ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 1 МАРТ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 За­ко­нът на Дойл тв филм /3 се­зон, 12 епи­зод/ (12) 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Ан­гел дет­ски тв филм /Че­хия, 2016г./ 15:15 Мал­ка нощ­на при­каз­ка дет­ски тв филм /2 част/ 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg Пътят към Тре­ти март. Бъл­га­рия 1871-1878г. 22:00 Под иго­то тв филм /3 част/ 23:00 По све­та и у нас 23:30 Биб­лио­те­ка­та 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:55 Джинс /п/ 04:25 За­ко­нът на Дойл тв филм /3 се­зон, 12 епи­зод/п/ (12)

bTV

05:40 “Мис Слад­киш” /п./ – се­риал, еп.4 06:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Бил­яна Га­ва­зо­ва 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 “Навс­якъ­де ти” – се­риал, еп.31 15:00 Пре­мие­ра: “Ис­тин­ска лю­бов” – се­риал, еп.47 16:00 Пре­мие­ра: “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с.12 еп.7 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Мал­ки убий­ства” – се­риал, еп.35 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Без­ми­лос­тен град” – се­риал, еп.41 21:00 Пре­мие­ра: “Бе­ле­зи” – се­риал, еп.2 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Лю­бим­ка­та на краля” – се­риал, еп.13 (пос­ле­ден) 01:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.83 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:50 “Бо­жес­тве­но” – се­риал, еп.17

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с.3 еп.19 – 22 08:00 “Монк” – се­риал, с.5 еп.9 09:00 “Чък” – се­риал, с.5 еп.2 10:00 “Го­тъм” – се­риал, с.5 еп.5 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.21 12:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.3 еп.16 13:00 “Прес­тъп­на вой­на 2: Ло­вът” – ек­шън (САЩ, 2019), ре­жи­сьор Майк Гън­тър, в ро­ли­те: Уил Юн Лий, Джър­мейн Лъв, Ро­ри Мар­към, Кей­ти Кийн и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.5 еп.10 16:00 “Чък” – се­риал, с.5 еп.3 17:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.3 еп.17 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.22 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Го­тъм” – се­риал, с.5 еп.6 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Чер­ве­на­та ли­ния” – се­риал, еп.3 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Код “Мер­ку­рий” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1998), ре­жи­сьор Ха­ролд Бе­кър, в ро­ли­те: Брус Уи­лис, Ким Ди­кънс, Алек Бол­дуин, Ми­ко Хюз и др. 00:00 “Чер­ве­на­та ли­ния” – се­риал, еп.3 01:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.22 02:00 “Го­тъм” – се­риал, с.5 еп.6 03:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.3 еп.17 04:00 “Чък” – се­риал, с.5 еп.3

bTV Comedy

05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.6 еп.7, 8 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 08:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 08:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 09:30 “Пси­хо­лож­ки” /п./ – се­риал 10:00 “Де­ца на ки­лог­рам 2” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, Ка­на­да, 2005), ре­жи­сьор Адам Шан­кман, в ро­ли­те: Стив Мар­тин, Бо­ни Хънт, Хи­ла­ри Дъф, Пай­пър Пе­ра­бо, Кар­мен Еле­ктра, Тей­лър Лаут­нър, Юд­жийн Ле­ви и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Пси­хо­лож­ки” /п./ – се­риал 14:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, еп.19, 20 19:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.7 еп.2 19:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.5-7 еп.10 21:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.5 еп.5 22:00 “Пси­хо­лож­ки” – се­риал, еп.7, 8 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, 15 еп.15, 16 00:00 “По-сър­ди­ти стар­че­та” – ко­ме­дия (САЩ, 1995), ре­жи­сьор Хауърд Дойч, в ро­ли­те: Уол­тър Ма­тау, Джак Ле­мън, Со­фия Ло­рен, Ан-Мар­грет, Бър­джис Ме­ре­дит, Да­рил Ха­на, Ке­вин По­лак и др. 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал

Nova TV

05:30 “Воен­ни прес­тъп­ле­ния” – се­риал, се­зон 17 /п/ 06:30 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ме­рием” (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 “Не ме ос­тавяй” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ка­то две кап­ки во­да All Stars” (нов се­зон) – му­зи­кал­но шоу 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Воен­ни прес­тъп­ле­ния” – се­риал, се­зон 17 00:30 “Нюан­си си­ньо” – се­риал, се­зон 2 01:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риал, се­зон 3 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риал 03:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” – се­риал /п/ 04:30 “Ме­рием” – се­риен филм /п/

Nova Sport

 10:00 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Кар­диф Си­ти Чем­пиън­шип – /п/ 12:00 Бас­кет­бол: Хо­вен­тут – Бар­се­ло­на Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – /п/ 14:00 Фут­бол: Бор­не­мут – Уот­форд Чем­пиън­шип – /п/ 16:00 Фут­бол: Па­на­ти­най­кос – АЕК Су­пер ли­га на Гър­ция – /п/ 18:00 Фут­бол: Уи­къмб Уон­дъ­рърс – Но­рич Си­ти Чем­пиън­шип – /п/ 20:00 Бас­кет­бол: Ди­на­мо Са­са­ри – Ре­йер Ве­не­ция Ита­лиан­ска бас­кет­бол­на Се­рия А – /п/ 21:55 Но­ви­ни 22:00 Ски ал­пий­ски дис­цип­ли­ни: Све­тов­на ку­па 2021 Бан­ско Ги­гант­ски сла­лом, вто­ри ден – /п/ 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

05:50 Пулс/п/ 06:30 Здра­вей, Бъл­га­рия 09:30 В доб­ра фор­ма/п/ 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:15 Ка­рай нап­ра­во/п/ 10:40 Те­ма­та на NOVA/п/ 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:15 Пар­ла­мен­тът на фо­рус/п/ 11:30 Шоу­биз­нес 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Денят на жи­во/п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Па­та­рин­ски LIVE/п/ 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Без ре­зер­ва­ция 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Шоу­биз­нес 15:30 Со­циал­на мре­жа 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 Со­циал­на мре­жа 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:15 Пре­сеч­на точ­ка 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:30 Па­та­рин­ски LIVE 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Денят на жи­во 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:45 Биз­не­сът 21:50 Шоу­биз­нес 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Пре­сеч­на точ­ка 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 Денят на жи­во /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 00:30 Па­та­рин­ски LIVE/п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 01:30 Шоу­биз­нес 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:30 Денят на жи­во/п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 03:30 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 04:25 Со­циал­на мре­жа/п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *