Разработват План за интегрирано развитие на община Разлог, до 15 юни очакват предложения от гражданите

Община Разлог е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Планът се изготвя съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.
ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Има 7-годишен период на действие, като времето за неговото изпълнение съвпада с програмния период на ЕС – до края на 2027 година, съобщават от общинската администрация в Разлог.
ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.
ПИРО като стратегически документи обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.
Основно изискване по отношение на ПИРО за периода 2021-2027 г. е прилагането на интегриран подход на развитие, т.е. подход на тясна координация на различните публични политики на базата на местните специфики. Интегрирането на различни секторни дейности за въздействие представлява компонент на съобразеното с конкретното място разработване на политика. Жилищното строителство, транспортът, заетостта, качеството на околната среда и множество социални елементи си взаимодействат, за да окажат влияние на икономическото развитие. Разработването на общи приоритети за тези сфери не е лесно, тъй като всяка има своите собствени цели, приоритети и бюджети. Въпреки това при интегрирания подход за развитие трябва да се определи как тези институционално отделни елементи си въздействат взаимно. Принципът на интегрирания подход следва да бъде водещ при разработването на стратегическия документ и съответно да бъде прилаган по отношение на всяка част от неговата структура.
Изключително важно за община Разлог е участието на местното население в изработването на План за интегрирано развитие на общината.
Всеки може да изпрати предложения на електронна поща: [email protected] или да ги подадете във фронт офиса на община Разлог, находящ се в сградата на НЧ „15.IX.1903-1909г.“ – Разлог, с адрес гр. Разлог, ул. „Шейново“ №2.
Очакваме Вашите идеи, виждания за развитие, мнения и предложения в срок до 15.06.2021 година, призовават от Общинската администрация.

ИВАН ИВАНОВ

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *