Ос­во­бо­ди­ха В. Ил­иев от шеф­ския пост в дър­жав­на­та “Ек­оин­же­не­ринг – РМ”

Ек­скме­тът на Пет­рич Ве­льо Ил­иев бе ос­во­бо­ден от пос­та уп­ра­ви­тел на дър­жав­на­та фир­ма “Ек­оин­же­не­ринг – РМ” ЕООД, а на не­го­во място е наз­на­че­на Поля Пен­че­ва. Пром­яна­та е из­вър­ше­на пре­ди 3 дни, по­ка­за про­вер­ка в Тър­гов­ския ре­гис­тър. При­чи­на­та за смяна­та е из­ти­ча­не на до­го­во­ра му, кой­то бе­ше до ноем­ври ми­на­ла­та го­ди­на, но след то­ва бе удъ­лжен с         анекс, об­ясни вче­ра за “Стру­ма” В. Ил­иев.

Той бе­ше наз­на­чен за уп­ра­ви­тел на дър­жав­на­та фир­ма през юли 2016 г. от то­га­ваш­ния ми­нис­тър на ико­но­ми­ка­та Бо­жи­дар Лу­кар­ски, кой­то бе­ше и ли­дер на СДС. Фир­ма­та, коя­то е на 100% дър­жав­на, е с ка­пи­тал от бли­зо по­ло­вин ми­лион ле­ва, а ос­нов­на­та й дей­ност се със­тои в из­готв­яне на проек­ти и прог­ра­ми за тех­ни­чес­ка и био­ло­ги­чес­ка ре­кул­ти­ва­ция и мо­ни­то­ринг на ра­диоак­тив­ни за­мър­се­ни обе­кти и пр. Се­да­ли­ще­то й е в Со­фия, на ул. “Ситн­яко­во” № 23, и за да из­пълн­ява пъл­но­цен­но слу­жеб­ни­те си ан­га­жи­мен­ти, през ав­густ 2016 г. Ве­льо Ил­иев на­пус­на Об­щин­ския съ­вет в Пет­рич, в кой­то вле­зе от МК “Ро­ден край”. Място­то му бе зае­то от след­ва­щия в лис­та­та на коа­ли­ция­та, спе­че­ли­ла над 10%  от гла­со­ве­те на мес­тни­те из­бо­ри.

“През лято­то ще по­чи­вам, а нае­сен ще мисля как­во ще правя за­нап­ред”, зая­ви Ве­льо Ил­иев.

БЕ­ТИ­НА ГЕОР­ГИЕ­ВА

 

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *