ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 1 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Ди­ноотряд “Кунг-фу” ани­ма­цио­нен филм /п/ 07:15 Спи­ли­тим и Ра­шо – тв филм 07:30 Па­ти­лан­ско царс­тво – тв филм 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки /п/ 08:30 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 09:00 Лю­би­ме­цът Пъд­си – дет­ски иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014 г./, ре­жи­сьор Ник Мур, в ро­ли­те ку­че­то Пъд­си, Дже­си­ка Хийнс, Джон Се­шънс, Джей­ми Бий­миш и др. 10:30 Пре­дис­то­рия­та: Бо­го­ве и пок­лон­ни­ци – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /4 епи­зод/ 11:05 От­бли­зо с Ми­ра /п/ 12:00 По све­та и у нас 12:30 Ге­шев – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2018 г./, ре­жи­сьор Ва­сил Бар­ков 14:00 Биб­лио­те­ка­та /п/ 15:00 Ос­тро­вът на Мак­кин­зи – иг­ра­лен филм /САЩ, 1998 г./, ре­жи­сьор Сам Фър­стен­бърг, в ро­ли­те Хълк Хо­гън, Грейс Джоунс, Ро­бърт Вон, Тод Ший­лър и др. 16:35 На­цио­нал­ни сък­ро­ви­ща на Че­хия: Пра­га – 2 част 16:50 Ка­ди­фе 4 тв филм /10 епи­зод/ 18:00 Джаз фес­ти­вал в Монт­рьо “Мик­стейп” 18:30 Спорт тото 19:00 Вой­ни­те на На­по­леон: Вой­на­та на Шес­та­та коа­ли­ция – до­ку­мен­та­лен филм /2 епи­зод/ 19:55 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Меж­ду­на­ро­ден фес­ти­вал “Пи­рин Фолк” – га­ла ве­чер пряко пре­да­ва­не от Сан­дан­ски 23:00 По све­та и у нас 23:15 Град Кът Банк – иг­ра­лен филм /САЩ, 2014 г./, ре­жи­сьор Мат Шак­ман, в ро­ли­те Лиъм Хем­суърт, Те­ри­са Пал­мър, Би­ли Боб Тор­нтън, Джон Мал­ко­вич, Брус Дърн, Оли­вър Плат и др. (14) 00:50 Вой­ни­те на На­по­леон: Вой­на­та на Шес­та­та коа­ли­ция – до­ку­мен­та­лен филм /2 епи­зод/п/ 01:45 Мaйки и дъ­ще­ри – иг­ра­лен филм /п/ (12) 03:15 Ка­ди­фе 4 – тв филм /10 епи­зод/п/ 04:25 Джинс проф. Ан­дрей Пан­тев /п/ 04:55 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /най-доб­ро­то/ /п/

bTV

05:10 “Cool…T” /п/ 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – се­риал, ани­ма­ция, с. 2, еп. 11, 12 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 2, еп. 17, 18 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” /най-доб­ро­то/ 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с. 3, еп. 5 13:00 “Щас­тли­вият Гил­мор” – ко­ме­дия (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Де­нис Дю­ган, в ро­ли­те Адам Сан­длър, Крис­то­фър Мак­до­налд, Карл Уе­дърс, Джу­ли Боуен и др. 15:20 “Са­ми вкъ­щи” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2016), ре­жи­сьо­ри Крис Ре­но и Яр­оу Чей­ни 17:00 “120 ми­ну­ти” /най-доб­ро­то/ 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” /най-доб­ро­то/ 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те /п/ 20:00 “Ми­сия­та не­въз­мож­на: Ре­жим Фан­том” – три­лър, ек­шън (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Брад Бърд, в ро­ли­те Том Круз, Дже­ре­ми Ре­нър, Сай­мън Пег, По­ла Па­тън, Ми­каел Ник­вист, Вла­ди­мир Маш­ков, Леа Сей­ду, Ми­раж Грбич и др. 22:30 “Стре­ле­цът” – ек­шън, кри­ми­на­лен, пси­хот­ри­лър (Ис­па­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, 2015), ре­жи­сьор Пиер Мо­рел, в ро­ли­те Шон Пен, Ид­рис Ел­ба, Джаз­мин Трин­ка, Ха­виер Бар­дем, Рей Уин­стън, Марк Рай­лънс и др. [14+] 00:30 “Де­те 44” – три­лър, дра­ма (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Да­ниел Ес­пи­но­са, в ро­ли­те Том Хар­ди, Га­ри Ол­дман, Ну­ми Ра­пас, Джоуел Ки­на­ман, Джей­сън Кларк, Па­ди Кон­си­дайн, Вен­сан Ка­сел, Чарлз Данс и др. 03:10 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 03:40 “120 ми­ну­ти” /п/

bTV Comedy

05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с. 5, еп. 4, 5 07:00 “Прия­те­ли” – се­риал 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 4, еп. 15, 16 10:00 “Тъм­ни сен­ки” – хо­рър, ко­ме­дия, фен­тъ­зи (САЩ, Ав­стра­лия, 2012), ре­жи­сьор Тим Бър­тън, в ро­ли­те Джо­ни Деп, Ми­шел Пфай­фър, Ева Грийн, Хе­ле­на Бо­нъм Кар­тър, Джа­ки Ърл Хей­ли, Джо­ни Лий Ми­лър, Бе­ла Хий­ткоут, Клоуи Грейс Мо­рец, Алис Ку­пър и др. 12:00 “Ра­дос­тен шум” – му­зи­ка­лен, ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Тод Граф, в ро­ли­те Куин Ла­ти­фа, До­ли Пар­тън, Ки­ки Пал­мър, Крис Крис­то­фер­сън, Дже­ре­ми Джор­дан, Дек­стър Дар­дън, Кор­тни Ванс и др. 14:00 “Иг­ри­те на звез­ди­те” – гейм шоу с во­дещ Ка­те­ри­на Ев­ро, еп. 14 15:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 16:30 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 7: Ми­сия в Мос­ква” – ко­ме­дия (САЩ, 1994), ре­жи­сьор Алън Ме­тър, в ро­ли­те Дж.У. Бей­ли, Джордж Гейнс, Дей­вид Граф, Май­къл Уин­слоу, Лес­ли Ис­тър­брук, Крис­то­фър Лий, Рон Пър­лман, Клер Фор­ла­ни и др. 22:30 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал, 6 еп, с. 11 еп. 6, с. 12, еп.1 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 01:30 “Кухня” – се­риал 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал 04:00 “Мон­стър Хай: Гим­на­зия за чу­до­ви­ща” – ани­ма­ция, се­риал

 bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, еп. 22 – 25 08:00 “Монк” – се­риал, с. 2, еп. 15, 16, с. 3, еп.1 11:00 “Сле­ди­те на вой­на­та” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Джон Кар­тър, в ро­ли­те Ку­ба Гу­динг мл., Кла­рънс Уилямс III, Джон Те­ри, Джак­лин Де­Сан­тис, Ланс Ре­дик, Джей Кей Си­мънс и др. 12:45 “Зав­ръ­ща­не в бъ­де­ще­то III” – фан­тас­ти­ка, ко­ме­дия (САЩ, 1990), ре­жи­сьор Ро­бърт Зе­ме­кис, в ро­ли­те Май­къл Джей Фокс, Крис­то­фър Лойд, Лиа Том­псън, Ели­за­бет Шу, Ме­ри Стий­нбър­гън и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 7, 8 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп. 23 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн /най-доб­ро­то, еп.5/ 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с. 3, еп. 4 18:30 “Джу­ра­сик свят” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ко­лин Тре­въ­роу, в ро­ли­те Крис Прат, Брайс Да­лас Хауърд, Джейк Джон­сън, Джу­ди Гриър, Кей­ти Мак­грат, Вин­сънт Д`Оно­фрио, Омар Си, Ир­фан Кан, Брад­ли Уонг и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Ди­вер­ген­ти 2: Бун­тов­ни­ци” – фан­тас­ти­ка, прик­лю­чен­ски, мис­тъ­ри (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ро­берт Швен­тке, в ро­ли­те Шей­лийн Ууд­ли, Тио Джеймс, Кейт Уин­слет, Аш­ли Джъд, Зоуи Кра­виц, Ан­сел Ел­горт, Майлс Те­лър, Мъ­кай Фай­фър, Ма­ги Кю, Нао­ми Уотс, Джай Кор­тни, Ок­та­вия Спен­сър, Рей Сти­вън­сън, Ро­за Са­ла­зар и др. 00:15 “Ко­раб на стра­ха” – хо­рър (Ки­тай, 2016), ре­жи­сьор Зао Уонг, в ро­ли­те Ру­би Лин, Пи­тър Хо, Уонг Ли, Скар Ким, Ли Лин и др. [16+] 02:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 7, 8 04:15 “Син­ята без­дна” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, хо­рър (САЩ, Мек­си­ко, 1999), ре­жи­сьор Ре­ни Хар­лин, в ро­ли­те То­мас Джейн, Саф­рон Бъ­роуз, Са­мюъл Джак­сън, Джак­лин Мак­кен­зи, Май­къл Ра­па­порт, Сте­лан Скар­сгард и др. [16+] 

  Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 10:00 “Ин­га Линд­стрьом: Гот­вар­ска кни­га на лю­бов­та” – с уч. на Ан­на Хаус­бург, Крис­тиан Мар­тин Ше­фер, Ма­рия Бах­ман и др. 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ге­роят на мои­те меч­ти” – с уч. на Ан­то­нио Са­ба­то мл., Ме­гън Прайс, Джейк Сан­двиг, Брук Не­вин и др. 14:15 “Да спа­сиш Ме­ди­сън” – с уч. на Ало­на Тал, Итън Пек, Зак Лай­вли, Си То­мас Хауъл и др. 16:00 “Ка­то две кап­ки во­да” – за­бав­но пре­да­ва­не, 6 се­зон 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Спа­си­те­ли на пла­жа” (пре­мие­ра) – с уч. на Дуейн Джон­сън, Па­ме­ла Ан­дер­сън, Дей­вид Ха­сел­хоф, Зак Еф­рон, Прия­нка Чоп­ра, Але­ксан­дра Да­да­рио и др. 22:30 “Враг но­мер ед­но” – с уч. на Крис Прат, Дже­си­ка Час­тейн, Кайл Чан­длър, Джей­сън Кларк, Джоел Ед­гър­тън и др. 01:45 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 03:20 “Ге­роят на мои­те меч­ти” – с уч. на Ан­то­нио Са­ба­то мл., Ме­гън Прайс, Джейк Сан­двиг, Брук Не­вин и др. /п/ 04:20 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 14 /п/

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Ми­дълз­бро, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Лин­кълн Си­ти – Еве­ртън, мач от вто­ри кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 14:00 Фут­бол: Брен­тфорд – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Еве­ртън – Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс, мач от ан­глий­ска­та Вис­ша ли­га, ди­рек­тно 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Крю Але­кзан­дра – Ас­тън Ви­ла, мач от вто­ри кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Уест Хям Юнай­тед – Фу­лъм (2006-07) /п/ 20:30 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2019-20), 1-ви епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 5-и епи­зод 22:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 23:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 35-и епи­зод 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” – из­бра­но 08:30 “Веч­ни­те пес­ни” 09:00 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – из­бра­но 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Дякон Лев­ски” 2-ра част – иг­ра­лен филм на ре­жи­сьо­ри­те Мак­сим Ген­чев и Ни­ко­лай Ген­чев, уча­стват Ве­се­лин Плач­ков, Си­меон Фи­ли­пов и др. 12:00 Топ шоп 12:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Без мон­таж” 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” -из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Не­по­бе­ди­мият” – док. филм на Ка­нал 3 18:00 “Ав­ио­ка­тас­тро­фи­те в Бъл­га­рия” – док.филм на Ка­нал 3 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – из­бра­но 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Дякон Лев­ски” 2-ра част – иг­ра­лен филм на ре­жи­сьо­ри­те Мак­сим Ген­чев и Ни­ко­лай Ген­чев, уча­стват Ве­се­лин Плач­ков, Си­меон Фи­ли­пов и др. 00:00 НО­ВИ­НИ /п/   

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *