Решенията на Министерски съвет днес

Правителството одобри допълнителни разходи по програмата на мерките за закрила на деца

с изявени дарби

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г., приета с ПМС № 138 от 09 април 2021 г.

С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане на ученици от училищата по културата и изкуствата към Министерството на културата и на стипендии на учениците от общинските училища, които са придобили право на стипендия през периода септември – октомври на 2021 година.

Средствата са в размер на 31 425 лева, като: 23 055 лева, са предназначени за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата; 8 370 лева са предназначени за изплащане на стипендия на ученици от общински училища.

Необходимите средства за изплащане на стипендиите, посочени в чл. 1 от проекта на постановление, са в рамките на разчетените за тази дейност, в централния бюджет средства за 2021 г.

Целта на предложения проект на постановление е осигуряването на средства за осъществяване на финансово подпомагане на децата с изявени дарби за разширяване на възможностите им за изява и поощряване на развитието на техните творчески заложби.

Кабинетът одобри 6,4 млн. лева за ремонт на студентски общежития

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 6,4 млн. лева за саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития. Средствата се отпускат по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

През месец септември 2020 г. правителството предостави 66 млн. лева за ремонтирането на студентски общежития. Държавните висши училища стартираха процедури по възлагане на обществени поръчки, но предвид заложените срокове в Закона за обществените поръчки не успяха да усвоят средствата до края на годината, което наложи отново да бъдат разчетени в бюджета за 2021 г. Досега кабинетът е отпуснал общо 20 млн. лева от предвидените 66 млн. лева.

Със средствата ще бъдат подобрени социално-битовите условия на студентите – ще се инвестира в енергийната ефективност на сградите и ще се осигури съвременна среда за подготовка. Това ще подобри качеството на висшето образование и ще стимулира интереса на студентите към обучението.

Изменят се утвърдените максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на МВР

Министерският съвет прие Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Министерството на вътрешните работи (МВР). Промяната се състои в увеличение с 16 045 804 лв.

Решението е във връзка със сключени договори за осигуряване на фиксираните телекомуникационни услуги за МВР, доставката на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане и дейностите по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност.

Увеличението на максималните размери на ангажиментите за разходи ще позволи на МВР да осигури устойчивост на основните дейности, изпълнявани от министерството.

С друго правителствено постановление са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. в размер на 1 891 лв. за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г. Средствата са необходими за възстановяване на извършени разходи по предоставените дейности и услуги на правоимащите лица по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, посетили курортните комплекси и базите за отдих на Министерството на вътрешните работи и болниците за продължително лечение и рехабилитация – филиали на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи.

Одобрени са резултатите от участието на България в Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което се състоя на 6 декември в гр. Брюксел. В рамките на заседанието бяха проведени два ориентационни дебата – „Европейски семестър 2022 г.” и „Към Европа на равенството“.

Държавите членки се договориха за общ подход по Предложението за Директива относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз и по Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за укрепване на прилагането на принципа за равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност чрез прозрачност в заплащането и механизми за контрол на прилагането.

По време на форума България подкрепи Заключения на Съвета относно устойчивата работа през целия живот и по темата за въздействието на изкуствения интелект върху равенството между половете на пазара на труда.

Социалната пенсия за старост става 170 лв.

от 25 декември

Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 148,71 лв. на 170 лв. от 25 декември, реши правителството. Увеличението ще повиши пенсиите на близо 60 000 души и добавките към пенсиите на почти 69 000 пенсионери.

Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите – за чужда помощ и за ветерани от войните.

Кабинетът одобри и промени в проект „Запази ме +“. С тях се гарантира, че работещите и самоосигуряващите се във временно затворените с акт на държавен орган заради Ковид икономически дейности ще продължат и през 2022 г. да получават компенсации в размер на 75% от осигурителния си доход за юли за времето, през което са били в неплатен отпуск.

Утвърдени са актуализирани годишни разчети на сметката за средства от ЕС на Националния фонд за 2021 година

Правителството утвърди актуализирани годишни разчети на сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд към министъра на финансите за 2021 година.

Решението се приема във връзка с промени по основните показатели на годишните разчети, с които се осигурява финансов ресурс за ефективно и ефикасно изпълнение на програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на EC, REACT-EU, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на ЕС и други инструменти за финансова помощ.

Решението се приема в изпълнение на разпоредбата на чл. 80, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Чрез него се гарантира прозрачността при разходването на публични средства.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерския съвет

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.

С Постановлението на Министерския съвет се увеличават утвърдените с чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. показатели по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2021 г.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. в размер на 879 757 лв. по „Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба“.

С приемането на постановлението ще се осигури необходимият финансов ресурс за изплащане на обезщетения по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда.

Приемането на постановлението ще даде основание за планиране в областта на човешките ресурси на базата на освобождаващите се щатни бройки от пенсионирани служители, както и за преценка на кадрите, необходими на службата в средносрочна перспектива, включително привличането на млади специалисти и висококвалифицирани експерти.

Още 34 000 лв. за национални програми за развитие на образованието

Министерският съвет одобри допълнителни 34 206 лева за дейности по две национални програми за развитие на образованието.

Осем общински училища ще получат 8000 лева по Националната програма „Роден език и култура зад граница“. Образователните институции имат одобрени проекти с български неделни училища от Албания, Гърция и Сърбия. Учители и ученици от тези неделни училища ще могат да посетят различни исторически, културни и природни забележителности в България. Те ще се запознаят с българската образователна система и ще имат възможност да практикуват български език в местна езикова среда.

Отпуснатите средства могат да се използват за дневни разходи на учители, транспорт, такси за посещения на музеи, галерии, постановки и др.

Отделно кабинетът отпусна допълнителни средства по Националната програма „Професионално образование и обучение“. Седем общински училища ще получат 26 206 лева за разработване и актуализиране на типови учебни планове, учебни програми и национални изпитни програми за специалностите в професионалното обучение.

Средствата ще бъдат разпределени по бюджетите на пет общини за 2021 г. Допълнителни трансфери ще получат Столична община, Нови пазар (Шумен), Бургас, Провадия и Пловдив.

Финансирането е предвидено за възнаграждения при изработването и актуализирането на учебните планове и програми. Покриват се и командировъчните разходи на екипите при организиране на присъствени срещи.

Вицепремиерът по ефективното управление ще упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Български пощи” ЕАД

Заместник министър-председателят по ефективното управление ще упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Български пощи” ЕАД, реши Министерският съвет.

Промяната е в изпълнение на един от приоритетите на правителството – работата на институциите и предоставяните административни услуги, да са в интерес на гражданите. Развитата мрежа на държавния пощенски оператор е подходяща за създаването на единни центрове за комплексно административно обслужване. Тя обхваща цялата страна, включително и труднодостъпни райони.

Осигуряването на широк достъп на гражданите до комплексно административно обслужване чрез единните центрове в пощенската мрежа на „Български пощи“ ЕАД ще допринесе за предоставяне на качествени и достъпни услуги, ще повиши удовлетвореността на гражданите и организациите, ще намали административната тежест и възможностите за корупционни практики.

Осигурени са над 2,6 млн. лева за възстановяване на инфраструктурата на летище Русе и за осигуряване на неговата експлоатационна годност

Министерският съвет одобри допълнителен трансфер в размер на 2 665 500 лв. по бюджета на община Русе, предназначени за довършване на дейностите по възстановяване на инфраструктурата на летище Русе и осигуряване на неговата експлоатационна годност.

Летище Русе има стратегическото значение и значителен потенциал за растеж като неговото възстановяване ще окаже съществено въздействие върху икономическото развитите на целия регион. Средствата са предназначени за изпълнение на техническите изисквания, което ще позволи възстановяване на полетите още в началото на 2022 г.

Стратегическото разположение на град Русе е ключов фактор и възобновяването на дейността на летището ще допринесе в голяма степен за развитието на региона и за постигане на по-интегрирана и балансирана свързаност между видовете транспорт. Стратегическото местоположение на аеропорта дава възможност за комбиниране на железопътен, сухопътен, воден и въздушен транспорт, което е основен приоритет в политиката на правителството в този сектор.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МТС за 2021 г. за подпомагане на въздушните превозвачи

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г., съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Финансовата помощ е в размер до 60 млн. лв. и е предвидена като мярка за подпомагане на въздушните превозвачи, за справяне с последиците от пандемията от COVID-19.

Средствата се предоставят за погасяване на публични задължения, задължения към банки и задължения по договори за оперативен лизинг на въздухоплавателни средства текущо дължими към 31 декември 2019 г., в размер на не повече от 20 на сто от оборота от реализирани чартърни програми и наем на самолети за 2019 г.

Необходимите средства за изпълнение на постановлението ще се осигурят по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г. за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19.

Одобрени са промени във вътрешното разпределение на бюджета на МТС за 2021 г.

Правителството утвърди промени във вътрешното разпределение на бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г. Изменението засяга разходите за отделни политики и програми без да се променя общия бюджет на министерството.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МОСВ за 2021 г.

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за 2021 г. на стойност 600 000 лв. за изплащане на обезщетения на служители придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

България измени срока на мандат на заместника на националния член от Република България в Евроюст

Министерският съвет реши днес, прокурорът от Софийската градска прокуратура Виктор Тарчев, определен за заместник на националния ни член в Евроюст, прокурор Иванка Которова, да изпълнява своите функции до 1 януари 2022 г.

С Решение № 433 от 22 юли 2019 г. на Министерския съвет г-н Виктор Бориславов Тарчев – прокурор в Софийската градска прокуратура, е бил определен за заместник на националния член в Eurojust от Република България, с обичайно работно място в гр. Хага, Кралство Нидерландия, считано от 01 септември 2019 г. до 12 февруари 2022 г. Господин Тарчев е сред одобрените от Колегията на Европейската прокуратура кандидати от България за европейски делегиран прокурор.

Евроюст е специализирана структура на Европейския съюз. Създаден е с Решение на Съвета на ЕС от 28 февруари 2002 г. като орган за засилване на борбата срещу тежката престъпност. Задачата му е да подкрепя и засилва координацията и сътрудничеството между националните органи за разследване и съдебно преследване на тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки, или изискваща съдебно преследване върху обща основа, на базата на извършените оперативни действия и на информацията, предоставена от органите на държавите-членки и от Европол.

Съставът на Евроюст включва по един национален член, командирован от всяка държава членка, заместник на националния член и друго лице, действащо като помощник.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието за 2021 г. в размер до 3,4 млн. лв.

Правителството одобри допълнителни средства в размер до 3,4 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието за 2021 г. за осъществяване на административна реформа.

Средствата се отпускат за изплащане на обезщетения при прекратяване на правоотношенията със служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и с такива, упражнили право на пенсия по чл. 68 и 69 от Кодекса за социално осигуряване.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на енергетиката

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетни програми в бюджета на Министерството на енергетиката.

 С приетото постановление се увеличават разходите по бюджетна програма „Администрация“, за сметка на бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“. Не се променя общият размер на утвърдените разходи в бюджета на МЕ за 2021 година. Измененията се налагат, за да бъдат осигурени финансово разходите за персонал по програма „Администрация“, във връзка изплатено представително облекло на служителите, по реда на Закона за държавния служител и за изплащане на обезщетения.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г.

Министерството на икономиката (МИ) прекратява правоотношенията с 26 служители в централната администрация. Това са всички служители по служебно и трудово правоотношение, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към края на декември 2021 г., както и тези, които вече са пенсионери, но до момента продължават да работят.

При пенсионирането си служителите ще получат обезщетения в зависимост от натрупания стаж в МИ. За целта правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МИ за 2021 г. в размер на 630 000 лв. Средствата ще са за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2021 г.

В МИ предстоят и следващи действия по оптимизиране на структурата и състава на администрацията предвид т. 3 от Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България и разделянето на Министерството на икономиката на Министерство на икономиката и индустрията (МИИ) и Министерство на иновациите и растежа (МИР). Една от целите на промените е да се предостави възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на държавните служители, които остават в министерствата. Очакванията са това да повиши ефективността и качеството на работата.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 224 200 лв. по бюджета на Министерството на енергетиката (МЕ) за 2021 г.

Средствата са за изплащане на обезщетения при прекратяване на правоотношенията на всички служители по служебно и трудово правоотношение придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 01.12.2021 г., както и на такива, упражнил право на пенсия по чл. 68 и чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване.

След прекратяване на правоотношенията със служителите ще бъдат предприети действия по оптимизиране на структурата и състава на МЕ, както и ще се предостави възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на държавните служители със стаж в МЕ. Очакваните резултати от приемането на Постановлението са свързани е осигуряване на възможност за оптимизация и модернизация на структурата на МЕ, което ще доведе до повишаване на ефективността и качеството на работа.

Средствата ще са за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2021 г.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. в размер на 80 749 лева.

Един от основните механизми за реализиране на административна реформа и постигане на ефективност в Министерството на културата (МК) е прекратяване на правоотношенията на служители по служебно и трудово правоотношение придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 01.12.2021 г.

Във връзка с прекратяване на правоотношенията с тези служители и с нормативно вмененото задължение на органа по назначаването да изплати полагащите се обезщетения са необходими средства в размер на 80 749 лева, в т.ч.: Обезщетение по чл. 61 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 224 от Кодекса на труда (КТ) за неизползван платен годишен отпуск; Обезщетение по чл. 106, ал. 3 от ЗДСл и чл. 222, ал. 3 от КТ при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

След прекратяване на правоотношенията със служителите ще бъдат предприети действия по оптимизиране на структурата и състава на МК, както и ще се предостави възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на държавните служители със стаж в МК. Очакваните резултати от приемането на Постановлението са свързани с осигуряване на възможност за оптимизация и модернизация на структурата на МК, което ще доведе до повишаване на ефективността и качеството на работа.

Необходимите средства за изплащане на обезщетенията в размер 80 749 лева ще се осигурят по бюджета на Министерството на културата, чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на културата

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2021 година. Промените ще се реализират в рамките на утвърдените разходи по бюджета на министерството за настоящата година.

Правителството одобри изплащане на еднократни обезщетения по уважени индивидуални жалби пред договорни органи на ООН

Министерският съвет прие решение за изплащане на еднократни обезщетения по уважени индивидуални жалби на български граждани от органите на ООН, контролиращи изпълнението на основните международни договори в областта на правата на човека. Обезщетение ще получат граждани, за които Комитети на ООН мотивирано са се произнесли, че са станали жертва на неправомерни действия на държавата, респективно нейни органи, и същите следва да получат подходяща финансова компенсация.

С приемането на този акт България ясно засвидетелства, че участва в работата на компетентните международни организации по правата на човека и изпълнява поетите ангажименти пред съответните контролни и мониторингови механизми.

Страната ни изпълнява стриктно задълженията си според международното право и поставя силен акцент върху защитата на правата на човека. Специално внимание се отделя на борбата срещу всички форми на насилие и дискриминация като част от опазването и развитието на историческата за българското общество традиция на толерантност. Предприемат се всички необходими мерки, за да се предотвратят подобни нарушения на правата на човека в бъдеще.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Средствата в размер на 13 500 000 лв. са предназначени за осигуряване на минимум 4 500 000 бързи антигенни тестове за диагностика на SARS-CoV-2, за целите на осъществяване на надзора на COVID-19.

Тестовете ще се използват за първоначална диагностика на лица със съмнение за коронавирусна инфекция от ЦСМП, в триажни отделения, COVID зони и други лечебни заведения, както и за изпълнение на въведеното изискване за изследване с бърз антигенен тест на не по-малко от 5% от влизащите в България лица от държави от оранжеви и червени зони.

С друго правителствено постановление по бюджета на Министерството на здравеопазването са одобрени допълнителни разходи за 2021 г. в размер на 40 000 000 лв. С допълнителните средства се предвижда да се закупят бързи антигенни тестове, подходящи за изследване на ученици, при които се използва слюнка вместо назофаренгиален секрет за откриване на SARS-CoV-2.

Изследването на учениците в училище, а на децата със специални образователни потребности – вкъщи, е задължително условие за присъствен учебен процес в общините с 14-дневна заболяемост над 250 на 100 000 души. То е включено в Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09- 4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Регулярното тестване (2-3 пъти седмично) на ученици в условията на епидемично разпространение на COVID-19 е широко разпространена практика в редица европейски и други държави, с което се цели да не допускат асимптомни и пресимптомни носители на новия коронавирус в училищна среда и да се гарантира безопасно и присъствено обучение.

Със средствата се предвижда да се закупят около 12 500 000 бързи антигенни теста, което ще позволи тестване на учениците за няколко месеца напред.

Министерският съвет прие също така Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г в размер на 54 000 000 лв.

Приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет се налага поради удължения срок на извънредната епидемична обстановка до 31.03.2022 г. и необходимостта, на основание чл. 15а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, да се осигури устойчивост на мярката за предоставяне на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с изпълнение на дейностите, свързани с мерките за превенция и борба с COVID-19.

Осигуряването на ежемесечно допълнително възнаграждение за медиците на първа линия в размер на 1 000 лв. нетно е ефективна и устойчива мярка за справяне със ситуацията с разпространението на COVID-19 и съществен фактор за мотивация на медицинските кадри.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики / бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

С проекта се предлагат вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по политики, с цел преразпределяне на утвърдения бюджет на министерството за 2021 г. Предлаганото изменение не променя общия размер на утвърдените разходи по показатели, а допринася за доближаване на бюджета по отделните политики и програми до размери максимално близки до необходимите за изпълнението на заложените основни стратегически и оперативни цели на министерството.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на спорта

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на спорта за 2021 г. в размер на 104 037 лева.

Един от основните механизми за реализиране на административната реформа и постигане на ефективност в Министерството на спорта е прекратяване на правоотношенията със служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Във връзка с прекратяване на правоотношенията със служители и с нормативното задължение на органа по назначаването да изплати полагащите се обезщетения са необходими допълнителни средства в размер на 104 037 лв., в т.ч.:

Обезщетение по чл. 61 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 224 от Кодекса на труда (КТ) за неизползван годишен отпуск; Обезщетение по чл. 106, ал.3 от ЗДСл и чл. 222, ал.3 от КТ при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; Обезщетение по чл. 106, ал.4 от ЗДСл и чл.220 от КТ за не спазен срок на предизвестие при прекратяване на правоотношението.

След прекратяване на правоотношенията със служителите ще бъдат предприети действия за оптимизиране на структурата и състава на Министерството на спорта, както и ще се предостави допълнителна възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на държавните служители с професионален опит в Министерството на спорта.

Очакваните резултати от приемането на Постановлението са свързани с осигуряване на възможност за оптимизация и модернизация на структурата на Министерството на спорта, което ще доведе до повишаване на ефективността и качеството на работа.

В тази връзка се предлага допълнителните средства в размер на 104 037 лв. за изплащане на обезщетения на персонала във връзка с предстоящите структурни промени да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

МТС пенсионира служители от централната администрация и структури в системата

Министерството на транспорта и съобщенията прекратява договорите на пенсионерите в централната администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към Министерството. Това са всички служители по служебно и трудово правоотношение, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 1 декември 2021 г., както и тези, които вече са пенсионери, но до момента продължават да работят.

При пенсионирането си служителите ще получат обезщетения в зависимост от натрупания стаж в МТС. За целта правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МТС за 2021 г. в размер на 1 241 806 лв. Средствата ще са за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.

След прекратяване на правоотношенията със служителите ще бъдат предприети действия по оптимизиране на структурите и състава на Министерството.

Правителството предлага на НС законопроект за удължаване до 31 март 2022 година на действието на определени разпоредби от годишните бюджетни закони за 2021 г.

Правителството одобри законопроект, с който се предлага удължаване до 31 март 2022 година на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 година.

Поради обективно стекли се обстоятелства държавният бюджет за 2022 г. няма да бъде приет преди началото на следващата бюджетна година. Поради това, с оглед създаване на предпоставки за осигуряване на финансирането и извършването на социални помощи и други плащания, размерите на които се определят с годишните бюджетни закони, с предлаганите разпоредби се цели постигането на правна сигурност и гарантиране правата и законните интереси на гражданите за прилагане на специалните закони, уреждащи специфични обществения отношения до 31 март 2022 година.

Изпълнението на законопроекта ще се осигури финансово в условията на действие на разпоредбата на чл. 87 от Закона за публичните финанси, който урежда основните въпроси, свързани със събирането на приходите, извършването на разходите и предоставянето на трансфери.

В рамките на предложения от правителството законопроект се предлага също така отлагане на преминаването на Централния регистър на особените залози към Агенция по вписванията с 1 година. Отлагането е продиктувано от необходимостта да бъде изграден модерен, изцяло съобразен с европейското право регистър, който да отговаря на нуждите на потребителите. Отлагането ще се осъществи с изменение на преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози.

Част от причините за забавянето са свързани с необходимостта от прецизно разрешаване на въпросите, които възникват по отношение на миграцията на данните от действащата система в новата информационна система,  както и необходимостта от нова организация и нова технологичната реализация на Централния регистър на особените залози с цел същият да бъде организиран като самостоятелен регистър към Агенцията по вписванията.

Одобрени са близо 4,5 млн. лв. за възстановяване на непредвидени разходи за преодоляване на последиците от бедствия

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 4 503 865 лева за възстановяване на непредвидени разходи, извършени за провеждането на спасителни и аварийно-възстановителни работи и за преодоляване на последиците от бедствия. Сумата се осигурява от резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Правителството прие Решение за предложение до Народното събрание за одобряване допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 година за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г.

Правителството прие Решение за предложение до Народното събрание за одобряване допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 година за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г.

На основание чл. 26, ал. 10 от Закона за публичните финанси Министерският съвет прие решение, с което предлага на Народното събрание да одобри за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. допълнителен трансфер от държавния бюджет по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г, в размер до 750 млн. лв. за допълнителни суми към пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер в размер на 60 лв. месечно считано от 1 януари 2022 г.

Също така Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. в размер до 450 млн. лв. за компенсация за високите цени на електрическата енергия и природния газ за крайните небитови потребители за първото тримесечие на 2022 г.

Правителственото решение е прието неприсъствено на 21 декември и е внесено в Народното събрание.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *