HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 1 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:05 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва Сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Нае­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра Ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 11:00 Здра­ве­то от­бли­зо Здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Кон­церт на “Genesis orchestra” 13:55 Дом за на­ши­те де­ца: Неиз­чез­ва­щи­те тв филм /2 се­рия/ 15:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:30 Се­меен биз­нес тв филм /2 епи­зод/ 16:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:50 Ед­но гол­ямо се­мей­ство тв филм /12, пос­ле­ден епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:15 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:15 Спорт ТО­ТО 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 2012: Свръх­но­ва иг­ра­лен филм /САЩ, 2009г./, ре­жи­сьор Ан­тъ­ни Фан­кхау­зер, в ро­ли­те: Бра­йън Крау­зе, Хе­дър Мак­комб, На­джа­ра Таун­сенд и др. 22:25 От­кри­то с Валя Ах­чие­ва 23:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 От­мъ­ще­ние­то – дъл­га­та сянка на ДС до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2013г./, сце­на­рист и ре­жи­сьор Ата­нас Кир­яков 00:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 01:00 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 02:40 Ед­но гол­ямо се­мей­ство тв филм /12, пос­ле­ден епи­зод/п/ 03:50 От­кри­то с Валя Ах­чие­ва /п/ 04:20 Здра­ве­то от­бли­зо /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Ава­тар – ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов под наем” – се­риал, с. 1, еп. 53 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.1, еп.6 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.3, еп. 21 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с.1, еп. 14 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­га и за­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 45 21:30 Пре­мие­ра: “Ма­та Ха­ри” – се­риал, с.1, еп.11 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Из­вън иг­ра­та”- се­риал, с.6, еп. 18 01:00 “Из­ку­ше­ние” /п./- се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ – къс­на еми­сия 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Се­дем ча­са раз­ли­ка”- се­риал, с.3, еп.13

bTV Comedy

05:00 “Пред­гра­дие” /п./ – се­риал 06:00 “Да от­гле­даш Хоуп ” – се­риал, с.4 07:00 “Пред­гра­дие” – се­риал 08:00 “Ста­жан­ти” – се­риал, с.2 09:00 “Сто­ли­ча­ни в пе­ве­че” – се­риал 10:00 “Ан­дре” – дра­ма, прик­лю­чен­ски, се­меен (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Джордж Ми­лър, ак­тьо­ри – Кейт Ка­ра­дин, Ти­на Мар­джо­ри­но, Чел­си Фийлд, Джо­шуа Джак­сън, Шейн Ма­йър и др. 12:00 “Хо­тел “Ел­еон” – се­риал 13:00 “По сре­да­та” /п./- се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 ” Сто­ли­ча­ни в пе­ве­че” – се­риал, с.7 18:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.5 19:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – с.1 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал, с.9 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.8 23:00 Пре­мие­ра: “Хо­тел “Ел­еон” – ко­ме­диен се­риал, с.2 23:30 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал, с.3 00:00 “Ан­дре” – дра­ма, прик­лю­чен­ски, се­меен (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Джордж Ми­лър, ак­тьо­ри – Кейт Ка­ра­дин, Ти­на Мар­джо­ри­но, Чел­си Фийлд, Джо­шуа Джак­сън, Шейн Ма­йър и др. 02:00 “Да от­гле­даш Хоуп” /п./ – се­риал 03:00 “Ста­жан­ти” /п/- се­риал 04:00 “По сре­да­та” /п/- се­риал

bTV Action

05:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.6, еп. 11 06:00 “Пин­гви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 08:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп.4 09:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.4, еп. 5 10:00 “Сто­те” – се­риал, с.2, еп. 4 11:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп.2 12:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп.3 13:00 “Двой­на са­мо­лич­ност” – кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Де­нис Дим­стър, ак­тьо­ри – Вал Кил­мър, Иза­бе­ла Ми­ко, За­ха­ри Ба­ха­ров, Хрис­то Шо­пов, Юл­иан Вер­гов, Ва­лен­тин Га­нев, Ве­лис­лав Пав­лов, Рай­чо Ва­си­лев, Ру­ши Ви­дин­лиев и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп.5 16:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.4, еп.6 17:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.,3 еп.4 18:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп.3 19:00 “Сто­те” – се­риал, с.2, еп. 5 20:00 Пре­мие­ра: “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.е, еп. 7 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 Фут­бол за Ку­па­та на краля 00:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.1, еп.7 01:00 “Сто­те” – се­риал, с.2, еп. 5 02:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп.5 03:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп.4 04:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп.3

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Дър­во­то на жи­во­та” – се­риен филм 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Мо­тив” – се­риен филм, 3 се­зон 02:00 “Неп­рос­ти­мо”- се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм /п/

Nova Sport

09:00 Пинг-понг: Све­то­вен шам­пио­нат 2018, вто­ри ден, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бил­бао, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Рен – Па­ри Сен Жер­мен, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на Ли­га­та, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Гин­гам – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Мо­на­ко – Мон­пе­лие, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на Ли­га­та, пов­то­ре­ние 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Бол­тън Уон­дъ­рърс – Ар­се­нал (2007-08), пов­то­ре­ние 20:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:00 Дартс: Вис­ша ли­га 2018, Дъб­лин, ди­рек­тно 00:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:45 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 BIT СПОРТ, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 11:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие LIVE 13:00 “Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) – 3 част 14:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 20:30 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня 23:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти, (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 02:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня, (п) 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п)

Kanal 3

06:00 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 06:30 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 “Денят на жи­во” 19:45 “Па­та­рин­ски Live” 20:00 “Спорт в обе­кти­ва” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:45 “Па­та­рин­ски Live” п/ 22:00 “Денят на жи­во”/п/ 23:00 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “Все­ки сле­до­бед” /п/ 02:00 Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *