СЛЕД ЖАЛБА НА 3-МА КМЕТОВЕ НА БЛАГОЕВГРАДСКИ СЕЛА! ВАС отмени разрешителното за скандалната кариера в Логодаж, министър Т. Петкова грубо погазила законите в полза на фирмата концесионер „Интерпром”

3-членен състав на Върховен административен съд, председателстван от съдия Марина Михайлова, отмени разрешението на Министерството на енергетиката за разработване на кариера до благоевградското с. Логодаж. Делото бе образувано по жалба на кметовете на Логодаж – Пламен Червенков, на Селище – Благой Панайотов, и на Зелен дол – Ангел Младенов, плюс още 5-има жители на Логодаж.

През 2016 г. те скочиха срещу предложение на енергийната министърка Теменужка Петкова да се разреши край селото кариера за добив на камъни с мотив, че в Логодаж вече работят 2 кариери и още една ще наруши екологичното равновесие в района, ще съсипе пътищата и ще унищожи всички възможности за развитие на туризма. Протестът им бе и поради факта, че новата кариера е само на 500 метра от къщите в селото и е в непосредствена близозост до кладенеца, който е основен водоизточник.

Докато хората в района се бунтуваха и плашеха с блокада на пътя към КПП – Логодаш, в парламентарна зала министър Т. Петкова отказа да отмени даденото от МС разрешение за концесия, тъй като според нея страховете на хората били неоснователни.

Според решението на ВАС от 26 юни 2016 г. обаче притесненията на логодажани не само са основателни, но и в старанието си да даде концесията на столичната фирма „Интерпром” ЕООД министърката е пренебрегнала напълно забележките на АПИ и Министерството на околната среда към планираната концесия, с което грубо е нарушила българското законодателството.

В цялата сага около концесия „Логодаж” на очи се набива невероятната бързина, с която „Интерпром” ЕООД успява да си издейства разрешителното от министърката. Фирмата подава молба за предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства в Логодаж на 19 юни 2015 г. и само 11 дни по-късно министър Т. Петкова разпространява заявлението сред институциите в Благоевград и София, които имат отношение към бъдещата концесия.

Първа реагира АПИ. С писмо № 04-22-106/10.07.2015 г. агенцията праща на министър Петкова забележка, че площта за кариерата отстои на 150 м отстояние от път III-106, на който се намират общо 13 пътни съоръжения, при което е нарушено изискването за осигурена ширина на обслужващата зона на пътните съоръжения.

С писмо № 04.00-1880/22.07.2015 г. МОСВ на свой ред уведомява Министерството на енергетиката, че съгласува откриването на производство за предоставяне на площ Логодаж за проучване на подземни богатства, но напомня, че реализирането следва да се осъществи след приключване на процедурите по чл. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

Министерствата на културата, вътрешните работи и отбраната, както и ДАНС, съгласуват откриването на процедурата без забележки. Община Благоевград подава информация, че посочената площ е извън урбанизирана територия, а началникът на отдел „Национална геоложка служба“ в МЕ установява, че заявената площ не засяга находища на подземни богатства и още на 11.09.2015 г. в „Държавен вестник” е публикувано съобщение от министъра на енергетиката за откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства в площ Логодаж.

С писмо до МС и до всички министри Петкова изпраща за съгласуване проекта на разрешението и отново получава серия забележки от колегите си, на които, странно защо, тя не обръща внимание. Министърът на икономиката например предлага в правните основания за издаване на разрешението да отпадне параграф от Закона за забрана на химическото оръжие и за контрола на психичните химически вещества и техните прекурсори. МОСВ се произнася, че не е необходимо да бъдат провеждани процедури по Закона за опазване на околната среда, тъй като в работната програма се предвижда прокарване на сондажи с обща дължина 150 л. м, но настоява в договора да се включи текст, че проучването на терена следва да започне след приключване на процедурите по чл. 2 от Наредбата за околната среда, а концесионерът трябва да се задължи да работи така, че да не засягат водните обекти и съоръжения в района.

Министерството на здравеопазването на свой ред настоява за недопускане наднормено натоварване със замърсители на околната среда при обектите, подлежащи на здравна защита. МРРБ също има забележки – то настоява от „Интерпром“ ЕООД да се изиска ситуационен план на проучваната площ и защита от багерите му на път III-106, както и на републиканските пътища, пътните съоръжения и принадлежности им. Настоява и да бъде уведомено писмено Областно пътно управление – Благоевград, а при установено нарушение да се предвиди изрично задължение за рекултивация на нарушените терени в съответствие с конкретно посочени норми.

Забележки идват и от дирекция „Икономика и социална политика“ при администрацията на МС, според която титулярят трябва в договора за проучването да бъде задължен да спазва нормативните изисквания, свързани с опазване на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, а ако геологопроучвателните работи са в горска територия, първо да бъде учредено право на ползване по чл. 69, ал. 1, т. 1 от Закона за горите.
Без да вземе предвид нито една от тези забележки, след одобряване на финансовата обосновка Т. Петкова изготвя доклад до МС и след няколко дни проектът на разрешение „Интерпром“ ЕООД да проучи местността е одобрен.

В хода на съдебното производство са приети две доста любопитни съдебно-технически експертизи. Според вещо лице геодезист площта Логодаж отстои на 600 м от църковния кладенец при църквата „Св. Арх. Михаил“, на 520 м от коритото на р. Клисурска и на 590 м от санитарно-охранителната зона около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, затова е налице сериозна вероятност възникналите трептения и деформации на скалния масив при взривни работи да предизвикат влошаване качеството на водата и намаляване дебита на църковния кладенец, на водоизточниците за собствени потребности на населението от сондажен тип, а при неконтролирано изтичане на разтвори от взривни вещества от оводнени сондажи с поточна вода е възможно замърсяване на подпочвените води с токсични химични съединения.

Експертизата установява и възможност за увеличение на риска от поражения върху хора от ударно-въздушната вълна в резултат на извършваните взривни дейности в кариерата, както и в обслужващата зона на пътните съоръжения от републиканската пътна мрежа, намиращи се в близост.

Според съдебния състав, отменил заповедта на министър Петкова, с отказа си да вземе предвид забележките на колегите си тя не е спазила изискването за форма на разрешителното, което го прави незаконно. Съдът е открил и други нарушения – например Министерството на енергетиката не си направило труда да провери предварително в специализираните карти и регистри по Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра дали в Логодаж може и да има търсените от фирмата строителни материали.

Междувременно е установено дори, че площта на бъдещото находище попада в държавен горски фонд и за разработването й би трябвало да е учредено право на ползване по чл. 69, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, а такова няма.

Освен че обяви разрешителното за концесия в Логодаж за незаконосъобразно, ВАС осъди Министерство на енергетиката да заплати на жалбодателите направените деловодни разноски в размер на 1880 лв.

Решението може да се обжалва пред 5-членен състав на ВАС в 14-дневен срок. Според адвоката на жалбоподателите – общинската съветничка Гергана Янчева, то може да бъде обжалвано или от Министерството на енергетиката, или от заинтересованото лице – фирма „Интерпром“ ЕООД.

Припомняме, че „Интерпром“ е фирма с капитал от 2 650 000 лв. и неин едноличен собственик е софиянецът Калоян Люсиен Теодосиев. Тя се занимава със строителство, консултантски услуги и партньорство с фондове за изкупуване на земя, има сертификат за изпълняване на обекти на НАТО и лиценз за търговия с ток. Работила е по канализацията на „Цар Калоян”, изпълнител е на водни цикли с еврофинансиране в Костинброд, Кнежа, Пирдоп и Панагюрище, участвала е в строителството на отсечки от метрото, в бензиностанции, ваканционни жилища по морето, подстанция на НЕК, газостанции. К. Теодосиев доскоро беше технически сътрудник на депутата от ГЕРБ в Пазарджик ген. Стоян Тонев, който подаде оставка след медиен скандал за развиване на частен бизнес с държавни пари и злоупотреби за милиони левове в клиниката по дерматология на ВМА по времето, когато беше директор на академията.

Освен в Логодаж, в Пиринско фирма „Интерпром“ ЕООД има интереси и в Сандански – миналата година тя получи разрешително за търсене и проучване за срок от 3 г. на метални полезни изкопаеми в санданското село Петрово.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *