ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 1 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:05 Пик­сел Пин­ки ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:30 Строй­ков­ци­те ани­ма­цио­нен филм 06:50 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:15 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 Ту­ри­зъм.бг пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов пре­да­ва­не за фол­клор 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 Ед­на же­на на 33 /75 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Боян Па­па­зов/ иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1982г./, сце­на­рист Боян Па­па­зов, ре­жи­сьор Хрис­то Хрис­тов, в ро­ли­те: Лил­яна Ко­ва­че­ва, Бог­дан Гли­шев, Ве­се­лин Въл­ков, Гер­га­на Бър­да­ро­ва и др. 16:45 Най-го­ле­мият му­зей в све­та: Му­зеят “П­ти Па­ле” в Па­риж до­ку­мен­та­лен филм 17:10 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Дей­зи Рид­ли, Джон Бо­йе­га, Гуен­до­лин Крис­ти, Марк Ха­мил, Сам Смит/п/ (12) 18:00 Из­вън иг­ра­та 18:45 Пла­не­та­та Земя 2: Рав­ни­ни до­ку­мен­та­лен филм 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 При­ну­ди­тел­но ук­ри­ва­не иг­ра­лен филм /Ка­на­да, 2015г./, ре­жи­сьор Джордж Ер­шбей­мър, в ро­ли­те: Крис­ти Суон­сън, Еми­ли Те­нант, Лок­лин Мън­ро и др. (12) 22:20 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:35 Сту­дио “Х”: За­гад­ки при раз­про­даж­би се­риен тв филм /2 епи­зод/ 00:05 Ед­но­по­со­чен път иг­ра­лен филм /САЩ, 2009г./, ре­жи­сьор Пар­виз Са­гид­зе, в ро­ли­те: Май­къл Мад­сън, Дей­вид Ка­ра­дайн, Май­къл Блейн-Роз­гей, Ър­нест Ан­тъ­ни и др. (14) 01:35 Пла­не­та­та Земя 2: Рав­ни­ни до­ку­мен­та­лен филм/п/ 02:25 Меж­ду­на­ро­ден об­мен иг­ра­лен филм /п/ (14) 04:05 Днес и ут­ре /п/ 04:30 Браз­ди /п/

bTV

05:30 “Ло­вци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм 06:00 “Ба­рби: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – ани­ма­ция 07:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.9, еп. 17,18 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Му­тра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.4, еп.5 13:00 “Го­спо­дин Уд­кок” – ко­ме­дия, спор­тен (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Крейг Джи­лес­пие, ак­тьо­ри – Би­ли Боб Тор­нтън, Шон Уилям Скот, Сю­зан Са­ран­дън и др. 15:00 “Б­ри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект с во­де­ща Ма­рия Сил­вес­тър 16:00 “Ма­рма­лад­” – ток­шоу 18:00 “Ка­рбов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 Ме­га­хит: “За­връ­ща­не­то на По­ли” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Джон Хам­бург, ак­тьо­ри –  Бен Сти­лър, Дже­ни­фър Ани­стън,  Фи­лип Сий­мур Хоф­ман, Деб­ра Ме­синг, Алек Бол­дуин, Ханк Аза­рия,  Бра­йън Браун и др. 21:50 Ме­га­хит: “Та­ми” – ко­ме­дия (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Бен Фал­кон, ак­тьо­ри – Ме­ли­са Мак­кар­ти, Сю­зан Са­ран­дън, Ка­ти Бейтс,  Али­сън Джа­ни, Марк Дюп­лас, Дан Ак­ройд,  Бен Фал­кон, Са­ра Бей­кър и др. 23:50 “Па­са­же­ри” – дра­ма, три­лър (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Род­ри­го Гар­сия, ак­тьо­ри – Ан Ха­тауей, Пат­рик Уил­сън, Даян Уест, Дей­вид Моус, Ан­дре Броуър и др. 01:40 “2047: Смър­тна зап­ла­ха” – ек­шън, сай фай, три­лър (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Але­сан­дро Ка­по­не, ак­тьо­ри – Да­ни Глоу­вър, Да­рил Ха­на, Май­къл Ма­ди­сън и др. 03:40 “Ма­рма­лад­” /п./ – ток­шоу

Nova TV

07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 5 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Лъ­жльо­то” – с уч. на Джим Ке­ри, Джъс­тин Ку­пър, Ке­ри Ел­уис, Су­зи Кърц, Дже­ни­фър Ти­ли, Мо­ра Тиър­ни и др. 14:50 “С­мах­на­тият про­фе­сор 2” – с уч. на Еди Мър­фи, Джа­нет Джак­сън, Джон Алес, Ри­чард Гант и др. 17:00 “Съ­дби на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Хо­бит: Нео­чак­ва­но пъ­те­шес­твие “ – с уч. на Мар­тин Фрий­ман, Иън Мак­ке­лън, Илай­джа Уд, Хю­го Уи­винг, Ор­лан­до Блум, Кейт Блан­шет, Кен Скот, Крис­то­фър Лий, Люк Евънс, Ан­ди Сър­кис и др. 23:30 “Ди­вер­ген­ти: Пре­да­ни” – с уч. на Шай­лийн Ууд­ли, Майлс Те­лър, Зои Кра­виц, Надя Хил­кер, Тео Джеймс, Ан­сел Ел­горт и др. 02:00 “С­мах­на­тият про­фе­сор 2” – с уч. на Еди Мър­фи, Джа­нет Джак­сън, Джон Алес, Ри­чард Гант и др./п/ 04:40 “Лъ­жльо­то” – с уч. на Джим Ке­ри, Джъс­тин Ку­пър, Ке­ри Ел­уис, Су­зи Кърц, Дже­ни­фър Ти­ли, Мо­ра Тиър­ни и др. /п/

bTV Action

05:15 “Су­пер­гърл­” – се­риал, еп. 9 06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 08:00 “Го­тъм­” – се­риал 10:30 “Х-мен: Пос­лед­ният сблъ­сък” — три­лър, ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Брет Рат­нър, ак­тьо­ри – Хю Джак­ман, Иън Мак­ке­лън, Ха­ли Бе­ри, Пат­рик Стюарт,  Ре­бе­ка Ро­мийн,  Ана Па­куин, Фам­ке Ян­сен, Джеймс Мар­сдън, Елън Пейдж, Бен Фос­тър, Ви­ни Джоунс, Кел­си Гра­мър и др. 12:30 “Ки­тай­ски зо­диак” –  ек­шън, прик­лю­чен­ски (Chinese Zodiac, Хонг Конг,  Ки­тай,2012), ре­жи­сьор – Дже­ки Чан, ак­тьо­ри – Дже­ки Чан, Оли­вър Плат, Сти­вън Чанг, Кат­лин Де­шел и др. 15:00 “С­мър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:30 “С­мър­то­нос­но влия­ние” – дра­ма, ек­шън (САЩ,1998), ре­жи­сьор – Ми­ми Ле­дър, ак­тьо­ри – Ро­бърт Дю­вал, Теа Лео­ни, Илай­джа Уд, Мор­ган Фрий­ман, Ва­не­са Ред­грейв, Мак­си­ми­лиан Шел, Джеймс Кро­муел и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Въ­рко­ла­кът­”- ек­шън, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи  (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Джеймс Ман­голд, ак­тьо­ри – Хю Джак­ман, Тао Ока­мо­то, Ри­ла Фу­ку­си­ма, Хи­рою­ки Са­на­да, Свет­ла­на Ход­чен­ко­ва, Бра­йън Тий, Хал Яма­ноу­чи, Уил Юн Лий и др. 00:15 “Х-мен: Дни на от­ми­на­ло­то бъ­де­ще”- ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор – Бра­йън Син­гър, ак­тьо­ри – Хю Джак­ман, Джеймс Ма­ка­вой, Май­къл Фас­бен­дер,  Дже­ни­фър Лоу­рънс, Ха­ли Бе­ри, Ни­къ­лъс Холт, Ана Па­куин, Елън Пейдж, Пи­тър Дин­клидж, Шон Аш­мор и др. 02:30 “Го­тъм­” – се­риал 04:00 “Бе­бе в нас­ледс­тво” – дра­ма, мис­те­рия, три­лър (Ка­на­да, 2014), ре­жи­сьор – Джон Л`Екюр, ак­тьо­ри – Ка­си Стийл, Ми­ми Ку­зък, Крис Бру­но и др.

bTV Comedy

05:00 “Ба­рът­” – се­риал 06:00 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 07:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 08:00 “К­ое е то­ва мо­ми­че” – се­риал 10:00 “За­поз­най се с на­ши­те” – ко­ме­дия (САЩ, 2000), ре­жи­сьор – Джей Роуч, ак­тьо­ри – Ро­бърт де Ни­ро, Бен Сти­лър, Оуен Уил­сън, Блайт Да­нър, Джеймс Реб­хорн и др. 12:00 “Ко­ле­да с Тъ­кър” – дра­ма, се­меен (Ка­на­да, 2013), ре­жи­сьор – Ла­ри А. Мак­Лиън, ак­тьо­ри – Джеймс Бро­лин, Гейдж Мън­роу, Бар­ба­ра Гор­дън и др. 14:00 “По сре­да­та” – се­риал 16:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 17:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 18:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “От­мъ­ще­ние по жен­ски” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Ник Ка­са­ве­тис, ак­тьо­ри – Ка­ме­рън Диас, Лес­ли Ман, Ни­ко­лай Кос­тер-Вал­дау, Дон Джон­сън, Кейт Ъп­тан, Тей­лър Ки­ни, Ни­ки Ми­наж и др. 22:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 23:30 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 00:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 01:30 “К­ое е то­ва мо­ми­че” – се­риал 03:30 “По сре­да­та” – се­риал

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Со­ли­хъл Муурс – Блек­пул, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, пов­то­ре­ние 12:00 Сту­дио “Пъ­рва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 12:30 Фут­бол: Ве­рея – Ло­ко­мо­тив Плов­див, мач от Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га, ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Мор­камб/Ха­ли­факс Таун – Уим­бъл­дън, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, ди­рек­тно 16:30 Сту­дио “Че­мпиън­шип­”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Ше­филд Уен­здей, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Че­мпиън­шип­”, ди­рек­тно 19:30 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:25 Сту­дио “Че­мпиън­шип­”, ди­рек­тно 21:50 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция­”, ди­рек­тно 22:00 Фут­бол: Рек­съм – Ню­порт Каун­ти, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, ди­рек­тно 23:55 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция­”, ди­рек­тно 00:15 Фут­бол: Лил – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, за­пис 02:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пъ­рвич­на си­ла”, 48-и епи­зод, пов­то­ре­ние 03:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 03:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Денят на жи­во”- из­бра­но 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Со­циал­на мре­жа”- из­бра­но 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 11:45 Топ шоп 12:00 “Хо­ли­вуд­” 12:45 “Бу­кмей­кър – ана­ли­зи и ко­мен­та­ри” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Те­ле­мар­кет 13:30 “Без мон­таж” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­рче­та от реал­нос­тта” 14:30 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Па­рла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “С­порт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Се­дми­ца­та с Ка­нал 3” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 18:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 19:00 “Епи­зод” (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 03:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п)

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *