По предложение на председателя А. Тодоров съветниците приеха амбициозна програма с приоритети за развитието на община Благоевград за срока на мандат 2019-2023 г., вижте цялата програма

Програмата на Общинския съвет с приоритетите на община Благоевград за управленския мандат 2019-2023 г. бе приета на заседание на местния парламент вчера. Програмата, представена от председателя А. Тодоров, е за спасение и стратегическо развитие на общината. Тя е резултат от предложенията, направени от всички групи съветници, от срещите, които ОбС е провел с управители на общински дружества и с кметовете на селата за най-спешните за решаване въпроси в общината.

Публикуваме цялата програма с приоритетите на община Благоевград за срока на мандат 2019-2023 г.:

Настоящият документ е изготвен в съответствие с чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Благоевград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, приет с Решение №7 по Протокол №1 от 10.01.2020 г. на Общински съвет – Благоевград и обхваща мандат 2019-2023 г.

Тази програма за спасение и стратегическо развитие на община Благоевград е отворен документ, който може да бъде дописван в процеса на изпълнение.

Водещите принципи при разработването на програмата са:

 • Върховенство на закона;
 • Открито управление и прозрачност на управленските процеси;
 • Финансова стабилност и бюджетна дисциплина;
 • Диалогичност и партньорство;
 • Гаранции за гражданското участие в местното самоуправление и в процеса на вземане на решения;
 • Сътрудничество с държавата;
 • Ефективно и целесъобразно използване на Европейските фондове.
 1. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Община Благоевград –
конкурентна и привлекателна европейска община,

подредена, чиста, зелена и достъпна,
гарантираща високо качество на живот,
управляваща умело своите ресурси,
включваща гражданите, бизнеса, науката и неправителствените организации
в решенията за бъдещето си!

 1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Основната цел е община Благоевград да се превърне в модерна европейска община, която да предложи:

 • Спокойствие и сигурност за отглеждане на деца;
 • Икономическа стабилност за привличане на инвеститори;
 • Екологична и здравословна жизнена среда;
 • Достъпно и качествено здравеопазване;
 • Добро образование за формиране на достойни граждани.

Специфичните цели са:

 • Стимулиране развитието на икономика на знанието;
 • Насърчаване на малкия и среден бизнес;
 • Подобряване на инфраструктурата;
 • Привличане на европейски средства;
 • Развитие на добър административен капацитет;
 • Диалог с гражданите;
 • Запазване културно-историческото, духовното и природното наследство на общината.
 • ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 • Предложение за нова структура на Общинската администрация в съответствие със Закона за администрацията и специфичните подзаконови нормативни актове (Приложение №1);
 • Подбор на служителите в Общинската администрация, основан върху техните професионални качества и опит;
 • Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители;
 • Контрол на работа на администрацията под формата на т.нар. „таен клиент“;
 • Отстраняване на бюрократичните препятствия пред бизнеса и жителите на общината и улесняване комуникацията Общинска администрация – бизнес, Общинска администрация – граждани;
 • Съкращаване сроковете за предоставяне на административни услуги, разширяване възможностите за реализирането им по електронен път;
 • Ненормирано работно време на всички служители и осигуряване на възможности за дистанционна работа;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Нов, иновативен дизайн на сайта на община Благоевград. Директно излъчване на онлайн дистанционните сесии на Общински съвет – Благоевград на сайта.
 • ИКОНОМИКА
 • Кандидатстване и усвояване на финансови средства от следните национални програми през програмен период
  2021-2027 г.:

„Оперативна програма за конкурентоспособност“;

„Програма за трансгранично сътрудничество“;

„Оперативна програма за развитие на човешките ресурси“;

 • Ефективно управление на общинската собственост;
 • Изграждане на индустриален парк с добра инфраструктура, газ и електричество;
 • Подновяване на местата за преместваеми обекти и търгове за поставяне на нови;
 • Обособяване на работни зони и кътове за работа с компютър в паркове и градини в Благоевград, оборудвани с бърз интернет и удобна паркова мебел. Зоните с по няколко работни места и индивидуалните кътове позволят на ползвателите им да работят в екип или самостоятелно сред природата;
 • Публикуване в пресата и на интернет страницата на общината на регистър със свободните общински имоти. Информираност на външни и местни инвеститори за потенциала на общината;
 • Равноправие при плащане на такса смет за битови отпадъци – разделение на офиси от магазини и заведения;
 • Прозрачност при провеждане на обществените поръчки;
 • Публикуване на всички процедури, търгове и информация за сделки на Общинската администрация в интернет страницата на общината;
 • Въвеждане на антикорупционни процедури;
 • Подпомагане, стимулиране и създаване на благоприятна среда за съществуване и развитие на малките и средни фирми на територията на общината;
 • Сътрудничество с ВиК и ЧЕЗ за бързо присъединяване на обекти на фирми и граждани;
 • Промяна на следните документи:

„Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Благоевград“;

„Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Благоевград 2020 г.“;

„Наредба за условията и реда за упражняване правата на община Благоевград върху общинската част от капитала на търговските дружества 2011 г.“;

„Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Благоевград“.

 • ЕКОЛОГИЯ
 • Кандидатстване и усвояване на финансови средства от „Оперативна програма за околна среда“ през програмен период 2021-2027 г.;
 • Създаване на зелени работни места – Екоинспекция, която да осъществява контрол върху състоянието на околната среда и източниците на замърсяване, с право да съставя актове за установяване на административни нарушения съгласно Закона за опазване на околната среда;
 • Създаване на общинско дружество „Озеленяване“. Възстановяване на оранжериите и разсадника на „Биострой“;
 • Благоустройство и озеленяване на крайпътните и междублоковите пространства с цел защита от прах и газове и недопускане влошаване състоянието на зелените площи;
 • Засаждане на 1000 нови дървета по улиците на Благоевград /там, където има дупка от старо дърво – да се засади ново/, в парковете и в периферията. Стартиране изграждането на така наречените “зелени пояси”;
 • Свързване на отделните обекти на обществените озеленени площи, в т.ч. всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски паркове, ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и разсадници в единна зелена система чрез пешеходни алеи, озеленяване и елементи на “градски дизайн”;
 • Включване на р. Струма и прилежащите й пространства (публична общинска собственост) в зелената система на града;
 • Изграждане на подземни сондажи за поливни системи, чрез които ще бъде постигнато ефективно използване на подземните води и икономия на питейна вода;
 • Промяна на Наредбата за отглеждане на животни на територията на община Благоевград 2006 г.;
 • Създаване на общинско дружество „Защита на животните“ – Благоевград. Активна политика по проблема с безстопанствените животни. Разширяване капацитета на съществуващия приют за безстопанствени кучета, изграждане на нов постоянен приют и осигуряване на качествено ветеринарномедицинско обслужване;
 • Основен ремонт и модернизиране на Зоопарка и прилежащия към него терен; осигуряване на надеждна охрана, ветеринарномедицински грижи и обучение на персонала; поставяне на машина за продажба на билети, обособяване на повече кътове за отдих на посетителите;
 • Закупуване на: сметосъбиращи машини; техника за измиване на улиците; автометачни машини;
 • Целогодишно мокро метене и миене на уличните платна, пътните артерии и местата за обществено ползване;
 • Поставяне на повече контейнери за дрехи, кошчета и бобри;
 • Поставяне на подземни контейнери в кварталите на града;
 • Разделно събиране на различните отпадъчни потоци, с цел постигане на целите за рециклиране заложени в законодателството по управление на отпадъците и подготовка за преминаване към изчисляването на такса „Смет“ върху реално генерираното количество отпадък;
 • Изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата за община Благоевград;
 • Изграждане на инсталация за анаеробно третиране на биоразградими отпадъци с когенерация и въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими отпадъци от домакинства и юридически лица;
 • Изграждане на общинска площадка за събиране и рециклиране на строителни отпадъци;
 • Предприемане на всички необходими действия по осигуряване на средства за рекултивация на депото за строителни отпадъци в с. Изгрев, община Благоевград;
 • Оптимизиране графика и районите на сметосъбирането във всички населени места;
 • Прилагане на система от мерки за контрол и санкции за лицата и фирмите, създаващи нерегламентирани сметища;
 • Напълно премахване на съществуващите нерегламентирани сметища в близост до града и останалите населени места в общината;
 • Изграждане /доизграждане/, реконструкция на ВиК системи и ПСОВ за агломерациите между 2000 и 10 000 е.ж.;
 • Разработване и прилагане на екологично ориентирани проекти, самостоятелно или в партньорство със съседни общини.
 • ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ
 • Привличане на еврофинансиране при реализиране на проекти по новата Оперативна програма „Развитие на регионите” за периода 2021-2027 г., която предвижда подкрепа за изпълнението на териториални стратегии за развитието на десет градски общини в РБългария – включително Благоевград;
 • Реализиране на проекти по Интегрираната програма за енергийна ефективност, която ще се изпълнява в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост по инструмента „Recovery and Resilience Facility“ на Европейската комисия. По програмата са планирани инвестиции от 3 млрд. лв. в мерки за енергийна ефективност на обществени, частни и индустриални сгради, системи за улично осветление, включително и еднофамилни жилищни сгради;
 • Реализиране на проекти по системата на т.н.
  “умни градове” при решаване на конкретни управленски административни проблеми на територията на общината;
 • Актуализиране на общ устройствен план на община Благоевград /10 г. след приемането му/;
 • Създаване Район Изток с 25 000 население
  /кв. „Еленово” и кв. „Ален мак”/, с цел улесняване комуникацията между хората и Общинската администрацията и бързо решаване на техните проблеми. Избор на районен кмет от жителите на района;
 • Улесняване движението по светофарния пътен възел в
  кв. „Струмско“ чрез изграждане на нова дясна лента посока център;
 • Отчуждаване, проектиране и изграждане на
  ул. „Промишлена“ с ВиК, осветление, тротоари и укрепване на терена;
 • Отчуждаване, проектиране и изграждане на
  ул. „Скакавица” и ул. „Борово” с ВиК, осветление, тротоари и укрепване на терена;
 • Асфалтиране, осветление и тротоари на ул. „Заря“,
  ул. „Питу Гули“, ул. „Кресна“, ул. „Влахина Планина“;
 • Проектиране и изграждане на ул. „Орфей” с тротоари, асфалт, осветление и подземни комуникации;
 • Ремонт на ул. „Орион”  – тротоари, асфалт и изграждане на осветление;
 • Проектиране и изграждане на ул. „Рилски езера” с тротоари, асфалт, осветление и подземни комуникации;
 • Ремонт и благоустрояване на ул. „Зеленка“;
 • Изграждане на ул. „Здраве“ – асфалт, тротоари и подпорни стени;
 • Изграждане на ул. „Коста Босилков“ – проектиране, смяна на ВиК, асфалтиране, тротоари и осветление;
 • Изграждане на ограничители на скоростта на ул. „Яне Сандански” в близост до детската градина и на ул. „Атон” до бл. №8 и №4;
 • Нов начин на маркировка на пешеходните пътеки;
 • Облагородяване на междублоковите пространства и асфалтова настилка на вътрешните дворове в ЦГЧ;
 • Забрана на строежи в зелени площи;
 • Ремонт на чешмите в града и създаване на нови;
 • Ремонт на градските тоалетни;
 • Ремонт и преструктуриране на стълбищното пространство пред сградата на поликлиниката с оглед на улеснен и безопасен достъп до нея на инвалиди и всички нуждаещи се от медицинска помощ;
 • Осигуряване на достатъчно средства за поддържане и облагородяване на гробищните паркове и подходите към тях във всички населени места в общината. Изграждане на траурна урнова стена на територията на Новите гробища в Благоевград;
 • Даване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на ново строителство само след реално възстановяване на околното пространство – тротоари и зелени площи;
 • Ползване на покривни части на общински сгради за изграждане на слънчеви системи за производство на ток;
 • Рехабилитация на ВиК мрежите в общината;
 • Продължаване санирането на жилищни сгради;
 • Връщане минералната вода на Благоевград за нуждите на обществени обекти /детски градини, училища, общински басейни/. Захранване на плувния басейн в СК „Пирин“ с минерална вода за топлообмен и захранване на санитарните помещения;
 • Изграждане на подпорни стени и отводняване по пътя Благоевград – м. Бодрост с цел преустановяване безкрайните ремонти на пътя, което е решаващо за превръщането на Благоевград в център на ски спорта в страната;
 • Изграждане на нова сграда за детска градина в
  кв. „Освобождение“ и в района наПърво основно училище/
  ул. „14-ти полк“;
 • Изграждане на православен храм и паркинг на територията на парк „Македония“.
 • СЕЛАТА В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
 • Бюджет за всяко кметство на село за текущи разходи;
 • Технически сътрудник на кметовете на селата;
 • Видеонаблюдение на критичните точки в селата, с онлайн достъп до него от МВР;
 • Ремонт на кметствата, интернет във всяко кметство;
 • Изграждане на детски площадки;
 • Благоустрояване на улици. Преасфалтиране на участъци от главен път до махали. Трошена фракция за възстановяване на пътища на земна основа. Валиране и чакълиране на пътища.
 • Изграждане на водопровод и канализация. Възстановяване на пътни канавки и почистване на водостоци. Поставяне на дъждоприемни решетки;
 • Откриване партиди за улично осветление;
 • Изграждане на подпорни стени.
 • ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
 • Оптимизиране работата на дружествата, строг контрол, финансова дисциплина и високи резултати;
 • Разработване на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Благоевград;
 • Ежемесечна, тримесечна и годишна финансова отчетност на общинските търговски дружества пред Общински съвет – Благоевград и Агенцията за публичните предприятия и контрол. Нов модел на управление на дружествата, строга финансова дисциплина, прозрачност и онлайн контрол на финансовите показатели чрез специален софтуер.
 • ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 • Разработване на подробен план за действие при извънредната епидемиологична обстановка, свързана с Ковид-19. Съвместна работа на всички институции, имащи отношение към превенция, лечение, грижа, помощ на уязвими групи хора. Въвеждане на мерки за ограничаване разпространението на заразата. Създаване на нови структури, организиране на доброволци и екипи от специалисти за взимане на адекватни и бързи решения;
 • Създаване на хосписи в помощ на тежко болни хора, нуждаещи се от постоянно медицинско обгрижване;
 • Оптимизиране дейността на Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ – Благоевград и създаване структура на болницата, която да може пълноценно да обслужва пациентите с онкологични заболявания. Закупуване на нова медицинска апаратура за Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ – Благоевград;
 • Закупуване с европейски средства на модерен линеен ускорител най-ново поколение за отделението по лъчелечение в Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ – Благоевград;
 • Ефективно взаимодействие между общинските здравни ресурси с държавните и частните;
 • Общинско участие в превенции и навременно откриване на социално значими заболявания като хипертония, диабет, затлъстяване и др.;
 • Създаване на мобилна аптека, която да осигурява лекарства до населените места на територията на общината;
 • Обновяване и модернизиране здравните кабинети в детските градини и училищата;
 • Актуализиране на Наредбата за стимулиране на образованата раждаемост в община Благоевград;
 • Увеличаване на средствата, които се предоставят чрез Общинска програма за инвитро процедури;
 • Кандидатстване по проекти с цел повишаване здравната култура на населението и в частност на уязвимите групи;
 • Разширяване дейността на здравните медиатори в ромските квартали в града и населените места в общината;
 • Активни действия в превенция на зависимости сред малолетни и непълнолетни и стимулиране на здравословния начин на живот.
 • СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 • Общински жилища за лекари и медицински лица;
 • Подобряване на грижата за хора с ТЕЛК над 70%, онкологично болни и хора над 70-годишна възраст – създаване на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот в домашна среда. Предоставяне на тази група граждани на община Благоевград на безплатна сестринска здравно-медицинска грижа в дома;
 • Поддържане на социална трапезария за предоставяне на топла храна по веднъж на ден на социално слаби семейства и хора в нужда с европейско финансиране;
 • Разширяване и преместване на Центъра за временно настаняване на бездомни хора от кв. „Еленово” в покрайнините на града;
 • Външно финансиране за функционирането на социалните услуги ,,Социален асистент“ и ,,Домашен помощник“ за хората с увреждания, непопадащи в услугата „Личен асистент“;
 • Разработване на проекти за социални иновации с активното участие на гражданското общество;
 • Мерки за преодоляване на социалната изолация на хората в неравностойно положение;
 • Ремонти на съществуващите клубове на хората с увреждания и пенсионерите, осигуряване на кабелна телевизия, интернет, вестници и пр. Разкриване на нови клубове на хората с увреждания и пенсионерите;
 • Прекратяване на порочните практики за създаване на социални услуги без обоснована нужда. Разкриване на повече социални услуги, обслужващи възрастните хора и хората с деменция, поради нарастващия им брой на територията на община Благоевград.
 • ОБРАЗОВАНИЕ
 • Кандидатстване и усвояване на финансови средства от „Оперативна програма образование“ през програмен период 2021-2027 г.;
 • Активна политика за подпомагане на учебните и детските заведения и тяхната материално-техническа база;
 • Обновяване на сградите и дворовете на всички училища – спешни ремонти, покриви, площадки, игрища, физкултурни салони и т.н.;
 • Полагане на максимални усилия за предотвратяване преждевременното напускане на училище;
 • Насърчаване родителите да участват активно в учебния процес чрез изпълнение на проекти с външно финансиране;
 • Организиране на регулярни дейности и събития с деца, родители и учители;
 • Разширяване подкрепата на даровити деца от общината, за да могат да развиват уменията си;
 • Възстановяване на връзката между университетите в Благоевград и средните училища в общината;
 • Възстановяване на връзката между университетите и бизнеса;
 • Използване на научния потенциал на университетите в Благоевград за кандидатстване и реализация на европейски проекти и програми, касаещи бизнеса и образованието в общината;
 • Подобряване сътрудничеството между училища, детски градини и неправителствени организации в сферата на спорта, младежките дейности и културата;
 • Възстановяване на съществуващи басейни в училищата;
 • Създаване на условия за развитие на учениците в нови съвременни извънкласни форми;
 • Строг контрол на храната, която се сервира на децата в детските градини и училищата;
 • Строг контрол за спазването на вечерния час за малолетните и непълнолетните.
 1. ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА
 2. Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора чрез стажантски програми и стимулиращи условия за започване работа в структурите и обектите на община Благоевград;
 3. Осигуряване на достъп до качествени услуги за подкрепа на личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им;
 4. Превенция на социалното изключване на младежите в неравностойно положение – младежи в специализирани институции, младежи с увреждания, младежи, напускащи специализирани институции и др.;
 5. Развитие и подкрепа на доброволчеството сред младите хора с цел социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание;
 6. Подкрепа за Младежкия общински съвет и всички младежки организации в общината;
 7. Делегиране на правомощия на Младежки общински съвет за разпределение на годишната субсидия за младежки дейности;
 8. Дейности за насърчаване на младите хора от малките населени места да се включват в различни младежки инициативи;
 9. Насърчаване младежките обмени, доброволчество и други дейности в сферата на младежта;
 10. Създаване необходимите условия за спорт и младежка активност във всяко населено място на община Благоевград.
 11. ТРАНСПОРТ
 12. Ограничаване на движението на моторни превозни средства с по-ниска евро категория с цел намаляване замърсяването на въздуха. Разработване на методика за въвеждане на „зона с ниски емисии“ в община Благоевград;
 13. Актуализация на Плана за организация на движението в Централна градска част и Широк център;
 14. Изменение на Уличнорегулационния план на основния транспортен вътрешноградски пръстен – ул. “Митрополит Борис”, ул. “Христо Силянов”, ул. “Александър Стамболийски”;
 15. Изготвяне и приемане на уличнорегулационни планове за зоните на бъдещо застрояване в града – южно от бул.
  “Пейо Яворов” и между Главен път-1 и р. Струма;
 16. Съгласуване на графиците на обществения транспорт с нуждите на жителите на общината;
 17. Прозрачност при подписването на договорите с транспортните фирми;
 18. Разработване на дългосрочна програма за устойчиво развитие на транспортния сектор в общината;
 19. Въвеждане на модерна система за информация на пътниците в обществения транспорт;
 20. Безплатен градски транспорт за инвалиди и пенсионери;
 21. Карти за градският транспорт и 50% намаление за учениците;
 22. Приоритетно решаване на проблема с паркирането в Благоевград чрез увеличаване броя на паркоместата.
  Изграждане на:
 23. паркинг в жк „Запад“ /пред бл. 13/;
 24. подземен и надземен паркинг в района на пазара;
 25. паркинг на две нива при поликлиниката;
 26. второ ниво над съществуващите паркинги в Благоевград чрез монтиране на отворена метална конструкция за значително увеличение броя на паркоместата върху един и същ терен.
 27. ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
 28. Създаване на сектор „Общинска полиция” към община Благоевград, който да осъществява дейност по опазване на обществения ред, охрана на обекти, безопасността на движението и подпомагане на контролната и административнонаказателната дейност на органите на местното самоуправление на територията на общината;
 29. Оптимизиране на „синята зона”;
 30. Обособяване на втора зелена зона;
 31. Паркинг автомати в ЦГЧ;
 32. Интегрирана система за управление на паркирането – монтиране на сензори в паркоместата за платено улично паркиране и използване на приложение за смарт телефон, таблет и компютър за получаване на пълна информация за свободните паркоместа в града;
 33. Промяна в Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред.
 34. ü    Ежемесечни акции за установяване и премахване на неупотребявани автомобили, паркирани и изоставени по улици, тротоари и междублокови пространства, зелени площи. Налагане на санкции на собствениците.
 35. СПОРТ
 36. Организиране и провеждане на национални и международни спортни събития. Благоевград – домакин на квалификация за Европейско първенство по бейзбол 2021 г. Финансова помощ от община Благоевград за провеждане на квалификацията;
 37. Прекратяване на порочните практики на поставяне в неравностойно положение на спортните клубове, неправителствените организации, учебните заведения, различните целеви групи, масовия спорт, хората с увреждания при планирането, финансирането, подпомагането и реализирането на техните дейности и достъпността им до спортната инфраструктура;
 38. Връщане на ОФК „Пирин” в професионалния футбол. Съдействие за безвъзмездно ползване на базите;
 39. Възраждане на забравени спортове като баскетбол, волейбол, хандбал и др.;
 40. Изграждане на спортни площадки за различни видове спорт;
 41. Съдействие на спортните клубове за разработване и изпълнение на проекти за обогатяване на дейността им и подпомагане на работата с деца;
 42. Осъществяване от общинската администрация на ефективен контрол върху условията за безопасност, на които трябва да отговарят съоръженията за детски и спортни площадки.

4.  КУЛТУРА

 • Нова общинска политика за култура с реално ангажиране в подкрепа на културните институции и творци;
 • Миналото на Благоевград да работи за развитието на града – системна грижа на общината за културното и историческо наследство на Благоевград;
 • Разработване на план за популяризиране и финансиране на културно-историческото наследство на общината; Създаване на модерна видеопрезентация за Благоевград – няколко кратки клипа за история, туризъм, култура, спорт и др.;
 • Създаване на инициативи, които да привличат и възпитават младите хора, ангажирайки ги за популяризиране на културното наследство на града и общината;
 • Създаване, изпълнение и обезпечаване на модерен и съдържателен културен календар на града на база установените традиции;
 • Тотална реорганизация на новогодишната програма на Благоевград. Изграждане на временен кът в градската градина с дребни тревопасни животни и украсен с новогодишни мотиви, по подобие на такива в Западна Европа. Подходящ е за малки деца в комбинация с малко движещо се влакче и музикално оформление;
 • Преобразуване на възрожденския квартал „Вароша“ в паметник на културата с национално значение, финансирано чрез „Фонд на фондовете“;
 • Сцените за различни събития да се изграждат само на площад „Македония“; Да се използва и сцената пред Регионален исторически музей – Благоевград за концерти и мероприятия;
 • Реорганизация на Регионален исторически музей – Благоевград, рехабилитация и модернизация на хранилищата за движими паметници на културата, намиращи се в него; Популяризиране на музея в интернет пространството – създаване на нов облик, интерактивно представяне на експонатите;
 • Обогатяване на книжния фонд и осигуряване на дигитални книги в Регионална библиотека – Благоевград в крак със съвременните интереси на децата и възрастните читатели; Създаване на модерен уеб-портал на библиотеката.
 1. ТУРИЗЪМ
 2. Поддръжка на културни, исторически и туристически обекти и райони;
 3. Поставяне на табели, разказващи историите на паметници, сгради и исторически значими местности;
 4. Създаване на стратегия за управление и развитие на туризма;
 5. Реализация на туристически проекти във всички населени места в общината без фаворизиране на определени зони;
 6. Развиване на археологически обект „Скаптопара“, финансирано от АПИ и реализирането му като туристически продукт;
 7. Стимулиране и подпомагане на алтернативни форми на туризъм – селски, екологичен, пешеходен, културно-познавателен, спортен и др.;
 8. Разработване и реализация на проекти за екотуризъм, екопътеки и туристически атракции;
 9. Превръщане на района от Младежки дом до Кръста в красив парк и безопасно място за разходки и релакс;
 10. Създаване на „Ботаническа градина – Благоевград“, която да обхване територията на парк Ловен дом и Розариума;
 11. Обновяване, облагородяване и поддържане на парк Бачиново;
 12. Превръщане на парк „Македония“ в открит европейски парк без огради, с водни каскади, шадравани, зеленина и пейки;
 13. Съдействие за развитие на ски център „Картала“;
 14. Създаване на работещ консултативен координационен орган за управление на туристическото развитие под егидата на общината и с участието на всички сериозни инвеститори и туристически фирми;
 15. Нов модел за популяризиране на Благоевград като туристическа дестинация. Активизиране на маркетинговата и рекламната дейност, свързани с предлагания в община Благоевград туристически продукт.
 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
 2. 1.Изграден положителен образ на община Благоевград и създадени устойчиви партньорства в страната и чужбина.

2.Привлечени инвеститори, открити нови работни места и справедливо заплащане.

3.Повишена компетентност, ефективност и прозрачност на общинската администрация в услуга на гражданите и бизнеса.

4. Всеки гражданин на общината с гарантиран достъп до медицинска помощ, диагностика, лечение и удовлетворение от получените медицински услуги.

5. Високо качество и ефективност на системата за образование и обучение.

6. Привлекателна, екологична и безопасна жизнена среда.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *