Проект „Осигуряване на заетост в ново социално предприятие на фондация „Стратос“

Основна цел на проекта е да подпомогне за увеличаване на броя на заетите лица в социални предприятия в общините Банско, Разлог, Белица и Якоруда чрез създаване на ново социално предприятие, в което да бъдат назначени лица в неравностойно положение на пазара на труда, а именно: безработни младежи до 29 години, продължително безработни лица за период по-дълъг от 12 месеца и безработни над 54 години.

Проектът предвижда създаването на ново социално предприятие, чиято основна дейност ще е търговия и продажба на плодове и зеленчуци, както и млека, млечни продукти и месни продукти, произведени от населението в общините Банско, Разлог, Белица и Якоруда.

Социалното предприятие на фондация „Стратос” има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери, и което: 

(I) предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвращаемост и/или;

(II) а) използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел; б) използва своята печалба на първо място за постигането на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната цел; и в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност.

Социално предприемачество:

Това е различен начин на икономическа активност (правене на бизнес, стопанска дейност), която смесва находчивостта на бизнеса със социална мисия, умелото съчетаване и баланс на социални и икономически цели.

Социално предприятие:

Предприятие, което се издържа изцяло от собствената си стопанска дейност на пазара, което функционира в полза на служителите си, като им осигурява заетост (СП в тесен смисъл), или в полза на други уязвими групи или социални каузи (СП в по-широк смисъл). Без значение е организационната форма – търговско дружество или НПО, но тъй като НПО концентрират потребностите на отделни уязвими групи, социалните предприятия са възможност за тях да генерират приходи от стопанска дейност, като ангажират целевата си група в търсене на нови и устойчиви ресурси за изпълнение на общественополезни дейности (подобряването на качеството на живот на уязвими групи, социални мисии и др.), като алтернатива на проектната дейност, доброволчеството и дарителството.

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на фондация „Стратос” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.

Проект № BG05M9OP00102.010-0413

Процедура BG05M9OP001-2/010 – Развитие на социалното предприемачество

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *