Виж цялата истина за сканала в ЮЗУ

Просто целите да ме уволните. Нека да загърбим академичното лицемерие и да казваме нещата в очите. Не е нужно да ме унижавате по този начин, след всичко което съм направил за университета, заяви бившият зам. ректор и декан

Това е, меко казано, лов на вещици. Омерзена съм. Всички знаем причината за този фарс. Човек живее заради едното име и достойнство, изригна проф. Ив. Асенова

Бившият зам. ректор на ЮЗУ проф. д-р Георги Апостолов бе прокуден от собствения му факултет – Философския, на който самият той бе декан за максималния срок от два мандата по 4 години и в чието основаване има съществен принос. Така най-общо, макар и на неакадемичен език, може да се опише случилото се на проведения факултетен съвет. Това се случи след близо 3 часа дебати на продължилия общо 4 часа факултетен съвет.

Съгласно множеството точки, заложени в дневния ред, на него бяха разисквани настоящото обучение на студентите  в електронна среда и подготовката за дистанционно такова, което, както обясни деканът, са две различни неща. С оглед на пандемията и наложените мерки бе взето решение държавните практико-приложни изпити за придобиване за педагогическа правоспособност да се проведат през месец октомври. От  доклада на зам. декана по образователните дейности  доц. д-р Петя Пачкова стана ясно, че само един преподавател от факултета -доц. д-р Антоанета Николова от катедрата по „Философски и политически науки”, ползва онлайн базираната платформа „Блекборд” за обучение на студенти. 4-ма преподаватели пък не могат да работят на компютър и карат секретарките или курсовите отговорници да им вършат работата. Затова деканът предложи, а впоследствие бе и прието през месец октомври всички да преминат задължителни обучения за повишаване на дигиталните компетентности и най-вече да се научат да работят с „Блекборд”. Бяха създадени и работни групи – с по един представител от всяка катедра, които до 15.09 да представят проект за подготвяните две нови магистърски програми, определени дати за защити на дисертации, зачисляване на докторанти. Съществено внимание бе обърнато и на завишения за пръв път от 4 години прием. Така в професионално направление „Философия” отпуснатите местата са с 5 повече от досегашните 28, в „Политически науки” са 35 вместо 20, а в „Социология” от 28 са увеличени на 35, затова и деканът призова всички да мобилизират сили, за да се реализират отпуснатите бройки. Проф. Манов сведе до знанието на подчинените си и че стартира процедура за придобиване на научната степен доктор на политическите науки от доц. д-р Петя Пачкова, а във връзка с академичното израстване и развитие са пуснати 3 нови конкурса за доценти и един за главен асистент. В хода на заседанието с тайно гласуване бяха подновени договорите, или като се изрази деканът, назначени 5 асистенти на цял щат и 4 на половин, поименно утвърдени  хоноруваните преподаватели за тази и следващата академична година, както и дълъг списък от над 20 нехабилитирани преподаватели, които да водят лекции. Всичките тези процедури, гласуванията, не както досега анблок /на куп/, а за всеки един от предложените  поотделно, броенето, чакането… изнерви голяма част от членовете на факултетния съвет и дори се наложи секретарката да звъни автобусът за София, тръгващ в 16 и 30, да чака.

Така 3 часа след началото на заседанието дойде време и за последната точка – приемане на аудиторната заетост за предстоящата академична година – тоест часовете от лекциите, семинари, упражнения, нормативите въз основа на хорариума на учебните дисциплини по утвърдените учебни планове на всеки един от преподавателите. Така например на декана бе гласувана натовареност от 390 часа, на зам. деканите доц. д-р П. Пачкова и проф. д.н. В. Миленкова съответно 510 и 647 часа, на ръководителя на кадедрата по „Психология”  проф д.пс.н. Людмил Кръстев 520 часа, на ръководителя на катедрата по „Философия” доц. д-р Георги Донев 345 часа. Именно когато на „дневен ред” бе катедрата по философия, част от която е и проф. Апостолов, думата взе проф. Кръстев.

„Предложението ми е да не се гласуват часове по философия на проф. Апостолов, тъй като неговата професура е в професионално направление 3.7. Администрация и управление /социално управление/, /управление на образованието и науката/. Зададох този въпрос и на декански съвет и получих отговор, че докторската дисертация на проф. Апостолов е по философия, но ние имаме докторанти, които също имат дисертации по философия. Става въпрос, че професурата му не е по този шифър”, заяви проф. Кръстев. Пространствена пледоария изнесе и деканът проф. Манов,  който бе на мнение, че е абсолютно неоснователно да се възлагат часове на проф. Апостолов във Философския факултет. „ Ако досега по една или друга причина е допускана грешката да се гласуват часове, то не може да се продължава тази грешна традиция да се гласуват часове на човек, който по длъжностна характеристика  няма място да води часове при нас”, аргументира се деканът и подчерта, че не искат да имат нищо лично срещу проф. Апостолов, а само да спазват закона. Всичко друго според проф. Манов било личностни пристрастия, амбиции и така нататък.

Ръководителят на катедрата по „Философия”  доц. д-р Георги Донев изтъкна, че шифърът на проф. Апостолов е изрично написан – „История на философията”, и това, и неговата научна специалност и квалификация. Конкурсът за професор е обявен за нуждите на Философския факултет, .т.е. факултетът има нужда точно по това, по което е обявена професурата.

„Научната квалификация на проф. Апостолов, способностите да води съответния курс лекции, неговата интердисциплинарна подготовка, всичко това е само едно голямо предимство за нашия факултет. В този смисъл няма никакво нарушение на закона”, категоричен бе ръководителят на катедрата по философия.

 Самият професор Апостолов, известен със своята ерудираност, компетентност и фактът, че не говори и не твърди неща, за които няма доказателства, бе подготвил цяла папка с документи – с етапите на своето научно развитие и процедури, класификатор на научните специалности в Република България, шифрите на длъжностите и професионалните направления. Накрая  проф. Манов благоволи да даде думата на своя предшественик на деканския пост, като го помоли да бъде кратък.

„Проф. Манов, Вие направихте огромна пледоария, а сега искате от мен да се изкажа много накратко, защото просто целите да ме уволните. Нека да загърбим академичното лицемерие и да казваме нещата в очите. И не е нужно да ме унижавате по този начин, след всичко което съм направил за университета. Вие не цитирате и не давате нито едно доказателство за думите си. Казахте, че е незаконно и се нарушават закони. Кой точно закон, член съм нарушил. Това, което четете, си е ваша интерпретация и затова не искам да влизам в никакъв личен спор. Аз говоря с аргументи”, каза в прав текст проф. Апостолов, който бе подготвил аргументирано писмено становище и дори предварително го бе предоставил на факултетния съвет. Спокойно, мотивирано и без да излиза от рамките на добрия тон, въпреки че проф. Манов непрекъснато го прекъсваше, коментираше и твърдеше, че се правят неверни внушения, проф. Апостолов обясни, че искането да му бъдат отнети часовете по „ Антична философия”, а вероятно и други философски дисциплини, е нелегитимно, защото  единственият орган по компетентност, който има право да разглежда по същество квалификацията и опита на преподавателите, е катедрата. От изнесените факти стана ясно, че според националния класификатор, който се използва и до ден-днешен при обявяването на конкурси за академични длъжности, научната специалност на проф. Апостолов – „Социално управление”, може да бъде както от областта на икономиката, така и от областта на философията. „В случая необходимостта от тази академична длъжност във Философския факултет, обявяването на конкурса, респективно неговото провеждане, е аргументирано именно по този начин – като философска, интердисциплинарна и приложно ориентирана. Това никога не е било оспорено и именно на това основание водя философски дисциплини и участвам във философски колегии. Тоест, няма никакво законово изискване, както вие твърдите, което да ме ограничава да преподавам философски дисциплини”, мотивира се проф. Апостолов и изтъкна, че чете лекции по „Антична философия” на същото основание, на което проф. Манов чете лекции по „Философия на науката”, а е професор по „Политически науки”, научна специалност „Политология”.

Повече от любопитен е и фактът, че проф Апостолов  води дисциплината „Антична философия” от 1995 г., като асистент на проф. Ради Радев, най-големия български авторитет в тази област, който е бил и негов научен консултант. „Защитих отлично докторска дисертация в областта на античната философия пред специализиран научен съвет на ВАК /б.р. Висшата атестационна комисия, съществувала в подчинението на Министерски съвет/ с абсолютно мнозинство от 23 гласа „ за” при таен вот от 23-ма присъстващи. Имам публикации в областта на античната философия, часовете са ми били гласувани винаги досега от катедрения и факултетния съвет без възражение. От 2012 г. съм главен редактор на списание

„Философия” към националното издателство „Азбуки” на МОН. В този период, откакто съм главен редактор, списанието е включено в 7 световни научни бази, най-престижните от които „Web of Science” и „Philosopher*s Index”. Участвал съм в комисии на МОН за разработване на държавни стандарти за обучение по философия, и то именно благодарение на философската си квалификация. Експертните групи на всички бакалавърски, магистърски и докторски програми са разглеждали и приемали моята научна квалификация, опит, компетентност в областта на философията, без да посочват каквито и да е било забележки. Извинявайте, но това, което вие говорите и твърдите, са манипулаци”, заяви проф. Апостолов и изрази недоумението си как един асистент с докторска степен може да чете лекции по антична философия, а самият той – не.

Не без значение е и фактът, че проф. Апостолов е един от инициаторите и учредителите на Философския факултет преди повече от 20 години и е допринасял за акредитацията на всички образователни програми на специалността, които винаги са получавали високи оценки. Участвал е в разработването на националната квалификационна рамка, ръководел е  международна експертна група за акредитация на образователни програми в Литва, има зад гърба си стотици международни прояви и десетки проекти, четири от които по рамковите програми. Бил е два мандата научен секретар на ЮЗУ, 8 години ръководи Философския факултет, след което бе зам. ректор по научноизследователската работа през първия мандат на проф. Юруков. След това се кандидатира отново за декан и се стигна до безпрецедентен балотаж, защото и двамата претенденти – проф. Апостолов и проф. Манов получиха по абсолютно равен брой гласове – по 26, на проведеното изборно общо събрание на факултета на 23.11. м.г. След това оттегли своята кандидатура и с 34 гласа „за“, 15 „против”, три бели и две невалидни бюлетини проф. д-р Борис Манов бе преизбран за декан на  факултета. Проф Апостолов се кандидатира и за ректор и в момента с други двама от кандидатите – проф. А. Стоилов и проф. д.н. Иван Мирчев, по съдебен път оспорват легитимността на ректора проф. д-р Б. Юруков, като следващото заседание на Административен съд – Благоевград е насрочено за 11 юни.

След като изложи  мотивите си и се защити абсолютно аргументирано и уверено, проф. Апостолов подчерта, че няма да отговаря на въпроси, съдържащи лични нападки и такива, които не са подплатени с доказателства. Това обаче не сложи край на коментарите и по темата защо не може бившият декан да води дисциплината, която преподава от 25 години, разсъждаваха и двамата настоящи зам. декани  доц. д-р П. Пачкова  и проф.д.н. В. Миленкова, а въпроси задаваха и проф. Л. Кръстев, и доц. Стоил Мавродиев. Стигна се дотам проф. Апостолов да помоли да спрат да го измъчват, да гласуват и да приключват с униженията.

„Колеги, аз се чувствам омерзена. Това, меко казано, е лов на вещици. Ние сме цветът на нацията с всичките си претенции за интелигентност, за хора с достойнство и за хора с принципи. И дете би разбрало какви са целта, мотивите на случващото се. Значи професорът чете дисциплината 25 години и изведнъж, сега прозираме, че е незаконно. Това е безобразие. Не знам изобщо как ще спите довечера и с какво си приспивате съвестта. Много добре знаем каква е причината за целия този фарс. Всички знаем! Затова се чувствам омерзена. Човек живее заради едното име и достойнство!”, стана и заяви проф. д-р Иванка Асенова. И макар деканът да говореше едновременно с нея, не успя да я прекъсне, а проф. Асенова действително изглеждаше потресена от случващото се. 

Най-накрая се пристъпи към гласуване, като проф. Манов формулира въпроса по следния начин: ”Кой е „за” да дадем 436 часа на проф. Апостолов, моля да гласува”, а след преброяването на вдигнатите ръце в залата констатира : 9 „за”, 7 „против”, 5 „въздържали се”. Резултатът е ясен!, заключи деканът.

Очевидно обаче на част от присъстващите не им стана ясно и на излизане се питаха един друг. „Взеха ми часовете, това се случи. Очевидно мога да съм декан, но не и преподавател във факултета”, каза проф. Апостолов на тръгване.

Припомняме, че само ден по-рано от този „лов на вещици”, както го определи проф. Асенова, бе изненадващо пенсиониран емблематичният преподавател по математика, бившият ректор проф. д-р Илия Гюдженов.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

16 Коментара

 1. гражданин

  ЮЗУ явно се е напълнило с наемници и пенсионери, които не мислят за образование и наука, а само за заплатки, бонуси, работа за родата, комисион по проект или общ поръчки. Чудесни главатари си е избрала тази шайка БЮ, Б Гано, ПМ, Манув и др. Къде спи държавата при 14 бона заплата официално и 150 представителни? Ами други нормални и смели хораа като Г Апостолов няма ли?

  Отговори
 2. Българчево

  А БЮ да си публикува профила в Блекрорд, за да видим какви лекции е правил отзи титан на биинформатиката, матеатиката, педагогиката и професор по далаверата? Готов ли е? Чакаме доказатества!

  Отговори
 3. Иван Копев

  Ами ако зависи от БЮ, БГ И ПМ хората може и да не говорят. Само ще изпълняват и ще стоят наведени. Ако има как може и да не дишат в тяхно присъствие. И ако може да им изкарат и заплатите и бонусите. И не само техните , но и на синовете им, на снахичките, на баба и дядо, и на прислугата и ратая на БЮ /интересно дали други ректори имат лична домашна прислуга/? Но скоро ще разберем! ! ЮЗУ вече не е учебно заведение. Студентите просто бягат отвратени от всичко. Халал да са им придобивките! И титлите! Безсрамници! Колко хора разболяха с отношението и грубиянщината си!

  Отговори
   1. Асен Асенов

    Бай Ганьо – аватар на БЮ и основна движеща сила на мракобесието в ЮЗУ в последните години! Енциклопедично описателен и събирателен образ – от друга страна!

    Отговори
    1. само питам?

     Аха, него ли гласят за следващ ректор, че да продължи мракобесието в ПУЦ-а?

     Отговори
     1. Митко Фолев

      Бг е гладен и се самонаглася за всичко! Независимо от тема, съдържание, предмет, дейност! Бг е специалист по всичко и съответно е на всяка манджа мерудия! Рядко нагло, нахално и безпардонно същество! Няма такова хора!

     2. Само питам

      Този БГ да не би да ПИФ-аджията с фамилия Марин?

 4. Журналист

  Въпрос към главния редактор:
  няма факултетен съвет, на който да присъства журналист.
  Станислава Далева на хонорар ли е към катедра ”Философия”?

  Отговори
 5. НАЦИД

  До философите от Философския факултет

  Философът Георги Апостолов е доцент от 2007 г. по професионално направление 02.04. 24. Организация и управление и професор от 2016 г. по професионално направление 3.7. Администрация и управление.
  Вероятно от днес след тази публикация всички работещи в тези области ще се наричат ФИЛОСОФИ.

  Отговори
 6. Ковид 20

  Значи не умят да раотят на компютър, не познават платформа за дистационно обучение, която е въведена с проект, спечелен преди 8 години, но могат да се водят по гайдата на пъдлизурковци като Манов, Кръстев, Пачкова (дъщерята на бившия секретар на ЦК и успешна подвод*ица), недора***ието Миленкова (уж социоложка о пара*утист от БАН), 20 години раотили по този начин и … сега идва ред за отмъщението на БЮ!
  Всеки, който е бил с нещо несъгласен с пишман-професора БЮ бива или купен или отсвирен чрез безлични и анемични хабилитирани в обезличането …
  А вчера са разбили и катедрата по педагогика във факултета по педагогика …
  Какво ли го чака ЮЗУ с тозиблестящ ръководен състав и тези купуващи се за едто таблетче …

  Отговори
 7. Дон Корнишон Юзовски ДСеевски

  Майтапът ще е догодина, когато трябва да се гласува продължение на Мирчев, ако Юрука още се крепи на ректорското място. Но е възможно и Мирчев, като опитен въжеиграч, да обърне палачинката и да почне той да лиже гъза на Юруков, както оня му правеше години наред докато докопа кокала. Никой не иска да дели награбеното, не познават основния засон но Мафията – да се управлява така, че всички от тайфата да са доволни, тогава действа и омертата!

  Отговори
 8. Магаретарят

  Това леке Манов е толкова професор, колкото и гуруто му Юруков. То краставите магарета през 9 планини се надушват и сдушават, иначе свестни те ще ги изхвърлят като мръсни котета.

  Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *