ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 1 АВГУСТ

 БНТ

05:25 Бъл­га­рия от край до край 6 /п/ 05:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:10 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 – тв филм /11 епи­зод /п/ 07:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Ис­то­рия.bg Царят дип­ло­мат /п/ 09:45 Раят на да­ми­те – тв филм /6 епи­зод/п/ 10:45 Кап­ри – тв филм /32 епи­зод /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Злат­ният век – тв филм /9 се­рия/ 13:35 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:05 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Ва­кан­ция­та на Ли­ли – тв филм /4 се­рия/ 15:25 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри – тв филм /33 епи­зод/ 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:15 Ан­тар­кти­ка до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:30 Спорт  тото 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 – тв филм /12 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:40 Раят на да­ми­те – тв филм /7 епи­зод/ 21:40 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 2 – тв филм /17 епи­зод/(14) 22:30 Беър Грилс – ек­стрем­но оце­лява­не, зас­не­то с ка­ме­ра – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:30 Брат за бра­та 3 – тв филм /30, пос­ле­ден епи­зод/(16) 00:20 Ис­то­рия.bg – Царят дип­ло­мат /п/ 01:20 От­бли­зо с Ми­ра /п/ 02:15 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 2 – тв филм /17 епи­зод/п/(14) 03:05 Дой­че Ве­ле: Шифт 03:20 Беър Грилс – ек­стрем­но оце­лява­не, зас­не­то с ка­ме­ра – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 03:45 Днес и ут­ре 04:10 Из­вън иг­ра­та /п/ 04:55 Брат за бра­та 3 – тв филм /30, пос­ле­ден епи­зод /п/(16)

bTV

05:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, еп. 23 06:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, еп. 62 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 6, еп. 12 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, с. 4 еп. 16 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 13, еп. 61 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.56 21:00 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп. 36 22:30 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 1 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Час пик” – се­риал, еп. 3 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп. 253, 254 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:30 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал 

bTV Comedy

05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 6 еп. 15, 16 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2018), еп. 33, 34 10:00 “Ви­со­кос­на го­ди­на” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ир­лан­дия, 2010), ре­жи­сьор Ананд Тъ­кър, в ро­ли­те Ей­ми Адамс, Ма­тю Гуд, Адам Скот, Джон Лит­гоу, До­ми­ник Ма­ке­ли­гът и др. 12:00 “Прия­те­ли” – се­риал 13:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу (2016) 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 10 еп. 12, 13 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 5 еп. 7 20:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп. 15 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 28 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 9 еп. 5, 6 23:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, еп. 3, 4 00:00 “Ви­со­кос­на го­ди­на” /п/ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ир­лан­дия, 2010) 02:00 “Прия­те­ли” – се­риал 04:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 

bTV Action

05:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 2 еп. 13 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с. 2 еп. 5 – 8 08:00 “Час пик” – се­риал, еп. 3 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 2 еп. 13 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп. 8 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 2 еп. 22 12:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп. 3 13:00 “Аге­нти на съд­ба­та” – фан­тас­ти­ка, три­лър, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Джордж Нол­фи, в ро­ли­те Мат Дей­мън, Еми­ли Блънт, Дже­ни­фър Ий­ли, Ан­тъ­ни Ма­ки, Те­рънс Стамп и др. 15:00 “Час пик” – се­риал, еп. 4 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2 еп. 14 17:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп. 4 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 3 еп. 1 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Лу­ци­фер” – се­риал, еп. 9 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4 еп. 7 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:30 Ли­га Ев­ро­па – сту­дио 21:45 Ли­га Ев­ро­па, вто­ри пред­ва­ри­те­лен кръг / ре­ванш: ФК Ос­иек (Хър­ва­тия) – ЦСКА, пряко 22:30 Ли­га Ев­ро­па – сту­дио 00:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4 еп. 7 01:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп. 9 02:00 “Час пик” – се­риал, еп. 4 03:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 4 еп. 4 04:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 3 еп. 1 

Nova TV

05:00 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 2 /п/ 06:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 13 /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Обе­ща­на­та бул­ка” – с уч. на Де­нис Цих, Йо­хен Шроп, Пеер Йе­гер и др. 11:30 “Ку­ли­нар­но лято с “На ка­фе” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 9 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 2 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 13 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 5 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Чар­лтън Ат­ле­тик – Сън­дър­ланд, фи­на­лен пле­йоф на ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Мон­пе­лие – Ам­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 14:00 Фут­бол: Лион – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Дар­би Каун­ти, фи­на­лен пле­йоф на Чем­пиън­шип /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Сент Ет­иен – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Об­зор на се­зо­на във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19) /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Мач ре­ванш от вто­рия ква­ли­фи­ка­цио­нен кръг на Ли­га Ев­ро­па, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 00:15 Фут­бол: Ню­порт Каун­ти – Тран­миър Роу­върс, фи­на­лен пле­йоф на ан­глий­ска­та Ли­га 2 /п/ 02:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:30 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:0007:00 – Пов­то­ре­ния 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *