Проект „Да опазим жителите на една планина по две реки“

Проект „Да опазим жителите на една планина по две реки“

Реф. № CB006.2.12.120

Договор за БФП № РД-02-29-160/12.07.2019

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Северна Македония, CCI № 2014TC16I5CB006

Приоритетна ос: Околна среда

Специфична цел 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие

Община Струмяни, България, има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Северна Македония, CCI № 2014TC16I5CB006, с № РД-02-29-160/12.07.2019, за финансиране на проект „Да опазим жителите на една планина  по две реки“, реф. № CB006.2.12.120. Този проект община Струмяни изпълнява в партньорство с община Берово, Република Северна Македония.

Основната цел на проекта е предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в региона Струмяни-Берово.

Това ще се случи чрез постигането на 3 специфични цели на проекта, а именно:

1. Подобряване на проводимостта на речното корито на река Цапаревска, община Струмяни, чрез ремонтни и възстановителни дейности;

2. Подобряване проводимостта на река Брегалница в Берово чрез строително-монтажни дейности;

3. Съвместно обучение, насочено към повишаване на капацитета за екологични решения и предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия.

Чрез изпълнението на проекта ще бъдат осигурени следните ползи за целевите групи от двете трансгранични общини:

– повишена безопасност на населението от Струмяни и Берово от природни бедствия и превенцията от наводненията в урбанизираните територии чрез корекция на речните корита;

– повишен капацитет на общинската администрация на Струмяни и Берово за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата;

– повишена информираност на населението на двете общини относно изменението на климата и неговите последици и реакция при кризисни ситуации.

Продължителността на проекта е 24 месеца, с начална дата на изпълнение 13.07.2019 г. и крайна дата на изпълнение 12.07.2021 г. Общият бюджет за изпълнение на дейностите по проект и на двамата партньори е 397 739,11 евро.

Към момента община Струмяни провежда необходимите за изпълнението на проекта тръжни процедури. Настоящата публикация е в изпълнение на предвидените по Дейност 2 „Информация и публичност” мерки за популяризиране на приноса на ЕС и програмата, и за популяризиране на дейностите, предвидени в рамките на  проекта. В същата дейност е предвидено и провеждане на пресконференция по проекта, за която отговорен партньор е община Струмяни. Поради обявеното извънредно положение и въведените в България и в Северна Македония мерки за борба срещу COVID-19 откриващото събитие по проекта е отложено до момента, в който провеждането на подобни събития ще бъде безопасно. Всички граждани, заинтересовани да присъстват на първото проектно събитие, могат да следят за информация, свързана с неговото провеждане, на официалната страница на община Струмяни на адрес https://www.strumyani.org/.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Северна Македония 2014-2020, CCI № 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на община Струмяни и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *