Топ теми

СБА: Изрядните шофьори ще плащат 225 лева за гражданска, а причинилите смърт 1200

Системата „бонус-малус” предвижда: Изрядните шофьори ще плащат 225 лв. за Гражданска, а причинилите смърт на пътя – 1200 лв.

На 19 ноември Комисията за финансов надзор (КФН) публикува на сайта си  проект на Наредба за системата „бонус-малус” по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, която предизвика широка обществена дискусия. В хода на обсъжданията, както и в онлайн пространството, бяха направени редица предложения, коментари, възражения, поставиха се и много въпроси.

Ето отговорите на КФН по едни от най-честите питания на граждани и експерти:

Защо се вписва водач в застрахователната полица?
Предложението за вписване на водачите, които ще управляват моторното превозно средство в застрахователната полица по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е, за да се ангажира персоналната отговорност на водачите на МПС за собственото им поведение.

Изключения
В някои случаи изискването за вписването на водачи в застрахователната полица не се прилага. Например: водачи на линейки, на автомобили на МВР със специален режим на движение, на учебни автомобили и др.
Изключение има и при възникнала извънредна необходимост от управление на автомобил от лице извън кръга на вписаните в застрахователната полица. Например, когато вписан водач не е в състояние да управлява моторното превозно средство поради употреба на алкохол, злополука или влошено здравословно състояние е предвидено, че управлението на автомобила от друг водач, няма да се счита за неизпълнение на изискването за вписване на водача в застрахователната полица. Това се отнася и за случаите, в които се ползва услугата „не карай пил“ (дринк енд драйв).
 

Всички лица, които управляват автомобила независимо дали са вписани, или не като водачи в застрахователната полица, остават застраховани.
Не се предвижда промяна на правилата относно кръга на застрахованите лица по ГО, който ще продължи да включва всички лица, които на законно основание управляват или ползват моторното превозно средство, във връзка с което е сключена застраховката, независимо дали са вписани като водачи в нея или не. Това означава, че в случай на катастрофа, причинена от невписан водач, застрахователят ще продължава да изплаща обезщетение и няма да има право да изисква възстановяване на плащането от невписания водач само на основание, че не е включен в застрахователната полица.
 

Защо „бонус-малус“ класовете се определят на база на административни нарушения и престъпления? Защо не се вземат предвид причинените щети?
Системата „Бонус-малус“ се основава на административни нарушения и престъпления във връзка с движението по пътищата, като са взети предвид онези, които в най-голяма степен допринасят за причиняване на пътнотранспортни произшествия (като превишаване на ограниченията на скоростта, отнемане на предимство, извършване на опасни маневри, управление на моторно превозно средство в нетрезво състояние или под въздействието на наркотици, хулиганско поведение при шофиране на моторно превозно средство) или престъпления, които сами по себе си представляват пътнотранспортни произшествия с причинени вреди на имущество или физически лица.
Целта на подхода е да съдейства за превенция на риска от настъпване на катастрофи, като въздейства още на етапа на установяване на рисковото поведение, преди вредите да са настъпили. По този начин предложеният проект за система „бонус-малус“ ще бъде насочен към противодействие на причините за настъпване на застрахователни събития, вместо да въздейства едва след като вече са настъпили вредоносните последици.
Причинените щети не са част от единните изисквания за коригиране на застрахователната премия, определени с проекта на наредбата за системата „Бонус-малус“. Застрахователите и сега имат практика да предвиждат надбавки и отстъпки от цената на застраховката, определяйки ги въз основа на собствената си ценова политика. Проектът на Наредба предвижда възможността тази практика да се запази, като допълнително ще се осигури и достъп до информацията за причинените щети чрез информационната система на Гаранционния фонд.

Какво мислите за предложението за система, базирана на данни за изплатените обезщетения, така че само водачите, за които застрахователите са плащали щети, да имат оскъпяване на полицата?
Моделът на система „бонус-малус“ предвижда подобно нещо – при определяне на базовата застрахователна премия застрахователите, ще имат право на достъп до данни за изплатени претенции за предходните 5 години по застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите. След натрупването на статистическа информация за пазара като цяло при прегледа на системата „бонус-малус“ ще се анализира и възможността да бъдат включени допълнително и изплатените претенции като фактор.

Взимат ли се предвид и щетите? Ако да, от кого и къде?
Част от отговора се съдържа в отговор № 2. Причинените щети не са част от единните изисквания за коригиране на застрахователната премия. Предложено е факторите, свързани с изплатени обезщетения по претенции по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите да могат да се използват от застрахователите при формиране на тяхната базова застрахователна премия по застраховката, като да предвидят намаления (отстъпки) или увеличения (надбавки), съгласно разработени от тях тарифи, обявени пред Гаранционния фонд. По този начин не се създава нормативно задължение на застрахователите да прилагат тези фактори в договорната си практика и застрахователите остават свободни да формират тарифите за базовата застрахователна премия по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Единственото ограничение, което се поставя при формирането на базовата премия, е тя да не включва факторите, определени за целите на системата „бонус-малус,“ за да се избегне двойното отчитане на едни и същи фактори, както при определяне на базовата премия, така и при нейното коригиране.

В случай, когато факторите, свързани с изплатени обезщетения по претенции, са предвидени в тарифите на застрахователите, се създават условия за използване на информацията в регистъра на предявените и изплатените претенции, поддържан в информационния център на Гаранционния фонд. Това ще позволи на застрахователите да извършват качествена индивидуална оценка на риска на база изплатени обезщетения при определяне на базовата застрахователна премия по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и ще се създаде гаранция срещу недобросъвестно скриване или срещу незнание на информация от застраховащите лица по отношение на тези фактори за оценка на риска.

Защо системата „бонус-малус“ се въвежда равнопоставено за всички, а не предвижда от първоначалния момент отстъпки за водачи без нарушения (напр. с т. нар. „златен талон“) и утежнения за водачи с нарушения в период от примерно 5 години назад?
Въвеждането на система „бонус-малус“ предполага автомобилистите да са в известност за последиците от своите действия, за да могат да съобразят поведението си с тяхното настъпване. Затова не се предвижда деяния, които са извършени преди влизането на наредбата в сила, да се взимат предвид. През следващата 2020 г. и след приемането на наредбата „бонус-малус“  и обнародването й в Държавен вестник ще има нулев период (измерен в месеци или година), в който ще се събират данни за нарушенията, които всеки един водач на автомобил, извършва на пътя, а самата система, се очаква да започне да функционира през 2021 г.

Защо класовете за „малус“ предвиждат утежнение до 400 %, а класовете за „бонус“ предвиждат отстъпка до 23/25%?
Един от принципите, на който се основава системата „бонус-малус“, е финансова неутралност. Това означава, че тя не трябва да води сама по себе си нито до увеличаване, нито до намаляване на общия размер на застрахователните премии, събирани при сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, а само да преразпределя тежестта между по-рисковите и по-малко рисковите водачи. Съобразно направените анализи се очаква преобладаващата част от водачите (между 70 и 80%) да бъдат в групата на нискорисковите, които се ползват от отстъпка от премията. За да могат да бъдат събрани средствата за финансиране на отстъпката, надбавката върху премията на високорисковите водачи трябва да бъде достатъчна. В областта на най-високите класове за малус се очаква да бъдат по-малко от 5% от водачите на МПС и това ще бъдат лицата, извършващи престъпления или тежки нарушения във връзка с движението по пътищата.
„Бонус-малус“ системата нито облагодетелства, нито ощетява застрахователите, При тях реално пари в повече няма да остават. Парите трябва само да се преразпределят. Ако 70%-80% от водачите са изрядни и те трябва да получат 23% бонус, то той ще се формира едва от 20 % от водачите, които имат по-високо рисково поведение.
Тоест ако имаме 10 човека, от които на 8 трябва да дадем, а на 2 да вземем, то от двама трябва да се вземат по 4 лв., за да се дадат на 8 човека по 1 лв. 
 

От бранша коментират, че 80% от шофьорите ще получат отстъпки. Възможно ли е това да затрудни допълнително компаниите, при положение, че именно задължителната полица „Гражданска отговорност“ има най-голям дял?
„Бонус-малус“ системата следва да се самофинансирa, като не се изкривява средната годишна премия, което означава, че се създават условия за справедливо коригиране на застрахователна премия по застраховката „Гражданска отговорност“, като не се дава превес на интересите на застрахователите пред тези на гражданите. На база на получените разпределения са определени и премийните множители, по начин, който гарантира, че съществува равновесие не само в дългосрочна, но и във всяка бъдеща година на функциониране на системата.

Колко ще са реалните суми, плащани от шофьорите?
При примерна базисна премия за ГО от 300 лв., изчисленията показват, че при 20-степенната скала, полицата за изрядните водачи ще бъде 225 лв. Онези 0,6 % от водачите, причинили смърт на пътя, пък ще платят 1200 лв. застраховка или с 900 лв. по-скъпа застраховка.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *