Предизвикателствата на новата учебна година! С икономии от закуски или обедно меню училищата ще купуват дезинфектанти и обезпечават противоепидемичните мерки

Училищата ще пренасочват средства от делегираните си бюджети за закупуване на дезинфектанти и обезпечаване на противоепидемичните мерки. Приоритетно в първия учебен ден ще има тържества за новопостъпващите ученици. Родителите няма да попълват декларации за здравословното състояние на децата си или да търсят абмулаторни листове от джипитата, това стана ясно след работна среща между директорите на училища, началника на РУО Ивайло Златанов и експерти.

За пръв път от месец март насам съвещанията в продължение на два дни се проведоха присъствено, а не онлайн. Така, съзнавайки, че трябва да дават личен пример, директорите бяха разделени на две групи от по 60 човека и носейки лични предпазни средства, седнаха на разстояние един от друг.

„Важното е, че сме здрави и в кондиция да започнем успешно новата учебна година, което по традиция е един динамичен процес и предизвикателство за всички нас – и за учители, и за ученици. Тази година предизвикателството е още по-голямо от гледна точка на пандемията, затова и усилията трябва да бъдат по-големи и целенасочени, и на първо място свързани с опазване живота и здравето на децата, придобиване на необходимите им знания, умения и компетентности”, обърна се към директорите Ивайло Златанов.

В началото бе направен обстоен анализ на резултатите от националните външни оценявания в 7 клас и държавните зрелостни изпити в 12 клас. Като цяло изводът, който се налага, е, че учениците са се справили добре и резултатите са съизмерими спрямо предходната 2018/2019 г. На НВО област Благоевград е на 7-о място в страната, а успеваемостта от матурите и постигнатият среден успех от 4.24 отреждат 8-о място в националната класация по области.

Въпреки предизвикателствата и трудностите, свързани с преразпределение на ученици, осигуряване на повече квестори и изпитни зали, кампаниите бяха отчетени като успешни, за което старши експертът по организация на средното образование Людмила Цикловска, която бе и председател на областната комисия – ДЗИ, благодари на колегите си от РУО за предприетите адекватни мерки на директорите и учителите.

С цел постигане на още по-голяма ефективност и успеваемост бяха посочени и някои пропуски, както и набелязани мерки за преодоляване на дефицити и затвърждаване на знанията по български език и литература, и по математика. Една от препоръките, която отправи старши експертът по математика Славка Манова, бе учителите да направят таблица за всеки един ученик със заложените и респективно постигнатите компетентности при даване на контролно в края на всеки раздел. Така ще се следят пропуските на всеки един от учениците и учителите ще могат да залагат и индивидуални мерки, и такива за самата паралелка, а директорите ще могат да залагат мерки за повишаване резултатите на училищно ниво.

Ивайло Златанов допълни, че презентациите с НВО и ДЗИ ще бъдат изпратени на директорите, и ги посъветва да обърнат внимание на съдържателния, качествения анализ. Съответно с кои задачи са се справили учениците, с кои не, налага ли се това като тенденция в последните 2, 3, 4 години. Тоест да се види какви знания и компетентности липсват на учениците, за да се работи целенасочено в тази посока и следващата година резултатите да са по-добри.

„Сега, както учителите са освободени от това да правят тематичните разпределения и графиците, биха могли да обърнат внимание с повече часове, за да се разясни една или друга ситуация, задача, която създава проблем”, препоръча началникът на РУО.

Той обърна специално внимание и на прехода към обучение в електронна среда от разстояние и анализира, че 30 минути час в електронна среда от разстояние предполага учителят да е по-бърз, конкретен и ясен, но въпреки това 30 мин. не са 45 мин. „В тази връзка и директорите, и учителите трябва да са по-мотивирани, по-търпеливи, да има повече консултации, пояснения, допълнителни занимания с учениците. Иначе няма как да се справим със ситуацията”, подчерта  Ив. Златанов и попита присъстващите дали са съгласни, при което в залата се чуха положителни отговори.

Друг, изключително важен факт е, че през тази учебна 2020/2021 г. средно образование предстои да завършат последният випуск дванадесетокласници, учещи по стария закон /старите учебни програми/, даващ възможност на учениците от професионалните гимназии да изберат за втори държавен зрелостен изпит общообразователен предмет. След това се преминава в разпоредбите на новия закон и от следващата 2021/2022 г. втората матура задължително ще бъда по ДКИ /държавен квалификационен изпит за придобиване степен на професия/, а за учениците от профилираните гимназии – предмет, включен в профилиращата им подготовка. За да не се получат разминавания в очакванията и нагласите на бъдещите зрелостници, директорите бяха инструктирани да разяснят всичко това на учениците в 8, 9, 10 клас, както и на единадесетокласниците, които ще са първите, държащи матури по новия закон от следващата учебна година.

Съществен акцент по време на работната среща, продължила 3 часа, бе поставен на предизвикателствата и новите моменти за предстоящата учебна година, породени от Covid-19, и не на последно място – на готовността за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние, което на практика в зависимост от ситуацията може да се случи по всяко едно време. От разясненията стана ясно, че МОН и лично министър Вълчев мислят в посока някои от целевите средства от делегираните училищни бюджети да бъдат пренасочени към дейности за борба с пандемията. От кои точно „пера” ще бъдат преразпределяни пари, все още няма конкретна яснота, но нагласите са, че училищата могат да правят икономии от закуски или обедното хранене.

Изхождайки от справките за изпълнението на делегираните бюджети, Ив. Златанов сподели, че е уверил министър Вълчев, че с изключение на 2-3 училища в областта, всички останали могат да се  справят с проблемната ситуация. Що се касае до финансовия ресурс, макар и това да не бе разгледано в детайли на съвещанието, за никого не е тайна, че в зависимост от големината на училището делегираните бюджети варират от 1 до 1.5 млн. лева годишно, за средните достигат до 2,2 млн. лв., даже и докъм 3 милиона при най-големите. Затова е необяснимо защо от някои училища, както стана ясно, се повдига въпросът как със собствени средства да закупят проточен бойлер за 70-80 лв. или лозарска машина за дезинфекция за 50 лв.

„Ако сме стигнали дотам 70 лв. да са проблем за едно училище, по-добре да го затваряме и да приключваме”, каза началникът на РУО, категоричен, че училищата разполагат с достатъчно средства.

Що се отнася до преминаването към онлайн обучение, Ив. Златанов заяви, че не желае да чува, че някои училище имат технически проблеми, не разполагат с необходимите устройства, а в същото време по кабинети и помещения да стоят лаптопи и техника. Затова и грижа на всеки директор и учител  е да си свърши работата, каквато му е възложена по длъжностна характеристика.

Самото електронно обучение трябва да е един вид унифицирано – всички учители от дадено училище да работят само в една електронна платформа, а не в различни, например един учител да преподава през Вайбър, друг през Фейсбук, трети през Zoom… Затова учебните заведения ще трябва да избират измежду три платформи за онлайн обучение – Microsoft Teams, която се поддържа от МОН /т.е. училището няма финансови ангажименти/, Google Classroom и Shkolo.bg, за които, ако ги предпочетат, ще плащат от самото училище.

Че е най-добре в електронната среда да се съчетава синхронното с асинхронното обучение, коментира Ив. Златанов и допълни, че най-удачно и с приоритет е предаването да е синхронно – тоест в реално време, с пряк контакт между учителя и ученика, а даването на задачи, проекти и други дейности за работа вкъщи да са асинхронно.

Както е известно, новата учебна година стартира присъствено, но за родителите, които се притесняват да пуснат децата си на училище, опасявайки се, че реалният клас може да застраши здравето на техния син или дъщеря, се въвежда нова форма на обучение, наречена особена дневна. Тя все още не е регламентирана и нормативно разписана, но ще един вид симбиоза на елементи от различни форми, като не е ясно каква точно ще бъде практическата реализация. За целта са създават центрове към определени училища, които ще обучават учениците дистанционно. За да се сформира паралелка, трябва да се съберат най-малко 20 деца, като масовото училище, откъдето идва ученикът, ще заплаща на центъра 75 процента от издръжката за всеки обучаван.

Безспорно новото начинание, нереализирано досега, е свързано с много предизвикателства и отговорности. Тъй като началникът на РУО не е искал да товари с допълнителна работа и дейности нито едно училище, такъв център в област Благоевград не се предвижда да има. С подобен мащабен ангажимент са отказали да се наемат и в областите Кюстендил и Перник, а тази отговорност е делегирана на началника на РУО – София град Ваня Кастрева. Така, както разбраха директорите и коментираха след съвещанието, става въпрос за нещо като национално виртуално училище в София, в което при желание от страна на родителите ще се съберат деца от цялата страна. Друг е въпросът как точно практически ще се реализира тази мегаидея предвид голямото разнообразие от профили, професии, специалности…

Изключително важно е да се знае, че ако родител избере въпросната особена дневна форма, то детето му ще уча така през цялата година. С две думи, ако даден ученик например учи от вкъщи по пижама два дни в този център и на третия реши да се върне при съучениците си в клас, няма да може да се случи, а ще трябва да се обучава дистанционно в особената форма през цялата учебна година.

Като се оставят настрана чисто техническите въпроси за ефективността от подобно образование, директорите бяха категорични, че не биха препоръчали тази форма, най-малкото защото децата ще са, образно казано, във виртуалния клас с непознати свои връстници  и учители, което неминуемо ще повлияе на психическия им комфорт.

„Това ще доведе до една социална изолация, защото, седейки си вкъщи, ученикът губи връзка със съучениците си, със своите учители и в крайна сметка с обществото”, коментираха след съвещанието новата особена присъствена форма директори, изхождайки от убеждението, че именно присъственото обучение или традиционната дневна форма е най-ефективна и добра за учениците.

А иначе по време на срещата Ив. Златанов попита дали някое училище в областта иска да стане такъв център, но никой от директорите не изяви желание.

Що са касае до присъственото започване на новата учебна година, стана ясно, че тържества на 15.09. приоритетно ще има за новопостъпващите ученици от съответния етап – 1 клас, 5-и /за двете математически гимназии/ и 8-и клас. С оглед на ситуацията и мерките церемониите трябва да са кратки и без излишна помпозност. За пример в това отношение бе дадено гоцеделчевското 2-о ОУ, което наскоро отбеляза значимо събитие – откриване на новата, напълно реновирана училищна база. Самата програма е била кратка и съобразена с извънредното положение, но и в същото време отговаряща на значимостта на събитието.

„Трябва да отдадем заслуженото на учениците, особено на първокласниците, прекрачващи за пръв път прага на училището”, каза началникът на РУО и допълни, че при училищата, които имат по два постъпващи випуска – първокласници и осмокласници, могат да се организират тържества по различно време, в отделни части на дворовете. По решения на училищните ръководства на 15.09. може да се организира тържествено посрещане и за другите ученици, като те ще могат да усетят духа и атмосферата на първия учебен ден също с празник на двора или пък по класните стаи.

На директорите и ръководните училищни екипи се дава свобода и да „интерпретират” част от въведените противоепидемични мерки спрямо спецификата на конкретната образователна институция. Така за учещите на две смени междучасията може да са по 5 вместо по 10 минути, за да имат достатъчно време от помощния персонал да извършат дезинфекция между двете смени.

Директорите бяха призовани и да не се срамуват, а да споделят добри практики и опит по отношение на мерките, които реализират, както и ако решат да взаимстват работещи модели от колеги от други училища.

По време на срещата Ив. Златанов разпореди на директорите, без значение колко е малко или голямо дадено училище, всички сайтове – на началните, основните, обединените училища, профилираните и професионални гимназии, да се поддържат и в тях ежедневно да се качва актуална информация за училищния живот и организацията на учебния процес, така че хората да знаят какво се случва.

„Трябва да дадем увереност на родителите, на обществото като цяло, че училището е една относително безопасна територия за присъствието на учениците. Няма как хората да са спокойни, ако не им даваме информация”, изтъкна Ив. Златанов и  настоя всичките 122 училища да актуализират сайтовете си.

Без значение дали ще се учи присъствено, или в електронна среда, от РУО ще правят проверка на посещаемостта на часовете и отсъствия. Също така до 14 септември директорите трябва да декларират готовността си за започване на учебната година, като това включва не само мерките и насоките за Covid-19, а и проверка, оценка на огради, спортни площадки, ток, отопление…

За да няма неясноти, в края бе отделен половин час за въпроси. Така директорът на Благоевградската професионална гимназия Антон Драгоев, който е и председател на общинската структура на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, попита дали на 15.09. трябва да търсят декларация от родител, че детето е клинично здраво, или да чакат амбулаторен лист от личния лекар.

Шефът на РУО поясни, че на този етап такова изискване няма. „Но Вие говорете, съветвайте родителите. Ако дете има симптоми, наистина е по-добре да остане вкъщи за известно време, отколкото да се налага карантиниране на цял клас”, посъветва присъстващите Методи Попов, началник от ОМДК в РУО.

На финала Ивайло Златанов пожела успешно учебна година на всички и подчерта, че не по-малко важно от учениците е и опазването на живота и здравето на учителите, затова от Регионалното управление на образованието в Благоевград са „отворени” за въпроси и готови да окажат съдействие на педагогическите и непедагогическите специалисти по училищата.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *