След оценен като положителен мандат досегашният декан на Факултета по педагогика доц. Тр. Попкочев изгуби изборите за нов мандат от ръководителя на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ доц. д-р Янка Стоименова

Ръководителят на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ доц. д-р Янка Стоименова оглави Факултета по педагогика на ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград. Тя получи подкрепата на 34 от 63-мата присъстващи членове на общото събрание и ще ръководи основното звено през следващите 4 години.

Като първа точка от дневния ред бе изслушан и впоследствие приет докладът на досегашния декан доц. д-р Траян Попкочев за изминалия мандатен период /2015-2019 г./. В изложението си доц. д-р Попкочев акцентира на огромния обем работа, свършена от деканското ръководство и академичния състав през последните 4 години и постигнатото, средата на дейност на Факултета по педагогика, предизвикателствата.

По данни на Регионалното управление на образованието в Благоевград за периода 2012-2017 г. в областта са назначени 354 начални и 293 детски учители, а общо 438 възпитаници на факултета заемат ръководни постове в системата на образованието в областите Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик. Това от една страна, както подчерта доц. Попкочев, е показател за високата подготовка на кадрите на факултета, но от друга – в изброените области е налице сатурация /насищане/ с учители за предучилищна възраст и началния етап. Върху изпълнението на план-приема за специалностите от факултета влияе демографската криза, която ограничава кандидатстудентския потенциал. Така недостигът на учителски кадри, неравномерно разпределен по области и етапи на образованието, се сблъсква с устойчиво намаляване на броя на учениците.

„Години наред са налице проблеми с качеството на средното образование, което се отразява на качеството на висшето образование. Като следствие, нерядко при обучението на студенти във факултета се налага с учебните планове и в процеса на обучение да се поемат компенсиращи задачи, за да се постигне относително добра подготовка на специалистите (например при обучението по информационни и комуникационни технологии в образованието, въвеждането на курсове по математика и български език също е индикатор за това). Стига се до ситуацията, при която част от студентите не успяват да се справят с изпитите, продължават в по-горни курсове с по няколко невзети изпита и не успяват на държавните изпити. В крайна сметка всичко това се отразява на качеството на специалистите, които навлизат в образователната система и на подбора на докторанти“, анализира доц. д-р Попкочев.

Той говори и за предизвикателствата, продиктувани от новия Закон за предучилищното и училищно образование, изменения в ЗВО /Закон за висшето образование/ и Закона за развитие на академичния състав в Република България, с които се въвеждат минимални национални изисквания към научната, преподавателската и/или художествено-творческата или спортната им дейност.

Досегашния декан изтъкна и че външната технологична среда изпреварва вътрешната. Във връзка с навлизането на електронните и комуникационните технологии в средното образование и новия предмет „Компютърно моделиране” в 3 и 4 клас е необходимо студентите да бъдат обучавани как да боравят с електронни ресурси /като например платформите „Уча се“ Kahoot, визуалния език за програмиране Scratch/, а не със започването на работа тепърва да се учат. Затова доц. Попкочев подчерта, че времето преподавателите да се изправят пред студентите и да им четат лекции от мобилните си телефони безвъзвратно е отминало.

През изминалия 4-годишен период са подготвени и сключени 13 меморандума за сътрудничество, включително и за практическото обучение между Факултета по педагогика, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и регионалните управления на образованието – Благоевград, Перник, Кюстендил, благоевградските VІІІ СУ, ІІІ ОУ, VІ СУ, ІІ ОУ, СУ „Паисий Хилендарски“ – Абланица, образователни институции в Перник и Радомир. С влизането в сила на новия училищен закон се констатира недостиг на базови институции /училища, детски градини, центрове/, където студентите да провеждат своята практическа подготовка. Затова и досегашното деканско ръководство в лицето на доц. д-р Тр. Попкочев и заместниците му доц. д-р Красимира Марулевска и доц. д-р Валери Цветков са разработили цялостна концепция за обособяването и внедряването на методически кабинети за текуща и преддипломна педагогическа практика в самия факултет и университет.

За изминалия мандатен период са приети и 3 стратегически документа за развитие на професионални направления, критерии за оценяване на практическите дисциплини, за вътрешно оценяване на учебни програми, правилник за организиране и функциониране на факултетска комисия по учебни дейности и редица други важни нормативни документи.

„Повечето от приетите документи могат с право да претендират за определението „първи“ за факултета, а някои и за университета. Това е доказателство за иновативните намерения на деканското ръководство и подкрепата от ФС“, изтъкна доц. Попкочев. Така например е одобрен иновативен учебен план и квалификационна характеристика на магистърска програма „Логопедагогика“, редовна и задочна форма на обучение, срок на обучение 4 семестъра, предназначена за австрийски студенти. Разработени са нови магистърски програми „Музейна педагогика“ и „Предучилищна музикална педагогика“.

С оглед нуждите на пазара на труда и по-голямата практическа насоченост са актуализирани учебните планове и квалификационни характеристики на редица бакалавърски и магистърски програми като социална и специална педагогика, физическо възпитание и спорт, предучилищна педагогика с чужд език, начална училищна педагогика. Актуализиран е учебният план за придобиване на допълнителна квалификация „Учител“. Внесени бяха частични промени в квалификационната характеристика и учебния план за разкриване на нова бакалавърска специалност „Управление на образованието и педагогика на интердисциплинарните комплекси“.

Доц. Попкочев говори и за докторантското обучение, академичното развитие на преподавателите и атестирането им, резултатите от извършените 3 одита на факултета и предстоящия през ноември четвърти такъв, новия съвременен сайт на факултета и качените на него 274 документа /към месец юли/.

„Изминалият мандатен период бе изпълнен с много работа и донесе успехи на факултета. В ред отношения той се утвърди като водещо основно звено в университета. Деканското ръководство положи много усилия в иновативност, експертност, оперативност, близки контакти със студентите, академична култура. Благодаря за подкрепата, която е оказвана от преподавателите, администрацията и студентите. На всички членове на академичния състав и Общото събрание пожелавам занапред здраве, гражданска съвест и позиция, много професионални успехи!”, обърна се към присъстващите доц. Попкочев, който има над 20-годишен административен опит, включително и като заместник-ректор по учебната дейност на ЮЗУ, а негови възпитаници, понастоящем директори на училища, го определят като изключителен професионалист и специалист на много високо ниво.

Впечатление направи, че целият доклад на декана от 57 страници е качен на сайта на факултета още преди Общото събрание и информацията е публична и достъпна за всеки, защото, както поясни доц. Попкочев, работата им е публична и няма какво да крият.  

Висока оценка за работата на досегашния декан дадоха двамата му заместници доц. Марулевска и доц. Цветков и преподаватели. Доц. д-р Пелагия Терзийска пък държеше да подчертае, че гръцките студенти, завършили „Специална педагогика“, на 100% се реализират в родината си и при кандидатстването си за работа са предпочетени пред възпитаници на други университети.

На Общото събрание бяха проведени и избори за декан на факултета. За поста кандидатите бяха двама – доц. Траян Попкочев и доц. Янка Стоименова, като на самото Общо събрание не бяха издигнати други кандидатури. Любопитен и нов момент в изборите бяха обособените две „тъмни стаи“ за гласуване. По този повод доц. Попкочев разясни, че тъй като вотът е личен момент, всеки би следвало да има право да се усамоти и да направи своя избор.

Членовете на Общото събрание обсъждаха дали да подложат на гласуване това, но в крайна сметка се взе решение всеки сам да прецени дали ще попълва бюлетината си в „тъмни стаи“, в коридора или в самата заседателна стая.

След преброяването стана ясно, че доц. Стоименова са подкрепили 34 от 63-мата членове на Общото събрание, т.е. тя получи с два гласа повече от необходимите й 32, за да бъде избрана с мнозинство от 50 + 1%, каквото е изискването. За доц. Попкочев гласуваха 18 човека, като белите бюлетини бяха 11 на брой.

Развълнувана, доц. Стоименова благодари за подкрепата. Основните приоритети в работа си и идеите си за управление на факултета новият декан очерта в няколко направления. Тя подчерта и че се старае да създаде общ дух на взаимна подкрепа, постигане на сигурност за кариерния ръст на преподавателите, повишаване на рейтинговите резултати за научноизследователска работа.

„Ще разпределям правомощията и задълженията съобразно длъжностните ангажименти на всеки от нас. Ще изяснявам мнението на всеки от вас, особено на заинтересованите, преди да взема решение, което е в правомощията на декана. Водещо значение за мен ще имат вашите постижения, а не грешките и пропуските. Ще ви информирам добросъвестно за това, което се случва във факултета, и с взаимоотношенията и взаимодействието с други нива на управление на университета. Ще положа усилия да имаме добри работни отношения с ректорското ръководство“, бе част от декларираното от новия декан доц. д-р Янка Стоименова, която е специалист в областта на методиката на обучението по математика в I-IV клас и разработва методика за обучение на учениците в творческа математическа дейност.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

30 Коментара

 1. Аспарух

  Тази Шехова дето се е*еше като свинкя с арабите в общежитието ли ви урежда изборите бре педагози.тие разказваха как квичи тая докато я гласят. Много надебилела бре новио и мъж май не се справя мнооо…

  Отговор
 2. Димитър

  Стоименова губи много, н езаложи на млади кадърни хора, а се занимава с изветрели пенсионерки като Янакиева и всички кандидат пенсионерки около нея.

  Отговор
 3. Професор

  Янка Стоименова трудно ще излезе от кризата в която я вкараха Янакиева, Попова, Томова от една страна От друга манипулациите и заплахите които вървяха един месец. Тя се успя да се отърве от хората които я дърпат назад и това резултатите от изборите ясно го показват. минава с 1 глас 50% това е катастрофално при този натиск които беше оказват от ректорско ръководство от Янакиева. Това показва че Стоименова няма шанс ако продължава с тези хора.

  Отговор
 4. Стела Каменова

  Айде айде сега Цанков Ви пречи. той си е завършил педагогика на обучениот по, беше добър учител и си е в педагогиката,. А видните “математици”, “информатици” и “статистици” всички станаха доценти и професори по педагогика а преподават математика, информацика и какво ли още не.

  Отговор
  1. Бай Хой

   Как бе, я виж сегашния ректор-пенсионер БоЮр – и дисертацията, и доцентурата му са по “Методика на…”, ама се направи на “професор” по информатика, макар да няма нито една самостоятелна публикация по темата! Е, ово е стандарт, както казват братята – северомакедонци…

   Отговор
 5. Нико Мико

  Ерата на Атанас Попов се завръща: некадърна, но в бели папучки; безидейна, но злобничка; чиновник по мислене и подмазвач по душа. Тая само как прецака Димитров, дето ѝ бе научен ръководител и Колева, дето я направи ръководите катедра. Прецака и Чимева, дет я дундуркаше и закриляше пред Димитров.
  А сега напред към новия фронт – Н. Ца…в няма да миряса, докато не я разкара. Само чака удобен момент. А той си идва при бездарната.
  Чакаме представлението

  Отговор
  1. Донки Хот

   Николайчо Цанков е универсален спец/играч – бакалавър по химия, магистър по физика и химия, доктор и доцент по педагогика, пък и IT се прави, че разбира, а и е мазен нагаждач, та може и да издрапа по административната стълбица. То от години такива плазмодии ни управляват…

   Отговор
   1. Учителка

    За жалост не си информиран за “Николайчо Цанков” и ако можеш 5% от това което той ще си върха. Завършил е педагогика на обучение по химия и физика никакви бакалаври по химия. Явил се е на конкур точно по това педагогика и си го е спечелил. Бил е учител и е най-добрият обучител на учители който ние учителите негови бивши колеги сме срещали. А ако драпаше по някаква стълбица нямаше да го спрете.

    Отговор
    1. Донки Хот

     Ти не си наясно, в ЮЗУ-то има спец. “Педагогика на обучението по физика и химия”, а не “химия и физика”, пък аз каквото съм постигнал Николайчо има още много хляб да яде, та евентуално да се приближи!

     Отговор
     1. Паисий Юзувский

      Безсмислено спорите, спец. наистина е “Педагогика на обучението по химия и физика”, но не това е важно. Проблемът е, че в писаното от учителката има много пунктуационни грешки, което само по себе си показва какво е нивото и, въпреки “обучението” и от Николайчо…

     2. Учителка

      Провери справочника на учниверситета. Можете да клеветите а сте некомпетентно до зъби.

     3. Фанети Мазакура

      Тази даскалица май е завършила ЮЗУ, а?!

   2. Санчо

    Малко инфо за любителите – Н.Ц. вече е рецензент и в областта на правните науки, ако се затруднявате, изчакайте и ще видите, кой си избрахме от педагозите за 3.6. Право (Наказателно право. Наказателноправна закрила на малолетни и непълнолетни) и каква е връзката.
    Тъй че, Ник…чо тепърва ще ви разказва играта, педагозигерита-весита-янки-нянки

    Отговор
 6. До симо

  Стоименова има шанс Само ако се откачи от Янакиева и разкара всички Шехово-Канелови некадърници от себе си и се дистанцира от Попова и дебелани физкултурничка

  Отговор
 7. Симо

  Ще бъде пълно падението на Стоименова ако Попова, Томова И подобни Ицки са около нея . Това Ще е катастрофа за този факултет.

  Отговор
 8. Философ

  Вече няма никакво значение Попкочев той е в небитието. Въпроса е какво се случва по нататък с толкова некадърни хора около тази Стоименова. Тя и да иска нещо да направи няма да може с тези тетки и дебелани наоколо които гледат само личния интерес. Има двама кадърни хора в този факултет, не че в нашия са повече. Ужас.

  Отговор
 9. Николайко Перник

  Не ми дреме за даскалите, ама Попкочевият кафал се бе взел много на сериозно, а за мандатитет зам. ректор не можа да се самопроизведе в “професор”, както направиха сегашните е-ректори и сега ще подсмърча отстрани на държавната копанка.

  Отговор
  1. Fase

   Абе, не си даваш сметка как го оценяваш положително. Щом не се е възползвал, това срам ли е? Или е срам за такива, дето намазаха яко, а? Що, какво му е? Преподавал ми е, що е загубил?

   Отговор
 10. Patilanko

  И да кажо още. Десогеашния декан ви прецакал Качил е на сайта и стария отчет за предишния мандат. Каза го и на събранието. Четете и сравнявайте, ако Я…ева,Герито или Вярд…а могат до имат акъл и срам

  Отговор
 11. Patilanko

  При педагозите има дълбок ценностен и компетентностен разлом. От страната на “компетентните” са такива като професофките и доцентките Е.Я., Я.С., В.В.,Г.Д.С.П., Д.Т. Важно им е да не бачкат и да мачкат, да манипулират и вегетират. И да взимат сухо за изпити. Страхливи са и студентите и затова ги будалкат. Не знам дали “мразят” Попкочев, но това е иднественият, който изпитва илектронно и качва материалите електронно, не му минават с номера за бутилките с уиски и бонбони, пък и олко двойки е написал. Ама като изкараш четворка скачаш до небето. Това е от моя опит, дето е минало пред очите ми. сегашната е известна неизвестна

  Отговор
 12. Студентка

  Много грозно постъпи проф. Янакиева като дойде и ни заплашваше че ако не гласуваме на Стоименова никои Ням а да завърши от нас и никога няма да си вземем изпитите. Какви хора ни преподават мръсотия.

  Отговор
 13. Иван

  Жечев ли брой гласовете. До там ли стигнахте и паднахте педагози. Традични сте.

  Отговор
 14. Каме

  Как като всички мразят Попкочев избират тази с един глас разлика. Пълен провал на Юруков и Миланов. Да бяха намерили подходящ кандидат.още повече че всички говорят днес че тази е човек на Стоилов

  Отговор
  1. бай Курти

   За тази монтафонка са гласували 34 човечета “за”, а за Траяновия Поп Коч – само 18, т.е. разликата не е “само” 1, а цели 16 гласа “за”! Върни се в 1-ви клас да научиш аритметиката!

   Отговор
   1. Към Бай Курти

    Курти, що пък не напишеш името на човека правилно, май не си от етичните или го мразиш много от страх. Много от нас сме треперили на изпит при него, но не ни е заплашвал нито искал сухо. Само дето не понасяше преписването.

    Отговор
    1. бай Курти

     Абе този с кривата муцка не беше ли се опитвал да сваля някои студентки, май нещо такова имаше преди време? То и Стоилов беше изпитвал момите на бели чаршафи, а момците на бели покривки…

     Отговор
 15. Снежа

  Шехова в тъмна стайчка. Та всички знаят чи тя не може да гледа стоименова и е гласувала против. Само пред миланов се прави че подкрепя.

  Отговор
 16. Стоян

  По-добре да си бехте избрали корумпираната Янакиева. Всички Студент и пищяха и днес от нейните заплахи. Пълна пародия.

  Отговор
 17. Ели

  Хора от факултета по педагогика как може да изберете такава селска п.ъчка с бритонче за декан. Попов, Манова, Чимева и Димитров разказваха колко и тъпа и как не смее да си каже името. Вие за декан. Ужас.

  Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *