Областта продължава да се топи въпреки 4444 новорегистрирани, Благоевград с едва 62 346 души, 8 села са без население, 12 с по 5 човека

Населението на Благоевградска област продължава трайно да намалява, за 1 г. то се е стопило с 1084 души и към 31 декември 2023 г. е било 287 077 души, което е 4.5% от населението на България. Това съобщи Йорданка Чукарска, която е новият началник отдел „Статистически изследвания“ в Благоевград.

Съотношението мъже/жени е 138 994 (48.4%) на  148 083 (51.6%), или на 1000 мъже се

падат 1065 жени. Броят на мъжете обаче преобладава във възрастите до 53 години, след което тенденцията постепенно се сменя.

От населението в областта 22,2% са на възраст над 65 г. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.3%, а на мъжете – 18.8%, и тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2023 г. децата до 15 години в област Благоевград са 41 447, или 14.4% от общия брой на населението. Така на всяко лице в зависимите възрасти под 15 г. и над 65 г. се падат по-малко от две лица в активна възраст.

Населението в трудоспособна възраст е 170 696 души, или 59.5% от населението на областта , като мъжете са 89 024, а жените – 81 672.

Към края на 2023 г. над трудоспособна възраст са 71 753 души, или 25.0%, а под трудоспособна възраст – 44 628 души, или 15.5% от населението на областта. Според статистиката на 100 излизащи в пенсия в Пиринско в трудоспособна възраст влизат 65 лица, при средно за страната – 69.

Към 31.12.2023 г. в градовете живеят 172 047 души, или 59.9%, а в селата – 115 030 души, или 40.1%.

Гърмен е с най-висок процент на население под трудоспособна възраст – 20% от всички живеещи в общината, а най-малко са младите в Кресна – 11%.

Белица с 62,9% е общината с най-голям дял на население в трудоспособна възраст, а Струмяни с 53,6% – с най-нисък относителен дял на хората в трудоспособна възраст.

Най-малко са хората в трета възраст в Белица – 20,4%, а най-много – 33,2%, са в Кресна.

По данни на НСК в област Благоевград в края на миналата година са живеели 287 077 души.

Населението на Банско е 13 161 души, на Белица – 8980, Гоце Делчев – 28 739, Гърмен – 14 772,  Кресна – 4340, Петрич – 46 708, Разлог – 18 443, Сандански – 35 036, Сатовча – 12 946, Симитли – 12 709, Струмяни – 4489, Хаджидимово – 8490 и Якоруда – 9249 души.

В община Благоевград, където по данни на ГРАО живеят над 110 000 души, поради което продължаваме да избираме по 41 общински съветници, според НСИ населението е далеч по-скромно – 69 015 души, от които мъжете са 32 912, а жените – 36 103.

Неравномерно е разпределението на населението по общини. Най-голяма е община Благоевград, в която живее 24.0% от населението на областта, а най-малка е Кресна с 4340 души, или 1.5%. Населението на областния град Благоевград към 31.12.2023 г. е 62 346 души.

Село Брезница в община Гоце Делчев продължава да бъде най-голямото село в областта с население 3291 души.

В Благоевградска област има 8 населени места без население. В 72, или 26.3% от селата, живеят от 1 до 49 души включително. 12 от селата в областта са с население под 5 души.

През 2023 г. в област Благоевград са регистрирани 2541 родени деца, като от тях 2530 (99.6%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава със 121 деца, или с 5%. Броят на живородените момчета (1278) е с 26 по-голям от този на момичетата (1252). В градовете и селата живородени са съответно 1576 и 954 деца, а коефициентът на раждаемост е 9.1‰ в градовете и 8.3‰ в селата.

Област Благоевград е с раждаемост, по-ниска от средната за страната (8.9‰).През 2023 г. средният брой живороденидеца от една жена в област Благоевград е 1.77, а през предходната година е бил 1.63.

През 2023 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете в областта намалява в сравнение с 2022 г. с 0.4 г. и достига 27 години.

Броят на живородените извънбрачни деца в област Благоевград е 1233, или 48.7% от всички живородени. Относителният дял на извънбрачните деца в градовете (51.2%) е по-висок, отколкото в селата (44.7%).

Броят на умрелите в област Благоевград през 2023 г. е 3783, а коефициентът на обща смъртност – 13.2‰, при 15.7%о общо за страната. Спрямо предходната година броя на умрелите в областта намалява със 766, или със 17.0%.

Смъртността сред мъжете (14.3%) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (12.1%). Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (15.1%), отколкото в градовете (11.8%).

Показателят за преждевременна смъртност през 2023 г. (21.1%) се увеличава спрямо предходната 2022 г. (19.5%). В стойностите на показателя има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите мъже на възраст под 65 г. са 27.1% от всички умрели мъже, а стойността на този показател при жените е 14.4%.

През 2023 г. в областта са починали 10 деца на възраст до една година. Коефициентът на детска смъртност е 4%, като през 2022 г. той е 2.9%.

През 2023 г. в област Благоевград са регистрирани 892 юридически брака – с 93 по-малко спрямо предходната година. От всички регистрирани бракове 60.1% (536) са сред населението в градовете.

Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.7 и 29.2 години. Спрямо предходната година тя се увеличава с 0.6 г. за мъжете и 0.3 за жените.

Броят на разводите в областта през 2023 г. е 381, или с 28 повече от регистрираните през 2022 г. От всички прекратени бракове 68% се отнасят за населението в градовете.

През 2023 г. в преселванията между населените места в област Благоевград са участвали 2840 лица.

От преселващите се в страната 4444 са избрали област Благоевград за свое ново местоживеене. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Благоевград са София (столица) – 17.5%, и Кюстендил – 4.5%.

Най-малко преселили се в област Благоевград има от областите Силистра – 0.2%, и Кърджали – 0.1%.

През 2023 г. 1176 души са променили своя настоящ адрес от област Благоевград в чужбина, а 1983 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Благоевград.

През 2023 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Благоевград е намаляло с 1253 души. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 2.7%, а в селата – минус 6.8%.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст, който през 2023 година е положителен – плюс 169 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

1 Коментар

  1. поп Нафърфорий

    Женките били повече от мъжките! Къде има нещо за донаебаване?

    Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *