ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 1 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Вас­ко да Га­ма от се­ло Руп­ча тв филм /6, пос­лед­на се­рия/ 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг 11:30 Как стиг­нах­ме до­тук до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев 15:00 Съ­но­ви­де­ца иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 2018г./, ре­жи­сьор Лъ­че­зар Пет­ров, в ро­ли­те: Стоил Стоя­нов, Ве­не­ли­на Ла­за­ро­ва, Ка­те­ри­на Ко­пан­ко­ва, Олег Ко­ва­чев и др. 16:00 На­ро­ден дом на те­ро­ра до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2015г./, ре­жи­сьор Стой­чо Шиш­ков 17:00 Веч­на­та му­зи­ка 17:30 БНТ на 60 /п/ 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 Кос­ми­чес­ка над­пре­ва­ра 4-се­риен до­ку­мен­та­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2005г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Крис­то­фър Спен­сър 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Съ­бо­та ве­чер с До­ни раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 22:00 По све­та и у нас 22:15 Сту­дио Х: Ва­ви­лон Бер­лин 8-се­риен тв филм /Гер­ма­ния, 2017г/, 1 епи­зод, ре­жи­сьо­ри: Ахим фон Бо­рис, Том Тик­вер и Хенк Ханд­льог­тен, в ро­ли­те: Фол­кер Брух, Лив Ли­за Фрийс, Пе­тер Курт и др.(16) 23:05 Сау­дит­ска­та ди­нас­тия до­ку­мен­та­лен филм /3, пос­ле­ден епи­зод/ 00:00 Кра­са­ве­ца Джо иг­ра­лен филм /п/ (14) 01:40 Кос­ми­чес­ка над­пре­ва­ра до­ку­мен­та­лен филм /1 епи­зод/п/ 02:30 Тай­ни­те на вой­на­та до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/12 епи­зод/п/ 03:35 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 04:00 Днес и ут­ре 04:30 Браз­ди /п/

 bTV

05:10 “Хо­тел Ел­еон” /п./ – се­риал, с.3 еп.17 05:35 “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” – се­риал, ани­ма­ция, с.5 еп.4, 5 06:30 “Евъ­рглей­дс: Оби­та­те­ли­те на Крис­тал­на­та ре­ка” – до­ку­мен­та­лен (Гер­ма­ния, 2012), ре­жи­сьо­ри Юр­ген Кли­мек и Бур­кард Не­сен 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, еп.1 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ По­ли Гер­гу­ше­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.3 еп.18 13:00 “С лю­бов, Роу­зи” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Гер­ма­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор Крис­тиан Ди­тер, в ро­ли­те: Ли­ли Ко­линс, Сам Клаф­лин, Крис­бън Кук, Джей­ми Уин­стоун и др. 15:00 “Ис­тин­ски ис­то­рии” /п./ – до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те 20:00 “Зав­ръ­ща­не­то на По­ли” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Джон Хам­бърг, в ро­ли­те: Бен Сти­лър, Дже­ни­фър Ани­стън, Деб­ра Ме­синг, Фи­лип Сий­мор Хоф­ман, Алек Бол­дуин, Ханк Аза­рия, Ке­вин Харт, Май­къл Шам­бърг, Ма­си Ока, Ше­рил Хайнс и др. 21:50 “Ог­лу­пе­ли от лю­бов” – ко­ме­дия, дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2011), ре­жи­сьо­ри Глен Фи­ка­ра и Джон Ре­куа, в ро­ли­те: Стив Ка­рел, Ра­йън Гос­линг, Джу­лиан Мур, Ема Стоун, Джоуи Кинг, Ма­ри­са То­мей, Ке­вин Бей­кън и др. 00:00 “Ди­ва­ци” – три­лър, кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Оли­вър Стоун, в ро­ли­те: Ерън Тей­лър-Джон­сън, Тей­лър Кич, Блейк Лай­вли, Сал­ма Ха­йек, Бе­ни­сио Дел То­ро, Джон Тра­вол­та, Шей Уи­гъм, Емил Хърш, Де­миан Би­чир и др. [14+] 02:30 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п./ 03:20 “Мар­ма­лад” /п./ bTV

bTV Action

05:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.3 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, еп.11 – 13 07:30 “Кос­ти” – се­риал, с.12, еп.2 – 4 10:30 “До­нос­ник” – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, ОАЕ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2013), ре­жи­сьор Рик Ро­ман Уо, в ро­ли­те: Дуейн Джон­сън, Сю­зан Са­ран­дън, Джон Бър­нтол, Ба­ри Пе­пър, Май­къл Ке­нет Уилямс и др. 12:45 “Кралят на скор­пио­ни­те 4: По­хо­дът на си­ла­та” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Майк Ел­иът, в ро­ли­те: Рут­гер Хауер, Вик­тор Уеб­стър, Ес­ме Биан­ко, Елън Хол­ман, Уил Кемп, Ба­ри Бос­туик, М. Емет Уолш, Ройс Грей­си и др. 15:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп.5, 6 17:00 “Ди­ва­та му­ха” /п./ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.4 17:30 “Да Знаеш Как” /п./ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, еп.9 18:00 “Су­пер­ко­ли” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не, с.6 еп.19, 20 19:00 “К-9: Час­тен де­тек­тив” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2002), ре­жи­сьор Ри­чард Люис, в ро­ли­те: Джим Бе­лу­ши, Га­ри Ба­са­ра­ба, Ким Хъф­ман, Крис­то­фър Ша­йър и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 “Кри­тич­на точ­ка” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, Ки­тай, 2015), ре­жи­сьор Ери­ксън Кор, в ро­ли­те: Ед­гар Ра­ми­рес, Люк Брей­си, То­биас Сан­тел­ман, Рей Уин­стън, Те­ри­са Пал­мър и др. 00:15 “Стре­ле­цът” – ек­шън, кри­ми­на­лен, пси­хот­ри­лър (Ис­па­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, 2015), ре­жи­сьор: Пиер Мо­рел, в ро­ли­те: Шон Пен, Ид­рис Ел­ба, Джаз­мин Трин­ка, Ха­виер Бар­дем, Рей Уин­стън, Марк Рай­лънс и др. [14+] 02:30 “Твър­де лич­но” /п./- се­риал, еп.5, 6 04:00 “Ло­шият лей­те­нант: Прис­та­ни­ще на служ­ба – Ню Ор­лиънс” – кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Вер­нер Хер­цог, в ро­ли­те: Ни­къ­лъс Кейдж, Ева Мен­дес, Вал Кил­мър, Фе­ру­за Болк, Шей Уи­гъм, Май­къл Ша­нън, Брад Ду­риф и др. [16+]

 bTV Comedy

05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.5 еп.19, 20 07:00 “Лю­бим­ци” – се­риал, еп.13, 14 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.7 еп.17, 18 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.5 еп.5, 6 10:00 “Нощ в му­зея” – ко­ме­дия, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2006), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те: Бен Сти­лър, Кар­ла Гу­джи­но, Ри­ки Джър­вейс, Дик Ван Дайк, Ро­бин Уилямс, Ра­ми Ма­лек, Пиер­фран­чес­ко Фа­ви­но, Пол Ръд и др. 12:00 “Ко­ле­да в стра­на­та на чу­де­са­та” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, се­меен (Ка­на­да, САЩ, 2007), ре­жи­сьор Джеймс Ор, в ро­ли­те: Ма­тю Найт, Крист Ка­тан, Ка­ме­рън Брайт, Прес­тън Лей­си, Тим Къ­ри, Пат­рик Суей­зи, Кар­мен Еле­ктра и др. 14:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.2 еп.11, 12 15:00 “Прес­пав” /п./ – се­риал. 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 19:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 20:30 “Фея­та на зъб­ки­те” – фен­тъ­зи, се­меен, ко­ме­дия (САЩ, Ка­на­да, 2010), ре­жи­сьор Май­къл Лим­бек, в ро­ли­те: Дуейн Джон­сън, Аш­ли Джъд, Джу­ли Ан­дрюс, Сти­вън Мър­чант, Ра­йън Шек­лър, Сет Мак­фар­лън и др. 22:30 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал, с.2 еп.11, 12 23:30 “Прес­пав” /п./ – се­риал 00:30 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 01:30 “Лю­бим­ци” /п./ – се­риал 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 03:00 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал 04:00 “Лю­бим­ци” /п./ – се­риал

Nova TV

07:00 “Доб­ра­та ве­щи­ца” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Ко­та­ра­кът в чиз­ми” – ани­ма­цио­нен филм 14:50 “Лю­бов­та на Жу­лие­та” – с уч. на Ама­нда Сий­фрид, Ва­не­са Ред­грейв, Фран­ко Не­ро, Крис­то­фър Игън, Гаел Гар­сия Бер­нал и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Мо­ре в пла­мъ­ци” – с уч. на Марк Уол­бърг, Кърт Ръ­сел, Ди­лън О’Браян, Джон Мал­ко­вич, Дъг­лъс Ем Гри­фин, Кейт Хъд­сън и др. 22:10 “Мак­Фар­ланд” – с уч. на Ке­вин Кос­тнър, Ма­рия Бе­ло, Мор­ган Сей­лър, Мар­та Ига­ре­да и др. 00:50 “Лю­бов­та на Жу­лие­та” – с уч. на Ама­нда Сий­фрид, Ва­не­са Ред­грейв, Фран­ко Не­ро, Крис­то­фър Игън, Гаел Гар­сия Бер­нал и др./п/

Nova Sport

05:15 Край на прог­ра­ма­та 05:45 Край на прог­ра­ма­та 10:00 Фут­бол: Бор­не­мут – Ар­се­нал, мач от чет­вър­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Стоук Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Хъл Си­ти – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 16:30 Сту­дио “Вис­ша ли­га”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Ли­вър­пул – Саутх­ямптън, мач от ан­глий­ска­та Вис­ша ли­га, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Вис­ша ли­га”, ди­рек­тно 19:05 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Уи­гън Ат­ле­тик, мач от Чем­пиън­шип, за­пис 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 19-и епи­зод /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не”, 5-и епи­зод 23:00 Фут­бол: Хъл Си­ти – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 08:30 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 09:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:30 “Дру­го­то ли­це” 10:00 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 10:45 Топ Шоп 11:00 “Ре­зул­та­тът” 11:30 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Ре­зул­та­тът” 13:45 Топ Шоп 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров- /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 17:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 22:30 “Хо­ли­вуд” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *