международни проекти, като се развиват непрекъснато в своите научни области и така предоставят на студентите знания в съответствие с най-новите постижения в областта на математиката.
Редовно се организират семинари с участието на гост-преподаватели от различни държави, като Португалия, Германия, Украйна, Тайланд, САЩ и др.
Завършилите се реализират успешно като преподаватели в редица университети в страната и чужбина, директори на държавни институции, общински съветници и кметове, учители по математика и др.

Катедра “Физика”

Познавате ли основните природни закони? Желаете ли да имате обяснение за всичко, което се случва около вас? Интересно ли ви е да знаете всичко за видимото и невидимото? Ако всичко това ви интересува, запишете се да учите физически науки в Югозападния университет “Неофит Рилски”.

Катедра “Физика” осигурява обучение на студенти в специалности за придобиване на образователно-квалификационна степен “Бакалавър” – “Физика”, “Оптични технологии” и “Педагогика на обучението по физика и математика”. Ако желаете да преподавате своите знания на подрастващите поколения, катедрата осигурява тази възможност като организира паралелно обучение и допълнителна професионална квалификация “Учител по физика” за получаване на учителска правоспособност. В университета се предлага обучение и в магистърски програми – “Съвременни енергийни източници и опазване на околната среда”, “Енергиен мениджмънт и устойчиво енергийно развитие” и “Физика на атомното ядро и елементарните частици”. За тези, които желаят да се занимават с научноизследователска дейност, се предлага обучение за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” – “Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси” и “Методика на обучението по физика”. Обучението на студентите се извършва от висококвалифицирани преподаватели.
Катедрата има сключен договор с Българската академия на науките за използване на лаборатории за научни изследвания, както и договор за сътрудничество с Обединения институт за ядрени изследвания – Дубна, Русия. На базата на този договор се разработват съвместни образователни програми за обучение на студенти в магистърски и докторски програми, предоставя се възможност на студенти частично да бъдат обучавани в Обединения институт за ядрени изследвания. Ежегодно преподавателите от катедрата участват в съвместна научноизследователска работа в Лабораторията по физика на високите енергии на Обединения институт за ядрени изследвания в град Дубна.
В рамките на това сътрудничество ежегодно в средата на месец май се провежда Пролетна студентска школа по ядрена физика “Дни на Обединения институт за ядрени изследвания в България”. Мероприятието се организира от Агенцията за ядрено регулиране и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките. Студентите имат възможност да участват в школата и да слушат лекции на видни учени.

Катедра “Химия”

Познавате ли таблицата с химичните елементи? А интересна ли ви е химията? Желаете ли да станете част от хората, които образоват, възпитават и градят обществото? Желаете да получите образование с перспектива, да пътувате в Европа, да участвате в научни проекти? Ако искате да постигнете всичко това, правилният избор е катедра “Химия” в Югозападния университет “Неофит Рилски”.
Катедрата обучава студенти в разнообразни специалности, които осигурят необходимите теоретични знания и практически умения за успешна реализация както в страната, така и в чужбина.
За завършилите средното си образование катедрата предлага обучение в бакалавърските програми – “Медицинска химия”, ‘’Химия’’, “Педагогика на обучението по химия и човекът и природата” и “Педагогика на обучението по химия и физика”. Курсът на обучение е четиригодишен (редовна форма на обучение) с възможност за продължаване на обучението в магистърски програми и придобиване на образователно-квалификационна степен “Магистър”. Катедрата провежда обучение по три магистърски програми, предназначени за завър шили образователно-квалификационна степен ‘’Бакалавър” по химия или сродни специалности, в които химията е съществен компонент на обучението – “Биологично активни вещества и лекарствени средства”, “Метрология в химията” и “Химия и екология”.
Курсът на обучение в магистърските програми е 2 семестъра за завършилите ОКС “Бакалавър” в съответното професионално направление и 4 семестъра за завършили други специалности.
Методическото направление в катедра “Химия” организира паралелно обучение за получаване на допълнителна професионална квалификация “Учител по Химия” и “Учител по Човекът и приро дата”. Предлага се и едногодишна професионално-педагогическа специализация “Съвременно обучение по природни науки” за придобиване на трета професионално-квалификационна степен от учители, преподаващи предметите от културно-образователната област “Природни науки и екология” в основното и в средното училище.
Завършилите бакалавърските и магистърски програми получават задълбочена теоретична подготовка и солидни практически умения, които съответстват на европейските стандарти и изисквания. Студентите имат добри възможности за реализация в лаборатории на фармацевтични предприятия, клинични лаборатории, лаборатории за създаване на нови лекарства, лаборатории по анализ и контрол, допинг лаборатории, както и възможности за успешно продължаване на образованието в по-високи степени в България и в чужбина.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *