Срещу 200 000 лв. столичната „Гео Бор Нова“ ЕООД влиза в управлението на проекта за новото сметище на Бучино

С ценова оферта от 200 000 лв. столичната фирма „Гео Бор Нова“ ЕООД на  Иво Вучков е класирана на първо място и печели обществената поръчка за избор на екип от специалисти, който да се включи и да работи съвместно с екипа на община Благоевград по проекта за изграждане на новото сметище на Бучино. Нуждата от привличане на външни експерти за период от 2 години, докато приключи проекта, била наложителна заради спецификата на модерната компостираща система, която предстои да се изгради там. Прогнозната сума, посочена в обществената поръчка, бе 240 000 лв. с ДДС.

Само три от общо шестте фирми, които участваха в конкурса, всичките софийски, стигнаха до финала с отваряне на ценови оферти, като „Гео Бор Нова“ ЕООД е класирана на 1-во място с набрани общо 98,03 точки по всички показатели. На второ място със 74,61 т. е „Екопро Консулт“ ЕООД на Красимир Петков, а трета е „Еконсулт-11“ ЕООД, управлявана от Румен Петров, с 40,6 точки.

Останалите три фирми, подали оферти за участие в поръчката – „Би Ен Трейд“ ЕООД с представител Борис Николов, „БТ Консулт“ ЕООД, ръководена от Борислав Терзийски, и „И Кю И Контрол“ ООД с управител Валери Мътнешлиев, в което са съдружници Адриана Спасова и „И Кю И България“ АД, не отговарят на условията на възложителя.

От „Би Ен Трейд“ ЕООД не са представили изисканата допълнителна информация за външните експерти – технолог за третиране на отпадъци, еколог и строителен инженер, като за тях няма представени единни европейски документи за обществена поръчка (ЕЕДОП), нито същия документ, в който да е посочен конкретен специфичен опит за всеки от експертите.

„БТ Консулт“ ЕООД са посочили в техническото си предложение, че в рамките на 30 дни от подписване на договора ще подготвят и представят встъпителен доклад, въпреки че изрично посоченият за това срок от възложителя е 15 дни.

„И Кю И България“ АД пък не са обосновали ценовото си предложение, което е с 20% по-благоприятно от средната стойност на ценовите оферти на останалите участници. Като една от причините за ниската цена били посочили, че е момент на криза и за дружеството не е ясно дали ще имат други поръчки, вместо да представят обективни обстоятелства, посочиха от комисията.

Срокът за обжалване на решението е 10 дни.

Проектът за проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци за развитие на регионална система за управление на отпадъците на регион Благоевград, в който участват 5 общини, се финансира по ОП „Околна среда 2014-2020“.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *