Председателят на АС – Благоевград М. Тодорова: Преди 10 г. започнахме работа в няколко стаи на Окръжен съд – Благоевград, трудностите ни сплотиха и станахме работещ екип, сега административното правосъдие е на водещи позиции в страните от ЕС

Мария Тодорова завършва „Право“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“. От юни 1999 г. до юни 2000 г. е съдебен кандидат при Окръжен съд – Благоевград. От септември 2001 г. до май 2004 г. е старши юрисконсулт в община Благоевград, а след това става главен юрисконсулт. През февруари 2007 г. е назначена за съдия в Административен съд – Благоевград. От юни 2007 г. до 31 октомври 2013 г. е зам. председател на съда, след което става и.д. председател до провеждането на конкурс, който печели и от 3 февруари 2014 г. е назначена за председател. Преподава на студентите от ПИФ в ЮЗУ по административен процес. 

– Г-жо Тодорова, малко или много са 10 години за институционалното утвърждаване на Административен съд – Благоевград?

– С приемането на Административно-процесуалния кодекс през 2006 г. в България се създадоха 28 регионални административни съдилища, сред които и АС – Благоевград, които започнаха да образуват дела от 01.03.2007 г. Като цяло систематизирането на правната уредба в областта на административното правораздаване и създаването на административните съдилища е една от успешните стъпки в съдебната реформа. В подкрепа на този извод са и данните от анализа на Европейската комисия в областта на правосъдието за 2016 г. с отчетени изключително високи резултати за българското административно правораздаване в сравнение с другите страни членки на ЕС. Бих искала да отбележа само някои от констатациите на ЕК. Основните параметри за оценка на ефикасност на правосъдните системи, според анализа, са 3: „Продължителност на производствата”, „Дял на приключените производства” и „Брой на висящите дела”. Според констатациите на ЕК административното правосъдие в България е на водещи позиции в страните от ЕС и по трите основни показателя за ефикасност на правосъдието.

По първия показател България заема седмо място от 28 държави, като само за административни дела България е на трето място, след Словения и Швеция. По втория, който отчита съотношението на решените към новообразуваните дела, административното производство в България се нарежда до мнозинството европейски държави със 100% решени дела. По третия показател България е на трето място, след Люксембург и Швеция.

Такива са и статистическите данни за дейността на Административен съд – Благоевград за всичките 10 години от създаването му – период от време, който според мен е кратък за постигане на резултати, които ускоряват процеса на правораздаване и улесняват достъпа до правосъдие.

– С началото на Административен съд – Благоевград започна и Вашата кариера на съдия. Кои са най-ярките Ви спомени, когато се връщате назад в миналото?

Най-ярките спомени преди 10 години са свързани с ентусиазма и всеотдайността на всички съдии и съдебни служители за справяне с проблемите и трудностите, които са характерни за всяко едно ново начало. Сред тях бе и проблемът за осигуряване на помещения за функциониране на съда, тъй като през първите няколко месеца съдът осъществяваше дейността си в няколко стаи на Окръжен съд – Благоевград. Изграждането на съда като един добре работещ механизъм чрез приемане на различни правила за организация на административната и съдебната дейност и прилагането им, изграждането на екипи за работа бяха все предизвикателства, пред които бе поставен целият състав на съда. Всички тези трудности сплотиха колектива и усилията на всички доведоха до ефективност на реформата, постигане на резултатите, които отчитаме вече 10 години – срочно, качествено и достъпно административно правораздаване.

– Кои бяха първите съдии, които положиха основите на административното правораздаване?

– След създаване на административните съдилища Висшият съдебен съвет проведе първия по рода си централизиран конкурс за определяне състава на новосформираните съдилища. Първите съдии, встъпили в длъжност през 2007 г. в Административен съд – Благоевград, бяха председателят на съда до 07.10.2013 г. – съдия Василка Шаламанова, която понастоящем е съдия във Върховния административен съд, заместник-председателят, а впоследствие и председател на съда, в мое лице, съдиите Емилия Кабурова и Мария Попова, първата от които към настоящия момент е съдия във Върховния административен съд, а втората – председател на Административен съд – София област. Марияна Мицева, която е заместник-председател на съда от 27.02.2014 г. Съдиите Серафимка Мадолева, Илонка Рашкова, Стоянка Пишиева-Сахатчиева, Иван Шекерлийски и Ваня Вълкадинова също са сред встъпилите в длъжност в Административен съд – Благоевград през 2007 г. След освобождаване на щатни бройки и провеждане на конкурс за повишаване в длъжност и преместване, считано от 23.04.2014 г., към състава от магистрати се присъедини съдия Саша Алексова, а впоследствие и съдиите Радина Карамфилова-Десподска и Иван Петков, и двамата встъпили в длъжност на 01.11.2016 г. Всички изброени съдии имат принос за утвърждаване на Административен съд – Благоевград като институция и за отчетените добри резултати от правораздавателната дейност.

– Трудно ли е да си съдебен арбитър между интересите на държавата и гражданите? Как се спазва този баланс?

– Според Конституцията на Република България съдилищата осъществяват контрол за законност върху актове и действия на административните органи. Контролът се осъществява от ВАС и административните съдилища в страната, като при разрешаване на административните спорове съдиите се ръководят от закона. В този смисъл, следвайки волята на законодателя и духа на закона, не е трудно да се разрешават спорове между административните органи, от една страна, и гражданите и организациите, от друга. Съдебният контрол върху административните актове е в интерес не само на гражданите и юридическите лица, но и на държавата и нейните органи, тъй като чрез него се потвърждава правилността на административния акт, като се премахват съмненията в неговата законосъобразност или актът се отменя, ако е издаден в противоречие със закона.

– Колко са делата на 10-те съдии за тези 10 години?

– За 10 години в Административен съд – Благоевград са образувани 16 361 броя дела, или това са средно по 136 дела на месец. И както се отбелязва ежегодно в докладите за дейността ни, през всичките години съдът осъществява дейността си при непълен състав от магистрати, поради което от 2007 г. до 2016 г. включително пред всеки един съдия са стояли за разглеждане средно по 20 дела месечно. Именно значителният брой дела нарежда Административен съд – Благоевград сред най-натоварените административни съдилища в страната, като тази тенденция се запазва през целия период на функциониране на съда. И тъй като гражданите все по-често търсят правата си при издаване на неблагоприятни за тях административни актове, високата натовареност на съда, според мен, ще се запази и през следващите години.

– Как успявате да покриете 3-месечния срок от образуването до разглеждането на едно дело?

– 3-месечният срок за разглеждане на делата не е законов. Той е статистически критерий, по който се отчита бързината на съдебното производство. Следва да се отбележи, че в този срок се включва и едномесечният срок за постановяване на съдебния акт, т.е., ако едно дело е отчетено като свършено в 3-месечен срок, то това означава, че проверката за подсъдност, редовност и допустимост на жалбата, насрочването и разглеждане на делото в едно или повече съдебни заседания реално е приключило в срок от около 2 месеца, след което за 1 месец е постановен съдебният акт. Както бе отчетено при представяне на годишния доклад за дейността на съда за 2016 г. и честване на 10-годишнината от създаване на Административен съд – Благоевград, за 10-годишния период, в който функционира съдът, в срок до 3 месеца от образуване на делото до постановяване на съдебния акт са свършени 12 565 дела, представляващи 71.4% от общия брой свършени дела, т.е. налице е бързина на съдебния процес, която е в интерес както на жалбоподателите, така и на административните органи.

– Административният съд влиза в медийното полезрение обикновено заради изборните дела. Те ли са най-сложните?

– Споровете за действителност на произведените избори за кметове на общини и кметства и за избор на общински съветници, които са подсъдни като първа инстанция на административните съдилища, безспорно са дела с висок обществен интерес. Чрез тях се проверява законността на изборите за органи на местната власт, което е в интерес на всички граждани на общината. При делата против избори за общински съветници са налице и усложнения поради големия брой страни – оспорващите, Общинската избирателна комисия и всички избрани общински съветници. Но не може да се каже, че те са най-сложните дела.

Не по-малко сложни са делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, по който закон се обжалват наложени финансови корекции при установяване на нередности във връзка с усвояване на средства от европейските фондове. В съда са разглеждани спорове за налагане на финансови корекции при неизпълнение на сключени договори за предоставяне на финансова помощ, например за отглеждане на плодове и зеленчуци. В друг случай се отказва предоставяне на финансова помощ със средства от европейските фондове за закупуване на инвентар и работно облекло, например за шивашки център. Налице са и множество дела по Закона за подпомагане на земеделските производители, по които съдът се произнася по жалби против актове, издадени в производства по различните схеми и мерки за подпомагане по европейски програми. С голям обществен интерес и сложност са и споровете във връзка с опазване на околната среда и биологичното разнообразие, които най-често са свързани с извършване на оценка за въздействие върху околната среда на различни инвестиционни предложения – ВЕЦ-ове или производствени предприятия. По тези дела се назначават различни експертизи и се изследва въздействието на инвестиционното предложение върху видовете, предмет на защита в защитените зони. Наскоро в съда приключи разглеждането на спор, свързан с изграждане на МВЕЦ, при който предмет на изследване бе въздействието на инвестиционното предложение върху местообитанията на видрата, ручейния рак и елшата.

С фактическа и правна сложност са и делата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и тези по обжалване на подзаконови административни актове – правилници и наредби на общинските съвети, чийто брой се увеличава през последните години.

– Проблемът със сградата, с който приключваха последните годишни отчети на Административен съд – Благоевград, вече е разрешен. Какво предстои да се случи, кога ще се преместите?   

– Първата стъпка за разрешаване битовия проблем на съда вече е факт. В началото на месец март в комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет от моя страна и от страна на окръжния прокурор на Благоевград бе внесен доклад във връзка с осигуряване на сграда на нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград. Въз основа на доклада и решение на Пленума към ВСС, с решение на Общински съвет – Благоевград от заседание, проведено на 31.03.2017 г., по предложение на кмета на община Благоевград д-р Атанас Камбитов, за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград се предоставиха 4 етажа от сграда, ползвана от Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, както и двуетажната постройка към нея, ползвана от Факултета по изкуствата към университета. Сградите трябва да бъдат освободени в края на учебната 2016/2017 г., а ВСС ще възложи проектиране и впоследствие строителни работи за преустройство на сградите за нуждите на двата органа на съдебната власт. И тъй като предстои много работа и провеждане на няколко процедури, не мога да се ангажирам със срок за преместване на съда в новата сграда. Надявам се и вярвам, че това ще се случи възможно най-скоро. А за постигнатото до настоящия момент бих искала да благодаря на кмета на община Благоевград и Общински съвет – Благоевград за проявената отговорност и за приетото решение за осигуряване на сграда за нуждите на Административен съд – Благоевград.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *