ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 1 АВГУСТ

bTV

05:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли”/п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс прайм” – ани­ма­ция 06:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4, еп.1 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – най-доб­ро­то от ток­шоу­то с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вис­ше об­щес­тво” – се­риал, с.1, еп. 28 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.3, еп. 57 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.1, еп. 56 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли”/п./ – ко­ме­дий­но шоу 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп. 8 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­мей­ни тай­ни” – се­риал, с. 1, еп.3 21:30 “Всич­ко мо­же да се слу­чи” – се­риал, с.1, еп.22 22:30 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7, еп.6 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.1, еп.19 01:00 “Шест сес­три” /п./- се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с.11, еп. 23

Nova TV

05:00 “Тай­нстве­ни афе­ри” – се­риен филм, 5 се­зон 06:00 “Тран­спор­тер” – се­риен филм /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Се­зо­ни на лю­бов­та” – се­риен филм 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 8 се­зон 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Тран­спор­тер” – се­риен филм 23:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм 00:30 “Тай­нстве­ни афе­ри” – се­риен филм, 5 се­зон 01:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм /п/

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп.23 06:00 “Кунг фу пан­да – ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп. 4 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 23 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.6 11:00 “Монк” – се­риал, с.2, еп. 11 12:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3, еп. 5 13:00 “Хер­ку­лес в ла­би­рин­та на ми­но­та­въ­ра” – прик­лю­чен­ски (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Джош Бе­кър, ак­тьо­ри – Ке­вин Сор­бо, Ан­тъ­ни Куин, Май­къл Хърст, Тау­ни Ки­таен и др. 15:00 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп. 5 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 1 17:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал , с.3, еп. 6 18:00 “Монк” – се­риал, с.2, еп.12 19:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.7 20:00 “Кос­ти” – се­риал , с.10, еп. 10 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “За­раз­ява­не” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Сти­вън Со­дър­бърг, ак­тьо­ри – Мат Дей­мън, Кейт Уин­слет,Гуи­нет Пол­троу, Джуд Лоу, Ма­рион Ко­тияр, Ло­рънс Фиш­бърн, Де­мет­ри Мар­тин, Дже­ни­фър Ел, Браян Кран­стън, Ел­иът Гулд, Джон Хоукс, Чин Хан, Джоу­зи Хо, Са­наа Ла­тан и др. 00:00 “Кос­ти” – се­риал , с.10, еп. 10 01:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.7 02:00 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп.5 03:00 “Пос­лед­ният ко­раб”- се­риал, с.3, еп. 6 04:00 “Монк” – се­риал, с.2, еп.12

bTV Comedy

05:00 “Ше­га­джии” – се­риал 06:00 “Ше­га­джии” – се­риал, с.1 07:00 “Учи­тел­ка­та по френ­ски” – се­риал 08:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 10:00 “Eд” – ко­ме­дия, се­меен, спор­тен (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Бил Ку­ту­рие, ак­тьо­ри – Мат Ле Бланк, Пол Хюит, Джин Рос, Джак Уор­дън, Бил Кобс, Джим Ка­вий­зъл и др. 12:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 14:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал 15:00 “По сре­да­та” – се­риал 16:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 17:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.1 18:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 19:30 “Учи­тел­ка­та по френ­ски” – се­риал 20:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8 20:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.1 22:00 ” Стра­хот­ни но­ви­ни ” – се­риал, с.2 23:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал, с.3 00:00 “Eд” – ко­ме­дия, се­меен, спор­тен (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Бил Ку­ту­рие, ак­тьо­ри – Мат Ле Бланк, Пол Хюит, Джин Рос, Джак Уор­дън, Бил Кобс, Джим Ка­вий­зъл и др. 02:00 “Ше­га­джии” – се­риал 03:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 04:00 ” Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Бил­бао, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ип­суич Таун – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ди­жон – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Кар­диф Си­ти – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Фу­лъм – Дар­би Каун­ти, пле­йо­фен мач ре­ванш от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

05:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 06:00 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин”- сут­ре­шен блок 09:00 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:10 Те­ле­мар­кет 17:15 “Има­те ду­ма­та”с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:30 07:00 – Пов­то­ре­ния

БНТ

05:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:10 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /4 епи­зод/п/ 07:15 От­рядът тв филм /5 и 6 епи­зод/п/ 09:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:10 Вас­ко да Га­ма от се­ло Руп­ча 6-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1986г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Ди­ми­тър Пет­ров, в ро­ли­те: Иван Лас­кин, Илия Лин­гур­ски, Геор­ги Мар­ков и др. 10:15 Се­меен биз­нес 26-се­риен тв филм /Ка­на­да, 2009г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Крейг Прайс, в ро­ли­те: Еф­раим Ерис, Кейт Кор­бит, Ло­ри Ол­тър и др. 10:40 IN SITU: Праис­то­рия в два зъ­ба, сол и зла­то 3-се­риен до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2012г./, 1 филм, ре­жи­сьор Ата­нас Ди­мит­ров 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Пъ­ту­ва­що лятно ки­но с БНТ 12:40 Се­мей­ство Да­ръл 2 тв филм /2 епи­зод/ 13:30 “Бър­зо, лес­но, вкус­но” пред­ставя: “Вкус­на­та Ев­ро­па” /п/ 14:00 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 14:30 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка ани­ма­цио­нен филм 14:45 Сид – де­те на нау­ка­та ани­ма­цио­нен филм 15:10 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм 15:35 Ло­ши­те доб­ри прия­те­ли 13-се­риен тв филм /Ав­стра­лия, 2002г./, ре­жи­сьор Кейт Уудс, в ро­ли­те: Ка­ме­рън Атард, Рей Май­рамс, Сей­шел Браун и др. 16:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри тв филм /64 епи­зод/ 17:20 Япо­ния днес 17:30 “Бър­зо, лес­но, вкус­но” пред­ставя: “Вкус­на­та Ев­ро­па” /п/ 18:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Хо­ли­вуд­ски зна­ме­ни­тос­ти до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:45 От­рядът тв филм /8 епи­зод/ 19:35 Жи­вот­ни по пи­жа­ми ани­ма­цио­нен филм 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /5 и 6 епи­зод/ 22:55 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:15 Въп­рос на чест 5 тв филм /11 епи­зод/(16) 00:05 Кап­ри тв филм /64 епи­зод/п/ 01:00 Здра­ве­то от­бли­зо /най-доб­ро­то/ 02:10 Се­меен биз­нес тв филм /1 епи­зод/п/ 02:35 Хо­ли­вуд­ски зна­ме­ни­тос­ти до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 03:00 Япо­ния днес /п/ 03:10 Въп­рос на чест 5 тв филм /11 епи­зод/п/(16) 04:00 Се­мей­ство Да­ръл 2 тв филм /2 епи­зод/п/ 04:50 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /5 епи­зод/п/

BiT

05:00 BIT СПОРТ (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 Но­ви­ни (п) 06:30 BIT СПОРТ (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 17:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 17:30 “Епи­зод” (п) 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *