РИОСВ отказа разрешение за пътя Рупите-Хераклея Синтика без ОВОС

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград вкара община Петрич в процедура за извършване на оценка върху околната среда за строежа на общински път между Рупите и древния град Хераклея Синтика. Според екоинспекцията такава е необходима, защото има вероятност пътят да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и популации на видове треви, храсти, животни и птици, предмет на опазване в защитени зони.

Припомняме, че искането на община Петрич касае осигуряване на транспортен достъп до разкопките през 5 терена – 2 пасища, една ливада, 1 местен и 1 ведомствен път с обща площ около 23 дка. Всичките те са в района на петричкото с. Рупите, на 1761 м от крайните му къщи.

Според РИОСВ процедурата за извършване на оценка върху околната среда се налага, тъй като планираният път с дължина 1150 м попада в границите на защитена зона „Рупите-Струмешница“ за опазване на дивата флора и фауна и на защитена зона „Рупите“ за опазване на дивите птици. Трасето минава до няколко редки растения и местообитанията на обикновена блатна, южна блатна и шипобедрена костенурки, на леопардов и ивичест смок, балканска чесновница, зелена крастава жаба и жаба дървесница. Екоинспекцията смята, че по време на изкопните работи може да се наруши комфортът на флората и фауната, част от тревите и животните да бъдат унищожени, може да бъдат прекъснати и биокоридорите. Инспекторите са на мнение, че същата опасност за флората и фауната ще продължи и след приключването на пътя, когато по него започнат да минават коли.

РИОСВ признава, че по това инвестиционно намерение в инспекцията вече са постъпили няколко становища от лица и организации, които настояват да се извърши задължително оценка на въздействие върху околната среда и оценка на степента на въздействие върху нея.

Решението на РИОСВ – Благоевград да започне тези процедури ще забави строителството с няколко месеца, а може би и години,  защото те се възлагат на колективи от експерти, които трябва да изготвят количествени оценки за очакваните загуби или влошаването на местообитанията и видовете в зоната. Всеки от експертите пише доклади, те се обобщават и накрая отиват за преценка в МОСВ. По тази причина законодателят е предвидил възможността това решение на РИОСВ да може да се обжалва. Община Петрич може да го направи в 14-дневен срок пред МОСВ или Административен съд – Благоевград.

Това е втората сериозна бариера пред пътя Рупите-Хераклея Синтика. Преди 2 г. благоевградската прокуратура спря изграждането му по сигнал от неправителствена организация, че са засегнати територии, попадащи в “Натура 2000”. Природозащитници твърдяха тогава, че общинарите в Петрич подали неверни данни за трасето на пътя, за да заблудят МОСВ, че в района няма защитени растения и животни. Това и наложи казусът отново да се върне в РИОСВ – Благоевград, която сега вече е с ново становище по въпроса.

Всичко това обаче спъва строителството на пътя и пречи за осигуряването на транспортен достъп до древния град Хераклея Синтика, към който има вече голям интерес от туристи.

ИЛИЯНА ПОПОВА 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *